Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Styczeń 4, 2018 2:35 pm Published by

 

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

 

1. Podmioty, na których ciążą obowiązki związane z opakowaniami i gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi

2. Zwolnienia a pomoc de minimis

3. Zasady podlegania wpisowi do rejestru

4. Pojęcie opakowań

5. Wymagania odnoszące się do opakowań

6. Pojęcie odpadów opakowaniowych i ich klasyfikacja

7. Wymagania związane z wprowadzaniem produktów w opakowaniach, w tym:

– osiąganie poziomów odzysku i recyklingu,

– dokumenty potwierdzające poziomy – zmienione zasady uzyskiwania

– publiczne kampanie edukacyjne,

8. Szczególne zasady dotyczące opakowań po środkach niebezpiecznych, w tym środkach ochrony roślin, i wielomateriałowych

9. Samodzielna realizacja obowiązków

10. Realizacja obowiązków przez organizację odzysku opakowań

11. Porozumienia dotyczące gospodarki odpadami opakowaniowymi

12. Ponoszenie opłaty produktowej

13. Wymagania dotyczące dystrybutorów

14. Opłata recyklingowa od torebek z tworzywa sztucznego

15. Kto podlega audytowi i zasady jego wykonywania

16. Skutki wyrycia nieprawidłowości w trakcie audytu

17. Kontrola i sankcje

18. Sprawozdawczość dotycząca opakowań i odpadów opakowaniowych

19. Zakres stosowania ustawy o odpadach, w tym ewidencja

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich podmiotów objętych ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzających produkty w opakowaniach, dystrybutorów takich produktów, organizacji odzysku opakowań oraz organizacji samorządu gospodarczego, podmiotów prowadzących recykling lub inny rodzaj odzysku odpadów opakowaniowych lub dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy albo eksportu takich odpadów.

Szczegółowo zostaną omówione obowiązki ciążące na poszczególnych grupach podmiotów.

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych instytucji i podstawowej praktyki oraz wskazanie zmian dotyczących nałożenia nowych lub modyfikacji istniejących obowiązków.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z obowiązującymi przepisami oraz z najnowszymi zmianami dotyczącymi gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z najnowszych nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, jak również z ustawy o odpadach (łącznie z nowelizacją tej ustawy).

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Prowadzącym szkolenie będzie radca prawny, który specjalizuje się w przepisach prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Ma w dorobku publikacje książkowe i artykuły z tego zakresu, w tym dla publikacji elektronicznej Prawo Ochrony Środowiska wydawnictwa Wolters Kluwer S.A. Wieloletni pracownik resortu środowiska. Doświadczony wykładowca – od dwudziestu lat prowadzi szkolenia z zakresu regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami. Prowadzi wykłady z zakresu prawa odpadowego na studiach podyplomowych z zakresu ochrony środowiska (Uczelnia Vistula, Uczelnia Łazarskiego).

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Zmiany w procedurze cywilnej zmierzające do jej uproszczenia. Nowa definicja dokumentu w kodeksie cywilnym, informatyzacja postępowania cywilnego oraz popularyzacja mediacji wprowadzone ustawami z dnia 10 lipca i 10 września 2015 roku „o zmianie kodeksu postępowania cywilnego”

Grudzień 21, 2017 6:22 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.00)

 

I.  Informatyzacja postępowania cywilnego.

1.      Wnoszenie pism procesowych drogą elektroniczną

a.       obowiązek składania pism w systemie teleinformatycznym a dokonanie wyboru takiej formy składania                      pism,

b.      osoby uprawnione do dokonania wyboru formy korespondencji z sądem,

c.       konsekwencje zastosowania systemu teleinformatycznego dla stron i sądu,

d.      pełnomocnictwo składane drogą elektroniczną,

e.       załączniki składane drogą elektroniczną,

f.        kwestie związane z uiszczaniem opłaty w przypadku stosowania systemu teleinformatycznego.

2.      Doręczenie pism procesowych drogą elektroniczną

a.       korespondencja z sądem,

b.      korespondencja pomiędzy stronami i ich pełnomocnikami,

c.       pozostawianie pism ze skutkiem doręczenia,

d.      potwierdzenie otrzymania doręczenia drogą elektroniczną.

