PROGRAM SZKOLENIA

1. Przepisy dotyczące gwarancji bankowych
2. Ogólna charakterystyka gwarancji bankowej
1) Definicja gwarancji bankowej
2) Charakter prawny gwarancji bankowej
3) Przedmiot gwarancji
4) Gwarancja bankowa jako czynność bankowa
5) Rodzaje gwarancji bankowych
3. Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej
1) Podstawa udzielenia gwarancji bankowej
2) Definicja i forma zlecenia udzielenia gwarancji
3) Związanie banku treścią umowy zlecenia udzielenia gwarancji
4. Umowa gwarancji
1) Tryb zawarcia umowy gwarancji
2) Strony i uczestnicy stosunku gwarancyjnego
3) Treść gwarancji bankowej
· Elementy gwarancji
· Poddanie gwarancji Jednolitym Regułom
· Prawo, jakiemu podlega gwarancja
4) Zmiany w treści gwarancji
5. Roszczenia z gwarancji
1) Charakter prawny odpowiedzialności banku-gwaranta
2) Zgłoszenie żądania zapłaty przez beneficjenta gwarancji
3) Żądanie płać lub przedłuż gwarancję
4) Zapłata sumy gwarancyjnej
5) Zarzuty gwaranta przeciwko żądaniu beneficjenta
6) Uprawnienia regresowe banku wynikające z udzielenia gwarancji
6. Wygaśnięcie gwarancji
7. Przedawnienie roszczeń z gwarancji
8. Przeniesienie wierzytelności z gwarancji
9. Potwierdzenie gwarancji, regwarancja i promesa
10. Roszczenie beneficjenta gwarancji
11. Rodzaje typowych gwarancji bankowych
1) Gwarancje dobrego wykonania umowy
2) Gwarancje zapłaty
3) Gwarancja zwrotu zaliczki
4) Gwarancja wypłaty zaliczki
5) Gwarancje przetargowe
6) Gwarancja spłaty kredytu
12. Omówienie przykładowej treści poszczególnych gwarancji

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do:
 -pracowników wszystkich podmiotów, które zlecają bankowi wystawianie gwarancji
 -pracowników wszystkich podmiotów, które są beneficjentami gwarancji bankowych
 -pracowników banków, którzy zajmują się przyjmowaniem od klientów zleceń udzielenia gwarancji bankowej, wystawiają te gwarancje oraz przyjmują żądania zapłaty sumy gwarantowanej
Na szkoleniu słuchacz dowie się:
 -co to jest gwarancja bankowa, jakie są jej cechy charakterystyczne i funkcje,
 -jak poprawnie konstruować treść zlecenia udzielenia gwarancji oraz samej gwarancji,
 -jak czytać poszczególne sformułowania zawarte w gwarancji.
Przykładowa treść zlecenia oraz gwarancji są omawiane bardzo drobiazgowo i szczegółowo. Analizowane są różne warianty poszczególnych zapisów oraz skutki ich umieszczenia w treści dokumentu. Przedstawiona jest także przykładowa treść najczęściej w praktyce występujących rodzajów gwarancji. Omówione zostaną także najczęściej spotykane błędy popełniane przy ich wystawianiu oraz błędy popełniane przy składaniu roszczeń z tych gwarancji. Słuchacze zapoznają się również z bogatym orzecznictwem sądowym oraz KIO dot. gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Izabelę Heropolitańską – autorkę wielu publikacji i książek z dziedziny bankowości, w tym „Gwarancje bankowe, poręczenia, awale i akredytywy standby” – 4 wydania.

Zapraszamy także na inne nasze szkolenia https://www.awuleopard.pl/szkolenia-ekonomiczno-finansowe/