PROGRAM SZKOLENIA

 

I. Prekluzja dowodowa w postępowaniu gospodarczym
– adresaci wymogów wynikających z treści art.4585 § 1 k.p.c.
– zasada koncentracji materiału dowodowego w postepowaniu gospodarczym w kontekście prawidłowych pouczeń stron procesu
– twierdzenia i dowody podlegające prekluzji w świetle dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższego
– możliwość formułowania zarzutów w postepowaniu gospodarczym a zasada prekluzji dowodowej
– relacja postepowań odrębnych do postepowania gospodarczego w kontekście prekluzji dowodowej
– postepowanie dowodowe przed sądem gospodarczym

II. Prekluzja dowodowa w postępowaniu cywilnym
– przygotowanie sprawy do rozpoznania
– koncentracja materiału dowodowego a posiedzenie przygotowawcze
– zgłaszanie twierdzeń w dalszych pismach procesowych
– wpływ sformułowania planu rozpraw oraz jego ewentualnej zmiany na przebieg postepowania dowodowego

III. Czynności stron i sądu w postepowaniu dowodowym
– sankcja dla strony w stosunku do niekompletnego lub nieprawidłowego wniosku dowodowego.
– przesłanki decyzji sądu w zakresie dopuszczenia lub oddalenia wniosku dowodowego.
– zagadnienia związane z dopuszczeniem przez sąd dowodu z urzędu.
– specyfika dowodu z opinii biegłego sądowego i możliwość dopuszczenia dowodu z opinii biegłego sporządzonej w innym postepowaniu
– kryteria oceny przez sąd dowodu z opinii biegłego sądowego.
– wprowadzenie dowodu z tzw. świadka eksperta w postepowaniu uproszczonym
– przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków na piśmie i konsekwencje z tym związane

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest głównie do osób prowadzących działalność gospodarczą i  ich  reprezentantów w obrocie gospodarczym, jak również do profesjonalnych pełnomocników prowadzących obsługę prawną wskazanych podmiotów.

Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego reprezentowania podmiotów gospodarczych w postępowaniach sądowych. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się z kryteriami jakie sądy powszechne biorą pod uwagę przy ocenie skuteczności dokonywania czynności procesowych. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje procesowe.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Tomasz Chojnacki – Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu. Od 2005 roku pełni funkcję wizytatora do spraw gospodarczych. Obecnie orzeka w wydziale odwoławczym gospodarczym

 

Zapraszamy również na nasze inne szkolenia: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-ekonomiczno-finansowe/