Szkolenie zrealizowane

Przejdź do listy aktualnych szkoleń

I. Dzień

1.    Prawne zabezpieczenia ogólnie

1)    Rodzaje prawnych zabezpieczeń
2)    Pojęcie wierzytelności istniejącej i wierzytelności przyszłej oraz wierzytelności niewymagalnej i wymagalnej – przykłady, orzecznictwo
3)    Zasady reprezentacji, ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictw i prokury

2.    Zabezpieczenia wekslowe

1)    Pojęcie weksla in blanco
2)    Weksel in blanco kaucyjny i gwarancyjny
3)    Minimalne i maksymalne elementy, jakie powinien mieć weksel in blanco- elementy ustawowe oraz wybrane klauzule wekslowe – przykłady
4)    Weksel in blanco zabezpieczający kilka wierzytelności oraz zabezpieczający część wierzytelności
5)    Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy wystawianiu weksla in blanco – przykłady
6)    Poręczenie wekslowe (awal) – Przykłady

a) definicja poręczenia
b) miejsce poręczenia
c) forma poręczenia

7)    Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy poręczaniu weksla in blanco – przykłady, orzecznictwo
8)    Konstrukcja i treść deklaracji do weksla in blanco nieporęcznego i poręczonego – przykłady
9)    Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na przyjęty wcześniej weksel in blanco; zmiana treści deklaracji do weksla in blanco oraz przyjęcie dodatkowych weksli
10)    Co daje wierzycielowi przyjęcie na zabezpieczenie weksla in blanco

3.    Poręczenie

1)    Definicja poręczenia
2)    Forma poręczenia
3)    Rodzaje poręczenia

– poręczenie za dług istniejący
– poręczenie za dług przyszły
– poręczenie za całość długu
– poręczenie za część długu

4)    Teść poręczenia
5)    Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy poręczaniu – przykłady, orzecznictwo
6)    Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na udzielone wcześniej poręczenie
7)    Co daje wierzycielowi przyjęcie na zabezpieczenie poręczenia

II. Dzień

4. Przelew wierzytelności (cesja)

1)     Definicja
2)     Wierzytelności mogące być przedmiotem przelewu
3)     Zawarcie, forma i treść umowy przelewu – przykłady
4)     Przelew na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz zawieszającym – przykłady umów przelewu
5)     Co wierzyciel nabywa zawierając umowę przelewu wierzytelności na zabezpieczenie
6)     Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy cesji – przykłady, orzecznictwo
7)     Rodzaje przelewu na zabezpieczenie

– Przelew wierzytelności istniejącej oraz wierzytelności przyszłej
– Przelew całości oraz części wierzytelności
– Przelew jednej lub kilku wierzytelności indywidualnie oznaczonych oraz przelew globalny
– Przelew wierzytelności należącej do kilku wierzycieli oraz przelew wierzytelności w stosunku do kilku dłużników

8)     Przelew wierzytelności z rachunku bankowego oraz z umowy ubezpieczenia – przykłady umów
9)     Zmiana treści umowy przelewu
10)   Co daje wierzycielowi przyjęcie na zabezpieczenie przelewu

5. Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych

1)    Definicja zastawu i zastawu rejestrowego
2)    Wierzytelności, które mogą być zabezpieczone zastawem rejestrowym
3)    Rzeczy mogące być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
4)    Rzeczy, które nie mogą być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
5)    Zastaw na rzeczach indywidualnie oznaczonych, na rzeczach oznaczonych co do gatunku oraz na zbiorze rzeczy
6)    Najczęściej popełniane błędy przy ustalaniu przedmiotu zastawu
7)    Zawarcie i treść umowy zastawu – przykłady
8)    Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy zastawu – przykłady
9)    Zastaw na zabezpieczenie kilku wierzytelności – pierwotny i wtórny
10)  Powstanie zastawu
11)  Zmiana treści umowy zastawu ze szczególnym uwzględnieniem zmiany przedmiotu zastawu
12)  Co daje wierzycielowi przyjęcie na zabezpieczenie zastawu

6. Zastaw na prawach

1)    Prawa mogące być przedmiotem zastawu
2)    Forma i treść umowy zastawu
3)    Powstanie umowy zastawu
4)    Rodzaje zastawów na prawach ze szczególnym uwzględnieniem zastawu na wierzytelności z rachunku bankowego

