PROGRAM SZKOLENIA

 1. Ustalenie stanu prawnego nieruchomości przed ustanowieniem hipoteki
 • ustalenie właściciela nieruchomości na podstawie księgi wieczystej oraz innych dokumentów
 • ustalenie rzeczywistego obciążenia nieruchomości
  • wpisy w dziale III i IV
  • brak wpisów w Dziale III i IV
  • ryzyko jakie niosą poszczególne obciążenia nieruchomości dla wierzyciela i możliwości ich zminimalizowania
  • wpływ obciążeń nieruchomości na skuteczność zaspokojenia się z nieruchomości przez wierzyciela
 • ustalenie pierwszeństwa hipoteki jaka ma być ustanowiona
 1. Ustanawianie hipoteki
 • rozpoznawanie błędów w oświadczeniach o ustanowieniu hipoteki
 • „pojedynczej”
 • na zabezpieczenie kilku wierzytelności
 • łącznej
 • skutki popełnionych błędów dla ważności hipoteki
 • skutki wpisania przez sąd hipoteki błędnie „ustanowionej”
 • poprawne i niepoprawne zapisy umów, z których wierzytelność ma być zabezpieczona hipoteką, w tym aspekty praktyczne związane z tzw. uruchomieniem kredytu na przykładach konkretnych zapisów
 • rozpoznawanie dozwolonych i niedozwolonych klauzul umownych przy ustanawianiu hipoteki
 • nadzabezpieczenie w przykładach oraz jego reperkusje dla skuteczności hipoteki
 • ustalenie zakresu obciążenia hipotecznego
 1. Badanie poprawności wpisu hipoteki w księdze wieczystej
 • analiza wypisu aktu notarialnego – w przypadku ustanowienia hipoteki w formie notarialnej
 • analiza zawiadomienia o wpisie hipoteki
 • analiza księgi wieczystej
 1. Zamiana wierzytelności hipotecznej oraz dodanie kolejnej wierzytelności hipotecznej – poprawne i niepoprawne konstrukcje
 2. Zmiana treści hipoteki lub wierzytelności hipotecznej oraz ujawnienie zmian w księdze wieczystej – na przykładach
 3. Podział hipoteki – przykłady wykorzystania takiej możliwości w praktyce
 4. Zmiana pierwszeństwa hipoteki
 • przykłady wykorzystania takiej możliwości
 • skutki zmiany pierwszeństwa
 1. Wygaśnięcie hipoteki – poprawne i niepoprawne dokumenty wydawane przez wierzyciela
 2. Opróżnione miejsce hipoteczne – na podstawie przykładów praktycznych oraz ustalanie powstania OMH na pierwszeństwo pozostałych hipotek

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do pracowników wszystkich podmiotów przyjmujących hipotekę na zabezpieczenie swoich wierzytelności jak również do osób ustanawiających hipotekę.

Warsztaty przeznaczone są dla osób posiadających podstawową wiedzę na temat hipoteki, nieruchomości i ksiąg wieczystych. W trakcie warsztatów nie są bowiem omawiane od podstaw przepisy dot. tych zagadnień a jedynie są przypominane niektóre z nich przy okazji rozwiązywania i omawiania konkretnego zagadnienia i są przedstawiane przede wszystkim na poparcie rozstrzygnięcia omawianego przypadku lub problemu.

Warsztaty są prowadzone w oparciu o zapisy w księgach wieczystych, umowach lub fragmentach umów. Będą także rozwiązywane konkretne przypadki praktyczne. Uwzględnione zostanie również najnowsze orzecznictwo sądowe dot. hipoteki, ksiąg wieczystych i nieruchomości.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Warsztaty poprowadzi p. Izabela Heropolitańska – autorka wielu publikacji i książek z dziedziny bankowości, w tym „Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece – 4 wydania” oraz „Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności” – 4 wydania.