PROGRAM SZKOLENIA

1. Umowna zmiana dłużnika
2. Przystąpienie do długu z tytułu kredytu lub pożyczki
3. Umowna zmiana wierzyciela z tytułu umowy kredytu lub pożyczki
4. Kumulatywne przejęcie praw i zobowiązań z tytułu umowy kredytu lub pożyczki
5. „Przekształcenia” dot. osoby fizycznej
 – zawarcie związku małżeńskiego
 – separacja
 – rozdzielność majątkowa
 – rozwód
 – śmierć
• sytuacja banku i spadkobierców w przypadku śmierci dłużnika
• przyjęcie spadku albo przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, albo odrzucenie spadku
• możliwość wypłaty przez bank spadkobiercom niewykorzystanej kwoty kredytu lub pożyczki
 – utrata przez dłużnika zdolności do czynności prawnych (ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe)
 – zmiana nazwiska
 – wpływ przekształceń podmiotowych na zmianę umowy kredytu lub pożyczki
 – wpływ przekształceń podmiotowych na prawne zabezpieczenia
 – przekształcenie formy prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową
 – przystąpienie przedsiębiorcy jednoosobowego do spółki jawnej lub spółki z o.o. i wniesienie jako wkładu przedsiębiorstwa
6. Przekształcenia w spółce cywilnej
 – zmiana wspólnika
 – przystąpienie nowego wspólnika do spółki, w tym:
• możliwość wypłaty przez bank niewykorzystanej kwoty kredytu lub pożyczki
• odpowiedzialność nowego wspólnika za zobowiązania „spółki”
 – wystąpienie wspólnika ze spółki, w tym ze spółki dwuosobowej
 – śmierć wspólnika
• skutki śmierci wspólnika dla bytu spółki cywilnej
• wstąpienie spadkobierców wspólnika do spółki
 – zmiana nazwiska przez wspólnika
 – zmiana firmy
 – przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną
 – wpływ przekształceń podmiotowych na zmianę umowy kredytu lub pożyczki
 – wpływ przekształceń podmiotowych na prawne zabezpieczenia
7. Zarząd sukcesyjny – wzmianka
8. Przekształcenia w spółce jawnej
 – wstąpienie do spółki jawnej nowego wspólnika
 – wystąpienie wspólnika ze spółki
 – odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania zmarłego wspólnika
 – zmiana nazwiska przez wspólnika
 – zmiana firmy spółki jawnej
 – wpływ przekształceń podmiotowych na zmianę umowy kredytu lub pożyczki
 – wpływ przekształceń podmiotowych na prawne zabezpieczenia
9. Przekształcenia w spółce komandytowej
 – wstąpienie nowego komandytariusza lub komplementariusza
 – wystąpienie komandytariusza lub komplementariusza
 – skutki śmierci komandytariusza
 – skutki śmierci komplementariusza
 – odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania zmarłego komplementariusza
 – zmiana firmy spółki komandytowej
 – wpływ przekształceń podmiotowych na zmianę umowy kredytu lub pożyczki
 – wpływ przekształceń podmiotowych na prawne zabezpieczenia
10. Przekształcenia spółki z o.o.
 – wstąpienie do spółki z o.o. nowego wspólnika
 – wystąpienie wspólnika ze sp. z o.o.
 – zbycie udziałów w sp. z o.o.
 – śmierć jedynego wspólnika sp. z o.o.
 – wejście do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika sp. z o.o.
 – zmiana firmy sp. z o.o.
 – wpływ przekształceń podmiotowych na zmianę umowy kredytu lub pożyczki
 – wpływ przekształceń podmiotowych na prawne zabezpieczenia
11. Skutki przekształcenia spółki handlowej w inną spółkę na zmianę umowy kredytu lub pożyczki oraz na prawne zabezpieczenia
12. Skutki połączenia spółek handlowych na zmianę umowy kredytu lub pożyczki oraz na prawne zabezpieczenia
13. Skutki przejęcia dłużnika na zmianę umowy kredytu lub pożyczki oraz na prawne zabezpieczenia
14. Skutki przekształceń podmiotowych na sytuację banku, który udzielił gwarancji bankowej
15. Odnowienie umowy kredytu lub pożyczki oraz wpływ na prawne zabezpieczenia
16. Rozwiązanie umowy kredytu lub pożyczki oraz wpływ na prawne zabezpieczenia
17. Odstąpienie od umowy kredytu lub pożyczki oraz wpływ na prawne zabezpieczenia
18. Zwolnienie kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy z długu oraz wpływ na prawne zabezpieczenia

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie jest przeznaczona dla osób odpowiedzialnych w banku za obsługę już zawartych umów kredytu lub pożyczek.
Ma ono na celu omówienie problemów jakie powstają w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie dłużnika oraz ich wpływ na umowę kredytu lub pożyczki. Omówione zostaną przekształcenia jakie nastąpią wskutek umowy zawartej z bankiem jak również w wyniku działań dłużnika oraz wskutek śmierci dłużnika będącego osobą fizyczną. W szczególności zostanie przeanalizowane czy w takim wypadku:
 – umowa kredytu lub pożyczki wygasa,
 – konieczna i możliwa jest zmiana umowy kredytu aneksem,
 – kto odpowiada za zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu lub pożyczki,
 – kto ma prawo do wykorzystywania kwoty kredytu lub pożyczki,
 – jaki skutek takie zmiany mają dla bytu prawnych zabezpieczeń.
Przedmiotem szkolenia nie będzie natomiast:
 – omówienie instytucji przystąpienia do długu oraz zmiany wierzyciela jako prawnego zabezpieczenia spłaty zobowiązania
 – rozwiązanie albo likwidacja kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy
 – upadłość kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy
 – postępowanie restrukturyzacyjne

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Izabelę Heropolitańską – autorkę wielu publikacji i książek z dziedziny bankowości, w tym „Kredyty i gwarancje bankowe” – 6 wydań oraz „Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe” 3 wydania, 4 w przygotowaniu.