PROGRAM SZKOLENIA

(1-szy dzień w godz. 10.00-16.00, 2-gi dzień 9.00-15.00)

1. Poręczenie
1) Definicja poręczenia
2) Forma poręczenia
3) Treść oświadczenia poręczyciela przy poręczaniu za dług istniejący i za dług przyszły – przykłady
4) Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na udzielone wcześniej poręczenie
2. Przelew wierzytelności (cesja)
1) Definicja
2) Wierzytelności mogące być przedmiotem przelewu
3) Zawarcie, forma i treść umowy przelewu
4) Przelew na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz zawieszającym – przykłady umów przelewu
5) Przelew wierzytelności z rachunku bankowego oraz z umowy ubezpieczenia – przykłady umów
6) Zmiana treści umowy przelewu
3. Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych
1) Definicja zastawu i zastawu rejestrowego
2) Przedmiot zastawu rejestrowego
 – rzeczy mogące być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
 – rzeczy, które nie mogą być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
 – rzeczy indywidualnie oznaczone, rzeczy oznaczone co do gatunku oraz zbiór rzeczy
3) Zawarcie i treść umowy zastawu – przykłady
4) Powstanie zastawu
5) Zmiana treści umowy zastawu ze szczególnym uwzględnieniem zmiany przedmiotu zastawu
4. Hipoteka
1) Definicja hipoteki, jej cechy charakterystyczne oraz przepisy prawne ją regulujące
2) Przedmiot hipoteki oraz jego określenie
 – nieruchomość (mieszkalna i użytkowa)
 – ułamkowa część nieruchomości
 – użytkowanie wieczyste
 – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 – wierzytelność hipoteczna
 – kilka nieruchomości
     hipoteka łączna
     repartycja hipoteki
     hipoteka na łączonych nieruchomościach
3) Co hipoteka obejmuje oprócz nieruchomości
 – Części składowe
 – Przynależności
 – Wpływ hipoteki na skuteczność umowy zastawu, przewłaszczenia i cesji
4) Inne obciążenia nieruchomości a hipoteka (służebności, użytkowanie, najem, dzierżawa, dożywocie)
5) Wierzytelność hipoteczna
 – Pojęcie
 – Zabezpieczenie hipoteką jednej wierzytelności
 – Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności
 – Zakres zabezpieczenia hipoteką
6) Ustanowienie hipoteki umownej
 – Forma i treść umowy o ustanowienie hipoteki
 – Oznaczenie wierzyciela hipotecznego oraz właściciela nieruchomości
 – Oznaczenie wierzytelności hipotecznej
 – Oznaczenie przedmiotu hipoteki
 – Oznaczenie właściciela nieruchomości oraz wierzyciela hipotecznego
 – Niedopuszczalne klauzule umowne
7) Powstanie hipoteki
 – Ustanowienie a powstanie hipoteki
 – Wpis hipoteki do księgi wieczystej
 – Uprawomocnienie się wpisu hipoteki do księgi wieczystej
8) Pierwszeństwo hipoteki
9) Zmiana treści hipoteki
 – Forma zmiany treści hipoteki
 – Zmiana przedmiotu hipoteki
 – Zmiana wierzytelności hipotecznej
 – Zamiana wierzytelności hipotecznej
 – Podział hipoteki
10) Opróżnione miejsce hipoteczne
 – Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego pierwotnego i wtórnego
 – Chwila powstania opróżnionego miejsca hipotecznego
 – Uprawnienia właściciela nieruchomości w razie wygaśnięcia hipoteki
 – Uprawnienie do rozporządzenia przez właściciela nieruchomości opróżnionym miejscem hipotecznym
 – Niedopuszczalne klauzule umowne
 – Roszczenie wierzyciela hipotecznego o przeniesienie jego hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników banków, towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów zajmujących się zawodowo udzielaniem pożyczek, kredytów, poręczeń, gwarancji i zawieraniem umów leasingu oraz pracowników innych przedsiębiorstw, które zawierają umowy wymagające prawnego zabezpieczenia ich wykonania.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez mec. Izabelę Heropolitańską – uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, arbitra Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich; rzeczoznawcę i konsultanta z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Jest autorką i współautorką ponad dwudziestu wielokrotnie wznawianych książek z dziedziny bankowości, a także analiz prawnych ukazujących się w Profesjonalnym Serwisie Bankowym