Gwarancje bankowe

Czerwiec 19, 2019 8:53 am Published by Leave your thoughts

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Przepisy dotyczące gwarancji bankowych
2. Ogólna charakterystyka gwarancji bankowej
1) Definicja gwarancji bankowej
2) Charakter prawny gwarancji bankowej
3) Przedmiot gwarancji
4) Gwarancja bankowa jako czynność bankowa
5) Rodzaje gwarancji bankowych
3. Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej
1) Podstawa udzielenia gwarancji bankowej
2) Definicja i forma zlecenia udzielenia gwarancji
3) Związanie banku treścią umowy zlecenia udzielenia gwarancji
4. Umowa gwarancji
1) Tryb zawarcia umowy gwarancji
2) Strony i uczestnicy stosunku gwarancyjnego
3) Treść gwarancji bankowej
· Elementy gwarancji
· Poddanie gwarancji Jednolitym Regułom
· Prawo, jakiemu podlega gwarancja
4) Zmiany w treści gwarancji
5. Roszczenia z gwarancji
1) Charakter prawny odpowiedzialności banku-gwaranta
2) Zgłoszenie żądania zapłaty przez beneficjenta gwarancji
3) Żądanie płać lub przedłuż gwarancję
4) Zapłata sumy gwarancyjnej
5) Zarzuty gwaranta przeciwko żądaniu beneficjenta
6) Uprawnienia regresowe banku wynikające z udzielenia gwarancji
6. Wygaśnięcie gwarancji
7. Przedawnienie roszczeń z gwarancji
8. Przeniesienie wierzytelności z gwarancji
9. Potwierdzenie gwarancji, regwarancja i promesa
10. Roszczenie beneficjenta gwarancji
11. Rodzaje typowych gwarancji bankowych
1) Gwarancje dobrego wykonania umowy
2) Gwarancje zapłaty
3) Gwarancja zwrotu zaliczki
4) Gwarancja wypłaty zaliczki
5) Gwarancje przetargowe
6) Gwarancja spłaty kredytu
12. Omówienie przykładowej treści poszczególnych gwarancji

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do:
 -pracowników wszystkich podmiotów, które zlecają bankowi wystawianie gwarancji
 -pracowników wszystkich podmiotów, które są beneficjentami gwarancji bankowych
 -pracowników banków, którzy zajmują się przyjmowaniem od klientów zleceń udzielenia gwarancji bankowej, wystawiają te gwarancje oraz przyjmują żądania zapłaty sumy gwarantowanej

Na szkoleniu słuchacz dowie się:
 -co to jest gwarancja bankowa, jakie są jej cechy charakterystyczne i funkcje,
 -jak poprawnie konstruować treść zlecenia udzielenia gwarancji oraz samej gwarancji,
 -jak czytać poszczególne sformułowania zawarte w gwarancji.

Przykładowa treść zlecenia oraz gwarancji są omawiane bardzo drobiazgowo i szczegółowo. Analizowane są różne warianty poszczególnych zapisów oraz skutki ich umieszczenia w treści dokumentu. Przedstawiona jest także przykładowa treść najczęściej w praktyce występujących rodzajów gwarancji. Omówione zostaną także najczęściej spotykane błędy popełniane przy ich wystawianiu oraz błędy popełniane przy składaniu roszczeń z tych gwarancji. Słuchacze zapoznają się również z bogatym orzecznictwem sądowym oraz KIO dot. gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Izabelę Heropolitańską – autorkę wielu publikacji i książek z dziedziny bankowości, w tym „Gwarancje bankowe, poręczenia, awale i akredytywy standby” – 4 wydania.

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Hipoteka w casusach – warsztaty dla zaawansowanych

Czerwiec 18, 2019 8:06 pm Published by Leave your thoughts

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Ustalenie stanu prawnego nieruchomości przed ustanowieniem hipoteki
 • ustalenie właściciela nieruchomości na podstawie księgi wieczystej oraz innych dokumentów
 • ustalenie rzeczywistego obciążenia nieruchomości
  • wpisy w dziale III i IV
  • brak wpisów w Dziale III i IV
  • ryzyko jakie niosą poszczególne obciążenia nieruchomości dla wierzyciela i możliwości ich zminimalizowania
  • wpływ obciążeń nieruchomości na skuteczność zaspokojenia się z nieruchomości przez wierzyciela
 • ustalenie pierwszeństwa hipoteki jaka ma być ustanowiona
 1. Ustanawianie hipoteki
 • rozpoznawanie błędów w oświadczeniach o ustanowieniu hipoteki
 • „pojedynczej”
 • na zabezpieczenie kilku wierzytelności
 • łącznej
 • skutki popełnionych błędów dla ważności hipoteki
 • skutki wpisania przez sąd hipoteki błędnie „ustanowionej”
 • poprawne i niepoprawne zapisy umów, z których wierzytelność ma być zabezpieczona hipoteką, w tym aspekty praktyczne związane z tzw. uruchomieniem kredytu na przykładach konkretnych zapisów
 • rozpoznawanie dozwolonych i niedozwolonych klauzul umownych przy ustanawianiu hipoteki
 • nadzabezpieczenie w przykładach oraz jego reperkusje dla skuteczności hipoteki
 • ustalenie zakresu obciążenia hipotecznego
 1. Badanie poprawności wpisu hipoteki w księdze wieczystej
 • analiza wypisu aktu notarialnego – w przypadku ustanowienia hipoteki w formie notarialnej
 • analiza zawiadomienia o wpisie hipoteki
 • analiza księgi wieczystej
 1. Zamiana wierzytelności hipotecznej oraz dodanie kolejnej wierzytelności hipotecznej – poprawne i niepoprawne konstrukcje
 2. Zmiana treści hipoteki lub wierzytelności hipotecznej oraz ujawnienie zmian w księdze wieczystej – na przykładach
 3. Podział hipoteki – przykłady wykorzystania takiej możliwości w praktyce
 4. Zmiana pierwszeństwa hipoteki
 • przykłady wykorzystania takiej możliwości
 • skutki zmiany pierwszeństwa
 1. Wygaśnięcie hipoteki – poprawne i niepoprawne dokumenty wydawane przez wierzyciela
 2. Opróżnione miejsce hipoteczne – na podstawie przykładów praktycznych oraz ustalanie powstania OMH na pierwszeństwo pozostałych hipotek

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do pracowników wszystkich podmiotów przyjmujących hipotekę na zabezpieczenie swoich wierzytelności jak również do osób ustanawiających hipotekę.

Warsztaty przeznaczone są dla osób posiadających podstawową wiedzę na temat hipoteki, nieruchomości i ksiąg wieczystych. W trakcie warsztatów nie są bowiem omawiane od podstaw przepisy dot. tych zagadnień a jedynie są przypominane niektóre z nich przy okazji rozwiązywania i omawiania konkretnego zagadnienia i są przedstawiane przede wszystkim na poparcie rozstrzygnięcia omawianego przypadku lub problemu.

Warsztaty są prowadzone w oparciu o zapisy w księgach wieczystych, umowach lub fragmentach umów. Będą także rozwiązywane konkretne przypadki praktyczne. Uwzględnione zostanie również najnowsze orzecznictwo sądowe dot. hipoteki, ksiąg wieczystych i nieruchomości.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Warsztaty poprowadzi p. Izabela Heropolitańska – autorka wielu publikacji i książek z dziedziny bankowości, w tym „Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece – 4 wydania” oraz „Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności” – 4 wydania.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Prawne zabezpieczenia wierzytelności

Czerwiec 18, 2019 8:04 pm Published by Leave your thoughts

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Poręczenie
1) Definicja poręczenia
2) Forma poręczenia
3) Treść oświadczenia poręczyciela przy poręczaniu za dług istniejący i za dług przyszły – Na przykładach praktycznych i casusach
4) Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na udzielone wcześniej poręczenie
2. Przelew wierzytelności (cesja)
1) Definicja
2) Wierzytelności mogące być przedmiotem przelewu
3) Zawarcie, forma i treść umowy przelewu
4) Przelew na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz zawieszającym – Na przykładach praktycznych i casusach
5) Przelew wierzytelności z rachunku bankowego oraz z umowy ubezpieczenia – Na przykładach praktycznych i casusach
6) Zmiana treści umowy przelewu
3. Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych
1) Definicja zastawu i zastawu rejestrowego
2) Przedmiot zastawu rejestrowego
 -rzeczy mogące być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
 -rzeczy, które nie mogą być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
 -rzeczy indywidualnie oznaczone, rzeczy oznaczone co do gatunku oraz zbiór rzeczy
3) Zawarcie i treść umowy zastawu – Na przykładach praktycznych i casusach
4) Powstanie zastawu
5) Zmiana treści umowy zastawu ze szczególnym uwzględnieniem zmiany przedmiotu zastawu
4. Hipoteka
1) Definicja hipoteki, jej cechy charakterystyczne oraz przepisy prawne ją regulujące
2) Przedmiot hipoteki oraz jego określenie
 -nieruchomość (mieszkalna i użytkowa)
 -ułamkowa część nieruchomości
 -użytkowanie wieczyste
 -spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 -wierzytelność hipoteczna
 -kilka nieruchomości
3) Zakres obciążenia hipoteką
4) Inne obciążenia nieruchomości a hipoteka (służebności, użytkowanie, najem, dzierżawa, dożywocie) – wzmianka
5) Wierzytelność hipoteczna
6) Ustanowienie hipoteki umownej – Na przykładach praktycznych i casusach
 -Forma umowy o ustanowienie hipoteki
 -Treść umowy o ustanowienie hipoteki
 -Niedopuszczalne klauzule umowne
7) Powstanie hipoteki
 -Ustanowienie a powstanie hipoteki
 -Wpis hipoteki do księgi wieczystej
 -Uprawomocnienie się wpisu hipoteki do księgi wieczystej
8) Pierwszeństwo hipoteki
9) Zmiana treści hipoteki
10) Opróżnione miejsce hipoteczne
 -Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego
 -Uprawnienie do rozporządzenia przez właściciela nieruchomości opróżnionym miejscem hipotecznym
 -Roszczenie wierzyciela hipotecznego o przeniesienie jego hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do pracowników wszystkich podmiotów, które stosują jako prawne zabezpieczenia zawieranych przez siebie umów poręczenie cywilne, przelew wierzytelności (cesję), zastaw rejestrowy oraz hipotekę.

Na szkoleniu słuchacz dowie się:
 jakie są rodzaje prawnych zabezpieczeń wierzytelności
 jakie są cechy poszczególnych zabezpieczeń oraz jakie są ich zalety i wady
 jaka powinna być treść umów ustanawiających poszczególne zabezpieczenia
 jaki jest wzajemny wpływ na siebie poszczególnych rodzajów zabezpieczeń
Szkolenie uwzględnia aspekty teoretyczne dot. poszczególnych rodzajów zabezpieczeń ale przede wszystkim ich aspekty praktyczne. Omawiane są bowiem różne wersje treści umów, na mocy których ustanawiane są poszczególne zabezpieczenia. Omówione zostaną także najczęściej spotykane błędy popełniane przy ich ustanawianiu. Słuchacze zapoznają się również z bogatym orzecznictwem sądowym dot. prawnych zabezpieczeń.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Izabelę Heropolitańską – autorkę wielu publikacji i książek z dziedziny bankowości, w tym „Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności” – 4 wydania oraz „Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece – 4 wydania”.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne po nowelizacji

Czerwiec 18, 2019 6:43 pm Published by Leave your thoughts

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Nowe regulacje dotyczące przygotowanej likwidacji – szansa dla zachowania przedsiębiorstwa dłużnika, analiza zagrożeń dla wierzycieli;
2. Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym:
a) Zgłaszanie wierzytelności bezpośrednio do syndyka;
b) Zwrot wierzytelności i skarga na zarządzenie syndyka o zwrocie wierzytelności;
c) Lista wierzytelności i jej zaskarżanie
3. Zabezpieczenie praw dłużnika
a) Wyłączenie z masy upadłości kwot potrzebnych na utrzymanie dłużnika;
b) Wyłączenie z kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości kwot potrzebnych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dłużnika;
4. Likwidacja masy upadłości i zaspokojenie wierzycieli
5. Rola wierzycieli w postępowaniu upadłościowym
a) Nadzór nad syndykiem
b) Środki zaskarżenia
6. Przedawnienie w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym;
7. Umorzenie zobowiązań (oddłużenie) osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą

 

OPIS SZKOLENIA

19 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo upadłościowe, która przewiduje istotne zmiany w zakresie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Uchwalona ustawa przewiduje zmiany m.in. w zakresie:
a) Przygotowanej likwidacji, tzw. pre-pack;
b) Dochodzenia wierzytelności, w tym trybu zgłaszania wierzytelności;
c) Ochrony praw dłużnika, w tym zabezpieczenia praw socjalnych dłużnika;
d) Likwidacji masy upadłości;
e) Obowiązków syndyka;
f) Przedawnienia w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
g) Oddłużenia jednoosobowego przedsiębiorcy.

Przedmiotem szkolenia będzie analiza znowelizowanych regulacji w kontekście przebiegu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz dochodzenia swoich praw przez wierzycieli niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika.
Szkolenie będzie miało charakter praktyczny

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

dr hab. Anna Hrycaj

Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, „Syndyk masy upadłości”, „Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, „Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „ Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji. Komentarz.”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne”.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Prawne zabezpieczenia w casusach – warsztaty dla zaawansowanych

Czerwiec 18, 2019 6:18 pm Published by Leave your thoughts

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Weksel in blanco
 • konsekwencje zmiany treści umowy zabezpieczonej wekslem – poprawne konstruowanie deklaracji i aneksu do deklaracji
 • uzupełnianie weksla in blanco – casusy
 • rozpoznawanie poprawnie i niepoprawnie uzupełnionego weksla
 • zwrot weksla po spłacie zobowiązania – przykłady
 1. Poręczenie
 • rozpoznawanie poprawnie i niepoprawnie skonstruowanego poręczenia
 • wpływ zmiany umowy zabezpieczonej poręczeniem na odpowiedzialność poręczyciela – przykłady
 1. Przelew wierzytelności
 • rozpoznawanie poprawnie i niepoprawnie skonstruowanej umowy przelewu wierzytelności
 • problematyka zmiany umowy, z której wynika przelana wierzytelność na przykładach
 1. Zastaw rejestrowy
 • problematyka części składowych i przynależności nieruchomości a możliwość obciążenia zastawem – przykłady
 • rozpoznawanie przypadków dozwolonego oraz niedopuszczalnego zastawienia rzeczy
 1. Hipoteka
 • współwłasność nieruchomości a ustanowienie hipoteki – na przykładach wpisów w Dziale II księgi wieczystej
 • wpisy w dziale III księgi wieczystej oraz ich wpływ na hipotekę, w tym na pierwszeństwo, i skuteczność zaspokojenia się z nieruchomości – na wybranych przykładach wpisów w Dziale III księgi wieczystej
 • ustanowienie a powstanie hipoteki – aspekty praktyczne związane z tzw. uruchomieniem kredytu na przykładach konkretnych zapisów
 • rozpoznawanie dozwolonych i niedozwolonych klauzul umownych przy ustanawianiu hipoteki
 • zamiana wierzytelności hipotecznej oraz dodanie kolejnej wierzytelności hipotecznej – poprawne i niepoprawne konstrukcje

 

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktyki w zakresie prawidłowego stosowania prawnych zabezpieczeń wierzytelności.

Dlatego też szkolenie adresowane jest do osób, które już posiadają wiedzę teoretyczną na temat prawnych zabezpieczeń zawieranych przez siebie umów tj. weksla in blanco, poręczenia cywilnego, przelewu wierzytelności (cesji), zastawu rejestrowego oraz hipoteki.

Na szkoleniu będą omawiane na przykładach wyłącznie wybrane praktyczne aspekty poszczególnych rodzajów zabezpieczeń. Przewidziane są także liczne ćwiczenia praktyczne polegające min. na uzupełnianiu weksli in blanco w zadanej sytuacji, rozpoznawaniu poprawnych i niepoprawnych zapisów w dokumentach. Uwzględnione zostaną przypadki z orzecznictwa sądowego.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Izabelę Heropolitańską – praktyka oraz autorkę wielu publikacji i książek z dziedziny bankowości, w tym „Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności” – 4 wydania, „Weksel w obrocie gospodarczym” – 14 wydań oraz „Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece – 4 wydania”.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Weksel własny in blanco

Czerwiec 18, 2019 6:16 pm Published by Leave your thoughts

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Cechy charakterystycznego weksla
2. Pojęcie weksla własnego i jego ustawowe elementy
 -miejsce i data wystawienia
 -termin płatności
 -przyrzeczenie zapłaty
 -suma wekslowa
 -oznaczenie remitenta
 -podpis wystawcy
 -słowo „weksel”
3. Pojęcie weksla własnego in blanco
4. Minimalne i maksymalne elementy weksla in blanco – przykłady
 -miejsce i data wystawienia
 -przyrzeczenie zapłaty
 -słowo „weksel”
 -oznaczenie remitenta
 -podpis wystawcy
    podmioty uprawnione do wystawienia weksla
    forma podpisu na wekslu z uwzględnieniem osoby wystawcy
    osoby uprawnione do podpisywania się w imieniu wystawcy (organ, prokurent, pełnomocnik)
    konieczność ewentualnej zgody na wystawienie weksla i forma takiej zgody
 -klauzule wekslowe
   domicyliat
   waluty
   bez protestu
   nie na zlecenie
5. Poręczenie wekslowe (awal) – przykłady
– definicja poręczenia
– miejsce poręczenia
– forma poręczenia
6. Konstrukcja i treść deklaracji do weksla in blanco – przykłady
7. Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na przyjęty wcześniej weksel in blanco; zmiana treści deklaracji do weksla in blanco oraz przyjęcie dodatkowych weksli
8. Poprawne uzupełnienie weksla in blanco
9. Poprawki i skreślenia na wekslu
10. Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy wystawianiu, poręczaniu i uzupełnianiu weksla in blanco – przykłady; Skutki niewłaściwego uzupełnienia weksla in blanco
11. Zasady przenoszenia weksla in blanco
12. Przedstawienie weksla do zapłaty i zapłata weksla
13. Podstawowe wiadomości nt. dochodzenia roszczeń z weksla

 

OPIS SZKOLENIA

Na szkoleniu słuchacz dowie się:
 -co to jest weksel
 -jaką rolę może pełnić w praktyce weksel in blanco
 -minimalne i maksymalne elementy, jakie może zawierać weksel własny in blanco
 -jak prawidłowo konstruować treść deklaracji do weksla in blanco
 -jak wykorzystywać dopuszczalne przez prawo klauzule wekslowe, żeby lepiej zabezpieczyć prawa wystawcy i wierzyciela wekslowego
 -jakie elementy musi zawierać dla swej ważności weksel własny zupełny
 -jak żądać zapłaty weksla
 -jak dochodzić zapłaty weksla

Na szkoleniu zostaną przedstawione i omówione:
 -przykłady weksli in blanco zawierające poprawnie i niepoprawnie wpisane poszczególne elementy weksla
 -przykłady poprawnych i niepoprawnych poręczeń wekslowych
 -przykłady różnie skonstruowanych deklaracji do weksla in blanco oraz skutki takich zapisów
 -poprawnie i niepoprawnie uzupełnione weksle oraz skutki popełnionych błędów
 -orzecznictwo sądowe weksla in blanco, deklaracji do weksla oraz elementów weksla

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Izabelę Heropolitańską – autorkę wielu publikacji i książek z dziedziny bankowości, w tym z zakresu obrotu wekslowego (m.in. „Komentarz do prawa wekslowego i czekowego” oraz „Weksel w obrocie gospodarczym” – 14 wydań).

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Upadłość konsumencka po nowelizacji

Czerwiec 18, 2019 6:11 pm Published by Leave your thoughts

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zakres podmiotowy postępowania upadłościowego dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej;

2. Obsługa prawna dłużnika – konsumenta, w tym dostęp do darmowej pomocy prawnej;

3. Wniosek o ogłoszenie upadłości – przesłanki ogłoszenia upadłości;

4. Postępowanie o zawarcie układu (dobrowolne i przymusowe) – szansa dla dłużnika, zagrożenie dla wierzycieli?

5. Tryby postępowania upadłościowego prowadzonego wobec konsumenta – tryb ogólny właściwy dla przedsiębiorców oraz tryb uproszczony (bez sędziego-komisarza);

6. Dochodzenie wierzytelności – zgłaszanie wierzytelności syndykowi, ustalanie listy wierzytelności;

7. Sposoby uzyskania oddłużenia – korzyści i ryzyka dla dłużnika i dla wierzycieli:
a) Plan spłaty wierzycieli– zasady, nowe obowiązki dla syndyka, metodyka przygotowywania planu spłaty;
b) Warunkowe umorzenie zobowiązań – ryzyko dla dłużnika;
c) Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

8. Środki obrony praw wierzycieli.

9. Skutki umorzenia zobowiązań upadłego.

 

OPIS SZKOLENIA

19 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo upadłościowe, która przewiduje istotne zmiany w zakresie postępowania upadłościowego osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej – tzw. upadłości konsumenckiej

Uchwalona ustawa przewiduje zmiany w zakresie:
a) szerszego dostępu dla osób fizycznych do rozpoczęcia procedury oddłużenia;
b) uproszczoną procedurę dla najprostszych spraw niewymagającą udziału sędziego – komisarza;
c) możliwość zawarcia układu z wierzycielami przez dłużnika, w którym zaangażowanie sądu będzie ograniczone do minimum;

Przedmiotem szkolenia będzie przebieg postępowania upadłościowego osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej po nowelizacji, obowiązki syndyka, prawa i obowiązki dłużnika oraz wierzycieli.

Szkolenie będzie miało charakter praktyczny

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

dr hab. Anna Hrycaj
Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.
Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, „Syndyk masy upadłości”, „Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, „Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „ Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji. Komentarz.”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne”.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Jak trwale budować konkurencyjną przewagę w biznesie

Czerwiec 18, 2019 1:40 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

1. Koncepcja „nice to have” i „must have” w sprzedaży i w biznesie
2. Krytyczna transformacja i jak ją stymulować
3. Przykłady z historii gospodarczej świata i wnioski jakie z nich płyną
4. Osobista produktywność i jej znaczenie
5. Innowacyjność jako podstawowy impuls rozwoju i wzrostu

 

OPIS SZKOLENIA

Na bazie kilku przykładów ze światowej gospodarki Autor prezentuje koncepcje krytycznej transformacji w procesie sprzedaży – przemiany nth {nice to have} w mh {must have), co zapewnia budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej w biznesie, niezależnie od jego wielkości.

