Szkolenie zrealizowane

Przejdź do listy aktualnych szkoleń

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

I. Zanieczyszczenia chemiczne żywności

– Rodzaje zanieczyszczeń chemicznych żywności i ich źródła
– Wymagania ogólne prawa żywnościowego
– System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (System RASFF) i jego rola (zasady przeprowadzania oceny   ryzyka  związanego z bezpieczeństwem żywności)
– Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i jego rola
– Urzędowa kontrola i monitoring żywności – konsekwencje dla producentów i konsumentów
– Codex Alimentarius

II. Pierwiastki szkodliwe dla zdrowia

– Źródła zanieczyszczenia, skutki zdrowotne związane z zanieczyszczeniem żywności takimi pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia oraz pobranie
– Aspekty toksykologiczne, kryteria toksyczności, oceny ryzyka EFSA oraz JECFA
– Ustawodawstwo (najwyższe dopuszczalne poziomy metali szkodliwych dla zdrowia w środkach spożywczych, kryteria doboru metod analitycznych)
– Aktualne dyskusje i prace legislacyjne na poziomie Komisji Europejskiej, Komisji Kodeksu Żywnościowego
– Środki ograniczające zanieczyszczenie żywności pierwiastkami szkodliwymi

III. Azotany

– Źródła narażenia
– Toksyczność
– Wymagania legislacyjne (najwyższe dopuszczalne poziomy, kryteria doboru metod analitycznych)
– Opinie EFSA
– Pobranie azotanów z wybranymi grupami środków spożywczych, badania monitoringowe w tym zakresie

IV. Wybrane inne chemiczne zanieczyszczenia żywności – przykłady

 – Źródła narażenia
 – Toksyczność
 – Stwierdzane poziomy zanieczyszczenia żywności na podstawie wyników badań monitoringowych
 – Nowe wymagania legislacyjne i obowiązki producentów, aktualny stan prawny, zalecenia Komisji Europejskiej
 – Opinie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w przedmiotowym zakresie

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie dedykowane jest dla producentów, importerów i dystrybutorów środków spożywczych, jak i organów urzędowej kontroli żywności oraz laboratoriów komercyjnych.
Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zanieczyszczenia chemiczne występujące w żywności tj. metale, azotany i inne ze szczególnym uwzględnieniem wymagań legislacyjnych, w tym obszarze min. w ramach: Komisji Europejskiej, Codex Alimentarius.
Przedstawione zostaną również źródła zanieczyszczeń chemicznych żywności, skutki zdrowotne związane z obecnością poszczególnych zanieczyszczeń, ocena toksykologiczna, oceny ryzyka dokonane przez EFSA i JECFA. Nacisk zostanie położony na zmiany w ustawodawstwie zarówno już ostatnio wprowadzone, a także te, których wprowadzenie jest planowane i skutki przyszłych regulacji na producentów żywności oraz konsumentów. Omówione zostanie również aktualne zanieczyszczenie żywności znajdującej się na rynku w Polsce m.in. metalami, azotanami oraz związane z tym zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

mgr inż. Monika Mania – kierownik Pracowni w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego Państwowym Zakładzie Higieny