7. Przewłaszczenie na zabezpieczenie

1)     Definicja
2)     Wierzytelności, które mogą być zabezpieczone przewłaszczeniem na zabezpieczenie
3)     Rzeczy mogące być przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady, orzecznictwo
4)     Rzeczy, które nie mogą być przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady, orzecznictwo
5)     Przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy indywidualnie oznaczonych, rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz zbioru rzeczy
6)     Przewłaszczenie na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz zawieszającym – przykłady umów
7)     Najczęściej popełniane błędy przy ustalaniu przedmiotu przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady, orzecznictwo
8)     Przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy indywidualnie oznaczonych, rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz zbioru rzeczy
9)     Zawarcie i treść umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady
10)   Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady
11)   Co wierzyciel nabywa zawierając umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie
12)   Zmiana treści umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie
13)  Co daje wierzycielowi przyjęcie na zabezpieczenie przewłaszczenia

III. Dzień

8. Hipoteka

1)    Definicja hipoteki, jej cechy charakterystyczne oraz przepisy prawne ją regulujące
2)    Przedmiot hipoteki oraz jego określenie

– nieruchomość (mieszkalna i użytkowa)
– ułamkowa część nieruchomości
– użytkowanie wieczyste
– spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
– wierzytelność hipoteczna
– kilka nieruchomości
– Hipoteka łączna
– Repartycja hipoteki
– Hipoteka na łączonych nieruchomościach

3)    Co hipoteka obejmuje oprócz nieruchomości

– Części składowe
– Przynależności
– Wpływ hipoteki na skuteczność umowy zastawu, przewłaszczenia i cesji

4)    Wierzytelność hipoteczna

– Pojęcie
– Zabezpieczenie hipoteką jednej wierzytelności
–  Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności
– Zakres zabezpieczenia hipoteką

5)    Ustanowienie hipoteki umownej

– Forma i treść umowy o ustanowienie hipoteki
– Oznaczenie wierzyciela hipotecznego oraz właściciela nieruchomości; Osoby, które mogą się podpisywać na oświadczeniach dot. ustanowienia hipoteki
– Oznaczenie wierzytelności hipotecznej
– Oznaczenie przedmiotu hipoteki
– Oznaczenie właściciela nieruchomości oraz wierzyciela hipotecznego
–  Niedopuszczalne klauzule umowne

6)    Powstanie hipoteki

– Ustanowienie a powstanie hipoteki
– Wpis hipoteki do księgi wieczystej
– Uprawomocnienie się wpisu hipoteki do księgi wieczystej

7)    Pierwszeństwo hipoteki

– Pojęcie
– Pierwszeństwo hipoteki a pierwszeństwo praw wpisanych w Dziale III Kw
– Możliwość zmiany pierwszeństwa hipotek

8)    Zmiana treści hipoteki

– Forma zmiany treści hipoteki
– Zmiana przedmiotu hipoteki
– Zmiana wierzytelności hipotecznej
– Zamiana wierzytelności hipotecznej
– Podział hipoteki

9)    Wygaśnięcie hipoteki

10)  Opróżnione miejsce hipoteczne

– Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego pierwotnego i wtórnego
– Chwila powstania opróżnionego miejsca hipotecznego
– Uprawnienia właściciela nieruchomości w razie wygaśnięcia hipoteki
– Uprawnienie do rozporządzenia przez właściciela nieruchomości opróżnionym miejscem hipotecznym
– Niedopuszczalne klauzule umowne
– Roszczenie wierzyciela hipotecznego o przeniesienie jego hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne

11)    Co daje wierzycielowi przyjęcie na zabezpieczenie hipoteki

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek Kolmex)
Termin:  24-26.05.2017 r. (w godz.: 1-szy dzień 10.00-15.35, 2-gi dzień 9.00-15.05, 3-ci dzień 9.00-14.00)
Cena: 1770,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników banków, towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów zajmujących się zawodowo udzielaniem pożyczek, kredytów, poręczeń, gwarancji i zawieraniem umów leasingu oraz pracowników innych przedsiębiorstw, które zawierają umowy wymagające prawnego zabezpieczenia ich wykonania..

Korzyści udziału w szkoleniu:
Z udzielaniem kredytów, pożyczek, gwarancji czy zawieraniem umów leasingu potencjalnie wiąże się ryzyko, które powoduje konieczność zabezpieczania się przed skutkami ewentualnego niespłacenia długu. Szkolenie nt. Prawnych Zabezpieczeń Wierzytelności będzie pomocą w wyborze jak najlepszego prawnego zabezpieczenia poprzez wskazanie zalet i wad poszczególnych form zabezpieczenia. Szkolenie obejmuje wszystkie najważniejsze prawne zabezpieczenia zarówno osobiste, jak i rzeczowe.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, autorkę wielu książek, w tym nt.  prawnych zabezpieczeń wierzytelności – mec. Izabelę Heropolitańską.