PROGRAM SZKOLENIA
(godz. 10.00-16.00)

1. Cechy charakterystycznego weksla
2. Pojęcie weksla własnego i jego ustawowe elementy
 -miejsce i data wystawienia
 -termin płatności
 -przyrzeczenie zapłaty
 -suma wekslowa
 -oznaczenie remitenta
 -podpis wystawcy
 -słowo „weksel”
3. Pojęcie weksla własnego in blanco
4. Minimalne i maksymalne elementy weksla in blanco – Przykłady
 -miejsce i data wystawienia
 -przyrzeczenie zapłaty
 -słowo „weksel”
 -oznaczenie remitenta
 -podpis wystawcy
 -podmioty uprawnione do wystawienia weksla
 -forma podpisu na wekslu z uwzględnieniem osoby wystawcy
 -osoby uprawnione do podpisywania się w imieniu wystawcy (organ, prokurent, pełnomocnik)
 -konieczność ewentualnej zgody na wystawienie weksla i forma takiej zgody
 -klauzule wekslowe
 -domicyliat
 -waluty
 -bez protestu
 -nie na zlecenie
5. Poręczenie wekslowe (awal) – przykłady
– definicja poręczenia
– miejsce poręczenia
– forma poręczenia
6. Konstrukcja i treść deklaracji do weksla in blanco – przykłady
7. Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na przyjęty wcześniej weksel in blanco; zmiana treści deklaracji do weksla in blanco oraz przyjęcie dodatkowych weksli
8. Poprawne uzupełnienie weksla in blanco
9. Poprawki i skreślenia na wekslu
10. Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy wystawianiu, poręczaniu i uzupełnianiu weksla in blanco – przykłady; Skutki niewłaściwego uzupełnienia weksla in blanco
11. Zasady przenoszenia weksla in blanco
12. Przedstawienie weksla do zapłaty i zapłata weksla
13. Podstawowe wiadomości nt. dochodzenia roszczeń z weksla

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do firm przyjmujących od dłużników weksle in blanco na zabezpieczenie swoich wierzytelności.
Na szkoleniu słuchacz dowie się:
• co to jest weksel in blanco
• jakie elementy musi zawierać dla swej skuteczności
• jakie elementy może zawierać
• jak ocenić poprawność weksla in blanco złożonego na zabezpieczenie
• jak wykorzystywać dopuszczalne przez prawo klauzule wekslowe, żeby lepiej zabezpieczyć prawa wystawcy i wierzyciela wekslowego
• jak poprawnie uzupełnić weksel in blanco, żeby stał się ważnym wekslem własnym
• jakie pełni funkcje weksel w obrocie gospodarczym i jak je wykorzystać w praktyce
• jakie są typowe błędy popełniane przy wystawianiu i uzupełnianiu weksla in blanco
• co to jest poręczenie wekslowe oraz w jaki sposób może być umieszczone na wekslu
• co to jest deklaracja wekslowa, jaka pełni rolę przy wekslu in blanco oraz jakie powinna zawierać elementy
• podstawowych zasadach dochodzenia roszczeń z weksla in blanco

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez mec. Izabelę Heropolitańską – uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, arbitra Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich; rzeczoznawcę i konsultanta z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Jest autorką i współautorką ponad dwudziestu wielokrotnie wznawianych książek z dziedziny bankowości, a także analiz prawnych ukazujących się w Profesjonalnym Serwisie Bankowym.