PROGRAM SZKOLENIA

I. Zanieczyszczenia chemiczne żywności
Rodzaje zanieczyszczeń chemicznych żywności i ich źródłaWymagania ogólne prawa żywnościowego
System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (System RASFF) i jego rola (zasady przeprowadzania oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności)
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i jego rola
Urzędowa kontrola i monitoring żywności – konsekwencje dla producentów i konsumentów
Codex Alimentarius
II. Pierwiastki szkodliwe dla zdrowia
Źródła zanieczyszczenia, skutki zdrowotne związane z zanieczyszczeniem żywności takimi pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia oraz pobranie
Aspekty toksykologiczne, kryteria toksyczności, oceny ryzyka EFSA oraz JECFA
Ustawodawstwo (najwyższe dopuszczalne poziomy metali szkodliwych dla zdrowia w środkach spożywczych, kryteria doboru metod analitycznych)
Aktualne dyskusje i prace legislacyjne na poziomie Komisji Europejskiej, Komisji Kodeksu Żywnościowego
Środki ograniczające zanieczyszczenie żywności pierwiastkami szkodliwymi
III. Azotany
Źródła narażenia
Toksyczność
Wymagania legislacyjne (najwyższe dopuszczalne poziomy, kryteria doboru metod analitycznych)
Opinie EFSA
Pobranie azotanów z wybranymi grupami środków spożywczych, badania monitoringowe w tym zakresie
IV. Wybrane inne chemiczne zanieczyszczenia żywności – przykłady
Źródła narażenia
Toksyczność
Stwierdzane poziomy zanieczyszczenia żywności na podstawie wyników badań monitoringowych
Nowe wymagania legislacyjne i obowiązki producentów, aktualny stan prawny, zalecenia Komisji Europejskiej
Opinie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w przedmiotowym zakresie a Żywności (EFSA) w przedmiotowym zakresie

OPIS SZKOLENIA
Szkolenie dedykowane jest dla producentów, importerów i dystrybutorów środków spożywczych, jak i organów urzędowej kontroli żywności oraz laboratoriów komercyjnych.
Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zanieczyszczenia chemiczne występujące w żywności tj. metale, azotany i inne ze szczególnym uwzględnieniem wymagań legislacyjnych, w tym obszarze min. w ramach: Komisji Europejskiej, Codex Alimentarius.
Przedstawione zostaną również źródła zanieczyszczeń chemicznych żywności, skutki zdrowotne związane z obecnością poszczególnych zanieczyszczeń, ocena toksykologiczna, oceny ryzyka dokonane przez EFSA i JECFA. Nacisk zostanie położony na zmiany w ustawodawstwie zarówno już ostatnio wprowadzone, a także te, których wprowadzenie jest planowane. Przedstawione zostaną skutki przyszłych regulacji na producentów żywności oraz konsumentów. Omówione zostanie również aktualne zanieczyszczenie żywności znajdującej się na rynku w Polsce m.in. metalami, azotanami oraz związane z tym zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

PROWADZENIE SZKOLENIA
mgr inż. Monika Mania – kierownik Pracowni w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego Państwowym Zakładzie Higieny.