1. Dzień
 2. Prawne zabezpieczenia ogólnie
 3. Problematyka nadzabezpieczenia
 4. Zabezpieczenia wekslowe

1)      Pojęcie weksla in blanco

 • minimalne i maksymalne elementy, jakie powinien mieć weksel in blanco – elementy ustawowe oraz wybrane klauzule wekslowe – przykłady
 • weksel in blanco zabezpieczający jedną wierzytelność, kilka wierzytelności oraz część wierzytelności

2)      Poręczenie wekslowe (awal) – Przykłady

 • definicja poręczenia
 • miejsce poręczenia
 • forma poręczenia

3)      Konstrukcja i treść deklaracji do weksla in blanco nieporęcznego i

      poręczonego – przykłady

4)      Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na przyjęty wcześniej weksel in blanco; zmiana

      treści deklaracji do weksla in blanco oraz przyjęcie dodatkowych weksli

5)      Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy wystawianiu i poręczaniu weksla

      in blanco – przykłady, orzecznictwo

 1. Poręczenie

1)      Definicja poręczenia

2)      Forma poręczenia

3)      Rodzaje poręczenia

 • poręczenie za dług istniejący
 • poręczenie za dług przyszły
 • poręczenie za całość długu
 • poręczenie za część długu

4)      Teść poręczenia

5)      Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy poręczaniu – przykłady, orzecznictwo

6)      Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na udzielone wcześniej poręczenie

 

 1. Dzień
 2. Przelew wierzytelności (cesja)

1) Definicja

2) Zawarcie, forma i treść umowy przelewu – przykłady

3) Przelew na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz zawieszającym – przykłady umów przelewu

4) Co wierzyciel nabywa zawierając umowę przelewu wierzytelności na zabezpieczenie

5) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy cesji – przykłady, orzecznictwo

6) Rodzaje przelewu na zabezpieczenie

 • Przelew wierzytelności istniejącej oraz wierzytelności przyszłej
 • Przelew całości oraz części wierzytelności
 • Przelew jednej lub kilku wierzytelności indywidualnie oznaczonych oraz przelew globalny
 • Przelew wierzytelności należącej do kilku wierzycieli oraz przelew wierzytelności w stosunku do kilku dłużników

7)  Przelew wierzytelności z rachunku bankowego – przykład umowy

8)  Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia – przykład umowy

9)  Dopuszczalność zmiany treści umowy, z której wynika przelana wierzytelność

 1. Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych

1)      Definicja zastawu i zastawu rejestrowego

2)      Przedmiot zastawu rejestrowego

 • rzeczy mogące być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
 • rzeczy, które nie mogą być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
 • rzeczy indywidualnie oznaczone, rzeczy oznaczone co do gatunku oraz zbiór rzeczy

3)      Zastaw na zabezpieczenie kilku wierzytelności

4)      Najczęściej popełniane błędy przy ustalaniu przedmiotu zastawu

5)      Zawarcie i treść umowy zastawu – przykłady

6)      Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy zastawu – przykłady

7)      Powstanie zastawu

8)      Zmiana treści umowy zastawu ze szczególnym uwzględnieniem zmiany

      przedmiotu zastawu

 1. Zastaw na prawach

1)     Prawa mogące być przedmiotem zastawu

2)    Forma i treść umowy zastawu

3)     Rodzaje zastawów na prawach ze szczególnym uwzględnieniem zastawu na wierzytelności z rachunku bankowego

 1. Przewłaszczenie na zabezpieczenie

1)  Definicja

2)  Przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie

 • rzeczy mogące być przedmiotem przewłaszczenia na

     zabezpieczenie – przykłady, orzecznictwo

 • rzeczy, które nie mogą być przedmiotem przewłaszczenia na

      zabezpieczenie – przykłady, orzecznictwo

 • rzeczy indywidualnie oznaczone, rzeczy oznaczone co do gatunku

     oraz zbiór rzeczy

3)  Przewłaszczenie na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz

    zawieszającym – przykłady umów

4)  Najczęściej popełniane błędy przy ustalaniu przedmiotu przewłaszczenia na

    zabezpieczenie – przykłady, orzecznictwo

5)  Zawarcie i treść umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady

6)  Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy przewłaszczenia

    na zabezpieczenie – przykłady

7)  Zmiana treści umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie

 III. Dzień

 1. Hipoteka

1)      Definicja hipoteki

2)      Przedmiot hipoteki

3)      Zakres obciążenia nieruchomości

 • Części składowe
 • Przynależności
 • Wpływ hipoteki na skuteczność umowy zastawu, przewłaszczenia i cesji

4)      Wierzytelność hipoteczna

 • Zabezpieczenie hipoteką jednej wierzytelności
 • Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności

5)      Ustanowienie hipoteki umownej – Forma i treść umowy o ustanowienie hipoteki

6)      Powstanie hipoteki

 • Ustanowienie a powstanie hipoteki
 • Wpis hipoteki do księgi wieczystej
 • Uprawomocnienie się wpisu hipoteki do księgi wieczystej

7)      Pierwszeństwo hipoteki

 • Pojęcie
 • Pierwszeństwo hipoteki a pierwszeństwo praw wpisanych w Dziale III kw

8)      Zmiana treści hipoteki

 • Forma zmiany treści hipoteki
 • Zmiana przedmiotu hipoteki
 • Zmiana wierzytelności hipotecznej
 • Zamiana wierzytelności hipotecznej

9)      Wygaśnięcie hipoteki

10)  Opróżnione miejsce hipoteczne

 • Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego
 • Chwila powstania opróżnionego miejsca hipotecznego
 • Uprawnienia właściciela nieruchomości w razie wygaśnięcia hipoteki
 • Uprawnienie do rozporządzenia przez właściciela nieruchomości opróżnionym

      miejscem hipotecznym

 • Roszczenie wierzyciela hipotecznego o przeniesienie jego hipoteki na opróżnione

      miejsce hipoteczne


Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek Kolmex)
Termin:  15-17.11.2017 r. (w godz.: 1-szy dzień 10.00-15.35, 2-gi dzień 9.00-15.05, 3-ci dzień 9.00-14.00)
Cena: 1770,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch


Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników banków, towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów zajmujących się zawodowo udzielaniem pożyczek, kredytów, poręczeń, gwarancji i zawieraniem umów leasingu oraz pracowników innych przedsiębiorstw, które zawierają umowy wymagające prawnego zabezpieczenia ich wykonania..

Korzyści udziału w szkoleniu:
Z udzielaniem kredytów, pożyczek, gwarancji czy zawieraniem umów leasingu potencjalnie wiąże się ryzyko, które powoduje konieczność zabezpieczania się przed skutkami ewentualnego niespłacenia długu. Szkolenie nt. Prawnych Zabezpieczeń Wierzytelności będzie pomocą w wyborze jak najlepszego prawnego zabezpieczenia poprzez wskazanie zalet i wad poszczególnych form zabezpieczenia. Szkolenie obejmuje wszystkie najważniejsze prawne zabezpieczenia zarówno osobiste, jak i rzeczowe.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, autorkę wielu książek, w tym nt.  prawnych zabezpieczeń wierzytelności – mec. Izabelę Heropolitańską.