I.   Unijne wykazy substancji dodatkowych  – załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych:

1.    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie
unijnego wykazu dodatków do żywności

        –    substancja dodatkowa a substancja pomocnicza w przetwórstwie – zasady kwalifikacji,
znakowanie w wykazie składników produktu/półproduktu
–    zasada przenoszenia w praktyce  –  substancje dodatkowe obecne w
półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków
spożywczych; substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników- przykłady
–    kategoryzacja produktów spożywczych pod kątem możliwości dodawania substancji
dodatkowych do półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego –  klasyfikujemy
półprodukt czy produkt końcowy? Studium przypadku.

2.    Obliczanie ilości dodanych związków fosforu, przeliczanie zawartości innych substancji dodatkowych,
wyjątki i ograniczenia w stosowaniu substancji dodatkowych do poszczególnych produktów – jak stosować
te przepisy w odniesieniu do półproduktów.

3.    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1130/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik III do
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego
wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach
spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych
–    limity w substancji dodatkowych w innych substancjach dodatkowych, w aromatach, enzymach
oraz w substancjach odżywczych.

II.   Inne prace Unii Europejskiej w zakresie substancji dodatkowych:

1.    przewodnik dotyczący rozróżniania składników żywności o właściwościach barwiących
(np. ekstrakty z roślin) a barwnikami – problemy interpretacyjne i konsekwencje dla
producentów żywności
2.    projekt przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie zasady przenoszenia (ang. carry-over)

III.    Unijny wykaz substancji aromatycznych oraz rozporządzenie Komisji w sprawie aromatów
dymu wędzarniczego

      –    Aromaty, w tym aromaty dymu wędzarniczego w półproduktach przeznaczonych dla przemysłu
spożywczego – czy zawsze mogą być obecne w półproduktach?

IV. Prace Komisji w zakresie unijnego wykazu enzymów oraz znakowanie środków
spożywczych zawierających enzymy

1.   aspekty prawne stosowania enzymów w produkcji żywności, w tym znakowanie żywności
zawierającej enzymy
2.   przewodnik Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów (składnik produktu czy
substancja pomocnicza w przetwórstwie)
3.   stan prac nad wspólnotową listą enzymów

V.    Znakowanie preparatów/półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego

1.    Informacje obowiązkowe na etykietach preparatów/półproduktów przeznaczonych dla
przemysłu spożywczego
2.    Oznakowanie preparatów zawierających substancje dodatkowe – co musi być na etykiecie,
a co tylko w dokumentacji towarzyszącej przesyłce.
3.    Informacje dotyczące aromatów dymu wędzarniczego obecnego w preparatach.
4.    Znakowanie półproduktów a znakowanie wyrobów finalnych zawierających półprodukty – jakie
informacje powinien przekazać dostawca preparatów swojemu odbiorcy.

VI.    Dyskusja
Rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin:
 28.09.2017 r., w godz. 10.00-15.15
Cena:
 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i dystrybutorów preparatów/półproduktów przeznaczonych do stosowania w produkcji żywności (tzw. obrót business to business), dla producentów żywności stosujących preparaty/półprodukty oraz dla pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością stosowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów w preparatach/półproduktach jak również w produktach finalnych.

Na szkoleniu zostaną przedstawione aktualne  przepisy  Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych do żywności, aromatów i enzymów oraz aktualne prace Komisji Europejskiej w tym zakresie  (zmiany przewidywane w najbliższym czasie). Zostanie omówione zastosowanie tych przepisów do preparatów/półproduktów przeznaczonych do produkcji żywności.
Zostaną omówione obowiązujące interpretacje niektórych zapisów – m.in. dotyczy to rozróżnienia pomiędzy substancją dodatkową a substancją pomocniczą w przetwórstwie, przyporządkowania produktów do odpowiedniej kategorii w rozporządzeniu 1129/2011 (czy należy klasyfikować półprodukt czy produkt końcowy),  klasyfikacji ekstraktów o właściwościach barwiących (składnik żywności czy barwnik), podawania  nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktów.
Przedstawione zostaną aktualne przepisy w zakresie aromatów wraz z oceną ich skutków dla producentów żywności (półproduktów i produktów finalnych); w tym przepisy dotyczące znakowania środków spożywczych zwierających aromaty naturalne oraz przepisy dotyczące aromatów dymu wędzarniczego.

Zostaną przedstawione przewodniki Komisji Europejskiej: przewodnik dotyczący zasady przenoszenia (projekt) oraz przewodnik w zakresie klasyfikacji enzymów.

Na szkoleniu zostaną omówione również zasady znakowania preparatów/półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego z uwzględnieniem znakowania finalnych środków spożywczych.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Joannę Gajdę-Wyrębek, kierownika Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.