PROGRAM SZKOLENIA

(w godz.: 1-wszy dzień 10.00-15.15, 2-gi dzień 9.00-14.15)

Dzień 1. 

1. Statystyka w badaniach empirycznych – jak właściwie zaplanować badanie? [ 1 godz. ]

 • czemu służą badania statystyczne?
 • różnice pomiędzy badaniami ilościowymi i jakościowymi,
 • cel badania,
 • podmiot badania,
 • przedmiot badania,
 • skale pomiarowe,
 • zakres badania,
 • źródła danych,
 • czas trwania badania,
 • rodzaje cech statystycznych.

2. Statystyczna analiza danych w MS Excel [ 1.5 godz. ]

 • średnia arytmetyczna i błąd oszacowania z próby,
 • miary zróżnicowania,
 • dominanta,
 • mediana,
 • miary asymetrii,
 • miary koncentracji.

3. Prezentacja danych empirycznych w praktyce  [ 1.5 godz. ]

 • tabele krzyżowe,
 • tabele przestawne,
 • histogram,
 • kwartyle oraz „box & whisker plot”.

 4. Analiza wariancji ANOVA w programie MS Excel  [ 1 godz. ]

 • analiza wariancji jednoczynnikowa,
 • analiza wariancji dwuczynnikowa bez powtórzeń,
 • analiza wariancji dwuczynnikowa z powtórzeniami.

5. Analiza korelacji  [ 1 godz. ]

 • związek przyczynowo-skutkowy i zależność pozorna,
 • współczynnik korelacji liniowej Pearsona,
 • prezentacja graficzna zmiennych skorelowanych,
 • macierz korelacji,

Dzień 2.

6.  Analiza korelacji – ciąg dalszy [ 0.5 godz. ]

 • testowanie istotności statystycznej współczynnika korelacji z próby,
 • interpretacja ekonomiczna związków korelacyjnych,
 • korelacja rang (Spearman’a).

 7. Analiza regresji z wykorzystaniem dodatku „Analiza danych”   [ 4 godz. ]

 • liniowy model regresji z jedną zmienną objaśniającą,
 • liniowy model regresji z wieloma zmiennymi objaśniającymi,
 • ocena dobroci dopasowania modelu do danych empirycznych,
 • interpretacja ekonomiczna parametrów modelu,
 • własności składnika resztowego i założenia metody MNK,
 • standaryzacja zmiennych i tworzenie rankingu zmiennych niezależnych.

8. Wspomaganie problemów decyzyjnych z wykorzystaniem dodatku „Solver” [ 1.5 godz. ]

 • optymalizacja zależności liniowych,
 • optymalizacja całkowitoliczbowa,
 • optymalizacja dla zmiennych zero-jedynkowych,
 • przykłady wspomagania podejmowania decyzji.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla:
– analityków danych,
– menedżerów pracujących z danymi ilościowymi,
– osób planujących prowadzenie badań statystycznych (np. rynku)
– osób zainteresowanych tematyką analizy danych.

Celem szkolenia jest:
1. Poznanie podstaw statystyki w zastosowaniach praktycznych.
2. Opanowanie wybranych metod analizy statystycznej w programie MS Excel. Zajęcia mają charakter warsztatowy z wykorzystaniem popularnych dodatków programu MS Excel (m.in. analiza danych, solver itd.).
3. Nabycie umiejętności poprawnego doboru metody analizy do typu problemu badawczego oraz interpretacji uzyskanych wyników.

Uwaga: wymagany własny laptop lub dopłata do ceny szkolenia 100 zł.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

dr Rafał Zbyrowski adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w badaniach ilościowych rynku i prognozowaniu sprzedaży z wykorzystaniem pakietów STATA, EViews, SPSS, Statistica, Gretl, MS Excel, AMOS. Trener Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) w ramach doradztwa finansowego EFPA oraz Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME). Twórca i realizator wielu kursów szkoleniowych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych związanych z budową i praktycznym wykorzystaniem narządzi ilościowych w biznesie. Analityk posiadający w swym dorobku wiele projektów badawczych z zakresu zarządzania, planowania sprzedaży i analizy rynku nieruchomości.