Program szkolenia

(w godz. 10.00-15.15)

 1. Wymagania dotyczące magazynowania i składowania odpadów – skrócenie czasu magazynowania, kontrola wizyjna miejsc magazynowania i składowania odpadów, przepisy wykonawcze dotyczące szczegółowych wymagań w zakresie magazynowania odpadów w ramach wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów.
 2. Wymagania dotyczące transportu odpadów, kto może kontrolować transportujących, nowe sankcje za naruszenie wymagań, odpowiedzialność transportującego za zagospodarowanie odpadów, wyznaczenie miejsca zatrzymania pojazdów z odpadami w przypadku naruszeń.
 3. Szczególne wymagania w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości, na której jest prowadzone zbieranie lub przetwarzanie niektórych odpadów.
 4. Nowe przypadki wstrzymywania działalności posiadacza odpadów.
 5. Zmiany w zakresie wydawania decyzji z zakresu gospodarki odpadami:
 • zmiana organu właściwego
 • opiniowanie przez gminę
 • kontrola przed wydaniem decyzji, w tym wprowadzenie kontroli przez Państwową Straż Pożarną
 • sporządzanie i uzgadnianie operatu przeciwpożarowego
 • nowe informacje we wniosku i w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami
 • nowe załączniki dołączane do wniosku o wydanie decyzji
 • obowiązek wystąpienia o zmianę posiadanych decyzji z zakresu gospodarki odpadami
 1. Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń – zasady ustalania, procedura określania wysokości i formy przez organ właściwy, termin ustanowienia zabezpieczenia, zasady przeznaczania środków z zabezpieczenia i zwrotu zabezpieczenia.
 2. Nowe przesłanki cofania decyzji i odmowy jej wydania, w tym realizacja zasady tzw. “wilczego biletu” .
 3. Zwiększenie sankcji dotyczących naruszeń w zakresie gospodarowania odpadami.
 4. Zaostrzenie przepisów dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów.
 5. Zwiększenie uprawnień Inspekcji Ochrony Środowiska.
 6. Zmiana dotycząca procedury uznania za produkt uboczny.
 7. Obowiązek posiadania wpisu do rejestru.
 8. Zmiany dotyczące ewidencji odpadów i Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
 9. Dalsze projektowane zmiany.

 

Opis szkolenia

Adresaci szkolenia:
– przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe i inne podmioty wytwarzające odpady
– podmioty transportujące odpady
– przedsiębiorcy zbierający lub przetwarzający odpady
– podmioty pośredniczące w obrocie odpadami i sprzedawcy odpadów

Cel szkolenia: zaznajomienie uczestników ze zmianami wprowadzonymi w zakresie gospodarki odpadami przez 3 nowe ustawy uchwalone 20 lipca br.:
– Ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1592)
– Ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1479)
– Ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1564)

 

Prowadzenie szkolenia:

Prowadzącym szkolenie będzie radca prawny, który specjalizuje się w przepisach prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Ma w dorobku publikacje książkowe i artykuły z tego zakresu, w tym dla publikacji elektronicznej Prawo Ochrony Środowiska wydawnictwa Wolters Kluwer S.A. Wieloletni pracownik resortu środowiska. Doświadczony wykładowca – od dwudziestu lat prowadzi szkolenia z zakresu regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami. Prowadzi wykłady z zakresu prawa odpadowego na studiach podyplomowych z zakresu ochrony środowiska (Uczelnia Vistula, Uczelnia Łazarskiego).