 

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Jacek Kuźmicki – przez ponad 20 lat pracował w polskich i zagranicznych biurach przedstawicielskich globalnych korporacji z rynku ICT. Odpowiadał za sprzedaż, zarządzanie sprzedażą i rozwój strategiczny w Cisco Systems, Microsoft, Oracle i Riverbed.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Hipoteka umowna, księgi wieczyste i nieruchomości – wybrane zagadnienia

Czerwiec 18, 2019 11:21 am Published by Leave your thoughts

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Pojęcie księgi wieczystej, jej funkcje i cechy charakterystyczne oraz zasady prowadzenia

 2. Definicja hipoteki oraz jej cechy charakterystyczne

 3. Przedmiot hipoteki

1)    Nieruchomość

–       pojęcie nieruchomości

–       pojęcie nieruchomości rolnej i możliwość obciążania jej hipoteką

–       nieruchomości będące współwłasnością łączną

–       nieruchomości kościelne

–       nabycie własności nieruchomości – forma umowy oraz wpis do księgi wieczystej

2)    Ułamkowa część nieruchomości

3)    Użytkowanie wieczyste

4)    Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

5)    Problem garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych

6)    Obciążenie hipoteką kilku nieruchomości

–   hipoteka łączna ustawowa oraz umowna

–   repartycja hipoteki

–   połączenie nieruchomości, z których co najmniej jedna jest obciążona hipoteką

7)    Podział nieruchomości a hipoteka

 1. Zakres obciążenia nieruchomości. Problematyka przynależności i części składowych nieruchomości – na tle orzecznictwa sądowego

1)    Części składowe

2)    Przynależności

3)    Wpływ hipoteki na ważność i skuteczność umowy zastawu, przewłaszczenia i cesji

 1. Inne niż hipoteka obciążenia nieruchomości – na przykładach praktycznych i casusach

1)    Dożywocie

2)    Służebności osobiste, w tym służebność mieszkania

3)    Służebności gruntowe, w tym służebność przejazdu oraz służebność drogi koniecznej

4)    Użytkowanie, najem, dzierżawa

5)    Forma ustanowienia praw wymienionych w pkt. 1 – 4

6)    Wpływ obciążeń nieruchomości na możliwość i celowość obciążenia nieruchomości hipoteką, z uwzględnieniem art. 88 ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz art. 1000 – 1002 oraz 1025 kodeksu postępowania cywilnego

 1. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i wyjątki od tej zasady oraz jej skutki dla hipoteki i innych obciążeń nieruchomości

 2. Wierzytelność hipoteczna

1)    Pojęcie wierzytelności hipotecznej

2)    Zabezpieczenie jednej wierzytelności jedną hipoteką

3)    Zabezpieczenie jednej wierzytelności kilkoma hipotekami

4)    Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności tego samego wierzyciela

 1. Ustanowienie hipoteki – na przykładach praktycznych i casusach

1)    Forma ustanowienia hipoteki;

2)    Kwota i waluta hipoteki oraz problematyka nadzabezpieczenia

3)    Niedozwolone klauzule umowne i skutki ich umieszczenia

4)    Dozwolone klauzule umowne

 1. Powstanie hipoteki

1)    Ustanowienie a powstanie hipoteki

2)    Wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej na przykładach praktycznych i casusach

–       charakter postępowania wieczystoksięgowego

–       uczestnicy postępowania

–       forma wniosku o wpis hipoteki

–       forma wniosku o wpis hipoteki notarialnej

–       treść wniosku o wpis hipoteki

–       oświadczenie wierzyciela o poparciu wniosku

3)    Postępowanie przed sądem wieczystoksięgowym

–       w przypadku składania wniosku bezpośrednio przez właściciela nieruchomości

–       w przypadku składania wniosku przez notariusza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

–       wzmianki w księdze wieczystej

4)    Zasada związania sądu treścią wniosku oraz kolejnością jego wpływu

5)    Środki odwoławcze od orzeczeń sądu wieczystoksięgowego

 1. Pierwszeństwo hipotek i innych praw ujawnionych w księdze wieczystej – na przykładach praktycznych i casusach

1)    Pojęcie pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych

2)    Stałe pierwszeństwo hipotek

3)    Pierwszeństwo hipoteki a pierwszeństwo praw wpisanych w Dziale III kw

4)    Zmiana pierwszeństwa

5)    Podstawienie wierzytelności

 1. Zmiana treści wierzytelności hipotecznej i hipoteki – na przykładach praktycznych i casusach

1)    Zmiana waluty

2)    Zmiana kwoty

3)    Zmiana terminu zapłaty

4)    Zmiana oprocentowania

5)    Zmiana wierzyciela hipotecznego (przelew wierzytelności hipotecznej) – wzmianka

6)    Zamiana wierzytelności hipotecznej

7)    Dodanie kolejnej wierzytelności hipotecznej

 1. Zmiana treści hipoteki – zmiana kwoty i waluty hipoteki – na przykładach praktycznych i casusach

 2. Wygaśnięcie hipoteki

1)    Przyczyny wygaśnięcia hipoteki

2)    Obowiązki wierzyciela po wygaśnięciu hipoteki

3)    Problem braku wierzyciela hipotecznego

 1. Opróżnione miejsce hipoteczne – na przykładach praktycznych i casusach

1)    Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego oraz wtórnie opróżnionego miejsca hipotecznego

2)    Powstanie opróżnionego miejsca hipotecznego

3)    Uprawnienie właściciela nieruchomości do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym

4)    Roszczenie o przeniesienie albo wpisanie hipoteki na miejsce opróżnione przez inną hipotekę

5)    Dopuszczalność przeniesienia lub wpisania hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne, w wypadku ustanowienia hipoteki w kwocie wyższej lub w innej walucie niż kwota lub waluta opróżnionego miejsca hipotecznego

6)    Wygaśnięcie opróżnionego miejsca hipotecznego

 1. Hipoteka i inne prawa obciążające nieruchomość w postępowaniu egzekucyjnym

1)    Postępowanie egzekucyjne z nieruchomości, jego zakres i przedawnienie roszczeń zabezpieczonych hipoteką

2)    Art. 1000 do 1003 kodeksu postępowania cywilnego

3)    Podział sumy uzyskanej z egzekucji

 1. Różne ćwiczenia dot. nieruchomości i jej obciążania

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do pracowników wszystkich podmiotów, które stosują hipotekę jako prawne zabezpieczenie zawieranych przez siebie umów, w tym kredytów hipotecznych jak również do podmiotów, które ustanawiają hipotekę.

Na szkoleniu zostaną przedstawione najważniejsze zagadnienia dot. nieruchomości, ksiąg wieczystych i hipoteki.

Omawiane są przepisy prawne regulujące tę tematykę oraz problemy praktyczne jakie występują przy ich stosowaniu i interpretacji. Przedstawione są różnorodne casusy  dot. obciążenia nieruchomości zarówno hipoteką jak i innymi prawami rzeczowymi i obligacyjnymi. Omawiana jest także treść dokumentów, na mocy których ustanawiana jest hipoteka. Przeanalizowane zostaną także najczęściej spotykane błędy popełniane przy jej ustanawianiu. Omówiony zostanie także wpływ hipoteki na ważność lub skuteczność zastawu, przewłaszczenia i cesji.

Słuchacze zapoznają się również z bogatym orzecznictwem sądowym dot. ksiąg wieczystych, hipoteki oraz nieruchomości, ich części składowych i przynależności.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Izabelę Heropolitańską – autorkę wielu publikacji i książek z dziedziny bankowości, w tym „Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności” – 4 wydania oraz „Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece – 4 wydania”.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Przekształcenia podmiotowe po stronie dłużnika po zawarciu umowy kredytu lub pożyczki albo po udzieleniu gwarancji bankowej

Czerwiec 18, 2019 10:23 am Published by Leave your thoughts

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Umowna zmiana dłużnika
2. Przystąpienie do długu z tytułu kredytu lub pożyczki
3. Umowna zmiana wierzyciela z tytułu umowy kredytu lub pożyczki
4. Kumulatywne przejęcie praw i zobowiązań z tytułu umowy kredytu lub pożyczki
5. „Przekształcenia” dot. osoby fizycznej
 – zawarcie związku małżeńskiego
 – separacja
 – rozdzielność majątkowa
 – rozwód
 – śmierć
• sytuacja banku i spadkobierców w przypadku śmierci dłużnika
• przyjęcie spadku albo przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, albo odrzucenie spadku
• możliwość wypłaty przez bank spadkobiercom niewykorzystanej kwoty kredytu lub pożyczki
 – utrata przez dłużnika zdolności do czynności prawnych (ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe)
 – zmiana nazwiska
 – wpływ przekształceń podmiotowych na zmianę umowy kredytu lub pożyczki
 – wpływ przekształceń podmiotowych na prawne zabezpieczenia
 – przekształcenie formy prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową
 – przystąpienie przedsiębiorcy jednoosobowego do spółki jawnej lub spółki z o.o. i wniesienie jako wkładu przedsiębiorstwa
6. Przekształcenia w spółce cywilnej
 – zmiana wspólnika
 – przystąpienie nowego wspólnika do spółki, w tym:
• możliwość wypłaty przez bank niewykorzystanej kwoty kredytu lub pożyczki
• odpowiedzialność nowego wspólnika za zobowiązania „spółki”
 – wystąpienie wspólnika ze spółki, w tym ze spółki dwuosobowej
 – śmierć wspólnika
• skutki śmierci wspólnika dla bytu spółki cywilnej
• wstąpienie spadkobierców wspólnika do spółki
 – zmiana nazwiska przez wspólnika
 – zmiana firmy
 – przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną
 – wpływ przekształceń podmiotowych na zmianę umowy kredytu lub pożyczki
 – wpływ przekształceń podmiotowych na prawne zabezpieczenia
7. Zarząd sukcesyjny – wzmianka
8. Przekształcenia w spółce jawnej
 – wstąpienie do spółki jawnej nowego wspólnika
 – wystąpienie wspólnika ze spółki
 – odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania zmarłego wspólnika
 – zmiana nazwiska przez wspólnika
 – zmiana firmy spółki jawnej
 – wpływ przekształceń podmiotowych na zmianę umowy kredytu lub pożyczki
 – wpływ przekształceń podmiotowych na prawne zabezpieczenia
9. Przekształcenia w spółce komandytowej
 – wstąpienie nowego komandytariusza lub komplementariusza
 – wystąpienie komandytariusza lub komplementariusza
 – skutki śmierci komandytariusza
 – skutki śmierci komplementariusza
 – odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania zmarłego komplementariusza
 – zmiana firmy spółki komandytowej
 – wpływ przekształceń podmiotowych na zmianę umowy kredytu lub pożyczki
 – wpływ przekształceń podmiotowych na prawne zabezpieczenia
10. Przekształcenia spółki z o.o.
 – wstąpienie do spółki z o.o. nowego wspólnika
 – wystąpienie wspólnika ze sp. z o.o.
 – zbycie udziałów w sp. z o.o.
 – śmierć jedynego wspólnika sp. z o.o.
 – wejście do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika sp. z o.o.
 – zmiana firmy sp. z o.o.
 – wpływ przekształceń podmiotowych na zmianę umowy kredytu lub pożyczki
 – wpływ przekształceń podmiotowych na prawne zabezpieczenia
11. Skutki przekształcenia spółki handlowej w inną spółkę na zmianę umowy kredytu lub pożyczki oraz na prawne zabezpieczenia
12. Skutki połączenia spółek handlowych na zmianę umowy kredytu lub pożyczki oraz na prawne zabezpieczenia
13. Skutki przejęcia dłużnika na zmianę umowy kredytu lub pożyczki oraz na prawne zabezpieczenia
14. Skutki przekształceń podmiotowych na sytuację banku, który udzielił gwarancji bankowej
15. Odnowienie umowy kredytu lub pożyczki oraz wpływ na prawne zabezpieczenia
16. Rozwiązanie umowy kredytu lub pożyczki oraz wpływ na prawne zabezpieczenia
17. Odstąpienie od umowy kredytu lub pożyczki oraz wpływ na prawne zabezpieczenia
18. Zwolnienie kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy z długu oraz wpływ na prawne zabezpieczenia

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie jest przeznaczona dla osób odpowiedzialnych w banku za obsługę już zawartych umów kredytu lub pożyczek.
Ma ono na celu omówienie problemów jakie powstają w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie dłużnika oraz ich wpływ na umowę kredytu lub pożyczki. Omówione zostaną przekształcenia jakie nastąpią wskutek umowy zawartej z bankiem jak również w wyniku działań dłużnika oraz wskutek śmierci dłużnika będącego osobą fizyczną. W szczególności zostanie przeanalizowane czy w takim wypadku:
 – umowa kredytu lub pożyczki wygasa,
 – konieczna i możliwa jest zmiana umowy kredytu aneksem,
 – kto odpowiada za zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu lub pożyczki,
 – kto ma prawo do wykorzystywania kwoty kredytu lub pożyczki,
 – jaki skutek takie zmiany mają dla bytu prawnych zabezpieczeń.
Przedmiotem szkolenia nie będzie natomiast:
 – omówienie instytucji przystąpienia do długu oraz zmiany wierzyciela jako prawnego zabezpieczenia spłaty zobowiązania
 – rozwiązanie albo likwidacja kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy
 – upadłość kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy
 – postępowanie restrukturyzacyjne

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Izabelę Heropolitańską – autorkę wielu publikacji i książek z dziedziny bankowości, w tym „Kredyty i gwarancje bankowe” – 6 wydań oraz „Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe” 3 wydania, 4 w przygotowaniu.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Ocena finansowa kontrahenta na podstawie analizy sprawozdań

Grudzień 13, 2018 10:34 pm Published by Leave your thoughts

 

 

PROGRAM SZKOLENIA
(w godz.: 1-szy dzień 10.00-15.15, 2-gi dzień 9.00-14.30)

 

1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa
– jakie cele finansowe przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej i jakie to ma znaczenie dla oceny kontrahenta
– maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy finansowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw
– przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne i ich zastosowanie w prognozowaniu kondycji podmiotów
– wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa
Ćwiczenia
Trening rozpoznawania perspektywy właściciela i wierzyciela (szerzej interesariuszy) a wyniki analizy finansowej. Ocena czynników wpływających na obraz firmy.
2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?
– sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności
– informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności – i wstępne omówienie – co z tych informacji
można się dowiedzieć się i kiedy, źródła analizy finansowej przedsiębiorstwa. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?
– metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych, metody i zasady stosowane w rachunkowości, elementy
sprawozdania finansowego, podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych
Wykład
Ogóle omówienie treści dostępnej w sprawozdaniach.
3. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych
– ogólna analiza bilansu
– ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu
– metoda Wilcoxa
– salda strukturalne bilansu
– ogólna analiza rachunku zysków i strat
– prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności
– sygnały ostrzegawcze
– analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} – metoda pośrednia
Ćwiczenia
Studia przypadków oparte na danych zawartych w rzeczywistych sprawozdaniach finansowych prezentujące omawiane metody oceny i ich interpretacja.
4. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej
zasady interpretacji wskaźników, analiza struktury bilansu, analiza rentowności, analiza płynności, cykl konwersji gotówki, strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto, analiza efektywności, analiza poziomu zadłużenia, 5c klienta, metody punktowe, analiza dyskryminacyjna
Ćwiczenia
Studia przypadków oparte na danych zawartych w rzeczywistych sprawozdaniach finansowych prezentujące omawiane metody oceny i ich interpretacja.

 

OPIS SZKOLENIA

Do udziału w szkoleniu zachęcamy osoby, które chciałyby w sposób bezpieczny (bez szkodliwych uproszczeń) dokonywać oceny kontrahentów. Zapraszamy osoby, które chcą się rozwijać w kierunku bezpiecznego pozyskiwania klientów, lecz również specjalistów z działów stykających się z aktywizowaniem sprzedaży, udzielaniem kredytu kupieckiego, windykacją czy finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli lub zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami, którzy zainteresowani są nawiązywaniem kontaktów z nowymi partnerami biznesowymi, którzy chcieliby wykorzystać analizę finansową do oceny własnej organizacji.
Narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej to zbiór instrumentów przydatnych do oceny zdrowia finansowego przedsiębiorstwa. Właściwa ocena organizacji, wymaga zrozumienia jaka jest jej zdolność do generowania pieniędzy. Zrozumienie, w jaki sposób ona zarabia.
Zdecydowana większość czasu poświęcona analizie finansowej to praca nad sprawozdaniami finansowymi, próba zrozumienia strategii, analiza branży, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób organizacja tworzy wartość lub ją traci.
Proponujemy szkolenie, dzięki któremu uczestnik będzie potrafił używać narzędzi do analizowania finansowej kondycji przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego przyszłych zdolności do tworzenia wartości oraz bezpiecznego i korzystnego dla jego kontrahentów funkcjonowania.
W trakcie szkolenia przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych. Uczestnik będzie nabierał umiejętności:
• analizowania zdarzeń na podstawie sprawozdań finansowych,
• oceniania sprawozdań w kontekście obecnej i przyszłej kondycji przedsiębiorstwa,
• rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych, możliwych do zidentyfikowania na podstawie dostępnych danych.
Proponowane szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je ze zintegrowanym i całościowym spojrzeniem na ocenianą organizację z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza organizacji.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

dr hab. Grzegorz Michalski, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstwa. Członek branżowych stowarzyszeń, m.in.: European Finance Association (EFA), American Finance Association (AFA), Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości (PSFiB). Członek rady naukowej renomowanego czasopisma z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem: „Problems and Perspectives in Management (PPM)”. Autor i współautor licznych publikacji i książek.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Zarządzanie płynnością finansową

Grudzień 13, 2018 10:25 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

(w godz.: 1-sze dzień 10.00-15.15, 2-gi dzień 9.00-14.30)

 

1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową
– Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
– Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową.
– Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej.
– Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.
Ćwiczenie: Rozpoznawanie elementów związanych z zarządzaniem płynnością i próba określenia ich wpływu na wielkość gotówkowych przychodów ze sprzedaży (CR), na EBIT, NOPAT, na wielkość wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową
– Definicje płynności finansowej (płynność krótkoterminowa, płynność długoterminowa, płynność aktywów, płynność rynku, płynność finansowa przedsiębiorstwa. Relacje między
znaczeniami płynności.
– Definicja poziomu płynności finansowej. Różnica między wartością płynności a poziomem płynności. Wpływ poziomu płynności na wartość płynności.
Ćwiczenie: rozpoznawanie wśród praktycznych sytuacji, o „którą” płynność chodzi.

3. Pomiar poziomu płynności finansowej
– Statyczne miary płynności, wskaźnik bieżącej płynności, wskaźnik płynności przyspieszony, wskaźnik środków pieniężnych.
– Korekty miar płynności.
– Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej, wskaźnik indeks płynności λ (LAMBDA), NLB, i im pokrewne.
– Wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.
Ćwiczenie: zdobywanie umiejętności dopasowania wskaźnika do potrzeb i możliwości trakcie pomiaru

4. Kapitał pracujący netto i zapotrzebowanie na kapitał pracujący netto
– Zapotrzebowanie na kapitał pracujący (obrotowy) netto (Net Working Capital, dalej: NWC) w przedsiębiorstwie.
– Poziom NWC.
– Cykl konwersji gotówki (cykl konwersji środków pieniężnych).
– Określanie strategii zarządzania NWC.
Ćwiczenie: Rozpoznawanie składników związanych z zarządzaniem NWC i wycena ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
– Potrzeba utrzymywania zapasów. Zapasy materiałów i surowców, zapasy produkcji w toku, zapasy wyrobów gotowych. Okres konwersji zapasów. Rotacja zapasów.
– Metoda ABC w doborze podejścia do zarządzania zapasami. Model ekonomicznej partii dostawy (EOQ), model ukierunkowanej na wartość przedsiębiorstwa ekonomicznej
wartości dostawy (VBEOQ), model produkcyjnej partii dostawy (POQ), model ukierunkowanej na wzrost wartości przedsiębiorstwa produkcyjnej partii dostawy (VBEOQ).
– Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów i ich wpływ na wolne przepływy pieniężne, na ryzyko przedsiębiorstwa, koszt kapitału i na wartość przedsiębiorstwa. Minimalny zapas –
wyznaczanie minimalnego zapasu bezpieczeństwa.
Ćwiczenie: Dobieranie sposobów zarządzania zapasami optymalizującego i wpływ na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

6. Zarządzanie kredytem kupieckim (zarządzanie należnościami)
– Ocena należności przedsiębiorstwa.
– Metody optymalizowania okresu spływu należności.
– Prognozowanie należności.
– Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie.
– Faktoring należności.
– Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego.
– Metody analizy ryzyka kredytowego. Metoda punktowa. Metoda standardu kredytowego.
– Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.
Ćwiczenie: Dobór odpowiedniej wielkości parametrów kredytu kupieckiego i optymalizowanie inwestycji w należności z uwzględnieniem ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

7. Zarządzanie środkami pieniężnymi i krótkoterminowe źródła finansowania
przedsiębiorstwa
– Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.
– Modele zarządzania środkami pieniężnymi, min.: model Baumola (Baumola-Alaisa-Tobina
-BAT), model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a).
– Budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).
– Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych.
Ćwiczenie: Wybór odpowiedniego modelu zarządzania środkami pieniężnymi w zależności od charakteru przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie i optymalizowanie inwestycji w środki pieniężne z uwzględnieniem ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

8. Wartość płynności finansowej
– Wartość płynności finansowej.
– Definicja i znaczenie.
– Relacja wartości płynności do jej poziomu.
– Jakie czynniki wpływają na wartość płynności.
– Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami.
– Konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.
– Płynność finansowa jako amerykańska opcja kupna.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szkolenie polecamy też właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na tworzenie wartości firmy.

Proponujemy szkolenie, dzięki któremu uczestnicy powinni posiąść wiedzę dotyczącą zarządzania elementami aktywów płynnych takich jak środki pieniężne, należności i zapasy w sposób kreujący wartość przedsiębiorstwa (bogactwo właściciela).
Zarządzanie płynnością finansową zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie kształtowania aktywów płynnych na wartość przedsiębiorstwa.
W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki będą się opierały na danych bliskich rzeczywistości.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

dr hab. Grzegorz Michalski, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstwa. Członek branżowych stowarzyszeń, m.in.: European Finance Association (EFA), American Finance Association (AFA), Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości (PSFiB). Członek rady naukowej renomowanego czasopisma z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem: „Problems and Perspectives in Management (PPM)”. Autor i współautor licznych publikacji i książek.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Operacje dokumentowe: inkaso, akredytywa; teoria i praktyka

Grudzień 13, 2018 9:16 pm Published by Leave your thoughts

 

PROGRAM SZKOLENIA
(godz. 10.00-16.00)

1. Nieuwarunkowane i uwarunkowane formy rozliczeń w międzynarodowym obrocie towarowo-usługowym; wybór właściwej formy rozliczenia kontraktu.
2. Dokumenty towarowe w operacjach dokumentowych; faktura handlowa, dokumenty przewozowe i ubezpieczeniowe, atesty, certyfikaty, świadectwo pochodzenia i przewozowe, inne; przenoszenie praw: indos, cesja, wręczenie. Rola dokumentów towarowych przy obsłudze inkasa i akredytywy.
3. Reguły handlowe INCOTERMS 2010 – ogólna charakterystyka.
4. Inkaso dokumentowe: podstawy prawne publikacja MIH No 522; definicja operacji, strony uczestniczące w inkasie, ryzyka stron kontraktu; rodzaje i typy inkasa dokumentowego; przebieg inkasa – w zależności od rodzaju i typu; rola i ryzyka banków uczestniczących w transakcji; zastosowanie inkasa w handlu międzynarodowym.
5. Akredytywa dokumentowa: podstawy prawne publikacja MIH No 600; pojęcie akredytywy; uczestnicy transakcji realizowanej w formie akredytywy dokumentowej, ryzyko stron kontraktu, rola i ryzyko banków uczestniczących w obsłudze; rodzaje akredytyw (potwierdzone, niepotwierdzone, negocjacyjne, płatne z góry, z dołu, akredytywy szczególnego rodzaju: rewolwingowe, zaliczkowe, typu standy, przenośne, wiązane back-to-back); wykonanie transakcji w ramach akredytywy (zlecenie otwarcia, otwarcie akredytywy dokumentowej, awizacja, rola banku pośredniczącego, realizacja akredytywy – analiza dokumentów, dokumenty z zastrzeżeniami); zastosowanie akredytywy dokumentowej w handlu międzynarodowym.

