PROGRAM SZKOLENIA

Zagadnienia ogólne

 1. Jaki są możliwe warianty przebiegu upadłości konsumenckiej?
 2. Jaki scenariusz przebiegu upadłości konsumenckiej jest najkorzystniejszy?
 3. Jakie znaczenie dla wyboru właściwego trybu postępowania upadłościowe ma wpis do CEIDG?
 4. Jakie znaczenie dla wyboru właściwego trybu postępowania upadłościowego ma fakt, że dłużnik jest osobą, o której mowa w art. 5 ustawy – Prawo przedsiębiorców i nie podlega wpisowi do CEIDG?

Postępowanie o zatwierdzenie układu

 1. Jaka kategoria dłużników może być zainteresowana postępowaniem o zawarcie układu?
 2. Jak należy konstruować zawiadomienie o terminie zgromadzenia wierzycieli?
 3. Jakie są korzyści dla dłużnika z postępowania o zatwierdzenie układu?
 4. Jakie skutki może przynieść regulacja dotycząca wynagrodzenia nadzorcy sądowego?
 5. Czy wierzyciele powinni być skłonni do głosowania za układem?

Upadłość konsumencka

 1. Jakie znaczenie ma fakt, że postępowanie upadłościowego prowadzone wobec konsumenta według przepisów części pierwszej podlega zakończeniu również w razie braku funduszów masy upadłości i braku ostatecznego planu podziału?
 2. Jakie będą skutki zmiany przepisów dotyczących podstaw oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości?
 3. Jakimi zasadniczymi uproszczeniami charakteryzuje się upadłość konsumencka?
 4. Jak powinno brzmieć pouczenie, które syndyk kieruje do wierzycieli?
 5. Jak nowelizacja rozstrzyga kwestię dłużnika pozostające w ustawowej wspólności małżeńskiej?
 6. Jakie problemy rozwiązuje zmiana przepisów w zakresie umorzenia postępowania?
 7. Jakie problemy rozwiązuje zmiana przepisów co do składu masy upadłości?
 8. Jakie efekty może przynieść zmiana przepisów w zakresie likwidacji masy upadłości?
 9. Jaki skutek może przynieść jednoczesne zniesienie podstaw oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości i wprowadzenie negatywnych przesłanek oddłużenia?
 10. Czy warunkowe umorzenie zobowiązań jest korzystne dla dłużnika?
 11. Czy warunkowe umorzenie zobowiązań jest korzystne dla wierzycieli?
 12. Jakie znaczenie dla sprawności postępowania mają przepisy dotyczące planu spłaty?

 

OPIS SZKOLENIA

Przedmiotem szkolenia jest omówienie roli, pozycji, praw i obowiązków dłużnika w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka uległa istotnej zmianie od 24 marca 2020r. Kolejne zmiany nastąpiły 1 grudnia 2021r. z dniem wejścia w życie systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Szkolenie będzie przedstawiało aktualne problemy konsumenckiego postępowania upadłościowego z uwzględnieniem rozwiązań wynikających z funkcjonowania systemu teleinformatycznego.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

sędzia dr hab. Anna Hrycaj
Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.
Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „ Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji. Komentarz.”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne”.

 

Zapraszamy również na nasze inne szkolenia: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-ekonomiczno-finansowe/