PROGRAM SZKOLENIA 

(w godz.: 1-szy dzień 10.00-15.35, 2-gi dzień 9.00-15.05, 3-ci dzień 9.00-14.00)

 

I. Dzień

1. Prawne zabezpieczenia ogólnie
2. Problematyka nadzabezpieczenia
3. Zabezpieczenia wekslowe
1) Pojęcie weksla in blanco
– minimalne i maksymalne elementy, jakie powinien mieć weksel in blanco- elementy ustawowe oraz wybrane klauzule wekslowe – przykłady
– weksel in blanco zabezpieczający jedną wierzytelność, kilka wierzytelności oraz część wierzytelności
2) Poręczenie wekslowe (awal) – Przykłady
a) definicja poręczenia
b) miejsce poręczenia
c) forma poręczenia
3) Konstrukcja i treść deklaracji do weksla in blanco nieporęcznego i poręczonego – przykłady
4) Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na przyjęty wcześniej weksel in blanco; zmiana treści deklaracji do weksla in blanco oraz przyjęcie dodatkowych weksli
5) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy wystawianiu i poręczaniu weksla in blanco – przykłady, orzecznictwo
4. Poręczenie
1) Definicja poręczenia
2) Forma poręczenia
3) Rodzaje poręczenia
– poręczenie za dług istniejący
– poręczenie za dług przyszły
– poręczenie za całość długu
– poręczenie za część długu
4) Teść poręczenia
5) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy poręczaniu – przykłady, orzecznictwo
6) Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na udzielone wcześniej poręczenie

II. Dzień

5. Przelew wierzytelności (cesja)
1) Definicja
2) Zawarcie, forma i treść umowy przelewu – przykłady
3) Przelew na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz zawieszającym – przykłady umów przelewu
4) Co wierzyciel nabywa zawierając umowę przelewu wierzytelności na zabezpieczenie
5) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy cesji – przykłady, orzecznictwo
6) Rodzaje przelewu na zabezpieczenie
– Przelew wierzytelności istniejącej oraz wierzytelności przyszłej
– Przelew całości oraz części wierzytelności
– Przelew jednej lub kilku wierzytelności indywidualnie oznaczonych oraz przelew globalny
– Przelew wierzytelności należącej do kilku wierzycieli oraz przelew wierzytelności w stosunku do kilku dłużników
7) Przelew wierzytelności z rachunku bankowego – przykład umowy
8) Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia – przykład umowy
9) Dopuszczalność zmiany treści umowy, z której wynika przelana wierzytelność
6. Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych
1) Definicja zastawu i zastawu rejestrowego
2) Przedmiot zastawu rejestrowego
– rzeczy mogące być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
– rzeczy, które nie mogą być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
– rzeczy indywidualnie oznaczone, rzeczy oznaczone co do gatunku oraz zbiór rzeczy
3) Zastaw na zabezpieczenie kilku wierzytelności
4) Najczęściej popełniane błędy przy ustalaniu przedmiotu zastawu
5) Zawarcie i treść umowy zastawu – przykłady
6) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy zastawu – przykłady
7) Powstanie zastawu
8) Zmiana treści umowy zastawu ze szczególnym uwzględnieniem zmiany przedmiotu zastawu
7. Zastaw na prawach
1) Prawa mogące być przedmiotem zastawu
2) Forma i treść umowy zastawu
3) Rodzaje zastawów na prawach ze szczególnym uwzględnieniem zastawu na wierzytelności z rachunku bankowego
8. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
1) Definicja
2) Przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie
– rzeczy mogące być przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie
przykłady, orzecznictwo
– rzeczy, które nie mogą być przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady, orzecznictwo
– rzeczy indywidualnie oznaczone, rzeczy oznaczone co do gatunku oraz zbiór rzeczy
3) Przewłaszczenie na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz zawieszającym – przykłady umów
4) Najczęściej popełniane błędy przy ustalaniu przedmiotu przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady, orzecznictwo
5) Zawarcie i treść umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady
6) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady
7) Zmiana treści umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie

III. Dzień

9. Hipoteka
1) Definicja hipoteki
2) Przedmiot hipoteki
3) Zakres obciążenia nieruchomości
– Części składowe
– Przynależności
– Wpływ hipoteki na skuteczność umowy zastawu, przewłaszczenia i cesji
4) Wierzytelność hipoteczna
– Zabezpieczenie hipoteką jednej wierzytelności
– Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności
5) Ustanowienie hipoteki umownej – Forma i treść umowy o ustanowienie hipoteki
6) Powstanie hipoteki
– Ustanowienie a powstanie hipoteki
– Wpis hipoteki do księgi wieczystej
– Uprawomocnienie się wpisu hipoteki do księgi wieczystej
7) Pierwszeństwo hipoteki
– Pojęcie
– Pierwszeństwo hipoteki a pierwszeństwo praw wpisanych w Dziale III kw
8) Zmiana treści hipoteki
– Forma zmiany treści hipoteki
– Zmiana przedmiotu hipoteki
– Zmiana wierzytelności hipotecznej
– Zamiana wierzytelności hipotecznej
9) Wygaśnięcie hipoteki
10) Opróżnione miejsce hipoteczne
– Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego
– Chwila powstania opróżnionego miejsca hipotecznego
– Uprawnienia właściciela nieruchomości w razie wygaśnięcia hipoteki
– Uprawnienie do rozporządzenia przez właściciela nieruchomości opróżnionym miejscem hipotecznym
– Roszczenie wierzyciela hipotecznego o przeniesienie jego hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie (3 dni) przeznaczone jest dla pracowników banków, towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów zajmujących się zawodowo udzielaniem pożyczek, kredytów, poręczeń, gwarancji i zawieraniem umów leasingu oraz pracowników innych przedsiębiorstw, które zawierają umowy wymagające prawnego zabezpieczenia ich wykonania.

Korzyści udziału w szkoleniu: z udzielaniem kredytów, pożyczek, gwarancji czy zawieraniem umów leasingu potencjalnie wiąże się ryzyko, które powoduje konieczność zabezpieczania się przed skutkami ewentualnego niespłacenia długu. Szkolenie nt. prawnych zabezpieczeń wierzytelności będzie pomocą w wyborze jak najlepszego prawnego zabezpieczenia poprzez wskazanie zalet i wad poszczególnych form zabezpieczenia. Szkolenie obejmuje wszystkie najważniejsze prawne zabezpieczenia zarówno osobiste, jak i rzeczowe.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez Izabelę Heropolitańską – uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, arbitra Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich; rzeczoznawcę i konsultanta z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Jest autorką i współautorką ponad dwudziestu wielokrotnie wznawianych książek z dziedziny bankowości, a także analiz prawnych ukazujących się w Profesjonalnym Serwisie Bankowym.