1.    Prawa czekowe oparte na konwencji genewskiej na przykładzie polskiego prawa czekowego,
w tym głównie Niemcy, Włochy i Francja. Teoria i ćwiczenia

2.    Przepisy kolizyjne polskiego prawa czekowego

3.    Prawo czekowe USA

1)    Źródła amerykańskiego prawa czekowego
2)    Prawny charakter czeku

–    czek jako rodzaj weksla trasowanego, w tym omówienie różnic pomiędzy tymi
dwoma dokumentami
–    różnica pomiędzy czekiem a wekslem własnym
–    ćwiczenia praktyczne polegające na odróżnieniu weksla od czeku

3)    Ustawowe elementy czeku (omówienie na przykładach)
4)    Fakultatywne elementy czeku (omówienie na przykładach)

–    remitent, w tym czek na okaziciela
–    miejsce i data wystawienia, w tym czeki postdatowane, antydatowane i bez daty
–    miejsce płatności
–    domicyliat (trzeci bank, u którego jest płatny czek)
–    termin przedstawienia do zapłaty
–    klauzule dot. przenoszalności i nieprzenoszalności czeku
–    różne znaczenia klauzuli „only”

5)    Skutki braku na czeku elementów ustawowych lub fakultatywnych
6)    Ćwiczenia praktyczne – rozpoznawanie właściwie i niewłaściwie wystawionych czeków
7)    Szczególne rodzaje czeków i dokumentów czekopodobnych (omówienie na przykładach)

–    Government checks
–    Cashier’s checks
–    Traveller’s checks
–    Money Order
–    Ćwiczenia praktyczne

8)    Indosowanie czeków (omówienie na przykładach)

–    pojęcie indosu
–    forma indosu
–    rodzaje indosów
–    indosy szczególne: inkasowy, „Pay any Bank” oraz „Prior indorsements guaranteed”
–    indosowanie czeku w przypadku, gdy remitentem były dwie osoby lub więcej
–    przenoszenie czeku mającego klauzulę „bez indosowania”
–    wykorzystanie indosu przy skupie i inkasie czeków

9)    Ćwiczenia praktyczne – Prawny posiadacz czeku oraz nieprzerwany szereg indosów
10)    Przedstawienie czeku do zapłaty (omówienie na przykładach)
11)    Wstrzymanie zapłaty (Stop payment),
12)    Zapłata za czeki
13)    Odmowa zapłaty za czeki

4.    Prawo czekowe brytyjskie  

1)    Elementy czeku, zasady indosowania, stop payment
2)    Ćwiczenia praktyczne

5.    Prawo czekowe kanadyjskie i australijskie 

1)    Omówienie na przykładach różnic pomiędzy prawem czekowym kanadyjskim i  australijskim
a brytyjskim i  i amerykańskim
2)    Ćwiczenia praktyczne

Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 – budynek Kolmex
Termin: 20-21.04.2017 r, (1-szy dzień w godz. 10.00-16.05, 2-gi dzień 9.00-15.05)
Cena: 1280,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie przeznaczone jest dla banków, które skupują i przyjmują do inkasa czeki wystawione za granicą oraz wysyłają je do zapłaty  względnie płacą za czeki wystawione za granicą a płatne w bankach polskich oraz dla przedsiębiorców, którzy przyjmują zapłatę w formie czeków wystawionych za granicą i oddają je w bankach polskich do skupu lub do inkasa.
Szkolenie zostanie poprowadzone przez uznaną specjalistkę, autorkę wielu publikacji z dziedziny bankowości, w tym gwarancji bankowych, praktyka i wykładowcę wyższych uczelni mec. Izabelę Heropolitańską.