OPIS SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom szkolenia różnych form rozliczeń międzynarodowego obrotu towarowo-usługowego oraz przekazanie informacji z nimi związanych m.in.: o dokumentach towarowych i bazach transakcji.
Szkolenie przeznaczone dla pracowników banków – pionów operacyjnych, kredytowych, doradców klienta oraz przedsiębiorców, zarówno importerów jak i eksporterów towarów i usług.

PROWADZENIE SZKOLENIA
Szkolenie zostanie poprowadzone przez uznaną specjalistkę, autorkę wielu publikacji w dziedzinie rozliczeń międzynarodowego obrotu towarowo-usługowego, a zwłaszcza operacji dokumentowych, członka zarządu Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC Paryż): Barbarę Andrzejuk

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Gwarancje bankowe

Grudzień 13, 2018 9:15 pm Published by Leave your thoughts

 

 

PROGRAM SZKOLENIA
(1-szy dzień w godz. 10.00-15.35, 2-gi dzień 9.00-15.05)

 

1. Przepisy dotyczące gwarancji bankowych
2. Ogólna charakterystyka gwarancji bankowej
1) Definicja gwarancji bankowej
2) Charakter prawny gwarancji bankowej
3) Przedmiot gwarancji
4) Gwarancja bankowa jako czynność bankowa
5) Rodzaje gwarancji bankowych
3. Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej
1) Podstawa udzielenia gwarancji bankowej
2) Definicja i forma zlecenia udzielenia gwarancji
3) Związanie banku treścią umowy zlecenia udzielenia gwarancji
4. Umowa gwarancji
1) Tryb zawarcia umowy gwarancji
2) Strony i uczestnicy stosunku gwarancyjnego
3) Treść gwarancji bankowej
· Elementy gwarancji
· Poddanie gwarancji Jednolitym Regułom
· Prawo, jakiemu podlega gwarancja
4) Zmiany w treści gwarancji
5. Roszczenia z gwarancji
1) Charakter prawny odpowiedzialności banku-gwaranta
2) Zgłoszenie żądania zapłaty przez beneficjenta gwarancji
3) Żądanie płać lub przedłuż gwarancję
4) Zapłata sumy gwarancyjnej
5) Zarzuty gwaranta przeciwko żądaniu beneficjenta
6) Uprawnienia regresowe banku wynikające z udzielenia gwarancji
6. Wygaśnięcie gwarancji
7. Przedawnienie roszczeń z gwarancji
8. Przeniesienie wierzytelności z gwarancji
9. Potwierdzenie gwarancji, regwarancja i promesa
10. Roszczenie beneficjenta gwarancji
11. Rodzaje typowych gwarancji bankowych
1) Gwarancje dobrego wykonania umowy
2) Gwarancje zapłaty
3) Gwarancja zwrotu zaliczki
4) Gwarancja wypłaty zaliczki
5) Gwarancje przetargowe
6) Gwarancja spłaty kredytu
12. Omówienie przykładowej treści poszczególnych gwarancji

 

OPIS SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla: osób zlecających bankowi wystawianie gwarancji na zabezpieczenia swoich zobowiązań, osób przyjmujących jako zabezpieczenie swoich wierzytelności gwarancje bankowe, pracowników banków, którzy zajmują się przyjmowaniem od klientów zleceń udzielenia gwarancji bankowej, wystawiają te gwarancje oraz przyjmują żądania zapłaty sumy przez bank gwarantowanej.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami konstruowania zleceń udzielania gwarancji, konstruowania treści i właściwego ich czytania oraz interpretacji przez beneficjentów. W programie szkolenia położono duży nacisk na stronę praktyczną stosowania gwarancji bankowych i przewidziano ćwiczenia w zakresie poprawności ich konstruowania i właściwej interpretacji.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA
Szkolenie zostanie poprowadzone przez Izabelę Heropolitańską – uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, arbitra Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich; rzeczoznawcę i konsultanta z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Jest autorką i współautorką ponad dwudziestu wielokrotnie wznawianych książek z dziedziny bankowości, a także analiz prawnych ukazujących się w Profesjonalnym Serwisie Bankowym.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Prawne zabezpieczenia wierzytelności

Grudzień 13, 2018 8:41 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

(1-szy dzień w godz. 10.00-16.00, 2-gi dzień 9.00-15.00)

1. Poręczenie
1) Definicja poręczenia
2) Forma poręczenia
3) Treść oświadczenia poręczyciela przy poręczaniu za dług istniejący i za dług przyszły – przykłady
4) Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na udzielone wcześniej poręczenie
2. Przelew wierzytelności (cesja)
1) Definicja
2) Wierzytelności mogące być przedmiotem przelewu
3) Zawarcie, forma i treść umowy przelewu
4) Przelew na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz zawieszającym – przykłady umów przelewu
5) Przelew wierzytelności z rachunku bankowego oraz z umowy ubezpieczenia – przykłady umów
6) Zmiana treści umowy przelewu
3. Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych
1) Definicja zastawu i zastawu rejestrowego
2) Przedmiot zastawu rejestrowego
 – rzeczy mogące być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
 – rzeczy, które nie mogą być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
 – rzeczy indywidualnie oznaczone, rzeczy oznaczone co do gatunku oraz zbiór rzeczy
3) Zawarcie i treść umowy zastawu – przykłady
4) Powstanie zastawu
5) Zmiana treści umowy zastawu ze szczególnym uwzględnieniem zmiany przedmiotu zastawu
4. Hipoteka
1) Definicja hipoteki, jej cechy charakterystyczne oraz przepisy prawne ją regulujące
2) Przedmiot hipoteki oraz jego określenie
 – nieruchomość (mieszkalna i użytkowa)
 – ułamkowa część nieruchomości
 – użytkowanie wieczyste
 – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 – wierzytelność hipoteczna
 – kilka nieruchomości
     hipoteka łączna
     repartycja hipoteki
     hipoteka na łączonych nieruchomościach
3) Co hipoteka obejmuje oprócz nieruchomości
 – Części składowe
 – Przynależności
 – Wpływ hipoteki na skuteczność umowy zastawu, przewłaszczenia i cesji
4) Inne obciążenia nieruchomości a hipoteka (służebności, użytkowanie, najem, dzierżawa, dożywocie)
5) Wierzytelność hipoteczna
 – Pojęcie
 – Zabezpieczenie hipoteką jednej wierzytelności
 – Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności
 – Zakres zabezpieczenia hipoteką
6) Ustanowienie hipoteki umownej
 – Forma i treść umowy o ustanowienie hipoteki
 – Oznaczenie wierzyciela hipotecznego oraz właściciela nieruchomości
 – Oznaczenie wierzytelności hipotecznej
 – Oznaczenie przedmiotu hipoteki
 – Oznaczenie właściciela nieruchomości oraz wierzyciela hipotecznego
 – Niedopuszczalne klauzule umowne
7) Powstanie hipoteki
 – Ustanowienie a powstanie hipoteki
 – Wpis hipoteki do księgi wieczystej
 – Uprawomocnienie się wpisu hipoteki do księgi wieczystej
8) Pierwszeństwo hipoteki
9) Zmiana treści hipoteki
 – Forma zmiany treści hipoteki
 – Zmiana przedmiotu hipoteki
 – Zmiana wierzytelności hipotecznej
 – Zamiana wierzytelności hipotecznej
 – Podział hipoteki
10) Opróżnione miejsce hipoteczne
 – Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego pierwotnego i wtórnego
 – Chwila powstania opróżnionego miejsca hipotecznego
 – Uprawnienia właściciela nieruchomości w razie wygaśnięcia hipoteki
 – Uprawnienie do rozporządzenia przez właściciela nieruchomości opróżnionym miejscem hipotecznym
 – Niedopuszczalne klauzule umowne
 – Roszczenie wierzyciela hipotecznego o przeniesienie jego hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników banków, towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów zajmujących się zawodowo udzielaniem pożyczek, kredytów, poręczeń, gwarancji i zawieraniem umów leasingu oraz pracowników innych przedsiębiorstw, które zawierają umowy wymagające prawnego zabezpieczenia ich wykonania.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez mec. Izabelę Heropolitańską – uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, arbitra Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich; rzeczoznawcę i konsultanta z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Jest autorką i współautorką ponad dwudziestu wielokrotnie wznawianych książek z dziedziny bankowości, a także analiz prawnych ukazujących się w Profesjonalnym Serwisie Bankowym

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Finanse dla nie finansistów

Grudzień 13, 2018 8:39 pm Published by Leave your thoughts

 

Program szkolenia

(w godz.: 1-szy dzień 10.00-15.15, 2-gi dzień 9.00-14.30)

1. Różnica między księgowością a finansami
– jakie finansowe cele może mieć przedsiębiorstwo
– jak mierzyć realizację tych celów
– jak powstaje bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów
– jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa
Ćwiczenia
Rozpoznawanie finansowej natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na finansowe rezultaty przedsiębiorstwa.

2. Wpływ zmiany wartości pieniądza w czasie na postrzeganie i ocenę przyszłości
– elementy matematyki finansowej (prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej)
– dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest deflacja czy inflacja
– jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych
Ćwiczenia
Przeliczanie kwot z przyszłości na mierzalne w pieniądzu na dzień dzisiejszy.

3. Ocena przyszłych działań przedsiębiorstwa oparta o kryteria decyzyjne
– jak stosować okres zwrotu, poprawiony (zdyskontowany) okres zwrotu, NPV, IRR
– jak interpretować kryteria decyzyjne
– kiedy nie stosować IRR
Ćwiczenia
Na podstawie danych liczbowych wyznaczanie i interpretacja kryteriów decyzyjnych

4. Podstawowe informacje o wolnych przepływach pieniężnych wypracowywanych przez przedsiębiorstwo
– zasady prawidłowego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
– jakich parametrów nie bierzemy pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
– różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i do jakich celów właściwe wybrać
Ćwiczenia
Podstawowe przykłady pokazujące sposób szacowania przepływów pieniężnych.

5. Aktywa bieżące (aktywa płynne)
– przegląd podstawowych elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami
– jak zarządzać zapasami
– jakie poziomy należności utrzymywać
– ile gotówki powinna mieć firma

 

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są zainteresowane zrozumieniem podstawowych mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie, pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szkolenie szczególne polecamy właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na rezultaty finansowe firmy.

Na szkoleniu zostaną omówione podstawy podejmowania, często w warunkach ryzyka i niepewności, decyzji rodzących skutki finansowe.

Finanse dla przedsiębiorców zawierają w sobie zbiór kilku kluczowych narzędzi, dzięki którym możliwe staje się przeliczenie naszych wyobrażeń dotyczących przyszłych działań biznesowych na pieniądze.

W trakcie szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki będą się opierały się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą nabierać umiejętności:

• analizowania zdarzeń pod kątem ich opłacalności,
• podstawowego szacowania przepływów pieniężnych,
• elementarnego uwzględniania w decyzjach ryzyka i niepewności.

Proponowane szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa.

 

Prowadzenie szkolenia

dr hab. Grzegorz Michalski, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstwa. Członek branżowych stowarzyszeń, m.in.: European Finance Association (EFA), American Finance Association (AFA), Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości (PSFiB). Członek rady naukowej renomowanego czasopisma z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem: „Problems and Perspectives in Management (PPM)”. Autor i współautor licznych publikacji i książek.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Wpływ upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych na wszczynanie i dalsze prowadzenie postępowań cywilnych

Grudzień 13, 2018 8:21 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

1. Uwagi wprowadzające
2. Postępowanie dotyczące masy układowej lub masy sanacyjnej
2.1 Uwagi ogólne
2.2 Pojęcie postępowania dotyczącego masy układowej lub masy sanacyjnej
2.3 Podział postępowań na postępowania dotyczące i niedotyczące masy układowej lub sanacyjnej
3. Pozycja prawna nadzorcy oraz zarządcy w postępowaniach z ich udziałem
3.1 Uwagi wprowadzające
3.1.1 Kwalifikacja czynności procesowych nadzorcy sądowego i zarządcy w świetle zakresu ich czynności w postępowaniu restrukturyzacyjnym
3.1.2 Znaczenie licencji doradcy restrukturyzacyjnego dla pozycja prawnej nadzorcy lub zarządcy w postępowaniach sądowych, administracyjnych i przed sądami polubownymi
3.2 Pozycja prawna nadzorcy sądowego w postępowaniach z jego udziałem
3.2.1 Pozycja prawna nadzorcy sądowego ustanowionego w przyspieszonym postępowaniu układowym w postępowaniach z jego udziałem
3.2.2 Pozycja prawna nadzorcy sądowego ustanowionego w postępowaniu układowym w postępowaniach z jego udziałem
3.3 Pozycja prawna zarządcy w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych z jego udziałem
3.3.1 Zdolność sądowa oraz zdolność procesowa zarządcy
3.3.2 Oznaczanie zarządcy jako podmiotu postępowania
3.3.3 Znaczenie ustanowienia zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym dla pełnomocnictw udzielonych przez dłużnika w postępowaniach sądowych
4. Wpływ postępowania o zatwierdzenie układu na postępowania sądowe, administracyjne oraz sądowoadministracyjne
5. Wpływ przyspieszonego postępowania układowego na postępowania sądowe, administracyjne oraz sądowoadministracyjne
6. Wpływ postępowania układowego na postępowania sądowe, administracyjne oraz sądowoadministracyjne
7. Wpływ postępowania sanacyjnego na postępowania sądowe, administracyjne oraz sądowoadministracyjne
7.1 Uwagi ogólne
7.2 Skutki ustanowienia zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym dla toczących się postępowań cywilnych rozpoznawczych
7.3 Skutki ustanowienia zarządcy dla toczących się postępowań klauzulowych
7.4 Dopuszczalność wszczynania nowych postępowań cywilnych po ustanowieniu zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym
7.4.1 Wszczynanie postępowań przez zarządcę
7.4.2 Wszczynanie postępowań przez dłużnika
7.4.3 Wszczynanie postępowań przez wierzyciela
7.5 Skutki ustanowienia zarządcy dla postępowań administracyjnych
7.6 Skutki ustanowienia zarządcy dla postępowań sądowoadministracyjnych
8. Wpływ otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego na postępowania egzekucyjne i zabezpieczające
8.1 Uwagi ogólne
8.2 Skutki postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego i postępowania układowego dla postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających
8.2.1 Uwagi ogólne
8.2.2 Skutki postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego i postępowania układowego dla toczących się postępowań egzekucyjnych dotyczących należności objętych układem
8.2.3 Skutki postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego i postępowania układowego dla postępowań egzekucyjnych dotyczących należności nie objętych układem
8.2.3.1 Uwagi ogólne
8.2.3.2 Wierzytelności zabezpieczone na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub  hipoteką morską
8.2.3.3 Egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz rent z tytułu odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub utratę żywiciela albo rozstrój zdrowia oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę
8.2.4 Dopuszczalność wszczynania postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikowi po wydaniu postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, otwarciu przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania układowego.
8.2.4.1 Postępowania egzekucyjne dotyczące należności objętych układem
8.2.4.2 Postępowania egzekucyjne dotyczące należności nie objętych układem
8.2.5 Skutki wydania postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, otwarciu przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania układowego dla sądowych i administracyjnych postepowań zabezpieczających
8.3 Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego dla postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających
9. Skutki uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ dla postępowań egzekucyjnych.
9.1 Umorzenie postępowania egzekucyjnego z mocy prawa
9.2 Utrata wykonalności przez tytuły wykonawcze i egzekucyjne
10. Postępowanie egzekucyjne wszczęte przez dłużnika przed dniem wydania postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu albo przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego.

 

OPIS SZKOLENIA

Zajęcia przeznaczone są dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub zamierzających taką licencję uzyskać, adwokatów, radców prawnych, aplikantów tych zawodów, pracowników banków i firm windykacyjnych, przedsiębiorców.

W trakcie zajęć omówiona zostanie ustawa z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i istotnie zmieniła również Prawo upadłościowe. Zarówno Prawo restrukturyzacyjne jak i Prawo upadłościowe istotnie ogranicza wierzycieli w możliwości prowadzenia przeciwko dłużnikowi/upadłemu postępowań sądowych oraz egzekucyjnych. Celem szkolenia jest omówienie procesowych skutków otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz ogłoszenia upadłości, przedstawienie podstaw oraz skutków zawieszenia postępowania cywilnego, zasad orzekania o kosztach procesu, wpływu upadłości i restrukturyzacji na postępowania zabezpieczające i egzekucyjne.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Prelegent: sędzia dr hab. Anna Hrycaj – sędzia z ponad dwunastoletnim doświadczeniem w sprawach upadłościowych, doktor habilitowany nauk prawnych, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Autorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego, w tym: „Bankowy tytuł egzekucyjny”, „Egzekucja praktyczna” oraz kilkudziesięciu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: „Syndyk masy upadłości”, „Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, „Europejskie prawo upadłościowe”.
Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, aplikacji komorniczej, radcowskiej, adwokackiej.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Ocena finansowa kontrahenta na podstawie analizy sprawozdań

Grudzień 10, 2018 8:17 pm Published by Leave your thoughts

 

PROGRAM SZKOLENIA
(w godz.: 1-szy dzień 10.00-15.15, 2-gi dzień 9.00-14.30)

1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa
– jakie cele finansowe przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej i jakie to ma znaczenie dla oceny kontrahenta
– maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy finansowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw
– przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne i ich zastosowanie w prognozowaniu kondycji podmiotów
– wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa

Ćwiczenia
Trening rozpoznawania perspektywy właściciela i wierzyciela (szerzej interesariuszy) a wyniki analizy finansowej. Ocena czynników wpływających na obraz firmy.

2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?
– sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności
– informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności – i wstępne omówienie – co z tych informacji
można się dowiedzieć się i kiedy, źródła analizy finansowej przedsiębiorstwa. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?
– metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych, metody i zasady stosowane w rachunkowości, elementy
sprawozdania finansowego, podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych

Wykład
Ogóle omówienie treści dostępnej w sprawozdaniach.

3. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych
– ogólna analiza bilansu
– ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu
– metoda Wilcoxa
– salda strukturalne bilansu
– ogólna analiza rachunku zysków i strat
– prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności
– sygnały ostrzegawcze
– analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} – metoda pośrednia

Ćwiczenia
Studia przypadków oparte na danych zawartych w rzeczywistych sprawozdaniach finansowych prezentujące omawiane metody oceny i ich interpretacja.

4. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej
zasady interpretacji wskaźników, analiza struktury bilansu, analiza rentowności, analiza płynności, cykl konwersji gotówki, strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto, analiza efektywności, analiza poziomu zadłużenia, 5c klienta, metody punktowe, analiza dyskryminacyjna

Ćwiczenia
Studia przypadków oparte na danych zawartych w rzeczywistych sprawozdaniach finansowych prezentujące omawiane metody oceny i ich interpretacja.

OPIS SZKOLENIA
Do udziału w szkoleniu zachęcamy osoby, które chciałyby w sposób bezpieczny (bez szkodliwych uproszczeń) dokonywać oceny kontrahentów. Zapraszamy osoby, które chcą się rozwijać w kierunku bezpiecznego pozyskiwania klientów, lecz również specjalistów z działów stykających się z aktywizowaniem sprzedaży, udzielaniem kredytu kupieckiego, windykacją czy finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli lub zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami, którzy zainteresowani są nawiązywaniem kontaktów z nowymi partnerami biznesowymi, którzy chcieliby wykorzystać analizę finansową do oceny własnej organizacji.
Narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej to zbiór instrumentów przydatnych do oceny zdrowia finansowego przedsiębiorstwa. Właściwa ocena organizacji, wymaga zrozumienia jaka jest jej zdolność do generowania pieniędzy. Zrozumienie, w jaki sposób ona zarabia.
Zdecydowana większość czasu poświęcona analizie finansowej to praca nad sprawozdaniami finansowymi, próba zrozumienia strategii, analiza branży, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób organizacja tworzy wartość lub ją traci.
Proponujemy szkolenie, dzięki któremu uczestnik będzie potrafił używać narzędzi do analizowania finansowej kondycji przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego przyszłych zdolności do tworzenia wartości oraz bezpiecznego i korzystnego dla jego kontrahentów funkcjonowania.
W trakcie szkolenia przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych. Uczestnik będzie nabierał umiejętności:
• analizowania zdarzeń na podstawie sprawozdań finansowych,
• oceniania sprawozdań w kontekście obecnej i przyszłej kondycji przedsiębiorstwa,
• rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych, możliwych do zidentyfikowania na podstawie dostępnych danych.
Proponowane szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je ze zintegrowanym i całościowym spojrzeniem na ocenianą organizację z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza organizacji.

PROWADZENIE SZKOLENIA
dr hab. Grzegorz Michalski, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstwa. Członek branżowych stowarzyszeń, m.in.: European Finance Association (EFA), American Finance Association (AFA), Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości (PSFiB). Członek rady naukowej renomowanego czasopisma z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem: „Problems and Perspectives in Management (PPM)”. Autor i współautor licznych publikacji i książek.

