PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

1. Uwagi wprowadzające
2. Postępowanie dotyczące masy układowej lub masy sanacyjnej
2.1 Uwagi ogólne
2.2 Pojęcie postępowania dotyczącego masy układowej lub masy sanacyjnej
2.3 Podział postępowań na postępowania dotyczące i niedotyczące masy układowej lub sanacyjnej
3. Pozycja prawna nadzorcy oraz zarządcy w postępowaniach z ich udziałem
3.1 Uwagi wprowadzające
3.1.1 Kwalifikacja czynności procesowych nadzorcy sądowego i zarządcy w świetle zakresu ich czynności w postępowaniu restrukturyzacyjnym
3.1.2 Znaczenie licencji doradcy restrukturyzacyjnego dla pozycja prawnej nadzorcy lub zarządcy w postępowaniach sądowych, administracyjnych i przed sądami polubownymi
3.2 Pozycja prawna nadzorcy sądowego w postępowaniach z jego udziałem
3.2.1 Pozycja prawna nadzorcy sądowego ustanowionego w przyspieszonym postępowaniu układowym w postępowaniach z jego udziałem
3.2.2 Pozycja prawna nadzorcy sądowego ustanowionego w postępowaniu układowym w postępowaniach z jego udziałem
3.3 Pozycja prawna zarządcy w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych z jego udziałem
3.3.1 Zdolność sądowa oraz zdolność procesowa zarządcy
3.3.2 Oznaczanie zarządcy jako podmiotu postępowania
3.3.3 Znaczenie ustanowienia zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym dla pełnomocnictw udzielonych przez dłużnika w postępowaniach sądowych
4. Wpływ postępowania o zatwierdzenie układu na postępowania sądowe, administracyjne oraz sądowoadministracyjne
5. Wpływ przyspieszonego postępowania układowego na postępowania sądowe, administracyjne oraz sądowoadministracyjne
6. Wpływ postępowania układowego na postępowania sądowe, administracyjne oraz sądowoadministracyjne
7. Wpływ postępowania sanacyjnego na postępowania sądowe, administracyjne oraz sądowoadministracyjne
7.1 Uwagi ogólne
7.2 Skutki ustanowienia zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym dla toczących się postępowań cywilnych rozpoznawczych
7.3 Skutki ustanowienia zarządcy dla toczących się postępowań klauzulowych
7.4 Dopuszczalność wszczynania nowych postępowań cywilnych po ustanowieniu zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym
7.4.1 Wszczynanie postępowań przez zarządcę
7.4.2 Wszczynanie postępowań przez dłużnika
7.4.3 Wszczynanie postępowań przez wierzyciela
7.5 Skutki ustanowienia zarządcy dla postępowań administracyjnych
7.6 Skutki ustanowienia zarządcy dla postępowań sądowoadministracyjnych
8. Wpływ otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego na postępowania egzekucyjne i zabezpieczające
8.1 Uwagi ogólne
8.2 Skutki postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego i postępowania układowego dla postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających
8.2.1 Uwagi ogólne
8.2.2 Skutki postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego i postępowania układowego dla toczących się postępowań egzekucyjnych dotyczących należności objętych układem
8.2.3 Skutki postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego i postępowania układowego dla postępowań egzekucyjnych dotyczących należności nie objętych układem
8.2.3.1 Uwagi ogólne
8.2.3.2 Wierzytelności zabezpieczone na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub  hipoteką morską
8.2.3.3 Egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz rent z tytułu odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub utratę żywiciela albo rozstrój zdrowia oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę
8.2.4 Dopuszczalność wszczynania postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikowi po wydaniu postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, otwarciu przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania układowego.
8.2.4.1 Postępowania egzekucyjne dotyczące należności objętych układem
8.2.4.2 Postępowania egzekucyjne dotyczące należności nie objętych układem
8.2.5 Skutki wydania postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, otwarciu przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania układowego dla sądowych i administracyjnych postepowań zabezpieczających
8.3 Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego dla postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających
9. Skutki uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ dla postępowań egzekucyjnych.
9.1 Umorzenie postępowania egzekucyjnego z mocy prawa
9.2 Utrata wykonalności przez tytuły wykonawcze i egzekucyjne
10. Postępowanie egzekucyjne wszczęte przez dłużnika przed dniem wydania postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu albo przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego.

 

OPIS SZKOLENIA

Zajęcia przeznaczone są dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub zamierzających taką licencję uzyskać, adwokatów, radców prawnych, aplikantów tych zawodów, pracowników banków i firm windykacyjnych, przedsiębiorców.

W trakcie zajęć omówiona zostanie ustawa z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i istotnie zmieniła również Prawo upadłościowe. Zarówno Prawo restrukturyzacyjne jak i Prawo upadłościowe istotnie ogranicza wierzycieli w możliwości prowadzenia przeciwko dłużnikowi/upadłemu postępowań sądowych oraz egzekucyjnych. Celem szkolenia jest omówienie procesowych skutków otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz ogłoszenia upadłości, przedstawienie podstaw oraz skutków zawieszenia postępowania cywilnego, zasad orzekania o kosztach procesu, wpływu upadłości i restrukturyzacji na postępowania zabezpieczające i egzekucyjne.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Prelegent: sędzia dr hab. Anna Hrycaj – sędzia z ponad dwunastoletnim doświadczeniem w sprawach upadłościowych, doktor habilitowany nauk prawnych, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Autorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego, w tym: „Bankowy tytuł egzekucyjny”, „Egzekucja praktyczna” oraz kilkudziesięciu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: „Syndyk masy upadłości”, „Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, „Europejskie prawo upadłościowe”.
Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, aplikacji komorniczej, radcowskiej, adwokackiej.