PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.00)

 

I . Wstęp

Profesjonalny pełnomocnik to pełnomocnik skuteczny ale także przewidujący i nieufny.

II. Pełnomocnictwo

 1. Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania treści pełnomocnictwa.
 • Wpływ rodzaju pełnomocnictwa na wynagrodzenie pełnomocnika.
 • Zakres pełnomocnictwa w kontekście możliwości zaskarżenia orzeczeń sądu oraz obowiązek kontroli jego treści przez przeciwnika procesowego.

 ….2. Treść pełnomocnictwa, a kwestie związane z zarzutem potrącenia.

 • Posługiwanie się pełnomocnictwem przez pełnomocnika (dołączenie pełnomocnictwa i jego odpisu).
 • Weryfikacja odpisu pełnomocnictwa.
 • Brak należytego umocowania, a zarzut nieważności postępowania.
 • Prawidłowe uwierzytelnienie pełnomocnictwa.
 • Ograniczenie zakresu pełnomocnictwa.
 • Tymczasowe dopuszczenie pełnomocnika do udziału w spawie.
 • Wypowiedzenie pełnomocnictwa, a działanie za stronę.

III. Postępowanie pełnomocnika przed złożeniem pozwu.

 1. Argumenty przemawiające za skorzystaniem przez pełnomocnika z mediacji.
 2. Wynagrodzenie pełnomocnika, a mediacja.
 3. Tajemnica mediacji.

IV. Rozróżnienie sprawy cywilnej od sprawy gospodarczej i jej znaczenie z punktu widzenia pracy pełnomocnika.

 1. Wpływ właściwości funkcjonalnej na właściwość miejscową, a spór kompetencyjny. Prawidłowa rola pełnomocnika.
 2. Konstytutywne elementy sprawy gospodarczej.
 • Definicja przedsiębiorcy.
 • Działalność gospodarcza a zawodowa.
 • Kiedy spór pozostaje w związku z prowadzona działalnością gospodarczą.

V. Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania pozwu przez pełnomocnika.

 1. Wskazanie podstawy prawnej dochodzonych roszczeń.
 2. Możliwość wskazania kilku ewentualnych podstaw prawnych wraz z uzasadnieniem faktycznym podstawy żądania.
 3. Przytoczenie okoliczności uzasadniających właściwość sądu.

VI. Twierdzenia jakie powinny być składane przez pełnomocników na różnych etapach postępowania w świetle obowiązującego systemu koncentracja materiału dowodowego.

 1. Pozew, a system koncentracji materiału dowodowego.
 2. Ocena pracy pełnomocnika przez pryzmat dobrych obyczajów ( art. 3 kpc). Zakres nadużywania praw procesowych i konsekwencje jego złamania.
 3. Relacja art. 207 § 5 kpc do obowiązków pełnomocnika wynikających z treści art. 132 kpc.
 4. Prawo strony wynikające z treści art. 217 § 1 kpc, a obowiązek sądu pominięcia spóźnionych przytoczeń ( art. 207 § 6 kpc).
 5. Składanie przez pełnomocnika pism procesowych w toku postepowania.
 6. Problematyka zarzutów w postepowaniu cywilnym.
 7. Rola pełnomocnika w przypadku realizowania przez sad obowiązków wynikających z treści art. 210 § 21 kpc oraz art. 212 kpc.
 8. Problematyka późniejszego zgłoszenia twierdzeń i wniosków dowodowych.
 9. Nowe przesłanki umożliwiające uwzględnienie spóźnionych twierdzeń
  i wniosków dowodowych i prawidłowe działanie pełnomocnika w tym zakresie ( art. 162 kpc).

VII Ocena profesjonalizmu pełnomocnika przez pryzmat  prawidłowego formułowania wniosków dowodowych.

 1. Przesłanki decyzji sądu w zakresie dopuszczenia lub oddalenia wniosku dowodowego jakie powinien znać pełnomocnik.
 2. Prawidłowa reakcja pełnomocnika na dopuszczenie przez sąd dowodu
  z urzędu.

VIII. Prawidłowy sposób formułowania przez pełnomocnika zarzutów i wniosków
w środkach odwoławczych i środkach zaskarżenia .

 1. Konieczność zaskarżenia postanowień Sądu I instancji zawartych
  w wyrokach (zwłaszcza dotyczących kosztów zastępstwa procesowego)
 2. Granice rozpoznania apelacji, a konieczność podniesienia przez pełnomocnika zarzutu dotyczącego uchybienia przez sąd przepisom procesowym w oparciu o treść art. 162 kpc.
 3. Prawidłowe działanie pełnomocnika w celu kontroli niezaskarżonych orzeczeń Sądu I instancji w ramach art. 380 kpc.
 4. Prawidłowe formułowanie przez pełnomocnika zarzutów naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego.

 

OPIS SZKOLENIA

Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się z kryteriami jakie sądy powszechne biorą pod uwagę przy ocenie skuteczności i profesjonalizmu działań pełnomocników. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje spotykane w praktyce orzeczniczej. Szkolenie to pozwoli słuchaczom na doskonalenie swoich działań w ceku realizacji najlepiej pojętego interesu swoich klientów.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie poprowadzi: Tomasz Chojnacki –  sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds. gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury