PROGRAM SZKOLENIA

1. Poręczenie
1) Definicja poręczenia
2) Forma poręczenia
3) Treść oświadczenia poręczyciela przy poręczaniu za dług istniejący i za dług przyszły – Na przykładach praktycznych i casusach
4) Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na udzielone wcześniej poręczenie
2. Przelew wierzytelności (cesja)
1) Definicja
2) Wierzytelności mogące być przedmiotem przelewu
3) Zawarcie, forma i treść umowy przelewu
4) Przelew na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz zawieszającym – Na przykładach praktycznych i casusach
5) Przelew wierzytelności z rachunku bankowego oraz z umowy ubezpieczenia – Na przykładach praktycznych i casusach
6) Zmiana treści umowy przelewu
3. Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych
1) Definicja zastawu i zastawu rejestrowego
2) Przedmiot zastawu rejestrowego
-rzeczy mogące być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
-rzeczy, które nie mogą być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
-rzeczy indywidualnie oznaczone, rzeczy oznaczone co do gatunku oraz zbiór rzeczy
3) Zawarcie i treść umowy zastawu – Na przykładach praktycznych i casusach
4) Powstanie zastawu
5) Zmiana treści umowy zastawu ze szczególnym uwzględnieniem zmiany przedmiotu zastawu
4. Hipoteka
1) Definicja hipoteki, jej cechy charakterystyczne oraz przepisy prawne ją regulujące
2) Przedmiot hipoteki oraz jego określenie
-nieruchomość (mieszkalna i użytkowa)
-ułamkowa część nieruchomości
-użytkowanie wieczyste
-spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
-wierzytelność hipoteczna
-kilka nieruchomości
3) Zakres obciążenia hipoteką
4) Inne obciążenia nieruchomości a hipoteka (służebności, użytkowanie, najem, dzierżawa, dożywocie) – wzmianka
5) Wierzytelność hipoteczna
6) Ustanowienie hipoteki umownej – Na przykładach praktycznych i casusach
-Forma umowy o ustanowienie hipoteki
-Treść umowy o ustanowienie hipoteki
-Niedopuszczalne klauzule umowne
7) Powstanie hipoteki
-Ustanowienie a powstanie hipoteki
-Wpis hipoteki do księgi wieczystej
-Uprawomocnienie się wpisu hipoteki do księgi wieczystej
8) Pierwszeństwo hipoteki
9) Zmiana treści hipoteki
10) Opróżnione miejsce hipoteczne
-Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego
-Uprawnienie do rozporządzenia przez właściciela nieruchomości opróżnionym miejscem hipotecznym
-Roszczenie wierzyciela hipotecznego o przeniesienie jego hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do pracowników wszystkich podmiotów, które stosują jako prawne zabezpieczenia zawieranych przez siebie umów poręczenie cywilne, przelew wierzytelności (cesję), zastaw rejestrowy oraz hipotekę.

Na szkoleniu słuchacz dowie się:
-jakie są rodzaje prawnych zabezpieczeń wierzytelności
-jakie są cechy poszczególnych zabezpieczeń oraz jakie są ich zalety i wady
-jaka powinna być treść umów ustanawiających poszczególne zabezpieczenia
-jaki jest wzajemny wpływ na siebie poszczególnych rodzajów zabezpieczeń
Szkolenie uwzględnia aspekty teoretyczne dot. poszczególnych rodzajów zabezpieczeń ale przede wszystkim ich aspekty praktyczne. Omawiane są bowiem różne wersje treści umów, na mocy których ustanawiane są poszczególne zabezpieczenia. Omówione zostaną także najczęściej spotykane błędy popełniane przy ich ustanawianiu. Słuchacze zapoznają się również z bogatym orzecznictwem sądowym dot. prawnych zabezpieczeń.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Izabelę Heropolitańską – autorkę wielu publikacji i książek z dziedziny bankowości, w tym „Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności” – 4 wydania oraz „Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece – 4 wydania”.