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Weksel własny in blanco

Grudzień 10, 2018 8:16 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA
(godz. 10.00-16.00)

1. Cechy charakterystycznego weksla
2. Pojęcie weksla własnego i jego ustawowe elementy
 -miejsce i data wystawienia
 -termin płatności
 -przyrzeczenie zapłaty
 -suma wekslowa
 -oznaczenie remitenta
 -podpis wystawcy
 -słowo „weksel”
3. Pojęcie weksla własnego in blanco
4. Minimalne i maksymalne elementy weksla in blanco – Przykłady
 -miejsce i data wystawienia
 -przyrzeczenie zapłaty
 -słowo „weksel”
 -oznaczenie remitenta
 -podpis wystawcy
 -podmioty uprawnione do wystawienia weksla
 -forma podpisu na wekslu z uwzględnieniem osoby wystawcy
 -osoby uprawnione do podpisywania się w imieniu wystawcy (organ, prokurent, pełnomocnik)
 -konieczność ewentualnej zgody na wystawienie weksla i forma takiej zgody
 -klauzule wekslowe
 -domicyliat
 -waluty
 -bez protestu
 -nie na zlecenie
5. Poręczenie wekslowe (awal) – przykłady
– definicja poręczenia
– miejsce poręczenia
– forma poręczenia
6. Konstrukcja i treść deklaracji do weksla in blanco – przykłady
7. Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na przyjęty wcześniej weksel in blanco; zmiana treści deklaracji do weksla in blanco oraz przyjęcie dodatkowych weksli
8. Poprawne uzupełnienie weksla in blanco
9. Poprawki i skreślenia na wekslu
10. Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy wystawianiu, poręczaniu i uzupełnianiu weksla in blanco – przykłady; Skutki niewłaściwego uzupełnienia weksla in blanco
11. Zasady przenoszenia weksla in blanco
12. Przedstawienie weksla do zapłaty i zapłata weksla
13. Podstawowe wiadomości nt. dochodzenia roszczeń z weksla

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do firm przyjmujących od dłużników weksle in blanco na zabezpieczenie swoich wierzytelności.
Na szkoleniu słuchacz dowie się:
• co to jest weksel in blanco
• jakie elementy musi zawierać dla swej skuteczności
• jakie elementy może zawierać
• jak ocenić poprawność weksla in blanco złożonego na zabezpieczenie
• jak wykorzystywać dopuszczalne przez prawo klauzule wekslowe, żeby lepiej zabezpieczyć prawa wystawcy i wierzyciela wekslowego
• jak poprawnie uzupełnić weksel in blanco, żeby stał się ważnym wekslem własnym
• jakie pełni funkcje weksel w obrocie gospodarczym i jak je wykorzystać w praktyce
• jakie są typowe błędy popełniane przy wystawianiu i uzupełnianiu weksla in blanco
• co to jest poręczenie wekslowe oraz w jaki sposób może być umieszczone na wekslu
• co to jest deklaracja wekslowa, jaka pełni rolę przy wekslu in blanco oraz jakie powinna zawierać elementy
• podstawowych zasadach dochodzenia roszczeń z weksla in blanco

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez mec. Izabelę Heropolitańską – uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, arbitra Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich; rzeczoznawcę i konsultanta z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Jest autorką i współautorką ponad dwudziestu wielokrotnie wznawianych książek z dziedziny bankowości, a także analiz prawnych ukazujących się w Profesjonalnym Serwisie Bankowym.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Gwarancje bankowe

Grudzień 10, 2018 8:12 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

(1-szy dzień w godz. 10.00-15.35, 2-gi dzień 9.00-15.05)

1. Przepisy dotyczące gwarancji bankowych
2. Ogólna charakterystyka gwarancji bankowej
1) Definicja gwarancji bankowej
2) Charakter prawny gwarancji bankowej
3) Przedmiot gwarancji
4) Gwarancja bankowa jako czynność bankowa
5) Rodzaje gwarancji bankowych
3. Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej
1) Podstawa udzielenia gwarancji bankowej
2) Definicja i forma zlecenia udzielenia gwarancji
3) Związanie banku treścią umowy zlecenia udzielenia gwarancji
4. Umowa gwarancji
1) Tryb zawarcia umowy gwarancji
2) Strony i uczestnicy stosunku gwarancyjnego
3) Treść gwarancji bankowej
· Elementy gwarancji
· Poddanie gwarancji Jednolitym Regułom
· Prawo, jakiemu podlega gwarancja
4) Zmiany w treści gwarancji
5. Roszczenia z gwarancji
1) Charakter prawny odpowiedzialności banku-gwaranta
2) Zgłoszenie żądania zapłaty przez beneficjenta gwarancji
3) Żądanie płać lub przedłuż gwarancję
4) Zapłata sumy gwarancyjnej
5) Zarzuty gwaranta przeciwko żądaniu beneficjenta
6) Uprawnienia regresowe banku wynikające z udzielenia gwarancji
6. Wygaśnięcie gwarancji
7. Przedawnienie roszczeń z gwarancji
8. Przeniesienie wierzytelności z gwarancji
9. Potwierdzenie gwarancji, regwarancja i promesa
10. Roszczenie beneficjenta gwarancji
11. Rodzaje typowych gwarancji bankowych
1) Gwarancje dobrego wykonania umowy
2) Gwarancje zapłaty
3) Gwarancja zwrotu zaliczki
4) Gwarancja wypłaty zaliczki
5) Gwarancje przetargowe
6) Gwarancja spłaty kredytu
12. Omówienie przykładowej treści poszczególnych gwarancji

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla: osób zlecających bankowi wystawianie gwarancji na zabezpieczenia swoich zobowiązań, osób przyjmujących jako zabezpieczenie swoich wierzytelności gwarancje bankowe, pracowników banków, którzy zajmują się przyjmowaniem od klientów zleceń udzielenia gwarancji bankowej, wystawiają te gwarancje oraz przyjmują żądania zapłaty sumy przez bank gwarantowanej.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami konstruowania zleceń udzielania gwarancji, konstruowania treści i właściwego ich czytania oraz interpretacji przez beneficjentów. W programie szkolenia położono duży nacisk na stronę praktyczną stosowania gwarancji bankowych i przewidziano ćwiczenia w zakresie poprawności ich konstruowania i właściwej interpretacji.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez Izabelę Heropolitańską – uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, arbitra Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich; rzeczoznawcę i konsultanta z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Jest autorką i współautorką ponad dwudziestu wielokrotnie wznawianych książek z dziedziny bankowości, a także analiz prawnych ukazujących się w Profesjonalnym Serwisie Bankowym

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Pozycja wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika

Grudzień 4, 2018 8:45 pm Published by Leave your thoughts

 

 

PROGRAM SZKOLENIA
(godz. 10.00-15.15)

1. Ogólne założenia Prawa restrukturyzacyjnego
2. Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w tym pokrzywdzenie wierzycieli jako negatywna przesłanka prowadzenia postępowania
3. Wierzyciel jako uczestnik postępowania restrukturyzacyjnego
4. Rola rady wierzycieli
5. Spis wierzytelności i środki zaskarżenia spisu w poszczególnych postępowaniach restrukturyzacyjnych
6. Rola wierzyciela w głosowaniu nad układem
7. Obowiązywanie układu
8. Pozycja wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo
9. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości

OPIS SZKOLENIA
Zajęcia przeznaczone są dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub zamierzających taką licencję uzyskać, adwokatów, radców prawnych, aplikantów tych zawodów, pracowników banków i firm windykacyjnych, przedsiębiorców.
W trakcie zajęć omówiona zostanie ustawa z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016r. Ustawa wprowadziła do porządku prawnego cztery postępowania restrukturyzacyjne zmierzające do zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami. Prawo restrukturyzacyjne z jednej strony daje przedsiębiorcom konkretne narzędzia pozwalające na uniknięcie upadłości i uratowanie przedsiębiorstwa, a z drugiej strony istotnie ogranicza prawa wierzycieli, m.in. wprowadzając określone ograniczenia możliwości prowadzenia postępowań egzekucyjnych. Jednocześnie jednak nowa regulacja istotnie wzmacnia pozycję prawną wierzycieli dając im realny wpływ na bieg postępowania. Celem szkolenia jest omówienie sposobu dochodzenia należności w postępowaniu restrukturyzacyjnym, praw i obowiązków wierzycieli, w tym praw związanych z funkcjonowaniem organów wierzycieli tj. rady wierzycieli oraz zgromadzenia wierzycieli.

PROWADZENIE SZKOLENIA
sędzia dr hab. Anna Hrycaj – sędzia z ponad dwunastoletnim doświadczeniem w sprawach upadłościowych, doktor habilitowany nauk prawnych, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Autorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego, w tym: „Bankowy tytuł egzekucyjny”, „Egzekucja praktyczna” oraz kilkudziesięciu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: „Syndyk masy upadłości”, „Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, „Europejskie prawo upadłościowe”.
Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, aplikacji komorniczej, radcowskiej, adwokackiej.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Operacje dokumentowe: inkaso, akredytywa; teoria i praktyka

Grudzień 4, 2018 8:25 pm Published by Leave your thoughts

 

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-16.00)

1. Nieuwarunkowane i uwarunkowane formy rozliczeń w międzynarodowym obrocie towarowo-usługowym; wybór właściwej formy rozliczenia kontraktu.
2. Dokumenty towarowe w operacjach dokumentowych; faktura handlowa, dokumenty przewozowe i ubezpieczeniowe, atesty, certyfikaty, świadectwo pochodzenia i przewozowe, inne; przenoszenie praw: indos, cesja, wręczenie. Rola dokumentów towarowych przy obsłudze inkasa i akredytywy.
3. Reguły handlowe INCOTERMS 2010 – ogólna charakterystyka.
4. Inkaso dokumentowe: podstawy prawne publikacja MIH No 522; definicja operacji, strony uczestniczące w inkasie, ryzyka stron kontraktu; rodzaje i typy inkasa dokumentowego; przebieg inkasa – w zależności od rodzaju i typu; rola i ryzyka banków uczestniczących w transakcji; zastosowanie inkasa w handlu międzynarodowym.
5. Akredytywa dokumentowa: podstawy prawne publikacja MIH No 600; pojęcie akredytywy; uczestnicy transakcji realizowanej w formie akredytywy dokumentowej, ryzyko stron kontraktu, rola i ryzyko banków uczestniczących w obsłudze; rodzaje akredytyw (potwierdzone, niepotwierdzone, negocjacyjne, płatne z góry, z dołu, akredytywy szczególnego rodzaju: rewolwingowe, zaliczkowe, typu standy, przenośne, wiązane back-to-back); wykonanie transakcji w ramach akredytywy (zlecenie otwarcia, otwarcie akredytywy dokumentowej, awizacja, rola banku pośredniczącego, realizacja akredytywy – analiza dokumentów, dokumenty z zastrzeżeniami); zastosowanie akredytywy dokumentowej w handlu międzynarodowym.

 

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom szkolenia różnych form rozliczeń międzynarodowego obrotu towarowo-usługowego oraz przekazanie informacji z nimi związanych m.in.: o dokumentach towarowych i bazach transakcji.
Szkolenie przeznaczone dla pracowników banków – pionów operacyjnych, kredytowych, doradców klienta oraz przedsiębiorców, zarówno importerów jak i eksporterów towarów i usług.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez uznaną specjalistkę, autorkę wielu publikacji w dziedzinie rozliczeń międzynarodowego obrotu towarowo-usługowego, a zwłaszcza operacji dokumentowych, członka zarządu Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC Paryż): Barbarę Andrzejuk

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Weksel własny in blanco

Grudzień 4, 2018 8:24 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-16.00)

1. Cechy charakterystycznego weksla
2. Pojęcie weksla własnego i jego ustawowe elementy
- miejsce i data wystawienia
- termin płatności
- przyrzeczenie zapłaty
- suma wekslowa
- oznaczenie remitenta
- podpis wystawcy
- słowo „weksel”
3. Pojęcie weksla własnego in blanco
4. Minimalne i maksymalne elementy weksla in blanco – przykłady
- miejsce i data wystawienia
- przyrzeczenie zapłaty
- słowo „weksel”
- oznaczenie remitenta
- podpis wystawcy
      podmioty uprawnione do wystawienia weksla
      forma podpisu na wekslu z uwzględnieniem osoby wystawcy
      osoby uprawnione do podpisywania się w imieniu wystawcy (organ, prokurent, pełnomocnik)
      konieczność ewentualnej zgody na wystawienie weksla i forma takiej zgody
- klauzule wekslowe
- domicyliat
- waluty
- bez protestu
- nie na zlecenie
5. Poręczenie wekslowe (awal) – przykłady
– definicja poręczenia
– miejsce poręczenia
– forma poręczenia
6. Konstrukcja i treść deklaracji do weksla in blanco – przykłady
7. Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na przyjęty wcześniej weksel in blanco; zmiana treści deklaracji do weksla in blanco oraz przyjęcie dodatkowych weksli
8. Poprawne uzupełnienie weksla in blanco
9. Poprawki i skreślenia na wekslu
10. Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy wystawianiu, poręczaniu i uzupełnianiu weksla in blanco – przykłady; skutki niewłaściwego uzupełnienia weksla in blanco
11. Zasady przenoszenia weksla in blanco
12. Przedstawienie weksla do zapłaty i zapłata weksla
13. Podstawowe wiadomości nt. dochodzenia roszczeń z weksla

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do firm przyjmujących od dłużników weksle in blanco na zabezpieczenie swoich wierzytelności.

Na szkoleniu słuchacz dowie się:
• co to jest weksel in blanco
• jakie elementy musi zawierać dla swej skuteczności
• jakie elementy może zawierać
• jak ocenić poprawność weksla in blanco złożonego na zabezpieczenie
• jak wykorzystywać dopuszczalne przez prawo klauzule wekslowe, żeby lepiej zabezpieczyć prawa wystawcy i wierzyciela wekslowego
• jak poprawnie uzupełnić weksel in blanco, żeby stał się ważnym wekslem własnym
• jakie pełni funkcje weksel w obrocie gospodarczym i jak je wykorzystać w praktyce
• jakie są typowe błędy popełniane przy wystawianiu i uzupełnianiu weksla in blanco
• co to jest poręczenie wekslowe oraz w jaki sposób może być umieszczone na wekslu
• co to jest deklaracja wekslowa, jaka pełni rolę przy wekslu in blanco oraz jakie powinna zawierać elementy
• podstawowych zasadach dochodzenia roszczeń z weksla in blanco

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez mec. Izabelę Heropolitańską – uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, arbitra Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich; rzeczoznawcę i konsultanta z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Jest autorką i współautorką ponad dwudziestu wielokrotnie wznawianych książek z dziedziny bankowości, a także analiz prawnych ukazujących się w Profesjonalnym Serwisie Bankowym

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Treasury management – zarządzanie skarbem

Czerwiec 28, 2018 12:11 pm Published by Leave your thoughts

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

(w godz.: 1-szy dzień 10.00-15.15, 2-gi dzień 9.00-14.30)

1. Cel tresury management w zarządzaniu przedsiębiorstwem
– przedsiębiorstwo jako źródło wolnych przepływów gotówki
– wzbogacanie skarbu i budowanie wartości przedsiębiorstwa
– koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa
– poziom ryzyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i jego wpływ na wartość
przedsiębiorstwa

2. Długoterminowe strategie finansowania skarbu i decyzje w zakresie tresury
management
– ocelowa struktura kapitału
– szacowanie kosztu kapitałów obcych i budżetowanie kapitałów obcych
– szacowanie kosztu kapitału własnego i budżetowanie kapitału własnego
– szacowanie kosztu kapitałów hybrydowych
– szacowanie i budżetowanie wolnych przepływów gotówki
– ocena opłacalności i ryzyka w tresury management w oparciu o NPV, IRR
– wykres IOS
– wykres MCC
– optymalny / docelowy budżet inwestycyjny

3. Budżetowanie gotówki
– modele wyznaczania minimalnego – buforowego poziomu gotówki
– model VB-LCL
– modele wyznaczania i zarządzania poziomem gotówki
– model Beranka
– model baumola-Alaisa-Tobina
– model Millera-Orra
– model Stone’a
– model Behlera
– przejście od prognozy sprzedaży, przez budżet kosztów, przez budżet kapitałowy do
prognozy zapotrzebowania na gotówkę

4. Tresury management w cyklu operacyjnym – aspekty bieżące zarządzania skarbem
– 10 kroków tworzenia wartości
– optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w trakcie tworzenia i utrzymywania
zapasów
– modele zarządzania zapsami
– model ABC
– model VB-EOQ
– model VB-POQ
– optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w procesie zarządzania należnościami
– podejście VB-IAoAR (analiza przyrostowa należności przy uwzględnieniu koncepcji
maksymalizacji wartości)
– koszty opóźnień płatności – w jakich warunkach warto płacić w terminie

5. Pytania praktyczne treasury management – optymalizacja przepływu i kumulowania
gotówki w decyzjach długoterminowych
– czy zautomatyzować produkcję czy lepiej zatrudnić więcej pracowników?
– outsourcing czy bez outsourcingu (wytworzyć czy kupić)
– czy zamieniać pozycje wydatkowe na bezwydatkowe i odwrotnie, czyli wynająć czy kupić?
– jak zmienią się długoterminowe efekty gotówkowe przy outsourcinguÂ

6. Zarządzanie strukturą kapitału i gotówkowymi efektami decyzji finansowych: więcej długu czy więcej kapitału własnego?

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane do wszystkich pracowników mających znaczący wpływ na sukces lub porażkę strategii realizowanej przez przedsiębiorstwo. Zapraszamy zarówno menedżerów finansowych, jak i niefinansowych. Szkolenie zalecamy osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem skarbem i gotówką zachodzących w przedsiębiorstwie.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie problematyki zarządzania gotówką i skarbem z uwzględnieniem strategicznego i długofalowego znaczenia kapitału zamrożonego i uwalnianego w postaci gotówki z przedsiębiorstwa. Szkolenie skoncentrowane jest na przystępnym przybliżeniu działania mechanizmów towarzyszących treasury management i zarządzaniu gotówką, które wpływają na wyniki i dokonania przedsiębiorstwa a też mają znaczenie dla przyszłego i długofalowego sukcesu przedsiębiorstwa. Dogłębne zrozumienie złożoności procesów pieniężnych zachodzących w trakcie zarządzania skarbem jest kluczowe dla menedżerów finansowych jak i niefinansowych. Strategiczne konsekwencje decyzji w zakresie gotówki zamrożonej (skarbu) i gotówki uwalnianej są w trakcie szkolenia przedstawione w sposób przystępny również dla osób, które na co dzień zajmują się pozafinansową sferą zarządzania przedsiębiorstwem.

Treasury management – zarządzanie skarbem zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie kształtowania aktywów na wartość przedsiębiorstwa. Proponujemy szkolenie, dzięki któremu uczestnicy powinni posiąść umiejętność zarządzać elementami aktywów takich jak majątek trwały, środki pieniężne, należności i zapasy w sposób kreujący wartość przedsiębiorstwa. W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych lub bliskich rzeczywistości.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

dr hab. Grzegorz Michalski, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstwa. Członek branżowych stowarzyszeń, m.in.: European Finance Association (EFA), American Finance Association (AFA), Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości (PSFiB). Członek rady naukowej renomowanego czasopisma z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem: „Problems and Perspectives in Management (PPM)”. Autor i współautor licznych publikacji i książek.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Osobiste zabezpieczenia wierzytelności

Czerwiec 28, 2018 12:10 pm Published by Leave your thoughts

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

(w godzinach: 1-szy dzień 10.00-16.05, 2-gi dzień 9.00-15.05)

I. Dzień

1. Prawne zabezpieczenia ogólnie, w tym problematyka nadzabezpieczenia
2. Zabezpieczenia wekslowe

1) Pojęcie weksla in blanco
– minimalne i maksymalne elementy, jakie powinien mieć weksel in blanco – elementy ustawowe oraz wybrane klauzule wekslowe – przykłady
– weksel in blanco zabezpieczający jedną wierzytelność, kilka wierzytelności oraz część wierzytelności
2) Poręczenie wekslowe (awal) – przykłady
a) definicja poręczenia wekslowego
b) miejsce poręczenia wekslowego
c) forma poręczenia wekslowego
3) Konstrukcja i treść deklaracji do weksla in blanco nieporęcznego i poręczonego – przykłady
4) Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na przyjęty wcześniej weksel in blanco; zmiana treści deklaracji do weksla in blanco oraz przyjęcie dodatkowych weksli
5) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy wystawianiu i poręczaniu weksla in blanco – przykłady

II. Dzień

3. Poręczenie

1) Definicja poręczenia
2) Forma poręczenia
3) Rodzaje poręczenia
– poręczenie za dług istniejący
– poręczenie za dług przyszły
– poręczenie za całość długu
– poręczenie za część długu
4) Teść poręczenia
5) Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na udzielone wcześniej poręczenie
6) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy poręczaniu – przykłady

5. Przelew wierzytelności (cesja)

1) Definicja
2) Zawarcie, forma i treść umowy przelewu – przykłady
3) Przelew na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz zawieszającym – przykłady umów przelewu
4) Co wierzyciel nabywa zawierając umowę przelewu wierzytelności na zabezpieczenie
5) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy cesji – przykłady, orzecznictwo
6) Rodzaje przelewu na zabezpieczenie
– Przelew wierzytelności istniejącej oraz wierzytelności przyszłej
– Przelew całości oraz części wierzytelności
– Przelew jednej lub kilku wierzytelności indywidualnie oznaczonych oraz przelew globalny
– Przelew wierzytelności należącej do kilku wierzycieli oraz przelew wierzytelności w stosunku do kilku dłużników
7) Przelew wierzytelności z rachunku bankowego – przykład umowy; porównanie z blokadą rachunku bankowego i zastawem na wierzytelności z rachunku bankowego
8) Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia – przykład umowy
9) Dopuszczalność zmiany treści umowy, z której wynika przelana wierzytelność

6. Przystąpienie do długu

1) Definicja
2) Umowy bankowe, które mogą być zabezpieczone przystąpieniem do długu
3) Zawarcie, forma i treść umowy przystąpienia do długu – przykłady
4) Najczęściej spotykane przypadki przystąpienia do długu
5) Skutki przystąpienia do długu
6) Umowa o przejęcie długu i przystąpienie do długu

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników banków, towarzystw ubezpieczeniowych i innych instytucji zajmujących się zawodowo udzielaniem pożyczek, kredytów, poręczeń, gwarancji i zawieraniem umów leasingu oraz pracowników innych przedsiębiorstw.

Korzyści udziału w szkoleniu:

Z udzielaniem kredytów, pożyczek, gwarancji czy zawieraniem umów leasingu wiąże się potencjalnie ryzyko, które powoduje konieczność zabezpieczania się przed skutkami ewentualnego niespłacenia długu. Zabezpieczenia  osobiste są, obok hipoteki i zastawu rejestrowego, bardzo często przyjmowane na zabezpieczenie wierzytelności. Dają one bowiem wierzycielowi dostęp do całego majątku osoby, która ustanowiła zabezpieczenie. Na szkoleniu nt. Osobistych Zabezpieczeń Wierzytelności zostaną omówione weksel własny in blanco, poręczenie wekslowe, przystąpienie do długu oraz przelew wierzytelności, który ma cechy zabezpieczenia rzeczowego i osobistego. Będą omówione zalet i wad poszczególnych form zabezpieczeń. Zostanie przedstawiona teoria, orzecznictwo sądowe oraz liczne przykłady praktyczne i ćwiczenia.

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez Izabelę Heropolitańską – uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, arbitra Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich; rzeczoznawcę i konsultanta z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Jest autorką i współautorką ponad dwudziestu wielokrotnie wznawianych książek z dziedziny bankowości, a także analiz prawnych ukazujących się w Profesjonalnym Serwisie Bankowym

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Ocena finansowa kontrahenta na podstawie analizy sprawozdań

Czerwiec 28, 2018 12:09 pm Published by Leave your thoughts

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

(w godz.: 1-szy dzień 10.00-15.15, 2-gi dzień 9.00-14.30)

1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa
– jakie cele finansowe przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej i jakie to ma znaczenie dla
oceny kontrahenta
– maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy finansowy cel nowoczesnych
przedsiębiorstw
– przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne i
ich zastosowanie w prognozowaniu kondycji podmiotów
– wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa
Ćwiczenia
Trening rozpoznawania perspektywy właściciela i wierzyciela (szerzej interesariuszy) a wyniki analizy finansowej. Ocena czynników wpływających na obraz firmy.

