PROGRAM SZKOLENIA

 

I. Środki odwoławcze – zmiany zasady dewolutywności wynikające z nowelizacji kodeksu postepowania cywilnego wprowadzonej ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku
II. Nowe zasady uzasadniania orzeczeń przez sąd wpływające na zmianę taktyki pełnomocnika w toku postępowania odwoławczego. Konieczność modyfikacji przez pełnomocników dotychczasowej praktyki.
1. Ogłaszanie, doręczanie i uzasadnianie orzeczeń przez sąd i konieczność dostosowania dotychczasowej praktyki przez pełnomocników
2. Zmiany w zakresie sporządzania środków zaskarżenia – apelacji, zażalenia oraz skargi na orzeczenie referendarza sądowego
III. Apelacja – prawidłowe jej formułowanie
1. Wymagania formalne związane z pismem procesowym oraz treścią art.187 k.p.c. i art. 368 k.p.c.
a. pełnomocnictwo do zastępowania strony
b. określenie zakresu zaskarżenia
c. przytoczenie i uzasadnienie podstaw apelacji
d. prawidłowe określenie wniosków apelacji ( uchylenie a zmiana )
2 . Pozostałe możliwe wnioski apelacji
– wniosek o zwolnienie od kosztów
– wniosek o przywrócenie terminu do złożenia apelacji
– wniosek o wyznaczenie rozprawy
– wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia
3. Zarzuty naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego i ich właściwe formułowanie,
4. Granice rozpoznania apelacji, a konieczność podniesienia zarzutu uchybień przepisom procesowym przez sąd w oparciu o treść art. 162 kpc,
5. Kontrola niezaskarżalnych orzeczeń sądu I instancji w ramach art. 380 kpc,
6. Formułowanie wniosków apelacyjnych i zakres związania nimi przez sąd odwoławczy (właściwe skorelowanie wniosków apelacji z zarzutami),
7. Nowy system koncentracji materiału dowodowego w kontekście wprowadzenia postepowania przygotowawczego
IV. Zażalenie
a. zażalenia poziome oraz zażalenia pionowe oraz zażalenie niedopuszczalne
b. zaskarżalność postanowień Sądu I instancji w tym także orzeczeń wydanych w wyrokach,
c. zaskarżanie postanowień sądu II instancji,
d. wniosek o wstrzymanie wykonania postanowienia do czasu rozpoznania zażalenia w kontekście natychmiastowej wykonalności orzeczeń sądu.
V. Pozostałe środki zaskarżenia – prawidłowy sposób ich formułowania
1. Sprzeciw od wyroku zaocznego ze szczególnym uwzględnieniem wniosku
o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności,
2. Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym,
3. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym,
4. Skarga na orzeczenia referendarza sądowego.
VI. Zasady określenia wartości przedmiotu zaskarżenia.
1. Roszczenie powództwa na podstawie art. 383 kpc,
2. Powództwa łączone (o roszczenie majątkowe i niemajątkowe),
3. Powództwo główne i wzajemne,
4. Połączenie spraw do wspólnego rozpoznania (art. 219 kpc),
5. Współuczestnictwo w sporze,
6. Zaskarżenie odsetek w apelacji,
7. Postepowanie uproszczone – apelacja i zażalenie ( różnice w zakresie formułowania )
VII. Prawidłowy sposób formułowania wniosków dowodowych przez pełnomocników
1. Istotne elementy wniosku dowodowego
2. Sankcja dla strony w stosunku do niekompletnego lub nieprawidłowego wniosku dowodowego.
3. Przesłanki decyzji sądu w zakresie dopuszczenia lub oddalenia wniosku dowodowego.
4. Zagadnienia związane z dopuszczeniem przez sąd dowodu z urzędu.
5. Specyfika dowodu z opinii biegłego sądowego i możliwość dopuszczenia dowodu z opinii biegłego sporządzonej w innym postepowaniu
6. Wprowadzenie dowodu z tzw. świadka eksperta w postepowaniu uproszczonym
7. Wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków na piśmie i konsekwencje z tym związane
8. Kryteria oceny przez sąd dowodu z opinii biegłego sądowego.
9. Przesłanki umożliwiające stronie kwestionowanie prawidłowości przeprowadzenia opinii przez biegłego sądowego
10. Zarzuty apelacyjne dotyczące dowodu z opinii biegłego sądowego
11. Wpływ dowodu z opinii biegłego sądowego na wyrok w sprawie.
VIII. Praktyczne zagadnienia dotyczące pracy pełnomocnika po wprowadzeniu nowelizacji procedury cywilnej ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku
1. Doręczenie pozwanemu pierwszego pisma procesowego
2. Zagadnienia związane z koncentracją materiału dowodowego – prekluzja w zgłaszaniu wniosków dowodowych
3. Problemy dotyczące uznawania zażaleń jako nadużycie prawa procesowego
4. Zmiany w postepowaniu dowodowym w zakresie zeznań świadków na piśmie i przeprowadzania dowodu z opinii biegłego sporządzonej w innej sprawie
5. Uzasadnianie orzeczeń sądu I i II instancji – różnice w interpretacji przepisów
6. Wątpliwości w zakresie składu sądu w postepowaniu zażaleniowym i uproszczonym
7. Postepowanie gospodarcze – zagadnienia sporne
8. Wątpliwości związane z możliwością skutecznego formułowania zarzutu potracenia
IX . Zmiany procedury cywilnej wywołanej stanem pandemii oraz związane z przeprowadzaniem posiedzeń zdalnych.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest głównie do profesjonalnych pełnomocników prowadzących obsługę prawną.

Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego reprezentowania swoich mocodawców w postępowaniach sądowych. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się z kryteriami jakie sądy powszechne biorą pod uwagę przy ocenie skuteczności dokonywania czynności procesowych. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje procesowe.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Tomasz Chojnacki –  sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds. gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Zapraszamy również na nasze inne szkolenia: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-ekonomiczno-finansowe/