PROGRAM SZKOLENIA

1. Zakres podmiotowy postępowania upadłościowego dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej;

2. Obsługa prawna dłużnika – konsumenta, w tym dostęp do darmowej pomocy prawnej;

3. Wniosek o ogłoszenie upadłości – przesłanki ogłoszenia upadłości;

4. Postępowanie o zawarcie układu (dobrowolne i przymusowe) – szansa dla dłużnika, zagrożenie dla wierzycieli?

5. Tryby postępowania upadłościowego prowadzonego wobec konsumenta – tryb ogólny właściwy dla przedsiębiorców oraz tryb uproszczony (bez sędziego-komisarza);

6. Dochodzenie wierzytelności – zgłaszanie wierzytelności syndykowi, ustalanie listy wierzytelności;

7. Sposoby uzyskania oddłużenia – korzyści i ryzyka dla dłużnika i dla wierzycieli:
a) Plan spłaty wierzycieli– zasady, nowe obowiązki dla syndyka, metodyka przygotowywania planu spłaty;
b) Warunkowe umorzenie zobowiązań – ryzyko dla dłużnika;
c) Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

8. Środki obrony praw wierzycieli.

9. Skutki umorzenia zobowiązań upadłego.

 

OPIS SZKOLENIA

19 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo upadłościowe, która przewiduje istotne zmiany w zakresie postępowania upadłościowego osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej – tzw. upadłości konsumenckiej

Uchwalona ustawa przewiduje zmiany w zakresie:
a) szerszego dostępu dla osób fizycznych do rozpoczęcia procedury oddłużenia;
b) uproszczoną procedurę dla najprostszych spraw niewymagającą udziału sędziego – komisarza;
c) możliwość zawarcia układu z wierzycielami przez dłużnika, w którym zaangażowanie sądu będzie ograniczone do minimum;

Przedmiotem szkolenia będzie przebieg postępowania upadłościowego osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej po nowelizacji, obowiązki syndyka, prawa i obowiązki dłużnika oraz wierzycieli.

Szkolenie będzie miało charakter praktyczny

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

dr hab. Anna Hrycaj
Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.
Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „ Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji. Komentarz.”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne”.