2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?
– sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności
od formy prawnej działalności
– informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od
formy i zakresu prowadzonej działalności – i wstępne omówienie – co z tych informacji
można się dowiedzieć się i kiedy, źródła analizy finansowej przedsiębiorstwa. Co naprawdę
mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?
– metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną
sprawozdań finansowych, metody i zasady stosowane w rachunkowości, elementy
sprawozdania finansowego, podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań
finansowych
Wykład
Ogóle omówienie treści dostępnej w sprawozdaniach.

3. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych
– ogólna analiza bilansu
– ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu
– metoda Wilcoxa
– salda strukturalne bilansu
– ogólna analiza rachunku zysków i strat
– prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności
– sygnały ostrzegawcze
– analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} – metoda pośrednia
Ćwiczenia
Studia przypadków oparte na danych zawartych w rzeczywistych sprawozdaniach finansowych prezentujące omawiane metody oceny i ich interpretacja.

4. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej
zasady interpretacji wskaźników, analiza struktury bilansu, analiza rentowności, analiza płynności, cykl konwersji gotówki, strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto, analiza efektywności, analiza poziomu zadłużenia, 5c klienta, metody punktowe, analiza dyskryminacyjna
Ćwiczenia
Studia przypadków oparte na danych zawartych w rzeczywistych sprawozdaniach finansowych prezentujące omawiane metody oceny i ich interpretacja.

 

OPIS SZKOLENIA

Do udziału w szkoleniu zachęcamy osoby, które chciałyby w sposób bezpieczny (bez szkodliwych uproszczeń) dokonywać oceny kontrahentów. Zapraszamy osoby, które chcą się rozwijać w kierunku bezpiecznego pozyskiwania klientów, lecz również specjalistów z działów stykających się z aktywizowaniem sprzedaży, udzielaniem kredytu kupieckiego, windykacją czy finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli lub zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami, którzy zainteresowani są nawiązywaniem kontaktów z nowymi partnerami biznesowymi, którzy chcieliby wykorzystać analizę finansową do oceny własnej organizacji.

Narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej to zbiór instrumentów przydatnych do oceny zdrowia finansowego przedsiębiorstwa. Właściwa ocena organizacji, wymaga zrozumienia jaka jest jej zdolność do generowania pieniędzy. Zrozumienie, w jaki sposób ona zarabia.
Zdecydowana większość czasu poświęcona analizie finansowej to praca nad sprawozdaniami finansowymi, próba zrozumienia strategii, analiza branży, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób organizacja tworzy wartość lub ją traci.
Proponujemy szkolenie, dzięki któremu uczestnik będzie potrafił używać narzędzi do analizowania finansowej kondycji przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego przyszłych zdolności do tworzenia wartości oraz bezpiecznego i korzystnego dla jego kontrahentów funkcjonowania.
W trakcie szkolenia przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych. Uczestnik będzie nabierał umiejętności:
• analizowania zdarzeń na podstawie sprawozdań finansowych,
• oceniania sprawozdań w kontekście obecnej i przyszłej kondycji przedsiębiorstwa,
• rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych, możliwych do zidentyfikowania na podstawie dostępnych danych.
Proponowane szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je ze zintegrowanym i całościowym spojrzeniem na ocenianą organizację z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza organizacji.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

dr hab. Grzegorz Michalski, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstwa. Członek branżowych stowarzyszeń, m.in.: European Finance Association (EFA), American Finance Association (AFA), Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości (PSFiB). Członek rady naukowej renomowanego czasopisma z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem: „Problems and Perspectives in Management (PPM)”. Autor i współautor licznych publikacji i książek.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Gwarancje bankowe

Czerwiec 28, 2018 12:07 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

(1-szy dzień w godz. 10.00-15.35, 2-gi dzień 9.00-15.05)

1. Przepisy dotyczące gwarancji bankowych
2. Ogólna charakterystyka gwarancji bankowej
1) Definicja gwarancji bankowej
2) Charakter prawny gwarancji bankowej
3) Przedmiot gwarancji
4) Gwarancja bankowa jako czynność bankowa
5) Rodzaje gwarancji bankowych
3. Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej
1) Podstawa udzielenia gwarancji bankowej
2) Definicja i forma zlecenia udzielenia gwarancji
3) Związanie banku treścią umowy zlecenia udzielenia gwarancji
4. Umowa gwarancji
1) Tryb zawarcia umowy gwarancji
2) Strony i uczestnicy stosunku gwarancyjnego
3) Treść gwarancji bankowej
· Elementy gwarancji
· Poddanie gwarancji Jednolitym Regułom
· Prawo, jakiemu podlega gwarancja
4) Zmiany w treści gwarancji
5. Roszczenia z gwarancji
1) Charakter prawny odpowiedzialności banku-gwaranta
2) Zgłoszenie żądania zapłaty przez beneficjenta gwarancji
3) Żądanie płać lub przedłuż gwarancję
4) Zapłata sumy gwarancyjnej
5) Zarzuty gwaranta przeciwko żądaniu beneficjenta
6) Uprawnienia regresowe banku wynikające z udzielenia gwarancji
6. Wygaśnięcie gwarancji
7. Przedawnienie roszczeń z gwarancji
8. Przeniesienie wierzytelności z gwarancji
9. Potwierdzenie gwarancji, regwarancja i promesa
10. Roszczenie beneficjenta gwarancji
11. Rodzaje typowych gwarancji bankowych
1) Gwarancje dobrego wykonania umowy
2) Gwarancje zapłaty
3) Gwarancja zwrotu zaliczki
4) Gwarancja wypłaty zaliczki
5) Gwarancje przetargowe
6) Gwarancja spłaty kredytu
12. Omówienie przykładowej treści poszczególnych gwarancji

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla:  osób zlecających bankowi wystawianie gwarancji na zabezpieczenia swoich zobowiązań, osób przyjmujących jako zabezpieczenie swoich wierzytelności gwarancje bankowe, pracowników banków, którzy zajmują się przyjmowaniem od klientów zleceń udzielenia gwarancji bankowej, wystawiają te gwarancje oraz przyjmują żądania zapłaty sumy przez bank gwarantowanej.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami konstruowania zleceń udzielania gwarancji, konstruowania treści i właściwego ich czytania oraz interpretacji przez beneficjentów.

W programie szkolenia położono duży nacisk na stronę praktyczną stosowania gwarancji bankowych i przewidziano ćwiczenia w zakresie poprawności ich konstruowania i właściwej interpretacji.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez Izabelę Heropolitańską – uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, arbitra Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich; rzeczoznawcę i konsultanta z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Jest autorką i współautorką ponad dwudziestu wielokrotnie wznawianych książek z dziedziny bankowości, a także analiz prawnych ukazujących się w Profesjonalnym Serwisie Bankowym

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Zarządzanie płynnością finansową

Czerwiec 28, 2018 12:07 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

(w godz.: 1-sze dzień 10.00-15.15, 2-gi dzień 9.00-14.30)

 

1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową
– Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
– Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową.
– Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej.
– Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.
Ćwiczenie: Rozpoznawanie elementów związanych z zarządzaniem płynnością i próba określenia ich wpływu na wielkość gotówkowych przychodów ze sprzedaży (CR), na EBIT, NOPAT, na wielkość wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową
– Definicje płynności finansowej (płynność krótkoterminowa, płynność długoterminowa,
płynność aktywów, płynność rynku, płynność finansowa przedsiębiorstwa. Relacje między
znaczeniami płynności.
– Definicja poziomu płynności finansowej. Różnica między wartością płynności a poziomem płynności. Wpływ poziomu płynności na wartość płynności.
Ćwiczenie: rozpoznawanie wśród praktycznych sytuacji, o „którą” płynność chodzi.

3. Pomiar poziomu płynności finansowej
– Statyczne miary płynności, wskaźnik bieżącej płynności, wskaźnik płynności
przyspieszony, wskaźnik środków pieniężnych.
– Korekty miar płynności.
– Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej, wskaźnik indeks płynności λ
(LAMBDA), NLB, i im pokrewne.
– Wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu
płynności finansowej.
Ćwiczenie: zdobywanie umiejętności dopasowania wskaźnika do potrzeb i możliwości trakcie pomiaru

4. Kapitał pracujący netto i zapotrzebowanie na kapitał pracujący netto
– Zapotrzebowanie na kapitał pracujący (obrotowy) netto (Net Working Capital, dalej: NWC)
w przedsiębiorstwie.
– Poziom NWC.
– Cykl konwersji gotówki (cykl konwersji środków pieniężnych).
– Określanie strategii zarządzania NWC.
Ćwiczenie: Rozpoznawanie składników związanych z zarządzaniem NWC i wycena ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
– Potrzeba utrzymywania zapasów. Zapasy materiałów i surowców, zapasy produkcji w toku,
zapasy wyrobów gotowych. Okres konwersji zapasów. Rotacja zapasów.
– Metoda ABC w doborze podejścia do zarządzania zapasami. Model ekonomicznej partii
dostawy (EOQ), model ukierunkowanej na wartość przedsiębiorstwa ekonomicznej
wartości dostawy (VBEOQ), model produkcyjnej partii dostawy (POQ), model
ukierunkowanej na wzrost wartości przedsiębiorstwa produkcyjnej partii dostawy
(VBEOQ).
– Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów i ich wpływ na wolne przepływy pieniężne, na
ryzyko przedsiębiorstwa, koszt kapitału i na wartość przedsiębiorstwa. Minimalny zapas –
wyznaczanie minimalnego zapasu bezpieczeństwa.
Ćwiczenie: Dobieranie sposobów zarządzania zapasami optymalizującego i wpływ na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

6. Zarządzanie kredytem kupieckim (zarządzanie należnościami)
– Ocena należności przedsiębiorstwa.
– Metody optymalizowania okresu spływu należności.
– Prognozowanie należności.
– Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie.
– Faktoring należności.
– Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego.
– Metody analizy ryzyka kredytowego. Metoda punktowa. Metoda standardu kredytowego.
– Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.
Ćwiczenie: Dobór odpowiedniej wielkości parametrów kredytu kupieckiego i optymalizowanie inwestycji w należności z uwzględnieniem ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

7. Zarządzanie środkami pieniężnymi i krótkoterminowe źródła finansowania
przedsiębiorstwa
– Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.
– Modele zarządzania środkami pieniężnymi, min.: model Baumola (Baumola-Alaisa-Tobina
-BAT), model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a).
– Budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).
– Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych.
Ćwiczenie: Wybór odpowiedniego modelu zarządzania środkami pieniężnymi w zależności od charakteru przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie i optymalizowanie inwestycji w środki pieniężne z uwzględnieniem ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

8. Wartość płynności finansowej
– Wartość płynności finansowej.
– Definicja i znaczenie.
– Relacja wartości płynności do jej poziomu.
– Jakie czynniki wpływają na wartość płynności.
– Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami.
– Konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.
– Płynność finansowa jako amerykańska opcja kupna.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szkolenie polecamy też właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na tworzenie wartości firmy.

Proponujemy szkolenie, dzięki któremu uczestnicy powinni posiąść wiedzę dotyczącą zarządzania elementami aktywów płynnych takich jak środki pieniężne, należności i zapasy w sposób kreujący wartość przedsiębiorstwa (bogactwo właściciela).
Zarządzanie płynnością finansową zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie kształtowania aktywów płynnych na wartość przedsiębiorstwa.
W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki będą się opierały na danych bliskich rzeczywistości.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

dr hab. Grzegorz Michalski, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstwa. Członek branżowych stowarzyszeń, m.in.: European Finance Association (EFA), American Finance Association (AFA), Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości (PSFiB). Członek rady naukowej renomowanego czasopisma z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem: „Problems and Perspectives in Management (PPM)”. Autor i współautor licznych publikacji i książek.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Nowe obowiązki podmiotów i kompetencje organów w świetle najnowszych zmian przepisów o odpadach

Czerwiec 28, 2018 12:03 pm Published by Leave your thoughts

Program szkolenia

(w godz. 10.00-15.15)

 1. Wymagania dotyczące magazynowania i składowania odpadów – skrócenie czasu magazynowania, kontrola wizyjna miejsc magazynowania i składowania odpadów, przepisy wykonawcze dotyczące szczegółowych wymagań w zakresie magazynowania odpadów w ramach wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów.
 2. Wymagania dotyczące transportu odpadów, kto może kontrolować transportujących, nowe sankcje za naruszenie wymagań, odpowiedzialność transportującego za zagospodarowanie odpadów, wyznaczenie miejsca zatrzymania pojazdów z odpadami w przypadku naruszeń.
 3. Szczególne wymagania w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości, na której jest prowadzone zbieranie lub przetwarzanie niektórych odpadów.
 4. Nowe przypadki wstrzymywania działalności posiadacza odpadów.
 5. Zmiany w zakresie wydawania decyzji z zakresu gospodarki odpadami:
 • zmiana organu właściwego
 • opiniowanie przez gminę
 • kontrola przed wydaniem decyzji, w tym wprowadzenie kontroli przez Państwową Straż Pożarną
 • sporządzanie i uzgadnianie operatu przeciwpożarowego
 • nowe informacje we wniosku i w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami
 • nowe załączniki dołączane do wniosku o wydanie decyzji
 • obowiązek wystąpienia o zmianę posiadanych decyzji z zakresu gospodarki odpadami
 1. Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń – zasady ustalania, procedura określania wysokości i formy przez organ właściwy, termin ustanowienia zabezpieczenia, zasady przeznaczania środków z zabezpieczenia i zwrotu zabezpieczenia.
 2. Nowe przesłanki cofania decyzji i odmowy jej wydania, w tym realizacja zasady tzw. „wilczego biletu” .
 3. Zwiększenie sankcji dotyczących naruszeń w zakresie gospodarowania odpadami.
 4. Zaostrzenie przepisów dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów.
 5. Zwiększenie uprawnień Inspekcji Ochrony Środowiska.
 6. Zmiana dotycząca procedury uznania za produkt uboczny.
 7. Obowiązek posiadania wpisu do rejestru.
 8. Zmiany dotyczące ewidencji odpadów i Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
 9. Dalsze projektowane zmiany.

 

Opis szkolenia

Adresaci szkolenia:
– przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe i inne podmioty wytwarzające odpady
– podmioty transportujące odpady
– przedsiębiorcy zbierający lub przetwarzający odpady
– podmioty pośredniczące w obrocie odpadami i sprzedawcy odpadów

Cel szkolenia: zaznajomienie uczestników ze zmianami wprowadzonymi w zakresie gospodarki odpadami przez 3 nowe ustawy uchwalone 20 lipca br.:
– Ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1592)
– Ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1479)
– Ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1564)

 

Prowadzenie szkolenia:

Prowadzącym szkolenie będzie radca prawny, który specjalizuje się w przepisach prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Ma w dorobku publikacje książkowe i artykuły z tego zakresu, w tym dla publikacji elektronicznej Prawo Ochrony Środowiska wydawnictwa Wolters Kluwer S.A. Wieloletni pracownik resortu środowiska. Doświadczony wykładowca – od dwudziestu lat prowadzi szkolenia z zakresu regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami. Prowadzi wykłady z zakresu prawa odpadowego na studiach podyplomowych z zakresu ochrony środowiska (Uczelnia Vistula, Uczelnia Łazarskiego).

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w organizacji

Czerwiec 28, 2018 12:01 pm Published by Leave your thoughts

Program szkolenia dwudniowego

(w godz. 10.00-15.15 /1-wszy dzień/ i 9.00-14.15 /2-gi dzień/)

Dzień 1: (Teoria i przepisy)
– wprowadzenie do tematyki ochrony danych,
– podstawowe definicje,
– struktura systemu ochrony danych,
– prawa osób, których dane dotyczą,
– obowiązki administratora danych w zakresie ochrony danych osobowych,
– rola inspektora ochrony danych jako funkcji doradczej, reprezentacyjnej i nadzorczej,
– okresowe audyty zgodności organizacji z RODO,
– wsparcie w przeprowadzaniu oceny skutków przetwarzania danych osobowych (DPIA),
– rola IOD w procedurze domyślnej ochrony danych osobowych,
– rola IOD w procedurze ochrony danych osobowych na etapie projektowania,
– udział IOD w zarządzaniu incydentami ochrony danych osobowych,
– udział IOD w konsultacjach z organem nadzorczym,
– nadzór IOD nad zgodności systemów informatycznych z RODO,
– nadzór nad procedurą realizacji praw osób, których dane dotyczą,
– praktyka pełnienie funkcji IOD,
– pytania/ dyskusja.

Dzień 2: (Praktyka i wdrożenie nadzoru)
– audyt zgodności z RODO – wybór metody audytowania,
– wywiad osobowy – ćwiczenia,
– wizja lokalna – ćwiczenia,
– analiza dokumentów – ćwiczenia,
– ocena skutków przetwarzania – narzędzia przeprowadzania oceny,
– analiza ryzyka wobec zasobów – narzędzia przeprowadzania oceny,
– identyfikacja zagrożeń – ćwiczenia,
– ocena prawdopodobieństwa – ćwiczenia
– ocena realizacji planu postępowania z ryzykiem
– nadzór nad podmiotami przetwarzającymi – ćwiczenia
– ocena zgodności wewnętrznej dokumentacji z RODO,
– udział IOD w rozpatrywaniu skarg osób, których dane dotyczą – ćwiczenia,
– udział IOD w kontroli Prezesa UODO,
– raportowanie przez IOD do najwyższego kierownictwa,
– podsumowanie i dyskusja.

 

Opis szkolenia

Adresaci szkolenia:
Osoby pełniące lub mające pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD), jak również osoby na kierowniczych stanowiskach i przedsiębiorcy indywidualni. Szkolenie może stanowić również podstawę merytoryczną do oceny skuteczności działań podejmowanych przez powołanego w organizacji IOD.
Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z wszystkimi wymogami RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych z punktu widzenia pełnienia nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli jak nadzorować system ochrony danych osobowych, od czego zacząć i jakie są obowiazki osoby pełniącej funkcję IOD od strony praktycznej. Szkolenie nie jest wykładem, a praktyczną formą przekazania skomplikowanych wymogów prawa w sposób przystępny dla każdego uczestnika.
Zakres szkolenia:
W zakres szkolenia wchodzą między innymi takie zagadnienia jak: Wprowadzenie do tematyki ochrony ochrony danych osobowych, gdzie opisane są same podstawy i definicje ochrony danych osobowych, jak również struktura systemu ochrony danych osobowych. Pierwszy dzień szkoleniowy kończy się podsumowaniem wszelkich wymogów RODO wobec każdej organizacji. Drugi dzień szkoleniowy skupiony jest na praktyce i zaczyna się od audytu zgodności z RODO, czyli weryfikacji zgodności stanu faktycznego organizacji z RODO prowadzony przez IOD. Następnie opis udziału IOD w najważniejszych procedurach wewnętrznych takich jak ocena skutków przetwarzania (DPIA) oraz realizacja praw osób, których dane dotyczą. Ostatecznie w trakcie szkolenia omawiana jest tematyka raportowania do najwyższego kierownictwa oraz ciągłego doskonalenia systemu ochrony danych osobowych.

 

Prowadzenie szkolenia

Konrad Gałaj-Emiliańczyk, prawnik, inspektor ochrony danych, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301. Wykładowca biorący udział w licznych konferencjach i seminariach, samodzielnie przeprowadził ponad 700 otwartych szkoleń i warsztatów dla administratorów bezpieczeństwa informacji. Zawodowo zajmuje się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji oraz sporządzaniem opinii prawnych. Autor wielu publikacji i książek dotyczących RODO.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Finanse dla niefinansistów

Czerwiec 28, 2018 12:00 pm Published by Leave your thoughts

 

Program szkolenia

(w godz.: 1-szy dzień 10.00-15.15, 2-gi dzień 9.00-14.30)

1. Różnica między księgowością a finansami
– jakie finansowe cele może mieć przedsiębiorstwo
– jak mierzyć realizację tych celów
– jak powstaje bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów
– jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa
Ćwiczenia
Rozpoznawanie finansowej natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na finansowe rezultaty przedsiębiorstwa.

2. Wpływ zmiany wartości pieniądza w czasie na postrzeganie i ocenę przyszłości
– elementy matematyki finansowej (prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej)
– dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest deflacja czy inflacja
– jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych
Ćwiczenia
Przeliczanie kwot z przyszłości na mierzalne w pieniądzu na dzień dzisiejszy.

3. Ocena przyszłych działań przedsiębiorstwa oparta o kryteria decyzyjne
– jak stosować okres zwrotu, poprawiony (zdyskontowany) okres zwrotu, NPV, IRR
– jak interpretować kryteria decyzyjne
– kiedy nie stosować IRR
Ćwiczenia
Na podstawie danych liczbowych wyznaczanie i interpretacja kryteriów decyzyjnych

4. Podstawowe informacje o wolnych przepływach pieniężnych wypracowywanych przez przedsiębiorstwo
– zasady prawidłowego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
– jakich parametrów nie bierzemy pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
– różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i do jakich celów właściwe wybrać
Ćwiczenia
Podstawowe przykłady pokazujące sposób szacowania przepływów pieniężnych.

5. Aktywa bieżące (aktywa płynne)
– przegląd podstawowych elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami
– jak zarządzać zapasami
– jakie poziomy należności utrzymywać
– ile gotówki powinna mieć firma

 

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są zainteresowane zrozumieniem podstawowych mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie, pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szkolenie szczególne polecamy właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na rezultaty finansowe firmy.

Na szkoleniu zostaną omówione podstawy podejmowania, często w warunkach ryzyka i niepewności, decyzji rodzących skutki finansowe.

Finanse dla przedsiębiorców zawierają w sobie zbiór kilku kluczowych narzędzi, dzięki którym możliwe staje się przeliczenie naszych wyobrażeń dotyczących przyszłych działań biznesowych na pieniądze.

W trakcie szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki będą się opierały się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą nabierać umiejętności:

• analizowania zdarzeń pod kątem ich opłacalności,
• podstawowego szacowania przepływów pieniężnych,
• elementarnego uwzględniania w decyzjach ryzyka i niepewności.

Proponowane szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa.