3.      Umożliwienie przeprowadzenia posiedzenia sądowego przy użyciu urządzeń technicznych.

a.       przeprowadzenie posiedzenia „na odległość”,

b.      możliwość utrwalenia przebiegu posiedzenia przez strony.

II.  Uproszczenie procedury cywilnej.

1.      Odformalizowanie wezwań stron i świadków przez sąd.

2.      Poszerzenie katalogu spraw rozpatrywanych na posiedzeniu niejawnym

a.       przesłanki do wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym,

b.      wyrok na posiedzeniu niejawnym a możliwość wydania wyroku zaocznego.

3.      Złagodzenie przepisów dotyczących wyłączenia sędziego

a.       wyłączenie sędziego na wniosek,

b.      wyłączenie sędziego z urzędu.

4.      Poszerzenie katalogu spraw rozpatrywanych przez referendarzy sądowych.

5.      Zmiany w elektronicznym postepowaniu upominawczym

a.       umorzenie postępowania na wniosek powoda,

b.      uzupełnienie opłaty od pozwu,

c.       sprecyzowanie zakresu w jakim sprzeciw od nakazu zapłaty podlega uzupełnieniu.

III.   Nowa definicja dokumentu w kodeksie cywilnym i konsekwencje z tego wynikające dla postępowania cywilnego.

1.      Forma dokumentowa, elektroniczna i papierowa.

2.      Dokument jako nośnik informacji.

3.      Cechy dokumentu.

4.      Rodzaje dokumentów na gruncie kodeksu cywilnego.

5.      Konsekwencje  wprowadzenia formy dokumentacji do kodeksu cywilnego.

IV.    Zmiany w postępowaniu mediacyjnym zmierzające do popularyzacji pozasądowych metod rozwiązywania sporu.

1.      Obowiązek wskazania w pozwie prób polubownego rozwiązania sporu.

2.      Ekonomiczne zachęty do prowadzenia mediacji

a.       koszty mediacji a koszty sądowe,

b.      zasady zwrotu opłaty sądowej, wpływ mediacji na ustalanie wysokości kosztów pełnomocnika i stron                          postępowania.

3.      Nowa pozycja mediatora.

4.      Wszczęcie mediacji a przedawnienie roszczeń.

5.      Różnice pomiędzy spotkaniem informacyjnym a posiedzeniem niejawnym w sprawie mediacji.

6.      Zmiany w postępowaniu ze skargi o udzielenie wyroku sadu polubownego.

7.      Zmiany w postępowaniu o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego.

 

OPIS SZKOLENIA

Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się ze zmianami w procedurze cywilnej zmierzającej do przyspieszenia postępowania sądowego. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje spotykane w praktyce orzeczniczej.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Tomasz Chojnacki –  sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Hipoteka umowna, księgi wieczyste i nieruchomości – wybrane zagadnienia

Grudzień 21, 2017 5:30 pm Published by

 

PROGRAM SZKOLENIA

/w godz. 10.00-15.15 (1-wszy dzień) i 9.00-14.15 (2-gi dzień)/

 

