PROGRAM SZKOLENIA

1. Zmiany Rozporządzenia Komisji (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
• Ostatnie zmiany Rozporządzenia 10/2011 oraz planowane zmiany
• Wymagania w zakresie składu chemicznego, wykazy substancji dozwolonych do stosowania
• Limity migracji globalnej i specyficznej
• Badania migracji globalnej i specyficznej: dobór płynów modelowych i warunków badania
• Zastępcze płyny modelowe
• Dobór zakresu badań w zależności od rodzaju materiału i przeznaczenia wyrobu;
• Ocena zgodności z limitami migracji i ich praktyczna interpretacja
• Substancje dodane w sposób niezamierzony (NIAS) – ocena ryzyka
• Najnowsze zmiany do rozporządzenia – nowe substancje i limity migracji
• Biotworzywa – przykłady, wymagania prawne, badania
• Wyroby melaminowe i bambusowo-melaminowe – badania
2. Nowe Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2022/1616 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością
• Zagrożenia związane ze stosowaniem tworzyw sztucznych z recyklingu do kontaktu z żywnością
• Recykling mechaniczny pokonsumenckiego PET
• Recykling z obiegu zamkniętego
• Wymagania dotyczące dokumentacji, zaleceń i znakowania
• Wymagania dotyczące dekontaminacji
• Monitorowanie i zgłaszanie poziomów zanieczyszczeń
• Procedura udzielania zezwoleń unijnych na procesy recyklingu
• Rejestr autoryzowanych procesów recyklingu
• Deklaracja zgodności

3. Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/213 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie stosowania bisfenolu A w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością:
• limit migracji bisfenolu A, badania migracji
• wymagania dla lakierów i powłok w zakresie migracji bisfenolu A
• deklaracja zgodności dla materiałów powlekanych – wzór dokumentu

4. Rozporządzenie ramowe (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnośc
• Definicja materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
• Przykłady materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
• Wymagania ogólne dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
• Znakowanie
• Identyfikowalność (system traceability)
• Procedura udzielania zezwoleń unijnych na nowe substancje

5. Dokumenty potwierdzające zgodność materiałów do kontaktu z żywnością z przepisami UE
• Deklaracja zgodności – cel wystawienia dokumentu, aktualizacja dokumentu
• Deklaracja zgodności, dokumenty uzupełniające –informacje jakie powinny zawierać
• Deklaracja zgodności i dokumenty uzupełniające – urzędowa kontrola
• Przekazywanie deklaracji zgodności i dokumentów uzupełniających w całym łańcuchu dostaw
• Obowiązki przedsiębiorców w odniesieniu do posiadania i dysponowania deklaracją zgodności i dokumentami uzupełniającymi
• Przykłady podmiotów działających na rynku materiałów do kontaktu z żywnością, którzy pełnią różne role

6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
• System GMP w produkcji i dystrybucji opakowań żywności
• Systemy jakości
• Zasady GMP w odniesieniu do zadrukowanych opakowań żywności.

7. Wymagania dla materiałów, dla których nie określono w przepisach wymagań szczegółowych, w tym obowiązkowa dokumentacja dla:
• papieru i tektury;
• stali nierdzewnej;
• aluminium;
• szkła;
• gumy, silikonu;
• farb drukarskich, lakierów i powłok itp.

8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2009 w sprawie aktywnych i inteligentnych opakowań do żywności
• Przykłady aktywnych i inteligentnych materiałów, wymagania ogólne
• Wymagania szczegółowe, procedura uzyskiwania unijnego zezwolenia na stosowanie substancji stanowiących składnik aktywny w materiale lub wyrobie
• Opinie EFSA dotyczące m. in. podkładek absorpcyjnych pod mięso
• Deklaracja zgodności
• Znakowanie

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie będzie obejmowało omówienie najnowszych zmian przepisów prawnych oraz wymagań Unii Europejskiej dot. bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wraz z ich praktyczną interpretacją, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów z tworzyw sztucznych oraz tworzyw sztucznych z recyklingu . Szkolenie przeznaczone jest dla producentów żywności, producentów, importerów i dystrybutorów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz pracowników laboratoriów wykonujących badania w tym zakresie.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez mgr inż. Marzenę Pawlicką-Cegiełko – kierownika Pracowni Oceny Materiałów i Wyrobów do Kontaktu z Żywnością w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Eksperta w pracach Grupy Roboczej Komisji Europejskiej ds. materiałów do kontaktu z żywnością, w ramach których opracowywane są akty prawne z zakresu bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Jest również przedstawicielem Polski w pracach Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz sieci Krajowych Laboratoriów Referencyjnych ds. Materiałów do Kontaktu z Żywnością.

Współautorka licznych publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

 

Polecamy też nasze inne szkolenia https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/