PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Rozróżnienie w praktyce zakresu prawa reprezentacji od sposobu reprezentacji przez członków zarządu spółek kapitałowych
2. Modyfikacje podmiotowe i przedmiotowe zakresu reprezentacji członków zarządu oraz ocena w konsekwencji ważności dokonanych przez nich czynności
3. Zarząd w spółkach kapitałowych jako najważniejszy organ uprawniony do
ich reprezentowania
a) konflikty w łonie zarządu i ich bezpośredni wpływ na funkcjonowanie spółek
b) kwestia dopuszczalności udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarządu przez pozostałych piastunów tego organu
4. Reprezentacja spółek kapitałowych
– w umowach i sporach z członkami zarządu
– w procesie o uchylenie uchwał Zgromadzenia Wspólników
– wpływ na czynności dokonane przez członka zarządu wobec uchylenia lub
stwierdzenia nieważności uchwały o jego powołaniu
5. Pojęcie mandatu i kadencji członka zarządu oraz praktyczne problemy z tym związane
a) powołanie członka zarządu
b) odwołanie członka zarządu
c) zawieszenie członka zarządu
d) problemy związane z rezygnacją z funkcji członka zarządu
6. Rada nadzorcza jako organ uprawniony do reprezentowania spółek kapitałowych
7. Prokurent jako szczególnego rodzaju pełnomocnik upoważniony do reprezentowania
spółek kapitałowych
a) zakres umocowania prokurenta
b) zagadnienie prokury łącznej
c) ustawowe ograniczenia prokury
8. Reprezentacja spółek kapitałowych w organizacji i likwidacji
9. Struktura organizacyjna prostej spółki akcyjnej
a) model monistyczny a dualistyczny zarzadzania prostą spółką akcyjną
b) reprezentowanie spółki przez dyrektorów oraz przez członków zarządu
c) konsekwencje utworzenia komitetów w prostej spółce akcyjnej

 

OPIS SZKOLENIA

Wykład adresowany jest głównie do osób zarządzających w spółkach prawa handlowego i osób reprezentujących spółki w obrocie gospodarczym, jak również do profesjonalnych pełnomocników prowadzących obsługę prawną wskazanych podmiotów.

Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych w obrocie a także sposobów rozwiązywania sporów w spółkach prawa handlowego w przypadku narastających konfliktów. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się z kryteriami jakie sądy powszechne biorą pod uwagę przy ocenie skuteczności zawarcia kontraktów przez podmioty gospodarcze i to w kontekście badania prawidłowego sposobu ich reprezentacji. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje spotykane w praktyce obrotu gospodarczego.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Tomasz Chojnacki – sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds. gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

 

Zapraszamy również na nasze inne szkolenia: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-ekonomiczno-finansowe/