 

Prowadzenie szkolenia

dr hab. Grzegorz Michalski, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstwa. Członek branżowych stowarzyszeń, m.in.: European Finance Association (EFA), American Finance Association (AFA), Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości (PSFiB). Członek rady naukowej renomowanego czasopisma z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem: „Problems and Perspectives in Management (PPM)”. Autor i współautor licznych publikacji i książek.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Wdrożenie systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO

Czerwiec 28, 2018 11:59 am Published by Leave your thoughts

Program szkolenia

(w godz. 10.00-15.15)

1.  wprowadzenie do tematyki ochrony danych,
2.  podstawowe definicje,
3.  struktura systemu ochrony danych,
4.  prawa osób, których dane dotyczą,
5.  audyt zgodności organizacji z RODO,
6.  ocena skutków przetwarzania danych osobowych w poszczególnych procesach (DPIA),
7.  inwentaryzacja zasobów biorących udział w procesach przetwarzania danych,
8.  analiza ryzyka wobec zasobów biorących udział w procesach przetwarzania danych osobowych,
9.  tworzenie dokumentacji zgodności z RODO,
10. zawieranie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
11. spełnianie obowiązku informacyjnego przy pobieraniu danych,
12. zgody na przetwarzania danych osobowych jako podstawa prawna przetwarzania,
13. funkcja inspektora ochrony danych (IOD),
14. kontrola organu nadzorczego i kary administracyjne,
15. nadzór i ciągłe doskonalenia systemu ochrony danych osobowych,
16. podsumowanie i dyskusja.

 

Opis szkolenia

Adresaci szkolenia: osoby na co dzień zajmujące się obszarem compliance, jak również osoby na kierowniczych stanowiskach i przedsiębiorcy indywidualni. Szkolenie może stanowić również podstawę merytoryczną do zajęcia stanowiska Inspektora Ochrony Danych (IOD) w organizacji.

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z wszystkimi wymogami RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz przedstawienie praktycznych metod ich realizacji. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli jak wdrożyć system ochrony danych osobowych, od czego zacząć i jakie są poszczególne kroki wdrożenia jak również jaka jest kolejność ich wykonywania. Szkolenie nie jest wykładem, a praktyczną formą przekazania skomplikowanych wymogów prawa w sposób przystępny dla każdego uczestnika.

Zakres szkolenia: w zakres szkolenia wchodzą między innymi takie zagadnienia jak: Wprowadzenie do tematyki ochrony ochrony danych osobowych, gdzie opisane są same podstawy i definicje ochrony danych osobowych, jak również struktura systemu ochrony danych osobowych. Kolejno audyt zgodności z RODO, czyli weryfikacja stanu faktycznego organizacji. Następnie opis przeprowadzania oceny skutków przetwarzania (DPIA) oraz przeprowadzania analizy ryzyka wobec zasobów biorących udział w procesach przetwarzania danych. Ostatecznie w trakcie szkolenia omawiana jest tematyka przygotowania dokumentacji zgodności z RODO oraz jej faktycznego wdrożenia w organizacji.

 

Prowadzenie szkolenia:

Konrad Gałaj-Emiliańczyk, prawnik, inspektor ochrony danych, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301. Wykładowca biorący udział w licznych konferencjach i seminariach, samodzielnie przeprowadził ponad 700 otwartych szkoleń i warsztatów dla administratorów bezpieczeństwa informacji. Zawodowo zajmuje się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji oraz sporządzaniem opinii prawnych. Autor wielu publikacji i książek dotyczących RODO.

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Operacje dokumentowe: inkaso, akredytywa; teoria i praktyka

Czerwiec 28, 2018 11:11 am Published by

 

Program szkolenia

(godz. 10.00-16.05)

 

1.      Nieuwarunkowane i uwarunkowane formy rozliczeń w międzynarodowym obrocie towarowo-usługowym; wybór właściwej formy rozliczenia kontraktu.
2.      Dokumenty towarowe w operacjach dokumentowych; faktura handlowa, dokumenty przewozowe i ubezpieczeniowe, atesty, certyfikaty, świadectwo pochodzenia i przewozowe, inne; przenoszenie praw: indos, cesja, wręczenie. Rola dokumentów towarowych przy obsłudze inkasa i akredytywy.
3.      Reguły handlowe INCOTERMS 2010 – ogólna charakterystyka.
4.      Inkaso dokumentowe: podstawy prawne publikacja MIH No 522; definicja operacji, strony uczestniczące w inkasie, ryzyka stron kontraktu; rodzaje i typy inkasa dokumentowego; przebieg inkasa – w zależności od rodzaju i typu; rola i ryzyka banków uczestniczących w transakcji; zastosowanie inkasa w handlu międzynarodowym.
5.     Akredytywa dokumentowa: podstawy prawne publikacja MIH No 600; pojęcie akredytywy; uczestnicy transakcji realizowanej w formie akredytywy dokumentowej, ryzyko stron kontraktu, rola i ryzyko banków uczestniczących w obsłudze; rodzaje akredytyw (potwierdzone, niepotwierdzone, negocjacyjne, płatne z góry, z dołu, akredytywy szczególnego rodzaju: rewolwingowe, zaliczkowe, typu standy, przenośne, wiązane back-to-back); wykonanie   transakcji w ramach akredytywy (zlecenie otwarcia, otwarcie akredytywy dokumentowej, awizacja, rola banku pośredniczącego, realizacja akredytywy – analiza dokumentów, dokumenty z zastrzeżeniami); zastosowanie akredytywy dokumentowej w handlu międzynarodowym.

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom szkolenia różnych form rozliczeń międzynarodowego obrotu towarowo-usługowego oraz przekazanie informacji z nimi związanych m.in.: o dokumentach towarowych i bazach transakcji.

Szkolenie przeznaczone dla pracowników banków – pionów operacyjnych, kredytowych, doradców klienta oraz przedsiębiorców, zarówno importerów jak i eksporterów towarów i usług.

Prowadzenie szkolenia

Szkolenie zostanie poprowadzone przez uznaną specjalistkę, autorkę wielu publikacji w dziedzinie rozliczeń międzynarodowego obrotu towarowo-usługowego, a zwłaszcza operacji dokumentowych, członka zarządu Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC Paryż): Barbarę Andrzejuk

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Styczeń 4, 2018 2:35 pm Published by

 

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

 

1. Podmioty, na których ciążą obowiązki związane z opakowaniami i gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi

2. Zwolnienia a pomoc de minimis

3. Zasady podlegania wpisowi do rejestru

4. Pojęcie opakowań

5. Wymagania odnoszące się do opakowań

6. Pojęcie odpadów opakowaniowych i ich klasyfikacja

7. Wymagania związane z wprowadzaniem produktów w opakowaniach, w tym:

– osiąganie poziomów odzysku i recyklingu,

– dokumenty potwierdzające poziomy – zmienione zasady uzyskiwania

– publiczne kampanie edukacyjne,

8. Szczególne zasady dotyczące opakowań po środkach niebezpiecznych, w tym środkach ochrony roślin, i wielomateriałowych

9. Samodzielna realizacja obowiązków

10. Realizacja obowiązków przez organizację odzysku opakowań

11. Porozumienia dotyczące gospodarki odpadami opakowaniowymi

12. Ponoszenie opłaty produktowej

13. Wymagania dotyczące dystrybutorów

14. Opłata recyklingowa od torebek z tworzywa sztucznego

15. Kto podlega audytowi i zasady jego wykonywania

16. Skutki wyrycia nieprawidłowości w trakcie audytu

17. Kontrola i sankcje

18. Sprawozdawczość dotycząca opakowań i odpadów opakowaniowych

19. Zakres stosowania ustawy o odpadach, w tym ewidencja

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich podmiotów objętych ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzających produkty w opakowaniach, dystrybutorów takich produktów, organizacji odzysku opakowań oraz organizacji samorządu gospodarczego, podmiotów prowadzących recykling lub inny rodzaj odzysku odpadów opakowaniowych lub dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy albo eksportu takich odpadów.

Szczegółowo zostaną omówione obowiązki ciążące na poszczególnych grupach podmiotów.

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych instytucji i podstawowej praktyki oraz wskazanie zmian dotyczących nałożenia nowych lub modyfikacji istniejących obowiązków.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z obowiązującymi przepisami oraz z najnowszymi zmianami dotyczącymi gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z najnowszych nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, jak również z ustawy o odpadach (łącznie z nowelizacją tej ustawy).

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Prowadzącym szkolenie będzie radca prawny, który specjalizuje się w przepisach prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Ma w dorobku publikacje książkowe i artykuły z tego zakresu, w tym dla publikacji elektronicznej Prawo Ochrony Środowiska wydawnictwa Wolters Kluwer S.A. Wieloletni pracownik resortu środowiska. Doświadczony wykładowca – od dwudziestu lat prowadzi szkolenia z zakresu regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami. Prowadzi wykłady z zakresu prawa odpadowego na studiach podyplomowych z zakresu ochrony środowiska (Uczelnia Vistula, Uczelnia Łazarskiego).

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Zmiany w procedurze cywilnej zmierzające do jej uproszczenia. Nowa definicja dokumentu w kodeksie cywilnym, informatyzacja postępowania cywilnego oraz popularyzacja mediacji wprowadzone ustawami z dnia 10 lipca i 10 września 2015 roku „o zmianie kodeksu postępowania cywilnego”

Grudzień 21, 2017 6:22 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.00)

 

I.  Informatyzacja postępowania cywilnego.

1.      Wnoszenie pism procesowych drogą elektroniczną

a.       obowiązek składania pism w systemie teleinformatycznym a dokonanie wyboru takiej formy składania                      pism,

b.      osoby uprawnione do dokonania wyboru formy korespondencji z sądem,

c.       konsekwencje zastosowania systemu teleinformatycznego dla stron i sądu,

d.      pełnomocnictwo składane drogą elektroniczną,

e.       załączniki składane drogą elektroniczną,

f.        kwestie związane z uiszczaniem opłaty w przypadku stosowania systemu teleinformatycznego.

2.      Doręczenie pism procesowych drogą elektroniczną

a.       korespondencja z sądem,

b.      korespondencja pomiędzy stronami i ich pełnomocnikami,

c.       pozostawianie pism ze skutkiem doręczenia,

d.      potwierdzenie otrzymania doręczenia drogą elektroniczną.

3.      Umożliwienie przeprowadzenia posiedzenia sądowego przy użyciu urządzeń technicznych.

a.       przeprowadzenie posiedzenia „na odległość”,

b.      możliwość utrwalenia przebiegu posiedzenia przez strony.

II.  Uproszczenie procedury cywilnej.

1.      Odformalizowanie wezwań stron i świadków przez sąd.

2.      Poszerzenie katalogu spraw rozpatrywanych na posiedzeniu niejawnym

a.       przesłanki do wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym,

b.      wyrok na posiedzeniu niejawnym a możliwość wydania wyroku zaocznego.

3.      Złagodzenie przepisów dotyczących wyłączenia sędziego

a.       wyłączenie sędziego na wniosek,

b.      wyłączenie sędziego z urzędu.

4.      Poszerzenie katalogu spraw rozpatrywanych przez referendarzy sądowych.

5.      Zmiany w elektronicznym postepowaniu upominawczym

a.       umorzenie postępowania na wniosek powoda,

b.      uzupełnienie opłaty od pozwu,

c.       sprecyzowanie zakresu w jakim sprzeciw od nakazu zapłaty podlega uzupełnieniu.

III.   Nowa definicja dokumentu w kodeksie cywilnym i konsekwencje z tego wynikające dla postępowania cywilnego.

1.      Forma dokumentowa, elektroniczna i papierowa.

2.      Dokument jako nośnik informacji.

3.      Cechy dokumentu.

4.      Rodzaje dokumentów na gruncie kodeksu cywilnego.

5.      Konsekwencje  wprowadzenia formy dokumentacji do kodeksu cywilnego.

IV.    Zmiany w postępowaniu mediacyjnym zmierzające do popularyzacji pozasądowych metod rozwiązywania sporu.

1.      Obowiązek wskazania w pozwie prób polubownego rozwiązania sporu.

2.      Ekonomiczne zachęty do prowadzenia mediacji

a.       koszty mediacji a koszty sądowe,

b.      zasady zwrotu opłaty sądowej, wpływ mediacji na ustalanie wysokości kosztów pełnomocnika i stron                          postępowania.

3.      Nowa pozycja mediatora.

4.      Wszczęcie mediacji a przedawnienie roszczeń.

5.      Różnice pomiędzy spotkaniem informacyjnym a posiedzeniem niejawnym w sprawie mediacji.

6.      Zmiany w postępowaniu ze skargi o udzielenie wyroku sadu polubownego.

7.      Zmiany w postępowaniu o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego.

 

OPIS SZKOLENIA

Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się ze zmianami w procedurze cywilnej zmierzającej do przyspieszenia postępowania sądowego. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje spotykane w praktyce orzeczniczej.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Tomasz Chojnacki –  sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Hipoteka umowna, księgi wieczyste i nieruchomości – wybrane zagadnienia

Grudzień 21, 2017 5:30 pm Published by

 

PROGRAM SZKOLENIA

/w godz. 10.00-15.15 (1-wszy dzień) i 9.00-14.15 (2-gi dzień)/

 

 1. Księgi wieczyste prowadzone w systemie teleinformatycznym
 2. Definicja hipoteki oraz jej cechy charakterystyczne
 3. Przedmiot hipoteki
 • Nieruchomość
 • pojęcie nieruchomości
 • pojęcie nieruchomości rolnej i możliwość obciążania jej hipoteką
 • nieruchomości będące współwłasnością łączną
 • nieruchomości kościelne
 • nabycie własności nieruchomości – forma umowy oraz wpis do księgi wieczystej
 • Ułamkowa część nieruchomości
 • Użytkowanie wieczyste
 • Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
 • Problem garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych
 • Obciążenie hipoteką kilku nieruchomości – hipoteka łączna oraz repartycja hipoteki
 • Podział nieruchomości a hipoteka
 1. Zakres obciążenia nieruchomości
 • Części składowe
 • Przynależności
 • Wpływ hipoteki na skuteczność umowy zastawu, przewłaszczenia i cesji
 • Wzajemne relacje pomiędzy hipoteką a zastawem i przewłaszczeniem oraz cesją wierzytelności
 1. Inne niż hipoteka obciążenia nieruchomości
  • Dożywocie
  • Służebności osobiste, w tym służebność mieszkania
  • Służebności gruntowe, w tym służebność przejazdu oraz służebność drogi koniecznej
  • Użytkowanie, najem, dzierżawa
  • Forma ustanowienia praw wymienionych w pkt. 1 – 4
  • Wpływ obciążeń nieruchomości na możliwość i celowość obciążenia nieruchomości hipoteką, z uwzględnieniem art. 88 ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz art. 1000 – 1002 oraz 1025 kodeksu postępowania cywilnego
 2. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i wyjątki od tej zasady oraz jej skutki dla hipoteki i innych obciążeń nieruchomości
 3. Wierzytelność hipoteczna
  • Pojęcie wierzytelności hipotecznej
  • Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności tego samego wierzyciela
  • Zabezpieczenie jednej wierzytelności kilkoma hipotekami
 4. Ustanowienie hipoteki
  • Forma ustanowienia hipoteki;
  • Kwota i waluta hipoteki oraz problematyka nadzabezpieczenia
  • Kwota hipoteki w przypadku nieruchomości rolnej
  • Niedozwolone klauzule umowne i skutki ich umieszczenia
   • określenie innego niż postępowanie egzekucyjne sposobu zaspokojenie roszczeń z nieruchomości
   • zakaz obciążania lub zbywania nieruchomości
   • zakaz rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.
  • Dozwolone klauzule umowne
 5. Powstanie hipoteki
  • Ustanowienie a powstanie hipoteki
  • Wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej
  • charakter postępowania wieczystoksięgowego
  • uczestnicy postępowania
  • forma wniosku o wpis hipoteki
  • forma wniosku o wpis hipoteki notarialnej
  • treść wniosku o wpis hipoteki
  • oświadczenie wierzyciela o poparciu wniosku
  • Postępowanie przed sądem wieczystoksięgowym
   • w przypadku składania wniosku bezpośrednio przez właściciela nieruchomości
   • w przypadku składania wniosku przez notariusza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
  • Zasada związania sądu treścią wniosku oraz kolejnością jego wpływu
  • Środki odwoławcze od orzeczeń sądu wieczystoksięgowego
 6. Pierwszeństwo hipotek i innych praw ujawnionych w księdze wieczystej
  • Pojęcie pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych
  • Stałe pierwszeństwo hipotek
  • Pierwszeństwo hipoteki a pierwszeństwo praw wpisanych w Dziale III kw
  • Zmiana pierwszeństwa
  • Podstawienie wierzytelności
 7. Zmiana treści wierzytelności hipotecznej i hipoteki
 • Zmiana waluty
 • Zmiana kwoty
 • Zmiana terminu zapłaty
 • Zmiana oprocentowania
 • Zmiana wierzyciela hipotecznego (przelew wierzytelności hipotecznej)
 • Zamiana wierzytelności hipotecznej
 • Dodanie kolejnej wierzytelności hipotecznej
 1. Zmiana treści hipoteki – zmiana kwoty i waluty hipoteki
 2. Wygaśnięcie hipoteki
 3. Opróżnione miejsce hipoteczne
 • Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego oraz wtórnie opróżnionego miejsca hipotecznego
 • Powstanie opróżnionego miejsca hipotecznego
 • Uprawnienie właściciela nieruchomości do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
 • Roszczenie o przeniesienie albo wpisanie hipoteki na miejsce opróżnione przez inną hipotekę
 • Dopuszczalność przeniesienia lub wpisania hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne, w wypadku ustanowienia hipoteki w kwocie wyższej lub w innej walucie niż kwota lub waluta opróżnionego miejsca hipotecznego
 • Wygaśnięcie opróżnionego miejsca hipotecznego

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się w swojej działalności problemami zabezpieczania wierzytelności, w szczególności zabezpieczeniami hipotecznymi. Szkoleniem szczególnie mogą być zainteresowani pracownicy działów kredytowych i prawnych oraz działów finansowych i operacyjnych banków komercyjnych, spółdzielczych, SKOK-ów i innych firm przyjmujących jako zabezpieczenia swoich wierzytelności hipoteki.

Program szkolenia obejmuje najważniejsze zagadnienia dot. hipoteki, ksiąg wieczystych oraz nieruchomości. W szczególności uwzględnia aktualne orzecznictwo sądowe dot. tych zagadnień oraz praktykę.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez Izabelę Heropolitańską uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, członka zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego; arbitra Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich; rzeczoznawcy i konsultanta z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Jest autorką i współautorką ponad dwudziestu wielokrotnie wznawianych książek z dziedziny bankowości, a także analiz prawnych ukazujących się w Profesjonalnym Serwisie Bankowym

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Statystyka w MS Excel

Grudzień 21, 2017 5:29 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(w godz.: 1-wszy dzień 10.00-15.15, 2-gi dzień 9.00-14.15)

Dzień 1. 

1. Statystyka w badaniach empirycznych – jak właściwie zaplanować badanie? [ 1 godz. ]

 • czemu służą badania statystyczne?
 • różnice pomiędzy badaniami ilościowymi i jakościowymi,
 • cel badania,
 • podmiot badania,
 • przedmiot badania,
 • skale pomiarowe,
 • zakres badania,
 • źródła danych,
 • czas trwania badania,
 • rodzaje cech statystycznych.

2. Statystyczna analiza danych w MS Excel [ 1.5 godz. ]

 • średnia arytmetyczna i błąd oszacowania z próby,
 • miary zróżnicowania,
 • dominanta,
 • mediana,
 • miary asymetrii,
 • miary koncentracji.

3. Prezentacja danych empirycznych w praktyce  [ 1.5 godz. ]

 • tabele krzyżowe,
 • tabele przestawne,
 • histogram,
 • kwartyle oraz „box & whisker plot”.

 4. Analiza wariancji ANOVA w programie MS Excel  [ 1 godz. ]

 • analiza wariancji jednoczynnikowa,
 • analiza wariancji dwuczynnikowa bez powtórzeń,
 • analiza wariancji dwuczynnikowa z powtórzeniami.

5. Analiza korelacji  [ 1 godz. ]

 • związek przyczynowo-skutkowy i zależność pozorna,
 • współczynnik korelacji liniowej Pearsona,
 • prezentacja graficzna zmiennych skorelowanych,
 • macierz korelacji,

Dzień 2.

6.  Analiza korelacji – ciąg dalszy [ 0.5 godz. ]

 • testowanie istotności statystycznej współczynnika korelacji z próby,
 • interpretacja ekonomiczna związków korelacyjnych,
 • korelacja rang (Spearman’a).

 7. Analiza regresji z wykorzystaniem dodatku „Analiza danych”   [ 4 godz. ]

 • liniowy model regresji z jedną zmienną objaśniającą,
 • liniowy model regresji z wieloma zmiennymi objaśniającymi,
 • ocena dobroci dopasowania modelu do danych empirycznych,
 • interpretacja ekonomiczna parametrów modelu,
 • własności składnika resztowego i założenia metody MNK,
 • standaryzacja zmiennych i tworzenie rankingu zmiennych niezależnych.

8. Wspomaganie problemów decyzyjnych z wykorzystaniem dodatku „Solver” [ 1.5 godz. ]

 • optymalizacja zależności liniowych,
 • optymalizacja całkowitoliczbowa,
 • optymalizacja dla zmiennych zero-jedynkowych,
 • przykłady wspomagania podejmowania decyzji.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla:
– analityków danych,
– menedżerów pracujących z danymi ilościowymi,
– osób planujących prowadzenie badań statystycznych (np. rynku)
– osób zainteresowanych tematyką analizy danych.

Celem szkolenia jest:
1. Poznanie podstaw statystyki w zastosowaniach praktycznych.
2. Opanowanie wybranych metod analizy statystycznej w programie MS Excel. Zajęcia mają charakter warsztatowy z wykorzystaniem popularnych dodatków programu MS Excel (m.in. analiza danych, solver itd.).
3. Nabycie umiejętności poprawnego doboru metody analizy do typu problemu badawczego oraz interpretacji uzyskanych wyników.

Uwaga: wymagany własny laptop lub dopłata do ceny szkolenia 100 zł.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

dr Rafał Zbyrowski adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w badaniach ilościowych rynku i prognozowaniu sprzedaży z wykorzystaniem pakietów STATA, EViews, SPSS, Statistica, Gretl, MS Excel, AMOS. Trener Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) w ramach doradztwa finansowego EFPA oraz Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME). Twórca i realizator wielu kursów szkoleniowych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych związanych z budową i praktycznym wykorzystaniem narządzi ilościowych w biznesie. Analityk posiadający w swym dorobku wiele projektów badawczych z zakresu zarządzania, planowania sprzedaży i analizy rynku nieruchomości.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Windykacja należności w praktyce – procedury, zasady, efektywność

Grudzień 21, 2017 4:57 pm Published by

 

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-16.15)

 1. DEBT COLLECTIONS IMPLEMENTS – koło efektywnej windykacji
 • Priorytety płatności dłużników
 • Kiedy klient staje się nierzetelny, czyli strategie dłużników
 • Zasady postępowania z dłużnikami
 1. Proces windykacji polubownej i jego etapy
 • Narzędzia windykacji na etapie polubownym
 • Sankcje w windykacji a skuteczność podejmowanych działań
 • Monity – skuteczne narzędzie w rękach windykatora
 1. Regulamin i procedura windykacji – jak ją opracować?
 • Elementy procedury windykacji
 • Cel, przedmiot i wyznaczanie ścieżek w procedurze windykacyjnej
 • Na co zwrócić uwagę opracowując zasady postępowania z dłużnikami?
 1. Casy study: przykłady procedur windykacji dla branży handlowej, usługowej i produkcyjnej.

