PROGRAM SZKOLENIA

 1. Pojęcie księgi wieczystej, jej funkcje i cechy charakterystyczne oraz zasady prowadzenia
 2. Przedmiot hipoteki
 • Nieruchomość
 • pojęcie nieruchomości
 • nieruchomości będące współwłasnością łączną (małżonkowie, spółka cywilna)
 • Ułamkowa część nieruchomości
 • Użytkowanie wieczyste
 • Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
 • Problem garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych
 • Problematyka hipoteki na kilku nieruchomościach
 • hipoteka łączna powstała z mocy ustawy
 • hipoteka łączna umowna
 • połączenie kilku nieruchomości, z których co najmniej jedna jest obciążona hipoteką
 1. Zakres obciążenia hipoteką. Problematyka przynależności i części składowych nieruchomości. Wzajemne relacje pomiędzy hipoteką a zastawem i przewłaszczeniem części składowych nieruchomości i przynależności oraz cesją wierzytelności – na tle orzecznictwa sądowego
 2. Inne niż hipoteka obciążenia nieruchomości – na przykładach praktycznych i casusach
  • Dożywocie
  • Służebności osobiste, w tym służebność mieszkania
  • Służebności gruntowe, w tym służebność przejazdu oraz służebność drogi koniecznej
  • Użytkowanie, najem, dzierżawa
  • Wpływ na możliwość i celowość obciążenia hipoteką nieruchomości obciążonej innymi prawami rzeczowymi lub obligacyjnymi, z uwzględnieniem art. 88 ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz art. 1000 – 1002 kodeksu postępowania cywilnego
 3. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i wyjątki od tej zasady oraz jej skutki dla hipoteki i innych obciążeń nieruchomości
 4. Wierzytelność hipoteczna
  • Pojęcie wierzytelności hipotecznej
  • Zabezpieczenie jednej wierzytelności jedną hipoteką
  • Zabezpieczenie jednej wierzytelności kilkoma hipotekami
  • Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności tego samego wierzyciela
 5. Ustanowienie hipoteki – na przykładach praktycznych i casusach
  • Forma ustanowienia hipoteki;
  • Kwota i waluta hipoteki oraz problematyka nadzabezpieczenia
  • Kwota hipoteki w przypadku nieruchomości rolnej
  • Niedozwolone klauzule umowne i skutki ich umieszczenia
   • określenie innego niż postępowanie egzekucyjne sposobu zaspokojenie roszczeń z nieruchomości
   • zakaz obciążania lub zbywania nieruchomości
   • zakaz rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.
  • Dozwolone klauzule umowne
 6. Powstanie hipoteki
  • Ustanowienie a powstanie hipoteki
  • Wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej
  • charakter postępowania wieczystoksięgowego
  • uczestnicy postępowania
  • forma wniosku o wpis hipoteki
  • forma wniosku o wpis hipoteki notarialnej
  • treść wniosku o wpis hipoteki
  • oświadczenie wierzyciela o poparciu wniosku
  • Postępowanie przed sądem wieczystoksięgowym
   • w przypadku składania wniosku bezpośrednio przez właściciela nieruchomości
   • w przypadku składania wniosku przez notariusza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
  • Zasada związania sądu treścią wniosku oraz kolejnością jego wpływu
  • Środki odwoławcze od orzeczeń sądu wieczystoksięgowego
 7. Pierwszeństwo hipotek i innych praw ujawnionych w księdze wieczystej – na przykładach praktycznych i casusach
  • Stałe pierwszeństwo hipotek
  • Zmiana pierwszeństwa
  • Podstawienie wierzytelności
 8. Zmiana treści wierzytelności hipotecznej i hipoteki
 • Zmiana waluty
 • Zmiana kwoty
 • Zmiana terminu zapłaty
 • Zmiana oprocentowania
 • Zmiana wierzyciela hipotecznego (przelew wierzytelności hipotecznej)
 • Zamiana wierzytelności hipotecznej
 • Dodanie kolejnej wierzytelności hipotecznej
 1. Wygaśnięcie hipoteki
 2. Opróżnione miejsce hipoteczne – na przykładach praktycznych i casusach
 • Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego oraz wtórnie opróżnionego miejsca hipotecznego
 • Powstanie opróżnionego miejsca hipotecznego
 • Roszczenie o przeniesienie albo wpisanie hipoteki na miejsce opróżnione przez inną hipotekę
 • Dopuszczalność przeniesienia lub wpisania hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne, w wypadku ustanowienia hipoteki w kwocie wyższej lub w innej walucie niż kwota lub waluta opróżnionego miejsca hipotecznego
 • Wygaśnięcie opróżnionego miejsca hipotecznego
 1. Hipoteka i inne prawa obciążające nieruchomość w postępowaniu egzekucyjnym
 • Postępowanie egzekucyjne z nieruchomości, jego zakres i przedawnienie roszczeń zabezpieczonych hipoteką
 • 1000 do 1003 kodeksu postępowania cywilnego
 • Podział sumy uzyskanej z egzekucji

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do pracowników wszystkich podmiotów, które stosują hipotekę jako prawne zabezpieczenie zawieranych przez siebie umów, w tym kredytów hipotecznych jak również do podmiotów, które ustanawiają hipotekę.

Na szkoleniu zostaną przedstawione najważniejsze zagadnienia dot. nieruchomości, ksiąg wieczystych i hipoteki.

Na szkoleniu omawiane są przepisy prawne regulujące tę tematykę ale głównie problemy praktyczne jakie występują przy ich stosowaniu i interpretacji. Przedstawione są różnorodne casusy  dot. obciążenia nieruchomości zarówno hipoteką jak i innymi prawami rzeczowymi i obligacyjnymi. Omawiana jest także treść dokumentów, na mocy których ustanawiana jest hipoteka. Przeanalizowane zostaną także najczęściej spotykane błędy popełniane przy jej ustanawianiu. Omówiony zostanie także wpływ hipoteki na ważność lub skuteczność zastawu, przewłaszczenia i cesji.

Słuchacze zapoznają się również z bogatym orzecznictwem sądowym dot. ksiąg wieczystych, hipoteki oraz nieruchomości, ich części składowych i przynależności.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez mec. Izabelę Heropolitańską – autorkę wielu publikacji i książek z dziedziny bankowości, w tym „Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności” – 4 wydania oraz „Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece – 5 wydań”.