PROGRAM SZKOLENIA

 

Uwagi ogólne

1. Cel Prawa restrukturyzacyjnego jak narzędzia służącego uniknięciu upadłości dłużnika
2. Cztery procedury jako cztery drogi wyjścia z kryzysu ekonomicznego
3. Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
3.1 Niewypłacalność i zagrożenie niewypłacalnością
3.2 Pokrzywdzenie wierzycieli jako negatywna przesłanka prowadzenia postępowania
3.3 Dodatkowe przesłanki odmowy otwarcia postępowania w postępowaniu układowym i sanacyjnym
4. Zbieg wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości – ochrona interesów wierzycieli
5. Organy i uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego – wzajemne relacje, współdziałanie
6. Wierzyciel jako uczestnik postępowania restrukturyzacyjnego
6.1 Rola rady wierzycieli
6.1.1 Kompetencje rady wierzycieli – realny wpływ wierzycieli na bieg postępowania restrukturyzacyjnego
6.2 Spis wierzytelności i środki zaskarżenia spisu w poszczególnych postępowaniach restrukturyzacyjnych
6.3 Rola wierzyciela w głosowaniu nad układem
6.4 Pozycja wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo
6.4.1 Objęcie układem wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo
6.4.2 Objęcie układem wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo w ramach układu częściowego (możliwość objęcia układem wbrew woli wierzyciela)
7. Zawarcie i zatwierdzenie układu
8. Skutki układu i nadzór nad wykonaniem układu
8.1 Wierzyciele nieobjęci układem
8.2 Nadzorca wykonania układu
8.3 Możliwość odebrania zarządu dłużnikowi, który nie realizuje planu restrukturyzacyjnego po zatwierdzeniu układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu

1. Założenie akt w systemie teleinformatycznym
2. Przygotowanie spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych
3. Dokonanie obwieszczenia o dniu układowym
4. Skutki obwieszczenia
5. Uchylenie skutków obwieszczenia
6. Zbieranie głosów wierzycieli
7. Przygotowanie i przeprowadzenie zgromadzenia wierzycieli
8. Liczenie głosów
9. Przyjęcie układu
10. Złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie układu
11. Zatwierdzenie układu
12. Przesłanki odmowy zatwierdzenia układu

 

OPIS SZKOLENIA

1 grudnia 2021r. weszła w życie nowelizacja Prawa restrukturyzacyjnego, która istotnie zmieniła postępowanie o zatwierdzenie układu. Od 30 listopada 2021r. nie funkcjonują już uproszczone postępowania restrukturyzacyjne, które cieszyły się dużym powodzeniem. Rozwiązania przewidziane w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym zostały jednak przeniesione do regulacji dotyczących postępowania o zatwierdzenie układu. Te nowe rozwiązania będą przedmiotem szkolenia. Szkolenie będzie miało charakter praktyczny. Zostaną omówione również zmiany w zakresie pozostałych postępowań.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

sędzia dr hab. Anna Hrycaj
Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.
Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „ Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji. Komentarz.”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne”.

Zapraszamy również na nasze inne szkolenia: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-ekonomiczno-finansowe/