1. Księgi wieczyste prowadzone w systemie teleinformatycznym na podstawie Rozporządzenie Ministra 

    Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w 

    systemie teleinformatycznym

 1. Przedmiot hipoteki

1)      Nieruchomość

–        pojęcie nieruchomości

–        pojęcie nieruchomości rolnej i możliwość obciążania jej hipoteką

–        nieruchomości będące współwłasnością łączną

–        nieruchomości kościelne

2)      Ułamkowa część nieruchomości

3)      Użytkowanie wieczyste

4)      Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

5)      Obciążenie hipoteką kilku nieruchomości – hipoteka łączna

6)      Podział nieruchomości a hipoteka

 1. Problematyka przynależności i części składowych nieruchomości. Wzajemne relacje pomiędzy hipoteką 

   a zastawem i przewłaszczeniem części składowych nieruchomości i przynależności oraz cesją wierzytelności

 1. Inne niż hipoteka obciążenia nieruchomości

1)      Dożywocie

2)      Służebności osobiste, w tym służebność mieszkania

3)      Służebności gruntowe, w tym służebność przejazdu oraz służebność drogi koniecznej

4)      Użytkowanie, najem, dzierżawa

5)      Wpływ na możliwość i celowość obciążenia nieruchomości hipoteką, z uwzględnieniem art. 88 ustawy

      o księgach wieczystych i hipotece oraz art. 1000 – 1002 kodeksu postępowania cywilnego

 1. Problem garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych
 2. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i wyjątki od tej zasady oraz jej skutki dla hipoteki i 

      innych obciążeń nieruchomości

 1. Wierzytelność hipoteczna

1)      Pojęcie wierzytelności hipotecznej

2)      Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności tego samego wierzyciela

3)      Zabezpieczenie jednej wierzytelności kilkoma hipotekami

 1. Ustanowienie hipoteki

1)      Forma ustanowienia hipoteki;

2)      Kwota i waluta hipoteki oraz problematyka nadzabezpieczenia

3)      Kwota hipoteki w przypadku nieruchomości rolnej

4)      Niedozwolone klauzule umowne i skutki ich umieszczenia

–        określenie innego niż postępowanie egzekucyjne sposobu zaspokojenie roszczeń z nieruchomości

–        zakaz obciążania lub zbywania nieruchomości

–        zakaz rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.

5)      Dozwolone klauzule umowne

 1. Powstanie hipoteki

1)      Ustanowienie a powstanie hipoteki

2)      Wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej

–        charakter postępowania wieczystoksięgowego

–        uczestnicy postępowania

–        forma wniosku o wpis hipoteki

–        forma wniosku o wpis hipoteki notarialnej

–        treść wniosku o wpis hipoteki

–        oświadczenie wierzyciela o poparciu wniosku

3)      Postępowanie przed sądem wieczystoksięgowym

–        w przypadku składania wniosku bezpośrednio przez właściciela nieruchomości

–        w przypadku składania wniosku przez notariusza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

4)      Zasada związania sądu treścią wniosku oraz kolejnością jego wpływu

5)      Środki odwoławcze od orzeczeń sądu wieczystoksięgowego

 1. Pierwszeństwo hipotek i innych praw ujawnionych w księdze wieczystej

1)      Stałe pierwszeństwo hipotek

2)      Zmiana pierwszeństwa

3)      Podstawienie wierzytelności

 1. Zmiana treści wierzytelności hipotecznej i hipoteki

1)      Zmiana waluty

2)      Zmiana kwoty

3)      Zmiana terminu zapłaty

4)      Zmiana oprocentowania

5)      Zmiana wierzyciela hipotecznego (przelew wierzytelności hipotecznej)

6)      Zamiana wierzytelności hipotecznej

7)      Dodanie kolejnej wierzytelności hipotecznej

 1. Zmiana treści hipoteki – zmiana kwoty i waluty hipoteki
 2. Wygaśnięcie hipoteki
 3. Opróżnione miejsce hipoteczne

1)      Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego oraz wtórnie opróżnionego miejsca hipotecznego