 

OPIS SZKOLENIA

W dzisiejszym świecie – pełnym zagrożeń i ostrej konkurencji –proces zarządzania wierzytelnościami zaczyna się już w chwili pozyskania nowego kontrahenta – od sprawdzenia jego wiarygodności i wypłacalności. Dobrze przygotowane procedury uchronią przedsiębiorstwo przed powstaniem zatorów płatniczych, a w rezultacie nawet przed utratą płynności finansowej.

Szkolenie skierowane jest do działów księgowości, windykacji, przedstawicieli handlowych, którzy są odpowiedzialni za spływ należności, ale również do osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności negocjacyjne.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Monika Bekas – autorka licznych artykułów i prac naukowych z zakresu zarządzania należnościami, windykacji czy psychologii dłużnika. W 2013 roku ukazała się jej książka pt. Windykacja należności w praktyce. Wykłada windykację na studiach podyplomowych SGH w Warszawie. W ostatnich latach przeszkoliła ponad 3000 przedsiębiorstw. Pracowała w Krajowym Rejestrze Długów, zarządzała Kancelarią Prawną, a obecnie wspiera i pomaga wielu firmom rozwiązywać problemy z dłużnikami poprzez szkolenia, consulting, coaching i mentoring.

 

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Taktyka profesjonalnego pełnomocnika ( metodyka pracy pełnomocnika)

Grudzień 21, 2017 4:56 pm Published by

 

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.00)

 

I . Wstęp

Profesjonalny pełnomocnik to pełnomocnik skuteczny ale także przewidujący i nieufny.

II. Pełnomocnictwo

 1. Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania treści pełnomocnictwa.
 • Wpływ rodzaju pełnomocnictwa na wynagrodzenie pełnomocnika.
 • Zakres pełnomocnictwa w kontekście możliwości zaskarżenia orzeczeń sądu oraz obowiązek kontroli jego treści przez przeciwnika procesowego.

 ….2. Treść pełnomocnictwa, a kwestie związane z zarzutem potrącenia.

 • Posługiwanie się pełnomocnictwem przez pełnomocnika (dołączenie pełnomocnictwa i jego odpisu).
 • Weryfikacja odpisu pełnomocnictwa.
 • Brak należytego umocowania, a zarzut nieważności postępowania.
 • Prawidłowe uwierzytelnienie pełnomocnictwa.
 • Ograniczenie zakresu pełnomocnictwa.
 • Tymczasowe dopuszczenie pełnomocnika do udziału w spawie.
 • Wypowiedzenie pełnomocnictwa, a działanie za stronę.

III. Postępowanie pełnomocnika przed złożeniem pozwu.

 1. Argumenty przemawiające za skorzystaniem przez pełnomocnika z mediacji.
 2. Wynagrodzenie pełnomocnika, a mediacja.
 3. Tajemnica mediacji.

IV. Rozróżnienie sprawy cywilnej od sprawy gospodarczej i jej znaczenie z punktu widzenia pracy pełnomocnika.

 1. Wpływ właściwości funkcjonalnej na właściwość miejscową, a spór kompetencyjny. Prawidłowa rola pełnomocnika.
 2. Konstytutywne elementy sprawy gospodarczej.
 • Definicja przedsiębiorcy.
 • Działalność gospodarcza a zawodowa.
 • Kiedy spór pozostaje w związku z prowadzona działalnością gospodarczą.

V. Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania pozwu przez pełnomocnika.

 1. Wskazanie podstawy prawnej dochodzonych roszczeń.
 2. Możliwość wskazania kilku ewentualnych podstaw prawnych wraz z uzasadnieniem faktycznym podstawy żądania.
 3. Przytoczenie okoliczności uzasadniających właściwość sądu.

VI. Twierdzenia jakie powinny być składane przez pełnomocników na różnych etapach postępowania w świetle obowiązującego systemu koncentracja materiału dowodowego.

 1. Pozew, a system koncentracji materiału dowodowego.
 2. Ocena pracy pełnomocnika przez pryzmat dobrych obyczajów ( art. 3 kpc). Zakres nadużywania praw procesowych i konsekwencje jego złamania.
 3. Relacja art. 207 § 5 kpc do obowiązków pełnomocnika wynikających z treści art. 132 kpc.
 4. Prawo strony wynikające z treści art. 217 § 1 kpc, a obowiązek sądu pominięcia spóźnionych przytoczeń ( art. 207 § 6 kpc).
 5. Składanie przez pełnomocnika pism procesowych w toku postepowania.
 6. Problematyka zarzutów w postepowaniu cywilnym.
 7. Rola pełnomocnika w przypadku realizowania przez sad obowiązków wynikających z treści art. 210 § 21 kpc oraz art. 212 kpc.
 8. Problematyka późniejszego zgłoszenia twierdzeń i wniosków dowodowych.
 9. Nowe przesłanki umożliwiające uwzględnienie spóźnionych twierdzeń
  i wniosków dowodowych i prawidłowe działanie pełnomocnika w tym zakresie ( art. 162 kpc).

VII Ocena profesjonalizmu pełnomocnika przez pryzmat  prawidłowego formułowania wniosków dowodowych.

 1. Przesłanki decyzji sądu w zakresie dopuszczenia lub oddalenia wniosku dowodowego jakie powinien znać pełnomocnik.
 2. Prawidłowa reakcja pełnomocnika na dopuszczenie przez sąd dowodu
  z urzędu.

VIII. Prawidłowy sposób formułowania przez pełnomocnika zarzutów i wniosków
w środkach odwoławczych i środkach zaskarżenia .

 1. Konieczność zaskarżenia postanowień Sądu I instancji zawartych
  w wyrokach (zwłaszcza dotyczących kosztów zastępstwa procesowego)
 2. Granice rozpoznania apelacji, a konieczność podniesienia przez pełnomocnika zarzutu dotyczącego uchybienia przez sąd przepisom procesowym w oparciu o treść art. 162 kpc.
 3. Prawidłowe działanie pełnomocnika w celu kontroli niezaskarżonych orzeczeń Sądu I instancji w ramach art. 380 kpc.
 4. Prawidłowe formułowanie przez pełnomocnika zarzutów naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego.

 

OPIS SZKOLENIA

Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się z kryteriami jakie sądy powszechne biorą pod uwagę przy ocenie skuteczności i profesjonalizmu działań pełnomocników. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje spotykane w praktyce orzeczniczej. Szkolenie to pozwoli słuchaczom na doskonalenie swoich działań w ceku realizacji najlepiej pojętego interesu swoich klientów.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie poprowadzi: Tomasz Chojnacki –  sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds. gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Gwarancje bankowe

Grudzień 21, 2017 3:57 pm Published by

 

PROGRAM SZKOLENIA 

(1-szy dzień w godz. 10.00-15.35, 2-gi dzień w  godz. 9.00-15.05)

 

 1. Przepisy dotyczące gwarancji bankowych
 2. Ogólna charakterystyka gwarancji bankowej
 • Definicja gwarancji bankowej
 • Charakter prawny gwarancji bankowej
 • Przedmiot gwarancji
 • Gwarancja bankowa jako czynność bankowa
 • Rodzaje gwarancji bankowych
 1. Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej
 1)  Podstawa udzielenia gwarancji bankowej
 2)  Definicja i forma zlecenia udzielenia gwarancji
 3)  Związanie banku treścią umowy zlecenia udzielenia gwarancji
 1. Umowa gwarancji
 • Tryb zawarcia umowy gwarancji
 • Strony i uczestnicy stosunku gwarancyjnego
 • Treść gwarancji bankowej
 • Elementy gwarancji
 • Poddanie gwarancji Jednolitym Regułom
 • Prawo, jakiemu podlega gwarancja
 • Zmiany w treści gwarancji
 1. Roszczenia z gwarancji
 1) Charakter prawny odpowiedzialności  banku-gwaranta
 2) Zgłoszenie żądania zapłaty przez beneficjenta gwarancji
 3) Żądanie płać lub przedłuż gwarancję
 4) Zapłata sumy gwarancyjnej
 5) Zarzuty gwaranta przeciwko żądaniu beneficjenta
 6) Uprawnienia regresowe banku wynikające z udzielenia gwarancji
 1. Wygaśnięcie gwarancji
 2. Przedawnienie roszczeń z gwarancji
 3. Przeniesienie wierzytelności z gwarancji
 4. Potwierdzenie gwarancji, regwarancja i promesa
 5. Roszczenie beneficjenta gwarancji
 6. Rodzaje typowych gwarancji bankowych
1) Gwarancje dobrego wykonania umowy
2) Gwarancje zapłaty
3) Gwarancja zwrotu zaliczki
4) Gwarancja wypłaty zaliczki
5) Gwarancje przetargowe
6) Gwarancja spłaty kredytu
 1. Omówienie przykładowej treści poszczególnych gwarancji

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla:  osób zlecających bankowi wystawianie gwarancji na zabezpieczenia swoich zobowiązań, osób przyjmujących jako zabezpieczenie swoich wierzytelności gwarancje bankowe, pracowników banków, którzy zajmują się przyjmowaniem od klientów zleceń udzielenia gwarancji bankowej, wystawiają te gwarancje oraz przyjmują żądania zapłaty sumy przez bank gwarantowanej
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami konstruowania zleceń udzielania gwarancji, konstruowania treści i właściwego ich czytania oraz interpretacji przez beneficjentów.
W programie szkolenia położono duży nacisk na stronę praktyczną stosowania gwarancji bankowych i przewidziano ćwiczenia w zakresie poprawności ich konstruowania i właściwej interpretacji.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez Izabelę Heropolitańską – uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, arbitra Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich; rzeczoznawcę i konsultanta z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Jest autorką i współautorką ponad dwudziestu wielokrotnie wznawianych książek z dziedziny bankowości, a także analiz prawnych ukazujących się w Profesjonalnym Serwisie Bankowym

 

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Prawne zabezpieczenia wierzytelności

Grudzień 20, 2017 10:05 pm Published by

 

PROGRAM SZKOLENIA 

(w godz.: 1-szy dzień 10.00-15.35, 2-gi dzień 9.00-15.05, 3-ci dzień 9.00-14.00)

 

I. Dzień

1. Prawne zabezpieczenia ogólnie
2. Problematyka nadzabezpieczenia
3. Zabezpieczenia wekslowe
1) Pojęcie weksla in blanco
– minimalne i maksymalne elementy, jakie powinien mieć weksel in blanco- elementy ustawowe oraz wybrane klauzule wekslowe – przykłady
– weksel in blanco zabezpieczający jedną wierzytelność, kilka wierzytelności oraz część wierzytelności
2) Poręczenie wekslowe (awal) – Przykłady
a) definicja poręczenia
b) miejsce poręczenia
c) forma poręczenia
3) Konstrukcja i treść deklaracji do weksla in blanco nieporęcznego i poręczonego – przykłady
4) Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na przyjęty wcześniej weksel in blanco; zmiana treści deklaracji do weksla in blanco oraz przyjęcie dodatkowych weksli
5) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy wystawianiu i poręczaniu weksla in blanco – przykłady, orzecznictwo
4. Poręczenie
1) Definicja poręczenia
2) Forma poręczenia
3) Rodzaje poręczenia
– poręczenie za dług istniejący
– poręczenie za dług przyszły
– poręczenie za całość długu
– poręczenie za część długu
4) Teść poręczenia
5) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy poręczaniu – przykłady, orzecznictwo
6) Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na udzielone wcześniej poręczenie

II. Dzień

5. Przelew wierzytelności (cesja)
1) Definicja
2) Zawarcie, forma i treść umowy przelewu – przykłady
3) Przelew na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz zawieszającym – przykłady umów przelewu
4) Co wierzyciel nabywa zawierając umowę przelewu wierzytelności na zabezpieczenie
5) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy cesji – przykłady, orzecznictwo
6) Rodzaje przelewu na zabezpieczenie
– Przelew wierzytelności istniejącej oraz wierzytelności przyszłej
– Przelew całości oraz części wierzytelności
– Przelew jednej lub kilku wierzytelności indywidualnie oznaczonych oraz przelew globalny
– Przelew wierzytelności należącej do kilku wierzycieli oraz przelew wierzytelności w stosunku do kilku dłużników
7) Przelew wierzytelności z rachunku bankowego – przykład umowy
8) Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia – przykład umowy
9) Dopuszczalność zmiany treści umowy, z której wynika przelana wierzytelność
6. Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych
1) Definicja zastawu i zastawu rejestrowego
2) Przedmiot zastawu rejestrowego
– rzeczy mogące być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
– rzeczy, które nie mogą być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
– rzeczy indywidualnie oznaczone, rzeczy oznaczone co do gatunku oraz zbiór rzeczy
3) Zastaw na zabezpieczenie kilku wierzytelności
4) Najczęściej popełniane błędy przy ustalaniu przedmiotu zastawu
5) Zawarcie i treść umowy zastawu – przykłady
6) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy zastawu – przykłady
7) Powstanie zastawu
8) Zmiana treści umowy zastawu ze szczególnym uwzględnieniem zmiany przedmiotu zastawu
7. Zastaw na prawach
1) Prawa mogące być przedmiotem zastawu
2) Forma i treść umowy zastawu
3) Rodzaje zastawów na prawach ze szczególnym uwzględnieniem zastawu na wierzytelności z rachunku bankowego
8. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
1) Definicja
2) Przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie
– rzeczy mogące być przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie
przykłady, orzecznictwo
– rzeczy, które nie mogą być przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady, orzecznictwo
– rzeczy indywidualnie oznaczone, rzeczy oznaczone co do gatunku oraz zbiór rzeczy
3) Przewłaszczenie na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz zawieszającym – przykłady umów
4) Najczęściej popełniane błędy przy ustalaniu przedmiotu przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady, orzecznictwo
5) Zawarcie i treść umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady
6) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady
7) Zmiana treści umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie

III. Dzień

9. Hipoteka
1) Definicja hipoteki
2) Przedmiot hipoteki
3) Zakres obciążenia nieruchomości
– Części składowe
– Przynależności
– Wpływ hipoteki na skuteczność umowy zastawu, przewłaszczenia i cesji
4) Wierzytelność hipoteczna
– Zabezpieczenie hipoteką jednej wierzytelności
– Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności
5) Ustanowienie hipoteki umownej – Forma i treść umowy o ustanowienie hipoteki
6) Powstanie hipoteki
– Ustanowienie a powstanie hipoteki
– Wpis hipoteki do księgi wieczystej
– Uprawomocnienie się wpisu hipoteki do księgi wieczystej
7) Pierwszeństwo hipoteki
– Pojęcie
– Pierwszeństwo hipoteki a pierwszeństwo praw wpisanych w Dziale III kw
8) Zmiana treści hipoteki
– Forma zmiany treści hipoteki
– Zmiana przedmiotu hipoteki
– Zmiana wierzytelności hipotecznej
– Zamiana wierzytelności hipotecznej
9) Wygaśnięcie hipoteki
10) Opróżnione miejsce hipoteczne
– Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego
– Chwila powstania opróżnionego miejsca hipotecznego
– Uprawnienia właściciela nieruchomości w razie wygaśnięcia hipoteki
– Uprawnienie do rozporządzenia przez właściciela nieruchomości opróżnionym miejscem hipotecznym
– Roszczenie wierzyciela hipotecznego o przeniesienie jego hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie (3 dni) przeznaczone jest dla pracowników banków, towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów zajmujących się zawodowo udzielaniem pożyczek, kredytów, poręczeń, gwarancji i zawieraniem umów leasingu oraz pracowników innych przedsiębiorstw, które zawierają umowy wymagające prawnego zabezpieczenia ich wykonania.

Korzyści udziału w szkoleniu: z udzielaniem kredytów, pożyczek, gwarancji czy zawieraniem umów leasingu potencjalnie wiąże się ryzyko, które powoduje konieczność zabezpieczania się przed skutkami ewentualnego niespłacenia długu. Szkolenie nt. prawnych zabezpieczeń wierzytelności będzie pomocą w wyborze jak najlepszego prawnego zabezpieczenia poprzez wskazanie zalet i wad poszczególnych form zabezpieczenia. Szkolenie obejmuje wszystkie najważniejsze prawne zabezpieczenia zarówno osobiste, jak i rzeczowe.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez Izabelę Heropolitańską – uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, arbitra Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich; rzeczoznawcę i konsultanta z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Jest autorką i współautorką ponad dwudziestu wielokrotnie wznawianych książek z dziedziny bankowości, a także analiz prawnych ukazujących się w Profesjonalnym Serwisie Bankowym.

 

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Odpowiedzialność korporacyjna i odszkodowawcza członków zarządu spółek kapitałowych oraz sankcja zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Praktyczne uwagi w zakresie postępowania sądowego

Grudzień 20, 2017 7:10 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA 

(godz. 10.00-15.00)

1. Charakter odpowiedzialności członka zarządu spółki kapitałowej
a. odpowiedzialność dyscyplinarna ( korporacyjna )
b. zawieszenie w pełnieniu funkcji członka zarządu oraz kwestie związane z delegowaniem osoby do pełnienia funkcji członka zarządu
c. odpowiedzialność cywilnoprawna ( odszkodowawcza )

2. Odpowiedzialność członka zarządu przy tworzeniu spółki oraz podwyższaniu kapitału zakładowego

3. Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu przewidziana w przepisach kodeksu spółek handlowych
a. wobec wierzycieli spółki z tytułu naruszenia obowiązków ustawowych
(art.291 k.s.h. i art.479 k.s.h.)
b. wobec spółki oraz osób trzecich (art. 292 k.s.h., art. 480 do 484 k.s.h.)

4. Odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania
a. przesłanki podmiotowe i przedmiotowe odpowiedzialności
b. przesłanki egzoneracyjne wyłączające odpowiedzialność członka zarządu
c. kadencja a mandat członka zarządu w kontekście jego odpowiedzialności
d. pojęcie bezskutecznej egzekucji

Geneza instytucji zakazu prowadzenia działalności gospodarczej jako sankcji dla reprezentantów spółek kapitałowych
5. Krąg podmiotów wobec których zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może być orzeczony

6. Podstawy orzeczenia zakazu – przesłanki pozytywne i negatywne

7. Postępowanie w przedmiocie orzeczenia zakazu

8. Zagadnienia związane z wpisem orzeczenia o zakazie do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest głównie do osób zarządzających w spółkach prawa handlowego i uczestniczących w obrocie gospodarczym a także do reprezentantów i pełnomocników wskazanych podmiotów.

Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej odpowiedzialności osób reprezentujących spółki kapitałowe uczestniczące w obrocie gospodarczym. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się z kryteriami jakie sądy powszechne biorą pod uwagę przy ocenie odpowiedzialności wskazanych osób. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje spotykane w praktyce obrotu gospodarczego.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Tomasz Chojnacki –  sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Upadłość konsumencka – orzecznictwo, praktyka

Grudzień 20, 2017 6:16 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

1. Podstawy ogłoszenia upadłości konsumenta (przesłanki  negatywne, klauzule generalne)

2. Masa upadłości – skład i likwidacja

3. Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych upadłego

4. Plan spłaty (ustalanie, zaskarżanie)

5. Wykonywanie i zmiany planu spłaty

6. Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty i po wykonaniu planu spłaty; skutki umorzenia zobowiązań

7. Wpływ upadłości konsumenckiej i umorzenia zobowiązań dla dochodzenia roszczeń od dłużnika

8. Praktyczne problemy upadłości małżonków

9. Upadłość konsumencka za granicą, w tym upadłość likwidacyjna konsumenta w wybranych państwach systemu common law.

 

OPIS SZKOLENIA

Zajęcia przeznaczone są dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub zamierzających taką licencję uzyskać, adwokatów, radców prawnych, aplikantów tych zawodów, pracowników banków i firm windykacyjnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz ośrodków pomocy rodzinie, miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów

W trakcie zajęć omówiona zostanie część ustawy Prawo upadłościowe w zakresie postępowania upadłościowego osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, tj. tzw. „upadłości konsumenckiej”.

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o orzecznictwo sądów upadłościowych i sądów odwoławczych. W ramach zajęć zostaną przedstawione praktyczne problemy pojawiające się w postępowaniach upadłościowych prowadzonych wobec konsumentów.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Prowadzenie szkolenia: sędzia Anna Hrycaj – doktor habilitowany nauk prawnych; sędzia Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Warszawie z kilkunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych; profesor nadzwyczajny, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Badań nad Niewypłacalnością oraz kierownik studiów doktoranckich nauk prawnych Uczelni Łazarskiego w Warszawie; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz aplikacji radcowskiej, adwokackiej i komorniczej; członek zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego; ekspert Zespołu do opracowania projektu zmian przepisów w zakresie upadłości konsumenckie powołanego zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r., członek Komitetu Sterującego projektu Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości; w 2012 r. ekspert Komisji Europejskiej ds. nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego; członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute; autorka i współautorka wielu publikacji dotyczących postępowania cywilnego i egzekucyjnego oraz prawa upadłościowego (w tym, Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji, Komentarz, P. Filipiak (red. nauk.), A. Hrycaj, Ł. Lipowicz, Poznań 2015; Postanowienie sądu o ustaleniu planu spłaty w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, (współautor: Agnieszka Owczarewicz, Albin Pawłowsk), Doradca Restrukturyzacyjny nr 6, 4/2016; Oddłużenie upadłego konsumenta a brak zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, Monitor Prawniczy 2016, nr 2.)

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Prawo restrukturyzacyjne ratunkiem dla przedsiębiorcy w kryzysie

Grudzień 20, 2017 5:10 pm Published by

 

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

1. Cel Prawa restrukturyzacyjnego jak narzędzia służącego uniknięciu upadłości dłużnika

2. Cztery procedury jako cztery drogi wyjścia z kryzysu

3. Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

4. Organy i uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego – wzajemne relacje, współdziałanie

5. Zawarcie i zatwierdzenie układu

6. Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu

7. Przebieg przyspieszonego postępowania układowego

8. Przebieg postępowania układowego

9. Postępowanie sanacyjne jako instrument głębokiej restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika

10. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości

 

OPIS SZKOLENIA

Zajęcia przeznaczone są dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub zamierzających taką licencję uzyskać, adwokatów, radców prawnych, aplikantów tych zawodów, pracowników banków i firm windykacyjnych, przedsiębiorców.

W trakcie zajęć omówiona zostanie ustawa z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016r. Ustawa wprowadziła do porządku prawnego cztery postępowania restrukturyzacyjne zmierzające do zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami. Prawo restrukturyzacyjne z jednej strony daje przedsiębiorcom konkretne narzędzia pozwalające na uniknięcie upadłości i uratowanie przedsiębiorstwa, a z drugiej strony istotnie ogranicza prawa wierzycieli, m.in. wprowadzając określone ograniczenia możliwości prowadzenia postępowań egzekucyjnych. Jednocześnie jednak nowa regulacja istotnie wzmacnia pozycję prawną wierzycieli dając im realny wpływ na bieg postępowania. Celem szkolenia jest omówienie sposobu dochodzenia należności w postępowaniu restrukturyzacyjnym, praw i obowiązków wierzycieli, w tym praw związanych z funkcjonowaniem organów wierzycieli tj. rady wierzycieli oraz zgromadzenia wierzycieli.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Prelegent: sędzia dr hab. Anna Hrycaj – sędzia z ponad dwunastoletnim doświadczeniem w sprawach upadłościowych, doktor habilitowany nauk prawnych, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Autorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego, w tym: „Bankowy tytuł egzekucyjny”, „Egzekucja praktyczna” oraz kilkudziesięciu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: „Syndyk masy upadłości”, „Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, „Europejskie prawo upadłościowe”.

Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, aplikacji komorniczej, radcowskiej, adwokackiej.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Telewindykacja – sztuka negocjacji z dłużnikami przez telefon

Grudzień 20, 2017 12:44 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA 

(godz. 10.00-16.15)

 1. Zasady windykacji przez telefon:
 • Najczęstsze popełniane błędy
 • Bariery emocjonalne wierzyciela i dłużnika
 • „Dekalog” w rozmowie windykatora
 1. Profesjonalna rozmowa windykacyjna przez telefon:
 • Błędy strategiczne i negocjacyjne w rozmowach telefonicznych
 • Etapy rozmowy windykacyjnej
 • Emisja głosu w rozmowie telefonicznej
 • Strategie windykacji przez telefon
 1. Rola i znaczenie sankcji w rozmowie telefonicznej:
 • Sankcje psychologiczno – społeczne
 • Sankcje wynikające ze współpracy
 • Sankcje prawne
 1. Wymówki stosowane przez dłużników w rozmowie telefonicznej:
 • Typologia rozmówców – dłużników
 • Sposoby skutecznego radzenia z wymówkami dłużników

OPIS SZKOLENIA

W całym procesie windykacji polubownej rozmowa telefoniczna jest bardzo często pierwszym działaniem skierowanym do niesolidnego klienta, który nie reguluje swoich zobowiązań w terminie. Dlatego windykowanie niespłaconych należności przez telefon jest sztuką, którą warto doskonalić. Od umiejętności windykatora zależy czy dłużnik spłaci szybko swoje zadłużenie. Negocjacje prowadzane z dłużnikiem przez telefon w sposób mało profesjonalny prowadzą tylko do nieskutecznej windykacji.
Szkolenie skierowane jest do działów księgowości, windykacji, przedstawicieli handlowych, którzy są odpowiedzialni za spływ należności, ale również do osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności negocjacyjne.

PROWADZENIE SZKOLENIA

Monika Bekas – autorka licznych artykułów i prac naukowych z zakresu zarządzania należnościami, windykacji czy psychologii dłużnika. W 2013 roku ukazała się jej książka pt. Windykacja należności w praktyce. Wykłada windykację na studiach podyplomowych SGH w Warszawie. W ostatnich latach przeszkoliła ponad 3000 przedsiębiorstw. Pracowała w Krajowym Rejestrze Długów, zarządzała Kancelarią Prawną, a obecnie wspiera i pomaga wielu firmom rozwiązywać problemy z dłużnikami poprzez szkolenia, consulting, coaching i mentoring.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Prognozowanie sprzedaży w MS Excel

Grudzień 20, 2017 12:43 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(w godz.: 1-wszy dzień 10.00-15.15, 2-gi dzień 9.00-14.15)

Dzień 1.

1. Szeregi czasowe sprzedaży: [ 0.5 godz. ]

– rodzaje danych w analizie i prognozowaniu sprzedaży,
– składniki szeregów czasowych sprzedaży.

2. Modele rozwoju sprzedaży w czasie: [ 0.5 godz. ]

– metody naiwne,
– prognozowanie sprzedaży na podstawie metod naiwnych.

3. Trend i sezonowość sprzedaży: [ 1.5 godz. ]

– rodzaje trendów,
– wygładzanie szeregu sprzedaży (identyfikacja trendu metodą mechaniczną),
– obliczanie i interpretacja wskaźników sezonowości sprzedaży,
– model trendu.

4. Błędy prognoz: [ 0.5 godz. ]

– obliczanie błędu prognozy,
– rodzaje błędów prognoz.

5. Wyodrębnianie determinantów sprzedaży: [ 1 godz. ]

– Jak sprawdzić co wpływa na moją sprzedaż?
– testowanie korelacji sprzedaży z wybranymi zmiennymi objaśniającymi,
– determinizm sprzedaży – wyciąganie wniosków na podstawie danych z próby.

6. Budowa prostego modelu zależności jednokierunkowej: [ 1 godz. ]

– liniowy model regresji z jedną zmienną, która objaśnia sprzedaż,
– liniowy model regresji z wieloma zmiennymi objaśniającymi sprzedaż,
– ocena modelu sprzedaży,
– interpretacja związków w modelu sprzedaży,
– prognozowanie sprzedaży na podstawie liniowego modelu sprzedaży.

7. Przykład prostej analizy połączonej (conjoint): [ 1 godz. ]

– przykład badania preferencji nabywców,
– kodowanie danych jakościowych i ilościowych,
– weryfikacja cech produktu zwiększających lub zmniejszających sprzedaż.

Dzień 2.

8. Nieliniowe modele sprzedaży: [ 2 godz. ]

– model potęgowy,
– model wykładniczy,
– model hiperboliczny (określanie poziomu nasycenia sprzedaży),
– model logarytmiczny,
– model wielomianowy (cykl życia produktu).

9. Dostosowywanie poziomu ceny: [ 0.5 godz. ]

– prognozowanie sprzedaży, przy różnym poziomie ceny,
– przykład zastosowania modeli nieliniowych.

10. Modele sprzedaży z trendem analitycznym: [ 1 godz. ]

– liniowe modele z trendem,
– nieliniowe modele z trendem,
– prognozowanie sprzedaży na podstawie modeli z trendem.

11. Modele sprzedaży z trendem analitycznym i sezonowością: [ 0.5 godz. ]

– kodowanie zmian sezonowych,
– testowanie wahań sezonowych sprzedaży,
– prognozowanie sprzedaży na podstawie modeli z trendem i sezonowością.

12. Proces naśladownictwa nabywców: [ 1.5 godz. ]

– przygotowanie danych,
– prognozowanie na podstawie sprzedaży opóźnionej w czasie,
– prognozy statyczne i prognozy dynamiczne sprzedaży.

13. Prognozowanie w oparciu o modele mieszane – łączenie poznanych metod [ 0.5 godz. ]

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla:
– analityków sprzedaży,
– menadżerów sprzedaży,
– osób zajmujących się planowaniem sprzedaży,
– osób zainteresowanych tematyką prognozowania sprzedaży.

Celem szkolenia jest opanowanie podstawowych metod analizy ilościowej sprzedaży w programie MS Excel dla potrzeb prognozowania.

 

Uwaga: wymagany własny laptop lub dopłata do ceny szkolenia 100 zł.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Prowadzenie szkolenia: dr Rafał Zbyrowski adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w badaniach ilościowych rynku i prognozowaniu sprzedaży z wykorzystaniem pakietów STATA, EViews, SPSS, Statistica, Gretl, MS Excel, AMOS. Trener Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) w ramach doradztwa finansowego EFPA oraz Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME). Twórca i realizator wielu kursów szkoleniowych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych związanych z budową i praktycznym wykorzystaniem narządzi ilościowych w biznesie. Analityk posiadający w swym dorobku wiele projektów badawczych z zakresu zarządzania, planowania sprzedaży i analizy rynku nieruchomości.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Podstawowe obowiązki podmiotów związane z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami

Grudzień 20, 2017 11:17 am Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(godz.10.00-15.15)

1. Kto jest wytwórcą odpadów, inne podmioty podlegające pod przepisy ustawy

2. Pojęcie odpadów

 • kiedy substancje i materiały są odpadami
 • substancje i materiały wyłączone z zakresu ustawy o odpadach
 • katalog odpadów
 • odpady niebezpieczne i zmiana klasyfikacji na odpady inne niż niebezpieczne
 • produkt uboczny
 • utrata statusu odpadów, kryteria wynikające z przepisów UE

3. Wymagania dotyczące transportu odpadów

4. Zasady magazynowania i zbierania odpadów

5. Przekazanie odpadów i odpowiedzialności za odpady

 • komu można przekazywać odpady
 • zakończenie odpowiedzialności wytwórcy odpadów lub innego przekazującego
 • odpady
 • rola transportującego odpady, sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie
 • odpadami

6. Uzyskiwanie decyzji administracyjnych z uwzględnieniem zmian:

 • decyzje wymagane na wytwarzanie odpadów
 • wymagane zezwolenia na gospodarowanie odpadami, podmioty zwolnione z obowiązku uzyskiwania zezwoleń
 • jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji
 • obowiązkowa kontrola przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie z przetwarzaniem odpadów
 • właściwość organów do orzekania w sprawach gospodarki odpadami i prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami
 • wygaśnięcie decyzji w zakresie gospodarowania odpadami
 • możliwość zmiany zezwolenia i przeniesienia na inny podmiot

7. Wpis do rejestru

 • kiedy na wniosek a kiedy z urzędu
 • kto uiszcza opłatę związaną z wpisem do rejestru
 • terminy uzyskania wpisu do rejestru
 • obowiązek posługiwania się numerem rejestrowym

8. Wymagania w zakresie ewidencji odpadów

 • podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów
 • zwolnienia z ewidencji odpadów
 • zmiana przepisów dotyczących obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji
 • odpadów i wypełnianiem dokumentów ewidencji odpadów

9. Zasady składania sprawozdań

10. Zmiana wymagań dotyczących postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, w tym zakaźnymi

11. Wytwarzanie odpadów komunalnych przez przedsiębiorców

 • rozróżnienie między odpadami komunalnymi a odpadami z działalności gospodarczej
 • selektywne zbieranie odpadów komunalnych
 • kiedy przedsiębiorca samodzielnie zawiera umowę na odbieranie odpadów komunalnych a kiedy składa deklarację i płaci gminie za gospodarowanie tymi odpadami.

 

OPIS SZKOLENIA

Adresaci szkolenia:
– przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe i inne podmioty wytwarzające odpady
– podmioty transportujące odpady
– przedsiębiorcy zbierający lub przetwarzający odpady
– podmioty pośredniczące w obrocie odpadami i sprzedawcy odpadów
Celem szkolenia jest zapoznanie z obowiązkami ciążącymi na wytwórcach odpadów, transportujących odpady, podmiotach zbierających i przetwarzających odpady, sprzedawcach odpadów i pośrednikach w obrocie odpadami. Omówione zostaną obowiązki związane z nowym wymogiem uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, jak również obowiązkami w zakresie uzyskiwania wymaganych decyzji administracyjnych, prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących przepisów wynikających z nowelizacji ustawy o odpadach.
W trakcie szkolenia poruszone zostaną wybrane problemy związane ze stosowaniem przepisów ustawy o odpadach i rozporządzeń wykonawczych – ich interpretacje (zwłaszcza dokonywane przez Ministerstwo Środowiska), orzecznictwo, wytyczne Komisji Europejskiej.Omówione zostaną także zgłaszane przez uczestników problemy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach.
PROWADZENIE SZKOLENIA
Prowadzącym szkolenie będzie radca prawny, który specjalizuje się w przepisach prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Ma w dorobku publikacje książkowe i artykuły z tego zakresu, w tym dla publikacji elektronicznej Prawo Ochrony Środowiska wydawnictwa Wolters Kluwer S.A. Wieloletni pracownik resortu środowiska. Doświadczony wykładowca – od dwudziestu lat prowadzi szkolenia z zakresu regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami. Prowadzi wykłady z zakresu prawa odpadowego na studiach podyplomowych z zakresu ochrony środowiska (Uczelnia Vistula, Uczelnia Łazarskiego).

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Wpływ upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych na wszczynanie i dalsze prowadzenie postępowań cywilnych

Grudzień 20, 2017 10:41 am Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

 

1. Uwagi wprowadzające

2. Postępowanie dotyczące masy układowej lub masy sanacyjnej

2.1 Uwagi ogólne

2.2 Pojęcie postępowania dotyczącego masy układowej lub masy sanacyjnej

2.3 Podział postępowań na postępowania dotyczące i niedotyczące masy układowej

lub sanacyjnej

3. Pozycja prawna nadzorcy oraz zarządcy w postępowaniach z ich udziałem

3.1 Uwagi wprowadzające

3.1.1 Kwalifikacja czynności procesowych nadzorcy sądowego i zarządcy w

świetle zakresu ich czynności w postępowaniu restrukturyzacyjnym

3.1.2 Znaczenie licencji doradcy restrukturyzacyjnego dla pozycja prawnej

nadzorcy lub zarządcy w postępowaniach sądowych, administracyjnych i

przed sądami polubownymi

3.2 Pozycja prawna nadzorcy sądowego w postępowaniach z jego udziałem

3.2.1 Pozycja prawna nadzorcy sądowego ustanowionego w przyspieszonym

postępowaniu układowym w postępowaniach z jego udziałem

3.2.2 Pozycja prawna nadzorcy sądowego ustanowionego w postępowaniu

układowym w postępowaniach z jego udziałem

3.3 Pozycja prawna zarządcy w postępowaniach sądowych, administracyjnych i

sądowoadministracyjnych z jego udziałem

3.3.1 Zdolność sądowa oraz zdolność procesowa zarządcy

3.3.2 Oznaczanie zarządcy jako podmiotu postępowania

3.3.3 Znaczenie ustanowienia zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym

dla pełnomocnictw udzielonych przez dłużnika w postępowaniach

sądowych

4. Wpływ postępowania o zatwierdzenie układu na postępowania sądowe, administracyjne

oraz sądowoadministracyjne

5. Wpływ przyspieszonego postępowania układowego na postępowania sądowe,

administracyjne oraz sądowoadministracyjne

6. Wpływ postępowania układowego na postępowania sądowe, administracyjne oraz

sądowoadministracyjne

7. Wpływ postępowania sanacyjnego na postępowania sądowe, administracyjne oraz

sądowoadministracyjne

7.1 Uwagi ogólne

7.2 Skutki ustanowienia zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym dla toczących

się postępowań cywilnych rozpoznawczych

7.3 Skutki ustanowienia zarządcy dla toczących się postępowań klauzulowych

7.4 Dopuszczalność wszczynania nowych postępowań cywilnych po ustanowieniu

 

OPIS SZKOLENIA

Zajęcia przeznaczone są dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub zamierzających taką licencję uzyskać, adwokatów, radców prawnych, aplikantów tych zawodów, pracowników banków i firm windykacyjnych, przedsiębiorców.

W trakcie zajęć omówiona zostanie ustawa z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i istotnie zmieniła również Prawo upadłościowe. Zarówno Prawo restrukturyzacyjne jak i Prawo upadłościowe istotnie ogranicza wierzycieli w możliwości prowadzenia przeciwko dłużnikowi/upadłemu postępowań sądowych oraz egzekucyjnych. Celem szkolenia jest omówienie procesowych skutków otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz ogłoszenia upadłości, przedstawienie podstaw oraz skutków zawieszenia postępowania cywilnego, zasad orzekania o kosztach procesu, wpływu upadłości i restrukturyzacji na postępowania zabezpieczające i egzekucyjne.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

sędzia dr hab. Anna Hrycaj – sędzia z ponad dwunastoletnim doświadczeniem w sprawach upadłościowych, doktor habilitowany nauk prawnych, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Autorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego, w tym: „Bankowy tytuł egzekucyjny”, „Egzekucja praktyczna” oraz kilkudziesięciu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: „Syndyk masy upadłości”, „Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, „Europejskie prawo upadłościowe”.

Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, aplikacji komorniczej, radcowskiej, adwokackiej.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Pozycja wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika

Grudzień 19, 2017 11:09 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

 1. Ogólne założenia Prawa restrukturyzacyjnego
 2. Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w tym pokrzywdzenie wierzycieli jako negatywna przesłanka prowadzenia postępowania
 3. Wierzyciel jako uczestnik postępowania restrukturyzacyjnego
 4. Rola rady wierzycieli
 5. Spis wierzytelności i środki zaskarżenia spisu w poszczególnych postępowaniach restrukturyzacyjnych
 6. Rola wierzyciela w głosowaniu nad układem
 7. Obowiązywanie układu
 8. Pozycja wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo
 9. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości

 

OPIS SZKOLENIA

Zajęcia przeznaczone są dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub zamierzających taką licencję uzyskać, adwokatów, radców prawnych, aplikantów tych zawodów, pracowników banków i firm windykacyjnych, przedsiębiorców.

W trakcie zajęć omówiona zostanie ustawa z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016r. Ustawa wprowadziła do porządku prawnego cztery postępowania restrukturyzacyjne zmierzające do zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami. Prawo restrukturyzacyjne z jednej strony daje przedsiębiorcom konkretne narzędzia pozwalające na uniknięcie upadłości i uratowanie przedsiębiorstwa, a z drugiej strony istotnie ogranicza prawa wierzycieli, m.in. wprowadzając określone ograniczenia możliwości prowadzenia postępowań egzekucyjnych. Jednocześnie jednak nowa regulacja istotnie wzmacnia pozycję prawną wierzycieli dając im realny wpływ na bieg postępowania. Celem szkolenia jest omówienie sposobu dochodzenia należności w postępowaniu restrukturyzacyjnym, praw i obowiązków wierzycieli, w tym praw związanych z funkcjonowaniem organów wierzycieli tj. rady wierzycieli oraz zgromadzenia wierzycieli.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

sędzia dr hab. Anna Hrycaj – sędzia z ponad dwunastoletnim doświadczeniem w sprawach upadłościowych, doktor habilitowany nauk prawnych, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Autorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego, w tym: „Bankowy tytuł egzekucyjny”, „Egzekucja praktyczna” oraz kilkudziesięciu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: „Syndyk masy upadłości”, „Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, „Europejskie prawo upadłościowe”.

Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, aplikacji komorniczej, radcowskiej, adwokackiej.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Windykacja – strategiczna gra z dłużnikami. Jak skutecznie używać nowoczesnych narzędzi psychologii.

Grudzień 19, 2017 10:53 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-16.15)

 1. „Być albo mieć” – czy warto mieć klienta za wszelką cenę?
 • DNA dłużnika – dlaczego klienci nie płacą w terminie?
 • Czynniki wpływające na zadłużenie w Polsce
 • Priorytety płatności dłużników, a płynność finansowa Twojej firmy
 1. Psychologia dłużnika – magia kłamstwa
 • Dlaczego klienci kłamią i trudno jest wierzycielowi odzyskać pieniądze?
 • Jak dobrze znasz swojego klienta? – psychologia zachowań dłużników
 • Sankcje – jak pomagają efektywnie windykować?
 1. Psychologiczne podstawy relacji z dłużnikiem
 • Strategie negocjacji z dłużnikami
 • Skuteczna komunikacja z dłużnikiem – jak budować efektywny dialog?
 • W co grają dłużnicy – jak reagować na ich wymówki?
 1. Techniki perswazji wykorzystywane w negocjacjach z dłużnikami
 • PINK ELEPHANTS IDEA – taktyki negocjacyjne
 • Sztuka targowania się z dłużnikiem
 • Techniki wywierania wpływu społecznego wykorzystywane w windykacji

 

OPIS SZKOLENIA

Negocjując spłatę zadłużenia dłużnik prowadzi z wierzycielem grę, gdzie Tylko jedna ze stron może wygrać. Albo Twoja firma, bo odzyska niespłacone należności. Albo dłużnik, który uniknie sankcji za brak spłaty zadłużenia. Aby wygrywać wierzyciel powinien znać i używać nowoczesnych narzędzi współczesnej psychologii w GRZE STRATEGICZNEJ prowadzonej z dłużnikami. Umiejętne budowanie relacji z trudnymi klientami, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi współczesnej psychologii, pozwoli Tobie lepiej pracować, czuć się komfortowo, jako wierzyciel i osiągać spektakularne wyniki negocjacyjne.
Szkolenie skierowane jest do działów księgowości, windykacji, przedstawicieli handlowych, którzy są odpowiedzialni za spływ należności, ale również do osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności negocjacyjne.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Monika Bekas – autorka licznych artykułów i prac naukowych z zakresu zarządzania należnościami, windykacji czy psychologii dłużnika. W 2013 roku ukazała się jej książka pt. Windykacja należności w praktyce. Wykłada windykację na studiach podyplomowych SGH w Warszawie. W ostatnich latach przeszkoliła ponad 3000 przedsiębiorstw. Pracowała w Krajowym Rejestrze Długów, zarządzała Kancelarią Prawną, a obecnie wspiera i pomaga wielu firmom rozwiązywać problemy z dłużnikami poprzez szkolenia, consulting, coaching i mentoring.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Reprezentacja spółek osobowych oraz spółek kapitałowych na różnych etapach ich działalności. Modyfikacje przedmiotowe i podmiotowe zakresu reprezentacji. Ocena skuteczności i ważności zawartych umów prawa handlowego

Grudzień 19, 2017 10:28 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.00)

1. Rozróżnienie w praktyce zakresu prawa reprezentacji od sposobu reprezentacji

2. Zarząd w spółkach kapitałowych jako najważniejszy organ uprawniony do ich
reprezentowania
a. konflikty w łonie zarządu i ich bezpośredni wpływ na funkcjonowanie spółek
b. ograniczenia przedmiotowe członka zarządu dotyczące prawa reprezentacji spółek
c. ograniczenia podmiotowe prawa reprezentacji spółek przez członka zarządu
d. kwestia dopuszczalności udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarządu przez pozostałych piastunów tego organu a także przez wspólników spółek

3. Pojęcie mandatu i kadencji członka zarządu oraz praktyczne problemy z tym
związane
a. powołanie członka zarządu
b. odwołanie członka zarządu
c. zawieszenie członka zarządu
d. problemy związane z rezygnacją z funkcji członka zarządu

4. Pozostałe podmioty uprawnione do reprezentowania spółki z o.o. i spółki
akcyjnej

5. Prokurent jako szczególnego rodzaju pełnomocnik upoważniony do
reprezentowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej
a. zakres umocowania prokurenta
b. zagadnienie prokury łącznej
c. ustawowe ograniczenia prokury

6. Reprezentacja spółki z o.o. i spółki akcyjnej w organizacji

7. Reprezentacja spółki z o.o. i spółki akcyjnej w likwidacji

8. Reprezentacja spółek osobowych i jej praktyczny wpływ na odpowiedzialność
wspólników

9. Dopuszczalne modyfikacje reprezentacji w spółkach osobowych

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest głównie do osób zarządzających w spółkach prawa handlowego i reprezentujących je w obrocie gospodarczym, jak również do profesjonalnych pełnomocników prowadzących obsługę prawną wskazanych podmiotów.
Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych w obrocie a także sposobów rozwiązywania sporów w spółkach prawa handlowego w przypadku narastających konfliktów. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się z kryteriami jakie sądy powszechne biorą pod uwagę przy ocenie skuteczności zawarcia kontraktów przez podmioty gospodarcze i to w kontekście badania prawidłowego sposobu ich reprezentacji. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje spotykane w praktyce obrotu gospodarczego.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Tomasz Chojnacki –  sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz kursów przygotowawczych na aplikacje prawnicze.

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard