PROGRAM SZKOLENIA

1. Cechy charakterystycznego weksla
2. Pojęcie weksla własnego i jego ustawowe elementy
 -miejsce i data wystawienia
 -termin płatności
 -przyrzeczenie zapłaty
 -suma wekslowa
 -oznaczenie remitenta
 -podpis wystawcy
 -słowo „weksel”
3. Pojęcie weksla własnego in blanco
4. Minimalne i maksymalne elementy weksla in blanco – przykłady
 -miejsce i data wystawienia
 -przyrzeczenie zapłaty
 -słowo „weksel”
 -oznaczenie remitenta
 -podpis wystawcy
    podmioty uprawnione do wystawienia weksla
    forma podpisu na wekslu z uwzględnieniem osoby wystawcy
    osoby uprawnione do podpisywania się w imieniu wystawcy (organ, prokurent, pełnomocnik)
    konieczność ewentualnej zgody na wystawienie weksla i forma takiej zgody
 -klauzule wekslowe
   domicyliat
   waluty
   bez protestu
   nie na zlecenie
5. Poręczenie wekslowe (awal) – przykłady
– definicja poręczenia
– miejsce poręczenia
– forma poręczenia
6. Konstrukcja i treść deklaracji do weksla in blanco – przykłady
7. Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na przyjęty wcześniej weksel in blanco; zmiana treści deklaracji do weksla in blanco oraz przyjęcie dodatkowych weksli
8. Poprawne uzupełnienie weksla in blanco
9. Poprawki i skreślenia na wekslu
10. Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy wystawianiu, poręczaniu i uzupełnianiu weksla in blanco – przykłady; Skutki niewłaściwego uzupełnienia weksla in blanco
11. Zasady przenoszenia weksla in blanco
12. Przedstawienie weksla do zapłaty i zapłata weksla
13. Podstawowe wiadomości nt. dochodzenia roszczeń z weksla

 

OPIS SZKOLENIA

Na szkoleniu słuchacz dowie się:
 -co to jest weksel
 -jaką rolę może pełnić w praktyce weksel in blanco
 -minimalne i maksymalne elementy, jakie może zawierać weksel własny in blanco
 -jak prawidłowo konstruować treść deklaracji do weksla in blanco
 -jak wykorzystywać dopuszczalne przez prawo klauzule wekslowe, żeby lepiej zabezpieczyć prawa wystawcy i wierzyciela wekslowego
 -jakie elementy musi zawierać dla swej ważności weksel własny zupełny
 -jak żądać zapłaty weksla
 -jak dochodzić zapłaty weksla

Na szkoleniu zostaną przedstawione i omówione:
 -przykłady weksli in blanco zawierające poprawnie i niepoprawnie wpisane poszczególne elementy weksla
 -przykłady poprawnych i niepoprawnych poręczeń wekslowych
 -przykłady różnie skonstruowanych deklaracji do weksla in blanco oraz skutki takich zapisów
 -poprawnie i niepoprawnie uzupełnione weksle oraz skutki popełnionych błędów
 -orzecznictwo sądowe weksla in blanco, deklaracji do weksla oraz elementów weksla

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Izabelę Heropolitańską – autorkę wielu publikacji i książek z dziedziny bankowości, w tym z zakresu obrotu wekslowego (m.in. „Komentarz do prawa wekslowego i czekowego” oraz „Weksel w obrocie gospodarczym” – 14 wydań).