PROGRAM SZKOLENIA

1. Definicja weksla, jego cechy charakterystyczne, funkcje i przyczyny wystawiania – wzmianka
2. Elementy ustawowe weksla własnego – na przykładach
1) oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu
2) nazwę “weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono
3) przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej
4) oznaczenie terminu płatności
5) oznaczenie miejsca płatności
6) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana
7) podpis wystawcy wekslu
3. Klauzule wekslowe – powody i skutki ich umieszczenia na wekslu – na przykładach
1) domicyliat
2) waluty
3) bez protestu
4. Poręczenie wekslowe (Awal) – na przykładach – wzmianka
1) pojęcie awalu
2) forma awalu
3) poręczyciel wekslowy (awalista)
5. Przenoszenie praw z weksla – Indosowanie weksla – na przykładach
1) pojęcie indosu
2) klauzula zakazująca indosowania weksla („nie na zlecenie”) – powody i skutki umieszczenia jej na wekslu
3) forma indosu
4) rodzaje indosów:
− przenoszący własność weksla
− do inkasa
− klauzule w treści indosu zakazujące indosowania („nie na zlecenie”)
− klauzule w treści indosu wyłączające odpowiedzialność wekslową („bez regresu”, „bez odpowiedzialności”)
5) szereg (ciąg) indosów nieprzerwany i przerwany
6) skutki indosu – prawny posiadacz weksla
7) dyskonto weksla przez bank
6. Wierzyciel wekslowi i dłużnicy wekslowi
7. Przedstawienie weksla do zapłaty i zapłata weksla
8. Podstawowe wiadomości nt. dochodzenia roszczeń z weksla

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do pracowników wszystkich podmiotów, które przyjmują weksel jako zapłatę oraz zajmujących się gospodarczym obrotem wekslowym.
Na szkoleniu słuchacz dowie się:
− co to jest weksel
− jaką rolę może pełnić w praktyce weksel
− jakie elementy musi zawierać weksel własny dla swej ważności
− jakie klauzule wekslowe może zawierać weksel własny i jak je wykorzystywać, żeby lepiej zabezpieczyć prawa wystawcy i wierzyciela wekslowego
− w jaki sposób przenosi się prawa z weksla
− kto jest wierzycielem wekslowym a kto jest dłużnikiem wekslowym
− jak żądać zapłaty weksla
− jak dochodzić zapłaty weksla
Na szkoleniu zostaną przedstawione i omówione:
− przykłady weksli zawierające poprawnie i niepoprawnie wpisane poszczególne elementy weksla
− przykłady poprawnych i niepoprawnych poręczeń wekslowych
− poprawnie i niepoprawnie indosy umieszczone na wekslu
− nieprzerwany i przerwany szereg indosów wekslowych

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Izabelę Heropolitańską – autorkę wielu publikacji i książek z zakresu obrotu wekslowego, w tym „Komentarz do prawa wekslowego i czekowego” oraz „Weksel w obrocie gospodarczym” – 14 wydań).

 

Zapraszamy także na inne nasze szkolenia – https://www.awuleopard.pl/szkolenia-ekonomiczno-finansowe/