PROGRAM SZKOLENIA

(w godzinach: 1-szy dzień 10.00-16.05, 2-gi dzień 9.00-15.05)

I. Dzień

1. Prawne zabezpieczenia ogólnie, w tym problematyka nadzabezpieczenia
2. Zabezpieczenia wekslowe

1) Pojęcie weksla in blanco
– minimalne i maksymalne elementy, jakie powinien mieć weksel in blanco – elementy ustawowe oraz wybrane klauzule wekslowe – przykłady
– weksel in blanco zabezpieczający jedną wierzytelność, kilka wierzytelności oraz część wierzytelności
2) Poręczenie wekslowe (awal) – przykłady
a) definicja poręczenia wekslowego
b) miejsce poręczenia wekslowego
c) forma poręczenia wekslowego
3) Konstrukcja i treść deklaracji do weksla in blanco nieporęcznego i poręczonego – przykłady
4) Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na przyjęty wcześniej weksel in blanco; zmiana treści deklaracji do weksla in blanco oraz przyjęcie dodatkowych weksli
5) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy wystawianiu i poręczaniu weksla in blanco – przykłady

II. Dzień

3. Poręczenie

1) Definicja poręczenia
2) Forma poręczenia
3) Rodzaje poręczenia
– poręczenie za dług istniejący
– poręczenie za dług przyszły
– poręczenie za całość długu
– poręczenie za część długu
4) Teść poręczenia
5) Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na udzielone wcześniej poręczenie
6) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy poręczaniu – przykłady

5. Przelew wierzytelności (cesja)

1) Definicja
2) Zawarcie, forma i treść umowy przelewu – przykłady
3) Przelew na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz zawieszającym – przykłady umów przelewu
4) Co wierzyciel nabywa zawierając umowę przelewu wierzytelności na zabezpieczenie
5) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy cesji – przykłady, orzecznictwo
6) Rodzaje przelewu na zabezpieczenie
– Przelew wierzytelności istniejącej oraz wierzytelności przyszłej
– Przelew całości oraz części wierzytelności
– Przelew jednej lub kilku wierzytelności indywidualnie oznaczonych oraz przelew globalny
– Przelew wierzytelności należącej do kilku wierzycieli oraz przelew wierzytelności w stosunku do kilku dłużników
7) Przelew wierzytelności z rachunku bankowego – przykład umowy; porównanie z blokadą rachunku bankowego i zastawem na wierzytelności z rachunku bankowego
8) Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia – przykład umowy
9) Dopuszczalność zmiany treści umowy, z której wynika przelana wierzytelność

6. Przystąpienie do długu

1) Definicja
2) Umowy bankowe, które mogą być zabezpieczone przystąpieniem do długu
3) Zawarcie, forma i treść umowy przystąpienia do długu – przykłady
4) Najczęściej spotykane przypadki przystąpienia do długu
5) Skutki przystąpienia do długu
6) Umowa o przejęcie długu i przystąpienie do długu

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników banków, towarzystw ubezpieczeniowych i innych instytucji zajmujących się zawodowo udzielaniem pożyczek, kredytów, poręczeń, gwarancji i zawieraniem umów leasingu oraz pracowników innych przedsiębiorstw.

Korzyści udziału w szkoleniu:

Z udzielaniem kredytów, pożyczek, gwarancji czy zawieraniem umów leasingu wiąże się potencjalnie ryzyko, które powoduje konieczność zabezpieczania się przed skutkami ewentualnego niespłacenia długu. Zabezpieczenia  osobiste są, obok hipoteki i zastawu rejestrowego, bardzo często przyjmowane na zabezpieczenie wierzytelności. Dają one bowiem wierzycielowi dostęp do całego majątku osoby, która ustanowiła zabezpieczenie. Na szkoleniu nt. Osobistych Zabezpieczeń Wierzytelności zostaną omówione weksel własny in blanco, poręczenie wekslowe, przystąpienie do długu oraz przelew wierzytelności, który ma cechy zabezpieczenia rzeczowego i osobistego. Będą omówione zalet i wad poszczególnych form zabezpieczeń. Zostanie przedstawiona teoria, orzecznictwo sądowe oraz liczne przykłady praktyczne i ćwiczenia.

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez Izabelę Heropolitańską – uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, arbitra Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich; rzeczoznawcę i konsultanta z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Jest autorką i współautorką ponad dwudziestu wielokrotnie wznawianych książek z dziedziny bankowości, a także analiz prawnych ukazujących się w Profesjonalnym Serwisie Bankowym