PROGRAM SZKOLENIA

I. Znakowanie środków spożywczych:
– prace w Unii nowe propozycje zmian rozporządzenia 1169/2011,
– znakowanie krajem pochodzenia,
– ogólne znakowanie zywności wynikające z przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych:
• znakowanie informacją o kraju lub miejsca pochodzenia produktu i składnika podstawowego w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 i rozporządzenia 2018/775
• wytyczne Komisji Europejskiej i wytyczne krajowe w odniesieniu do znakowania pochodzenia
• znakowanie informacją Produkt Polski
• znakowanie składników alergennych (gluten, ryby itp., śladowa ilość alergenu)
• wymagania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych znakowanie produktów bez opakowań i pakowanych przy sprzedaży na życzenie konsumenta
• interpretacje niektórych przepisów rozporządzenia (UE) Nr 1169/2011 na podstawie dokumentów Pytania i Odpowiedzi Komisji Europejskiej oraz przewodników opracowanych z udziałem Państw Członkowskich i Komisji pomagających w interpretacji poszczególnych przepisów rozporządzenia
• obecne prace w Komisji związane z rozporządzeniem 1169/2011(pochodzenie, data ważności, znakowanie alkoholi)

II. Znakowanie środków spożywczych w zakresie substancji dodatkowych, enzymów i aromatów:

 • przepisy odnośnie znakowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
 • deklarowanie nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktu – zapisy w rozporządzeniach Komisji, przykłady
 • znakowanie produktów zawierających substancje dodatkowe wnoszone ze składnikami
 • substancje dodatkowe obecne w półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków spożywczych   – substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników – dyskusja na przykładach
 • zwolnienia z deklarowania niektórych składników
 • znakowanie produktów z napisami typu „bez konserwantów”
 • znakowanie produktów zapisanych kursywą w rozporządzeniu 1333/2008
 • zasady umieszczania wizerunku owoców lub innego składnika na etykiecie środków spożywczych
 • znakowanie środków spożywczych zawierających wyciągi roślinne zamiast substancji dodatkowych (np. sok z buraka zamiast azotynów)
 • znakowanie substancji o podwójnym działanu (substancja dodatkowa czy wzbogacajaca?)
 • substancje dodatkowe naturalnie występujące w żywności (np. dwutlenek siarki, kwas glutaminowy) – czy należy je znakować w wykazie składników ?
 • oznakowanie aromatów w świetle projektu przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie znakowania środków spożywczych zawierających aromaty (m.in. znakowanie produktów zawierających ekstrakty przypraw, aromaty naturalne, aromaty dymu wędzarniczego)
 • znakowanie środków spożywczych zawierających enzymy w świetle przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie /warsztaty/ adresowane jest do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością znakowania środków spożywczych.

W programie szkolenia przewidziano dyskusję nad przekazanymi wcześniej przez uczestników pytaniami lub ew. wzorami etykiet lub elementów etykiet. Odpowiedzi zostaną udzielone zgodnie ze stanem obecnym i planowanymi zmianami w ustawodawstwie krajowym i Unii Europejskiej w zakresie znakowania żywności, w tym zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

W pierwszej części szkolenia zostaną omówione uregulowania  z zakresu ogólnego znakowania wynikającego z przepisów rozporządzenia  (UE) Nr 1169/2011 , rozporządzenia 2018/775 a także rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

W drugiej części szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące znakowania w zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Szczegółowo zostaną omówione różne aspekty wykorzystania tych przepisów w praktyce, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów.

Omówione zostaną także rozwiązania dotyczące deklarowania nazw substancji dodatkowych i ich funkcji technologicznych na opakowaniach wyrobów, aktualne podejście do umieszczania wizerunku owoców na etykiecie środków spożywczych.

Zapisy przykładowych etykiet zostaną ocenione w świetle projektu wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących znakowania żywności zawierającej aromaty oraz przewodnika Komisji Europejskiej ułatwiającego znakowanie środków spożywczych, do produkcji których zastosowano enzymy.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

mgr inż. Bożena Pławska – od 1998r. pracownik Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Wydziale Jakości Żywności i Normalizacji w Departamencie Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej, obecnie na stanowisku głównego specjalisty, bierze udział w opracowywaniu przepisów krajowych i unijnych w zakresie znakowania środków spożywczych , uczestniczy w pracach grupy roboczej Komisji Europejskiej ds. rozporządzenia (UE) nr1169/2011. Prowadzi szkolenia z zakresu ogólnego znakowania środków spożywczych  od 2005 roku.

mgr inż. Joanna Gajda-Wyrębek – kierownik Pracowni Oceny Dodatków do Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny. Ekspert w zakresie bezpieczeństwa żywności ze szczególnym uwzględnieniem  substancji dodatkowych, aromatów i enzymów. Uczestniczy w tworzeniu prawa na poziomie międzynarodowym – jest członkiem grup roboczych ekspertów ds. substancji dodatkowych, aromatów i enzymów w ramach Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej. Opracowuje ekspertyzy i opinie w zakresie bezpieczeństwa środków spożywczych, znakowania oraz interpretacji obowiązujących przepisów prawnych  dotyczących żywności.. Prowadzi szkolenia dla producentów żywności oraz pracowników urzędowej kontroli żywności. Autorka wielu artykułów w czasopismach naukowych i branżowych.

 

Polecamy również nasze inne szkolenia: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/