Program szkolenia

(w godz.: 1-szy dzień 10.00-15.15, 2-gi dzień 9.00-14.30)

1. Różnica między księgowością a finansami
– jakie finansowe cele może mieć przedsiębiorstwo
– jak mierzyć realizację tych celów
– jak powstaje bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów
– jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa
Ćwiczenia
Rozpoznawanie finansowej natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na finansowe rezultaty przedsiębiorstwa.

2. Wpływ zmiany wartości pieniądza w czasie na postrzeganie i ocenę przyszłości
– elementy matematyki finansowej (prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej)
– dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest deflacja czy inflacja
– jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych
Ćwiczenia
Przeliczanie kwot z przyszłości na mierzalne w pieniądzu na dzień dzisiejszy.

3. Ocena przyszłych działań przedsiębiorstwa oparta o kryteria decyzyjne
– jak stosować okres zwrotu, poprawiony (zdyskontowany) okres zwrotu, NPV, IRR
– jak interpretować kryteria decyzyjne
– kiedy nie stosować IRR
Ćwiczenia
Na podstawie danych liczbowych wyznaczanie i interpretacja kryteriów decyzyjnych

4. Podstawowe informacje o wolnych przepływach pieniężnych wypracowywanych przez przedsiębiorstwo
– zasady prawidłowego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
– jakich parametrów nie bierzemy pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
– różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i do jakich celów właściwe wybrać
Ćwiczenia
Podstawowe przykłady pokazujące sposób szacowania przepływów pieniężnych.

5. Aktywa bieżące (aktywa płynne)
– przegląd podstawowych elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami
– jak zarządzać zapasami
– jakie poziomy należności utrzymywać
– ile gotówki powinna mieć firma

 

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są zainteresowane zrozumieniem podstawowych mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie, pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szkolenie szczególne polecamy właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na rezultaty finansowe firmy.

Na szkoleniu zostaną omówione podstawy podejmowania, często w warunkach ryzyka i niepewności, decyzji rodzących skutki finansowe.

Finanse dla przedsiębiorców zawierają w sobie zbiór kilku kluczowych narzędzi, dzięki którym możliwe staje się przeliczenie naszych wyobrażeń dotyczących przyszłych działań biznesowych na pieniądze.

W trakcie szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki będą się opierały się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą nabierać umiejętności:

• analizowania zdarzeń pod kątem ich opłacalności,
• podstawowego szacowania przepływów pieniężnych,
• elementarnego uwzględniania w decyzjach ryzyka i niepewności.

Proponowane szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa.

 

Prowadzenie szkolenia

dr hab. Grzegorz Michalski, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstwa. Członek branżowych stowarzyszeń, m.in.: European Finance Association (EFA), American Finance Association (AFA), Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości (PSFiB). Członek rady naukowej renomowanego czasopisma z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem: „Problems and Perspectives in Management (PPM)”. Autor i współautor licznych publikacji i książek.