2)      Powstanie opróżnionego miejsca hipotecznego

3)      Roszczenie o przeniesienie albo wpisanie hipoteki na miejsce opróżnione przez inną hipotekę

4)      Dopuszczalność przeniesienia lub wpisania hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne, w wypadku

      ustanowienia hipoteki w kwocie wyższej lub w innej walucie niż kwota lub waluta opróżnionego miejsca hipotecznego

5)      Wygaśnięcie opróżnionego miejsca hipotecznego

Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, budynek Kolmex
Termin: 30-31.03.2017 r., w godz. 10.00-15.15 (1-wszy dzień) i 9.00-14.15 (2-gi dzień)
Cena: 1180,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

 

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się w swojej działalności problemami zabezpieczania wierzytelności, w szczególności zabezpieczeniami hipotecznymi. Szkoleniem szczególnie mogą być zainteresowani pracownicy działów kredytowych i prawnych oraz działów finansowych i operacyjnych banków komercyjnych, spółdzielczych, SKOK-ów i innych firm przyjmujących jako zabezpieczenia swoich wierzytelności hipoteki.

Program szkolenia obejmuje najważniejsze zagadnienia dot. hipoteki, ksiąg wieczystych oraz nieruchomości. W szczególności uwzględnia aktualne orzecznictwo sądowe dot. tych zagadnień oraz praktykę. Obejmuje także zmiany przepisów, jakie obowiązują w zasadach prowadzenia ksiąg wieczystych, ustanawiania hipotek oraz w postępowaniu wieczystoksięgowym, od  30 kwietnia 2016 r. oraz przede wszystkim od 1 lipca 2016 r.

Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie zmiany następujących ustaw w zakresie dot. ksiąg wieczystych:

1)      ustawa o księgach wieczystych i hipotece,

2)      kodeks postępowania cywilnego,

3)      ustawa Prawo o notariacie,

4)      ustawa o komornikach sądowych i egzekucji.

Najważniejszą zmianą w ustawie o księgach wieczystych i hipotece jest zmiana art. 251. Ust. 1 tego artykułu otrzyma brzmienie „Art. 251. 1. Księgi wieczyste są zakładane i prowadzone w systemie teleinformatycznym.”

Pozostałe wprowadzone zmiany są konsekwencją dostosowania przepisów do zmienionego art. 25ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Zasady prowadzenia ksiąg wieczystych od 1 lipca 2016 r. określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym.

Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego są również spowodowane zmianą art. 251 ustawy. Najistotniejszą zmianą jest art. 6264. Stanowić on będzie w § 1, że notariusz, komornik oraz naczelnik urzędu skarbowego działający jako administracyjny organ egzekucyjny składa wniosek o wpis wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Konsekwencją zmian w ustawie o księgach wieczystych i hipotece są zmiany w ustawie Prawo o notariacie, które zostały dostosowane do czynnego udziału notariuszy w postępowaniu wieczystoksięgowym.

W dniu 14 kwietnia 2016 r. została uchwalona przez Sejm ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Wprowadzana ona zmiany w szeregu ustawach dot. obrotu nieruchomościami rolnymi, w szczególności w:

– kodeksie cywilnym,

– ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,

– ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego,

– ustawie o księgach wieczystych i hipotece.

Powyższe przepisy ustalają definicję nieruchomości rolnej, zasady obrotu takimi nieruchomościami dopuszczalność i zasady obciążania hipoteką nieruchomości rolnych, w tym nabytych z Zasobu. Zmiany w ustawach obowiązują od 30 kwietnia 2016 r.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, autorkę wielu książek, w tym nt.  prawnych zabezpieczeń wierzytelności – mec. Izabelę  Heropolitańską.