PROGRAM SZKOLENIA 

(1-szy dzień w godz. 10.00-15.35, 2-gi dzień w  godz. 9.00-15.05)

 

 1. Przepisy dotyczące gwarancji bankowych
 2. Ogólna charakterystyka gwarancji bankowej
 • Definicja gwarancji bankowej
 • Charakter prawny gwarancji bankowej
 • Przedmiot gwarancji
 • Gwarancja bankowa jako czynność bankowa
 • Rodzaje gwarancji bankowych
 1. Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej
 1)  Podstawa udzielenia gwarancji bankowej
 2)  Definicja i forma zlecenia udzielenia gwarancji
 3)  Związanie banku treścią umowy zlecenia udzielenia gwarancji
 1. Umowa gwarancji
 • Tryb zawarcia umowy gwarancji
 • Strony i uczestnicy stosunku gwarancyjnego
 • Treść gwarancji bankowej
 • Elementy gwarancji
 • Poddanie gwarancji Jednolitym Regułom
 • Prawo, jakiemu podlega gwarancja
 • Zmiany w treści gwarancji
 1. Roszczenia z gwarancji
 1) Charakter prawny odpowiedzialności  banku-gwaranta
 2) Zgłoszenie żądania zapłaty przez beneficjenta gwarancji
 3) Żądanie płać lub przedłuż gwarancję
 4) Zapłata sumy gwarancyjnej
 5) Zarzuty gwaranta przeciwko żądaniu beneficjenta
 6) Uprawnienia regresowe banku wynikające z udzielenia gwarancji
 1. Wygaśnięcie gwarancji
 2. Przedawnienie roszczeń z gwarancji
 3. Przeniesienie wierzytelności z gwarancji
 4. Potwierdzenie gwarancji, regwarancja i promesa
 5. Roszczenie beneficjenta gwarancji
 6. Rodzaje typowych gwarancji bankowych
1) Gwarancje dobrego wykonania umowy
2) Gwarancje zapłaty
3) Gwarancja zwrotu zaliczki
4) Gwarancja wypłaty zaliczki
5) Gwarancje przetargowe
6) Gwarancja spłaty kredytu
 1. Omówienie przykładowej treści poszczególnych gwarancji

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla:  osób zlecających bankowi wystawianie gwarancji na zabezpieczenia swoich zobowiązań, osób przyjmujących jako zabezpieczenie swoich wierzytelności gwarancje bankowe, pracowników banków, którzy zajmują się przyjmowaniem od klientów zleceń udzielenia gwarancji bankowej, wystawiają te gwarancje oraz przyjmują żądania zapłaty sumy przez bank gwarantowanej
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami konstruowania zleceń udzielania gwarancji, konstruowania treści i właściwego ich czytania oraz interpretacji przez beneficjentów.
W programie szkolenia położono duży nacisk na stronę praktyczną stosowania gwarancji bankowych i przewidziano ćwiczenia w zakresie poprawności ich konstruowania i właściwej interpretacji.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez Izabelę Heropolitańską – uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, arbitra Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich; rzeczoznawcę i konsultanta z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Jest autorką i współautorką ponad dwudziestu wielokrotnie wznawianych książek z dziedziny bankowości, a także analiz prawnych ukazujących się w Profesjonalnym Serwisie Bankowym