PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.00)

 

I.  Informatyzacja postępowania cywilnego.

1.      Wnoszenie pism procesowych drogą elektroniczną

a.       obowiązek składania pism w systemie teleinformatycznym a dokonanie wyboru takiej formy składania                      pism,

b.      osoby uprawnione do dokonania wyboru formy korespondencji z sądem,

c.       konsekwencje zastosowania systemu teleinformatycznego dla stron i sądu,

d.      pełnomocnictwo składane drogą elektroniczną,

e.       załączniki składane drogą elektroniczną,

f.        kwestie związane z uiszczaniem opłaty w przypadku stosowania systemu teleinformatycznego.

2.      Doręczenie pism procesowych drogą elektroniczną

a.       korespondencja z sądem,

b.      korespondencja pomiędzy stronami i ich pełnomocnikami,

c.       pozostawianie pism ze skutkiem doręczenia,

d.      potwierdzenie otrzymania doręczenia drogą elektroniczną.

3.      Umożliwienie przeprowadzenia posiedzenia sądowego przy użyciu urządzeń technicznych.

a.       przeprowadzenie posiedzenia „na odległość”,

b.      możliwość utrwalenia przebiegu posiedzenia przez strony.

II.  Uproszczenie procedury cywilnej.

1.      Odformalizowanie wezwań stron i świadków przez sąd.

2.      Poszerzenie katalogu spraw rozpatrywanych na posiedzeniu niejawnym

a.       przesłanki do wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym,

b.      wyrok na posiedzeniu niejawnym a możliwość wydania wyroku zaocznego.

3.      Złagodzenie przepisów dotyczących wyłączenia sędziego

a.       wyłączenie sędziego na wniosek,

b.      wyłączenie sędziego z urzędu.

4.      Poszerzenie katalogu spraw rozpatrywanych przez referendarzy sądowych.

5.      Zmiany w elektronicznym postepowaniu upominawczym

a.       umorzenie postępowania na wniosek powoda,

b.      uzupełnienie opłaty od pozwu,

c.       sprecyzowanie zakresu w jakim sprzeciw od nakazu zapłaty podlega uzupełnieniu.

III.   Nowa definicja dokumentu w kodeksie cywilnym i konsekwencje z tego wynikające dla postępowania cywilnego.

1.      Forma dokumentowa, elektroniczna i papierowa.

2.      Dokument jako nośnik informacji.

3.      Cechy dokumentu.

4.      Rodzaje dokumentów na gruncie kodeksu cywilnego.

5.      Konsekwencje  wprowadzenia formy dokumentacji do kodeksu cywilnego.

IV.    Zmiany w postępowaniu mediacyjnym zmierzające do popularyzacji pozasądowych metod rozwiązywania sporu.

1.      Obowiązek wskazania w pozwie prób polubownego rozwiązania sporu.

2.      Ekonomiczne zachęty do prowadzenia mediacji

a.       koszty mediacji a koszty sądowe,

b.      zasady zwrotu opłaty sądowej, wpływ mediacji na ustalanie wysokości kosztów pełnomocnika i stron                          postępowania.

3.      Nowa pozycja mediatora.

4.      Wszczęcie mediacji a przedawnienie roszczeń.

5.      Różnice pomiędzy spotkaniem informacyjnym a posiedzeniem niejawnym w sprawie mediacji.

6.      Zmiany w postępowaniu ze skargi o udzielenie wyroku sadu polubownego.

7.      Zmiany w postępowaniu o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego.

 

OPIS SZKOLENIA

Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się ze zmianami w procedurze cywilnej zmierzającej do przyspieszenia postępowania sądowego. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje spotykane w praktyce orzeczniczej.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Tomasz Chojnacki –  sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.