PROGRAM SZKOLENIA

1. Pojęcie księgi wieczystej
1) definicja księgi wieczystej
2) forma prowadzenia księgi wieczystej
3) cechy charakterystyczne księgi wieczystej
4) założenie księgi wieczystej
5) budowa księgi wieczystej
− działy księgi wieczystej
− prawa jakie mogą być ujawnione w księdze wieczystej (art. 16 u.k.w.h.)
− cel prowadzenia księgi wieczystej
− stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej
6) Treść aktualna i treść zupełna księgi wieczystej
7) Przeglądanie księgi wieczystej
2. Wpisy w księdze wieczystej
1) definicja wpisu
2) wpis deklaratywny
3) wpis konstytutywny
4) podstawy dokonania wpisu
5) domniemanie wiarygodności ksiąg wieczystych
3. Dział I – na podstawie fragmentów księgi wieczystej
1) informacje dot. nieruchomości ujawniane w Dziale I-O
2) ustalenie rodzaju nieruchomości na podstawie Działu I-O
3) ustalenie praw związanych z nieruchomością na podstawie Działu I-Sp
4) dokumenty będące podstawą wpisów w Dziale I
5) charakter prawny wpisów w Dziale I
4. Dział II – na podstawie fragmentów księgi wieczystej
1) ustalenie właściciela nieruchomości
2) ustalenie rodzaju współwłasności
3) dane dot. właściciela nieruchomości ustalane na podstawie wpisu w Dziale II
4) dokumenty będące podstawą wpisów w Dziale II
5) ustalenie podstawy nabycia nieruchomości
6) charakter prawny wpisów w Dziale II
7) skutki wpisu w Dziale II dla nabycia własności nieruchomości
5. Dział III – na podstawie fragmentów księgi wieczystej
1) prawa, jakie mogą być wpisane w Dziale III
2) informacje ujawniane w Dziale III
3) dokumenty będące podstawą wpisów w Dziale III
4) ustalenie obciążenia lub braku obciążenia nieruchomości dożywociem na podstawie Działu II i III
5) charakter prawny wpisów w Dziale III
6) skutki wpisów w Dziale III
6. Dział IV – na podstawie fragmentów księgi wieczystej
1) prawa ujawniane w Dziale IV
2) treść hipoteki
− kwota i waluta hipoteki
− wierzytelność hipoteczna
− wierzyciel hipoteczny
− ustalenie zmiany treści hipoteki na podstawie wpisów w Dziale IV
3) skutki wpisu hipoteki do księgi wieczystej
4) dokumenty będące podstawą wpisów w Dziale IV
5) ustalenie pierwszeństwa hipotek
6) wpisy związane z opróżnionym miejscem hipotecznym
7. Wzmianki zamieszczane w księdze wieczystej
1) pojęcie wzmianki
2) rodzaj wzmianki
3) miejsce wzmianki w księdze wieczystej
4) skutki ujawnienia wzmianki w księdze wieczystej
8. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
9. Akta księgi wieczystej
10. Zamknięcie księgi wieczystej
11. Kazus – Ustalenie stanu prawnego nieruchomości na podstawie księgi wieczystej

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które mają podstawową wiedzę na temat ksiąg wieczystych oraz do osób, które dopiero rozpoczynają korzystanie z ksiąg wieczystych.

Na szkoleniu zostaną przedstawione zagadnienia dot. nieruchomości, ksiąg wieczystych, ich budowy, praw jakie mogą albo muszą być w niej ujawnione oraz podstaw wpisu w księdze wieczystej.

Zostanie również przedstawione jak należy wyciągać wnioski na podstawie informacji ujawnionych w poszczególnych działach księgi wieczystej oraz wykreślonych jak również na podstawie faktu nieujawnienia praw lub informacji w księdze wieczystej.

Na koniec szkolenia zostanie omówiony kazus, w którym na podstawie całej księgi wieczystej zostanie ustalony stan prawny nieruchomości.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Izabelę Heropolitańską – autorkę wielu publikacji i książek dot. ksiąg wieczystych i hipoteki w tym „Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności” – 4 wydania oraz „Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece – 4 wydania”.

Zapraszamy także na inne nasze szkolenia – https://www.awuleopard.pl/szkolenia-ekonomiczno-finansowe/