PROGRAM SZKOLENIA

I. Nowe zasady koncentracji materiału dowodowego wobec wprowadzenia posiedzenia przygotowawczego
1. Czynności stron służące przygotowaniu rozstrzygnięcia – planowanie postępowania dowodowego przez pełnomocnika powoda
2. Obowiązki pełnomocnika pozwanego – prawidłowa redakcja odpowiedzi na pozew oraz konieczność dokonania konstruktywnego zaprzeczenia
3. Nowe zasady dotyczące terminów do zgłaszania twierdzeń i dowodów przez pełnomocników obu stron procesu
4. Zarządzenie wymiany dalszych pism przygotowawczych przez Przewodniczącego – skrócenie terminu do zgłaszania twierdzeń i dowodów przez pełnomocników
5. Przebieg posiedzenia przygotowawczego – aktywny udział pełnomocników w ustalaniu przedmiotu sporu i wyjaśnianiu stanowisk stron.
6. Obowiązek wskazywania podstawy prawnej przez pełnomocników
7. Konsekwencje nieobecności pełnomocnika na posiedzeniu przygotowawczym
8. Plan rozprawy – aktywny udział pełnomocników w jego sporządzaniu.
9. Możliwość podnoszenia zastrzeżeń przez pełnomocników do planu rozpraw
10. Przebieg dalszego postępowania według planu i możliwość wnioskowania o jego zmianę
11. Ograniczenia czasowe w przedstawianiu twierdzeń i dowodów według nowych zasad
II. Nowe obowiązki pełnomocników związane z wprowadzeniem klauzuli generalnej nadużycia prawa procesowego.
1. Nadużycie prawa procesowego przez pełnomocnika i konsekwencje z tym związane dla niego i strony postępowania.
2. Klauzula generalna nadużycia prawa procesowego przez stronę i pełnomocnika
3. Pismo nie będące pozwem
4. Pozew oczywiście bezzasadny
5. Zażalenie złożone jedynie dla zwłoki
6. Bezpodstawne wnioski o wyłączenie sędziego
7. Wnioski o sprostowanie, uzupełnienie i wykładnię wyroku składane jedynie dla zwłoki
8. Inne czynności pełnomocnika które Sąd może zakwalifikować jako nadużycie prawa procesowego
III. Nowe obowiązki pełnomocników wynikające ze zmian dotyczących postępowania dowodowego – prawidłowe formułowanie wniosków dowodowych
1. Zmiany o znaczeniu ogólnym
2. Fakty, o których informacja jest powszechnie dostępna
3. Czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym
4. Nowa rola pełnomocników wobec zmiany formy zeznań świadków
5. Możliwość wykorzystania dowodu z opinii biegłego sadowego sporządzonej w innym postępowaniu
IV. Zmiany w zakresie uzasadniania orzeczeń przez sąd i w postępowaniu odwoławczym wpływające na konieczność modyfikacji przez pełnomocników dotychczasowej praktyki
1. Ogłaszanie, doręczanie i uzasadnianie orzeczeń przez sąd i konieczność dostosowania dotychczasowej praktyki przez pełnomocników
2. Zmiany w zakresie sporządzania środków zaskarżenia – apelacji, zażalenia oraz skargi na orzeczenie referendarza sądowego
V. Wprowadzenie nowej procedury w sprawach gospodarczych i konsekwencje z tym związane dla pełnomocników reprezentujących przedsiębiorców
1. Nowa definicja sprawy gospodarczej
2. Zakres zastosowania postępowania gospodarczego
3. Odrębności postępowania gospodarczego istotne zwłaszcza dla pełnomocników
4. Odrębności w postępowaniu dowodowym wpływające na sposób formułowania wniosków dowodowych przez pełnomocników
VI. Zmiany w innych postępowaniach odrębnych i konsekwencje z tym związane dla pełnomocników
1. Postępowanie uproszczone
2. Elektroniczne postępowanie upominawcze
3. Postępowanie nakazowe i postępowanie upominawcze
VII. Ogólne zmiany w postępowaniu istotne dla pełnomocników
1. Nowe zasady rejestracji czynności sądu
2. Właściwość sądu
3. Komunikacja sądu z pełnomocnikami
4. Koszty procesu
5. Opłata od rozszerzenia powództwa
6. Doręczenia przez komorników
7. Wysłuchanie stron
8. Sygnalizacja uchybień
9. Wymagania co do treści pozwu i innych pism procesowych
10. Zarzut potrącenia
11. Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym
IX. Przepisy wprowadzające i przejściowe

 

OPIS SZKOLENIA
Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się z kryteriami jakie sądy powszechne biorą pod uwagę przy ocenie skuteczności i profesjonalizmu działań pełnomocników. W toku wykładu omówione zostaną nowe zagadnienia dotyczące sytuacji pełnomocników po zmianach procedury cywilnej i wpływ tych zmian na pracę pełnomocników. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje spotykane w praktyce orzeczniczej. Szkolenie to pozwoli słuchaczom na doskonalenie swoich działań w ceku realizacji najlepiej pojętego interesu swoich klientów.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA
Tomasz Chojnacki – sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds. gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi szkoleniami: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-ekonomiczno-finansowe/