Szkolenie zrealizowane

Przejdź do listy aktualnych szkoleń

PROGRAM SZKOLENIA

/w godz. 10.00-15.15 (1-wszy dzień) i 9.00-14.15 (2-gi dzień)/

 

 1. Księgi wieczyste prowadzone w systemie teleinformatycznym
 2. Definicja hipoteki oraz jej cechy charakterystyczne
 3. Przedmiot hipoteki
 • Nieruchomość
 • pojęcie nieruchomości
 • pojęcie nieruchomości rolnej i możliwość obciążania jej hipoteką
 • nieruchomości będące współwłasnością łączną
 • nieruchomości kościelne
 • nabycie własności nieruchomości – forma umowy oraz wpis do księgi wieczystej
 • Ułamkowa część nieruchomości
 • Użytkowanie wieczyste
 • Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
 • Problem garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych
 • Obciążenie hipoteką kilku nieruchomości – hipoteka łączna oraz repartycja hipoteki
 • Podział nieruchomości a hipoteka
 1. Zakres obciążenia nieruchomości
 • Części składowe
 • Przynależności
 • Wpływ hipoteki na skuteczność umowy zastawu, przewłaszczenia i cesji
 • Wzajemne relacje pomiędzy hipoteką a zastawem i przewłaszczeniem oraz cesją wierzytelności
 1. Inne niż hipoteka obciążenia nieruchomości
  • Dożywocie
  • Służebności osobiste, w tym służebność mieszkania
  • Służebności gruntowe, w tym służebność przejazdu oraz służebność drogi koniecznej
  • Użytkowanie, najem, dzierżawa
  • Forma ustanowienia praw wymienionych w pkt. 1 – 4
  • Wpływ obciążeń nieruchomości na możliwość i celowość obciążenia nieruchomości hipoteką, z uwzględnieniem art. 88 ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz art. 1000 – 1002 oraz 1025 kodeksu postępowania cywilnego
 2. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i wyjątki od tej zasady oraz jej skutki dla hipoteki i innych obciążeń nieruchomości
 3. Wierzytelność hipoteczna
  • Pojęcie wierzytelności hipotecznej
  • Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności tego samego wierzyciela
  • Zabezpieczenie jednej wierzytelności kilkoma hipotekami
 4. Ustanowienie hipoteki
  • Forma ustanowienia hipoteki;
  • Kwota i waluta hipoteki oraz problematyka nadzabezpieczenia
  • Kwota hipoteki w przypadku nieruchomości rolnej
  • Niedozwolone klauzule umowne i skutki ich umieszczenia
   • określenie innego niż postępowanie egzekucyjne sposobu zaspokojenie roszczeń z nieruchomości
   • zakaz obciążania lub zbywania nieruchomości
   • zakaz rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.
  • Dozwolone klauzule umowne
 5. Powstanie hipoteki
  • Ustanowienie a powstanie hipoteki
  • Wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej
  • charakter postępowania wieczystoksięgowego
  • uczestnicy postępowania
  • forma wniosku o wpis hipoteki
  • forma wniosku o wpis hipoteki notarialnej
  • treść wniosku o wpis hipoteki
  • oświadczenie wierzyciela o poparciu wniosku
  • Postępowanie przed sądem wieczystoksięgowym
   • w przypadku składania wniosku bezpośrednio przez właściciela nieruchomości
   • w przypadku składania wniosku przez notariusza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
  • Zasada związania sądu treścią wniosku oraz kolejnością jego wpływu
  • Środki odwoławcze od orzeczeń sądu wieczystoksięgowego
 6. Pierwszeństwo hipotek i innych praw ujawnionych w księdze wieczystej
  • Pojęcie pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych
  • Stałe pierwszeństwo hipotek
  • Pierwszeństwo hipoteki a pierwszeństwo praw wpisanych w Dziale III kw
  • Zmiana pierwszeństwa
  • Podstawienie wierzytelności
 7. Zmiana treści wierzytelności hipotecznej i hipoteki
 • Zmiana waluty
 • Zmiana kwoty
 • Zmiana terminu zapłaty
 • Zmiana oprocentowania
 • Zmiana wierzyciela hipotecznego (przelew wierzytelności hipotecznej)
 • Zamiana wierzytelności hipotecznej
 • Dodanie kolejnej wierzytelności hipotecznej
 1. Zmiana treści hipoteki – zmiana kwoty i waluty hipoteki
 2. Wygaśnięcie hipoteki
 3. Opróżnione miejsce hipoteczne
 • Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego oraz wtórnie opróżnionego miejsca hipotecznego
 • Powstanie opróżnionego miejsca hipotecznego
 • Uprawnienie właściciela nieruchomości do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
 • Roszczenie o przeniesienie albo wpisanie hipoteki na miejsce opróżnione przez inną hipotekę
 • Dopuszczalność przeniesienia lub wpisania hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne, w wypadku ustanowienia hipoteki w kwocie wyższej lub w innej walucie niż kwota lub waluta opróżnionego miejsca hipotecznego
 • Wygaśnięcie opróżnionego miejsca hipotecznego

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się w swojej działalności problemami zabezpieczania wierzytelności, w szczególności zabezpieczeniami hipotecznymi. Szkoleniem szczególnie mogą być zainteresowani pracownicy działów kredytowych i prawnych oraz działów finansowych i operacyjnych banków komercyjnych, spółdzielczych, SKOK-ów i innych firm przyjmujących jako zabezpieczenia swoich wierzytelności hipoteki.

Program szkolenia obejmuje najważniejsze zagadnienia dot. hipoteki, ksiąg wieczystych oraz nieruchomości. W szczególności uwzględnia aktualne orzecznictwo sądowe dot. tych zagadnień oraz praktykę.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez Izabelę Heropolitańską uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, członka zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego; arbitra Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich; rzeczoznawcy i konsultanta z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Jest autorką i współautorką ponad dwudziestu wielokrotnie wznawianych książek z dziedziny bankowości, a także analiz prawnych ukazujących się w Profesjonalnym Serwisie Bankowym