PROGRAM SZKOLENIA

 1. Weksel in blanco
 • konsekwencje zmiany treści umowy zabezpieczonej wekslem – poprawne konstruowanie deklaracji i aneksu do deklaracji
 • uzupełnianie weksla in blanco – casusy
 • rozpoznawanie poprawnie i niepoprawnie uzupełnionego weksla
 • zwrot weksla po spłacie zobowiązania – przykłady
 1. Poręczenie
 • rozpoznawanie poprawnie i niepoprawnie skonstruowanego poręczenia
 • wpływ zmiany umowy zabezpieczonej poręczeniem na odpowiedzialność poręczyciela – przykłady
 1. Przelew wierzytelności
 • rozpoznawanie poprawnie i niepoprawnie skonstruowanej umowy przelewu wierzytelności
 • problematyka zmiany umowy, z której wynika przelana wierzytelność na przykładach
 1. Zastaw rejestrowy
 • problematyka części składowych i przynależności nieruchomości a możliwość obciążenia zastawem – przykłady
 • rozpoznawanie przypadków dozwolonego oraz niedopuszczalnego zastawienia rzeczy
 1. Hipoteka
 • współwłasność nieruchomości a ustanowienie hipoteki – na przykładach wpisów w Dziale II księgi wieczystej
 • wpisy w dziale III księgi wieczystej oraz ich wpływ na hipotekę, w tym na pierwszeństwo, i skuteczność zaspokojenia się z nieruchomości – na wybranych przykładach wpisów w Dziale III księgi wieczystej
 • ustanowienie a powstanie hipoteki – aspekty praktyczne związane z tzw. uruchomieniem kredytu na przykładach konkretnych zapisów
 • rozpoznawanie dozwolonych i niedozwolonych klauzul umownych przy ustanawianiu hipoteki
 • zamiana wierzytelności hipotecznej oraz dodanie kolejnej wierzytelności hipotecznej – poprawne i niepoprawne konstrukcje

 

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktyki w zakresie prawidłowego stosowania prawnych zabezpieczeń wierzytelności.

Dlatego też szkolenie adresowane jest do osób, które już posiadają wiedzę teoretyczną na temat prawnych zabezpieczeń zawieranych przez siebie umów tj. weksla in blanco, poręczenia cywilnego, przelewu wierzytelności (cesji), zastawu rejestrowego oraz hipoteki.

Na szkoleniu będą omawiane na przykładach wyłącznie wybrane praktyczne aspekty poszczególnych rodzajów zabezpieczeń. Przewidziane są także liczne ćwiczenia praktyczne polegające min. na uzupełnianiu weksli in blanco w zadanej sytuacji, rozpoznawaniu poprawnych i niepoprawnych zapisów w dokumentach. Uwzględnione zostaną przypadki z orzecznictwa sądowego.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Izabelę Heropolitańską – praktyka oraz autorkę wielu publikacji i książek z dziedziny bankowości, w tym „Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności” – 4 wydania, „Weksel w obrocie gospodarczym” – 14 wydań oraz „Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece – 4 wydania”.