PROGRAM SZKOLENIA

 

I. Nowe zasady koncentracji materiału dowodowego wobec wprowadzenia posiedzenia przygotowawczego

1.      Czynności stron służące przygotowaniu rozstrzygnięcia – planowanie postępowania dowodowego przez pełnomocnika powoda

2.      Obowiązki pełnomocnika pozwanego – prawidłowa redakcja odpowiedzi na pozew oraz konieczność dokonania konstruktywnego zaprzeczenia

3.      Nowe zasady dotyczące terminów do zgłaszania twierdzeń i dowodów przez pełnomocników obu stron procesu

4.      Zarządzenie wymiany dalszych pism przygotowawczych przez Przewodniczącego  – skrócenie terminu do zgłaszania twierdzeń i dowodów przez pełnomocników

5.      Przebieg posiedzenia przygotowawczego – aktywny udział pełnomocników w ustalaniu przedmiotu sporu i wyjaśnianiu stanowisk stron.

6.      Obowiązek wskazywania podstawy prawnej przez pełnomocników

7.      Konsekwencje nieobecności pełnomocnika na posiedzeniu przygotowawczym

8.      Plan rozprawy – aktywny udział pełnomocników w jego sporządzaniu.

9.      Możliwość podnoszenia zastrzeżeń przez pełnomocników do planu rozpraw

10.  Przebieg dalszego postępowania według planu i możliwość wnioskowania o jego zmianę

11.  Ograniczenia czasowe w przedstawianiu twierdzeń i dowodów według nowych zasad

II. Nowe obowiązki pełnomocników związane z wprowadzeniem klauzuli generalnej nadużycia prawa procesowego.

1.      Nadużycie prawa procesowego przez pełnomocnika i konsekwencje z tym związane dla niego   i strony postępowania.

2.      Klauzula generalna nadużycia prawa procesowego przez stronę i pełnomocnika

3.      Pismo nie będące pozwem

4.      Pozew oczywiście bezzasadny

5.      Zażalenie złożone jedynie dla zwłoki

6.      Bezpodstawne wnioski o wyłączenie sędziego

7.      Wnioski o sprostowanie, uzupełnienie i wykładnię wyroku składane jedynie dla zwłoki

8.      Inne czynności pełnomocnika które Sąd może zakwalifikować jako nadużycie prawa procesowego

III. Nowe obowiązki pełnomocników wynikające ze zmian dotyczących postępowania dowodowego – prawidłowe formułowanie wniosków dowodowych

1.    Zmiany o znaczeniu ogólnym

2.    Fakty, o których informacja jest powszechnie dostępna

3.    Czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym

4.    Nowa rola pełnomocników wobec zmiany formy zeznań świadków

5.    Możliwość wykorzystania dowodu z opinii biegłego sadowego sporządzonej w innym postępowaniu

IV. Zmiany w zakresie uzasadniania orzeczeń przez sąd i w postępowaniu odwoławczym wpływające na konieczność modyfikacji przez pełnomocników dotychczasowej praktyki

1.      Ogłaszanie, doręczanie i uzasadnianie orzeczeń przez sąd i konieczność dostosowania dotychczasowej praktyki przez pełnomocników

2.      Zmiany w zakresie sporządzania środków zaskarżenia – apelacji, zażalenia oraz skargi na orzeczenie referendarza sądowego

V. Wprowadzenie nowej procedury w sprawach gospodarczych i konsekwencje z tym związane dla pełnomocników reprezentujących przedsiębiorców   

1.      Nowa definicja sprawy gospodarczej

2.      Zakres zastosowania postępowania gospodarczego

3.      Odrębności postępowania gospodarczego istotne zwłaszcza dla pełnomocników

4.      Odrębności w postępowaniu dowodowym wpływające na sposób formułowania wniosków dowodowych przez pełnomocników

VI. Zmiany w innych postępowaniach odrębnych i konsekwencje z tym związane dla pełnomocników    

1.      Postępowanie uproszczone

2.      Elektroniczne postępowanie upominawcze

3.      Postępowanie nakazowe i postępowanie upominawcze

VII. Ogólne zmiany w postępowaniu istotne dla pełnomocników

1.      Nowe zasady rejestracji czynności sądu

2.      Właściwość sądu

3.      Komunikacja sądu z pełnomocnikami

4.      Koszty procesu

5.      Opłata od rozszerzenia powództwa

6.      Doręczenia przez komorników

7.      Wysłuchanie stron

8.      Sygnalizacja uchybień

9.      Wymagania co do treści pozwu i innych pism procesowych

10.  Zarzut potrącenia

11.  Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym

IX. Przepisy wprowadzające i przejściowe       

 

 

OPIS SZKOLENIA

Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się z kryteriami jakie sądy powszechne biorą pod uwagę przy ocenie skuteczności i profesjonalizmu działań pełnomocników. W toku wykładu omówione zostaną nowe zagadnienia dotyczące sytuacji pełnomocników po zmianach procedury cywilnej i wpływ tych zmian na pracę pełnomocników. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje spotykane w praktyce orzeczniczej. Szkolenie to pozwoli słuchaczom na doskonalenie swoich działań w ceku realizacji najlepiej pojętego interesu swoich klientów.

 

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Tomasz Chojnacki – sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds. gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury