PROGRAM SZKOLENIA

I. Zanieczyszczenia chemiczne żywności

Źródła zanieczyszczeń chemicznych żywności. Wymagania ogólne prawa żywnościowego
System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (System RASFF) i jego rola (zasady przeprowadzania oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności)
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i jego rola
Urzędowa kontrola i monitoring żywności .
Codex Alimentarius (Kodeks Żywnościowy)

II. Pierwiastki szkodliwe dla zdrowia

Źródła zanieczyszczenia, skutki zdrowotne związane z zanieczyszczeniem żywności pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich pobranie
Aspekty toksykologiczne, oceny ryzyka EFSA oraz JECFA
Ustawodawstwo (najwyższe dopuszczalne poziomy metali szkodliwych dla zdrowia w środkach spożywczych, kryteria doboru metod analitycznych)
Aktualne prace legislacyjne na poziomie Komisji Europejskiej, Komisji Kodeksu Żywnościowego w tym zakresie
Środki ograniczające zanieczyszczenie żywności

III. Azotany

Źródła narażenia
Toksyczność
Wymagania legislacyjne (najwyższe dopuszczalne poziomy, kryteria doboru metod analitycznych)
Opinie EFSA
Pobranie azotanów z wybranymi grupami środków spożywczych, badania monitoringowe w tym zakresie

IV. Wybrane inne chemiczne zanieczyszczenia żywności – przykłady

Źródła narażenia
Toksyczność
Stwierdzane poziomy zanieczyszczenia żywności na podstawie wyników badań monitoringowych
Aktualne wymagania prawne i obowiązki producentów, kierunki prac legislacyjnych Komisji Europejskiej
Opinie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w przedmiotowym zakresie a Żywności (EFSA) w przedmiotowym zakresie
Środki ograniczające występowanie zanieczyszczenia

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie dedykowane jest dla producentów, importerów i dystrybutorów środków spożywczych, jak i organów urzędowej kontroli żywności oraz laboratoriów komercyjnych.
Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zanieczyszczenia chemiczne występujące w żywności tj. metale, azotany a także inne istotne zanieczyszczenia  ze szczególnym uwzględnieniem wymagań legislacyjnych, w tym obszarze min. w ramach: Komisji Europejskiej, Codex Alimentarius. Przedstawione zostaną również źródła zanieczyszczeń chemicznych żywności, skutki zdrowotne związane z obecnością poszczególnych zanieczyszczeń, ocena toksykologiczna, oceny ryzyka dokonane przez EFSA i JECFA. Nacisk zostanie położony na zmiany w ustawodawstwie zarówno już ostatnio wprowadzone, a także te, których wprowadzenie jest planowane. Przedstawione zostaną skutki przyszłych regulacji na producentów żywności oraz konsumentów. Omówione zostanie również aktualne zanieczyszczenie żywności znajdującej się na rynku w Polsce m.in. metalami, azotanami oraz związane z tym zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Ponadto zaprezentowane zostaną  możliwe środki ograniczające zanieczyszczenie i sposoby ich praktycznej realizacji.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA
mgr inż. Monika Mania – kierownik Pracowni w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego Państwowym Zakładzie Higieny.
Ekspert uczestniczący w pracach:
– Komisji Europejskiej w ramach Grupy roboczej ds. zanieczyszczeń środowiskowych i przemysłowych żywności;
– Grupy Roboczej Rady UE ds. Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius)
– Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO ds. Zanieczyszczeń Żywności oraz Metod Analiz i Próbkobrania,
Ponadto współpracujący z :
– Europejskim Laboratorium Referencyjnym ds. Metali i związków azotowych w żywności i paszach (EURL-MN)
Członek zespołu ds. Oceny ryzyka zdrowotnego związanego z bezpieczeństwem żywności i materiałów do kontaktu z żywnością powołanego w NIZP-PZH w ramach współpracy z Gis i MZ.
Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa żywności i materiałów do kontaktu z żywnością.

 

Polecamy również inne nasze szkolenia: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/