Program szkolenia

I. METALE:
1.    Źródła zanieczyszczenia żywności metalami ciężkimi
2.    Skutki zdrowotne
3.    Doniesienia w ramach systemu System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i
Paszach (System RASFF).
4.    Kryteria toksyczności pierwiastków
5.    Ocena toksykologiczna
–  opinie naukowe EFSA i JECFA
–  badania specjacyjne i ich rola w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności
–  dawki referencyjne metali → zmiany
6.    Ustawodawstwo dot. zawartości pierwiastków szkodliwych dla zdrowia w żywności
–  najwyższe dopuszczalne poziomy metali szkodliwych dla zdrowia w środkach
spożywczych
–  kryteria doboru metod analitycznych
7.    Prace Komisji Kodeksu Żywnościowego
8.    Zanieczyszczenie wybranych grup środków spożywczych metalami ciężkimi na podstawie
wyników krajowych badań monitoringowych i danych z piśmiennictwa
9.    Pobranie metali z żywnością
10.  Środki ograniczające zanieczyszczenie żywności  pierwiastkami szkodliwymi
11.  Migracja z wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
– wyniki krajowych badań monitoringowych
– aspekty legislacyjne
– przyszłe prace legislacyjne
II. AZOTANY:
12.  Źródła narażenia
13.  Toksyczność
14.  Wymagania legislacyjne
15.  Opinia EFSA
16.  Wyniki krajowych badań monitoringowych
17.  Ocena pobrania na podstawie wybranych grup środków spożywczych

III. PRZYKŁADY INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ WYSTEPUJĄCYCH W ŻYWNOŚCI. 

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/ 
Termin: 12.12.2017 r., w godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch. 

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów, importerów i dystrybutorów środków spożywczych, jak i organów urzędowej kontroli żywności oraz innych laboratoriów.

Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zanieczyszczenia przemysłowe występujące w żywności tj. metale, azotany i inne. Ponadto zostaną omówione wymagania legislacyjne w zakresie m.in. zanieczyszczania żywności pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia oraz aktualne prace legislacyjne w tym zakresie toczące się w ramach:  Komisji Europejskiej, Codex Alimentarius.
Przedstawione zostaną również źródła zanieczyszczenia żywności łącznie  z migracją z wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, ocena toksykologiczna, oceny ryzyka dokonane przez EFSA i JECFA. Nacisk zostanie położony na zmiany w ustawodawstwie zarówno już ostatnio wprowadzone, a także te, których wprowadzenie jest planowane. Omówione zostanie również aktualne zanieczyszczenie żywności znajdującej się na rynku w Polsce m.in. metalami oraz związane z tym zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Prowadzenie szkolenia: mgr inż. Monika Mania – kierownik Pracowni w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności  w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego Państwowym Zakładzie Higieny