PROGRAM SZKOLENIA

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości, Przebieg postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, Postanowienie o ogłoszeniu upadłości, Zmiana trybu postępowania

 1. Statystyki dotyczące upadłości konsumenckiej – kraj i Warszawa
 2. Dla kogo jest upadłość konsumencka?
  • Pojęcie konsumenta
  • Czy istnieje konsumencka zdolność upadłościowa?
  • Znaczenie wpisu do CEiDG
  • Wspólnicy spółek osobowych
  • 5 ustawy – Prawo przedsiębiorców – czy przedsiębiorca nieewidencjonowany ma konsumencką zdolność upadłościową?
  • B2B (działalność gospodarcza pozorna, presja pracodawcy)
  • Działalność rolnicza
  • Zawieszenie działalności gospodarczej
  • Czy dopuszczalne jest podjęcie działalności gospodarczej po ogłoszeniu upadłości konsumenta?
  • Zdolność upadłościowa byłych przedsiębiorców
 3. Rodzaje postępowania dostępnych dla niewypłacalnego konsumenta (układ, upadłość zwykła, upadłość uproszczona)
 4. Wniosek o ogłoszenie upadłości
  • Właściwy sąd (sąd właściwy dla dłużników osadzonych w zakładach karnych)
  • Formularz – analiza
  • Opłata od wniosku
  • Pre-pack (co to znaczy składniki majątku o znacznej wartości)
 5. Wpływ wniosku do sądu – rejestrowanie wniosku, losowanie składu sądu, nadanie czynności w kalendarzu prowadzonym w systemie informatycznym
 6. Ogłoszenie upadłości (w uproszczonym postępowaniu upadłościowym)

Pierwsze czynności syndyka, Skład masy upadłości, Likwidacja masy upadłości, Procesy z udziałem syndyka, Bezskuteczność czynności prawnych dłużnika

 1. Pierwsze czynności syndyka
  • Kontakt z dłużnikiem (mail, telefon, ankieta, wywiad, syndyk czy pracownik) – wzór
  • Zawiadomienie wierzycieli
  • Zawiadomienie małżonka dłużnika
  • Zawiadomienie komorników
  • Urząd Skarbowy
  • KRS
  • Akta syndyka
  • Co powinno się znaleźć w aktach syndyka a co w aktach sądowych?
  • Prowadzenie akt w sposób elektroniczny
  • Udostępnianie akt, opłaty za odpisy z akt?
  • Znaczenie odpisu z akt syndyka
  • Co się dzieje z aktami w razie zmiany trybu postępowania z uproszczonego na zwykły?
 2. Skład masy upadłości
  • Wyłączenia z masy upadłości – kwota wolna od potrąceń przy wynagrodzeniu za granicą
  • Środki na życie (jak liczyć, w sytuacji, w której domownik pozostający na utrzymaniu „trochę” zarabia)
  • Koszty utrzymania mieszkania
 3. Likwidacja masy upadłości
  • Plan likwidacyjny (gdzie go złożyć – do akt sądowych, czy do akt syndyka?)
  • Dwa tryby likwidacji składników masy upadłości – bez zawiadomienie sądu, po zawiadomieniu sądu (data ustalania wartości składników majątku, tryb zawiadamiania sądu i wierzycieli)
  • Likwidacja masy upadłości przez upadłego
  • Likwidacja udziału w nieruchomości obciążonej hipoteką
  • Jak zlikwidować udziały obciążone hipoteką?
  • Wydzielenie upadłemu środków na czynsz najmu (co to znaczy ta sama albo sąsiednia miejscowość?, co w sytuacji gdy upadły zamierza się przeprowadzić?)
 4. Skarga na czynności syndyka (czy na postanowienie o oddaleniu skargi przysługuje zażalenie)
 5. Procesy z udziałem syndyka
  • Jakie są skutki tego, że w upadłości konsumenckiej nie stosuje się art. 145? Czy uprawomocnienie się wyroku w procesie, który toczył się bez udziału syndyka grozi odpowiedzialnością odszkodowawczą syndyka?
  • Koszty procesu prowadzonego z udziałem syndyka
 6. Zgłaszanie wierzytelności do syndyka
  • Braki formalne
  • Co syndyk powinien wiedzieć na temat pełnomocnictwa
  • Zwrot zgłoszenia wierzytelności – uzasadnienie, pouczenie
  • Skarga na zwrot zgłoszenia wierzytelności
  • Koszty spóźnionego zgłoszenia
  • Postepowanie ze spóźnionym zgłoszeniem wierzytelności

Umorzenie zobowiązań, Warunkowe umorzenie zobowiązań, Plan spłaty wierzycieli

 1. Umorzenie zobowiązań bez planu spłaty wierzycieli (przesłanki, decyzja co do oddłużenia jako decyzja syndyka, tryb podejmowania decyzji co do oddłużenia)
 2. Warunkowe umorzenie zobowiązań (ryzyka, brak korzyści?)
 3. Plan spłaty wierzycieli
  • Przesłanki ustalenia planu spłaty (możliwości zarobkowe, koszty utrzymania – jak je ustalać?)
  • Forma złożenia planu spłaty wierzycieli
  • Exel – arkusz kalkulacyjne do tworzenia planu spłaty wierzycieli
  • Uzasadnienie planu spłaty wierzycieli
 4. Zakończenie postępowania

 

OPIS SZKOLENIA

Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie rekomendowanych sposobów prowadzenia postępowania upadłościowego osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, które zapewnią możliwość sprawnego i efektywnego przebiegu postępowania. Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące likwidacji masy upadłości, pozostawienia upadłemu środków „na życie”, tworzenia planu spłaty, umarzania zobowiązań

Szkolenie będzie miało charakter interaktywny. Zakładamy aktywny udział uczestników w dyskusji z prelegentem. Zamierzamy przedstawić kwestie praktyczne, które mają istotne znaczenie dla prowadzenia postępowań upadłościowych.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

sędzia dr hab. Anna Hrycaj
Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.
Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „ Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji. Komentarz.”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne”.

Zapraszamy również na nasze inne szkolenia: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-ekonomiczno-finansowe/