 1. Księgi wieczyste prowadzone w systemie teleinformatycznym
 2. Definicja hipoteki oraz jej cechy charakterystyczne
 3. Przedmiot hipoteki
 • Nieruchomość
 • pojęcie nieruchomości
 • pojęcie nieruchomości rolnej i możliwość obciążania jej hipoteką
 • nieruchomości będące współwłasnością łączną
 • nieruchomości kościelne
 • nabycie własności nieruchomości – forma umowy oraz wpis do księgi wieczystej
 • Ułamkowa część nieruchomości
 • Użytkowanie wieczyste
 • Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
 • Problem garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych
 • Obciążenie hipoteką kilku nieruchomości – hipoteka łączna oraz repartycja hipoteki
 • Podział nieruchomości a hipoteka
 1. Zakres obciążenia nieruchomości
 • Części składowe
 • Przynależności
 • Wpływ hipoteki na skuteczność umowy zastawu, przewłaszczenia i cesji
 • Wzajemne relacje pomiędzy hipoteką a zastawem i przewłaszczeniem oraz cesją wierzytelności
 1. Inne niż hipoteka obciążenia nieruchomości
  • Dożywocie
  • Służebności osobiste, w tym służebność mieszkania
  • Służebności gruntowe, w tym służebność przejazdu oraz służebność drogi koniecznej
  • Użytkowanie, najem, dzierżawa
  • Forma ustanowienia praw wymienionych w pkt. 1 – 4
  • Wpływ obciążeń nieruchomości na możliwość i celowość obciążenia nieruchomości hipoteką, z uwzględnieniem art. 88 ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz art. 1000 – 1002 oraz 1025 kodeksu postępowania cywilnego
 2. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i wyjątki od tej zasady oraz jej skutki dla hipoteki i innych obciążeń nieruchomości
 3. Wierzytelność hipoteczna
  • Pojęcie wierzytelności hipotecznej
  • Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności tego samego wierzyciela
  • Zabezpieczenie jednej wierzytelności kilkoma hipotekami
 4. Ustanowienie hipoteki
  • Forma ustanowienia hipoteki;
  • Kwota i waluta hipoteki oraz problematyka nadzabezpieczenia
  • Kwota hipoteki w przypadku nieruchomości rolnej
  • Niedozwolone klauzule umowne i skutki ich umieszczenia
   • określenie innego niż postępowanie egzekucyjne sposobu zaspokojenie roszczeń z nieruchomości
   • zakaz obciążania lub zbywania nieruchomości
   • zakaz rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.
  • Dozwolone klauzule umowne
 5. Powstanie hipoteki
  • Ustanowienie a powstanie hipoteki
  • Wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej
  • charakter postępowania wieczystoksięgowego
  • uczestnicy postępowania
  • forma wniosku o wpis hipoteki
  • forma wniosku o wpis hipoteki notarialnej
  • treść wniosku o wpis hipoteki
  • oświadczenie wierzyciela o poparciu wniosku
  • Postępowanie przed sądem wieczystoksięgowym
   • w przypadku składania wniosku bezpośrednio przez właściciela nieruchomości
   • w przypadku składania wniosku przez notariusza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
  • Zasada związania sądu treścią wniosku oraz kolejnością jego wpływu
  • Środki odwoławcze od orzeczeń sądu wieczystoksięgowego
 6. Pierwszeństwo hipotek i innych praw ujawnionych w księdze wieczystej
  • Pojęcie pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych
  • Stałe pierwszeństwo hipotek
  • Pierwszeństwo hipoteki a pierwszeństwo praw wpisanych w Dziale III kw
  • Zmiana pierwszeństwa
  • Podstawienie wierzytelności
 7. Zmiana treści wierzytelności hipotecznej i hipoteki
 • Zmiana waluty
 • Zmiana kwoty
 • Zmiana terminu zapłaty
 • Zmiana oprocentowania
 • Zmiana wierzyciela hipotecznego (przelew wierzytelności hipotecznej)
 • Zamiana wierzytelności hipotecznej
 • Dodanie kolejnej wierzytelności hipotecznej
 1. Zmiana treści hipoteki – zmiana kwoty i waluty hipoteki
 2. Wygaśnięcie hipoteki
 3. Opróżnione miejsce hipoteczne
 • Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego oraz wtórnie opróżnionego miejsca hipotecznego
 • Powstanie opróżnionego miejsca hipotecznego
 • Uprawnienie właściciela nieruchomości do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
 • Roszczenie o przeniesienie albo wpisanie hipoteki na miejsce opróżnione przez inną hipotekę
 • Dopuszczalność przeniesienia lub wpisania hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne, w wypadku ustanowienia hipoteki w kwocie wyższej lub w innej walucie niż kwota lub waluta opróżnionego miejsca hipotecznego
 • Wygaśnięcie opróżnionego miejsca hipotecznego

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się w swojej działalności problemami zabezpieczania wierzytelności, w szczególności zabezpieczeniami hipotecznymi. Szkoleniem szczególnie mogą być zainteresowani pracownicy działów kredytowych i prawnych oraz działów finansowych i operacyjnych banków komercyjnych, spółdzielczych, SKOK-ów i innych firm przyjmujących jako zabezpieczenia swoich wierzytelności hipoteki.

Program szkolenia obejmuje najważniejsze zagadnienia dot. hipoteki, ksiąg wieczystych oraz nieruchomości. W szczególności uwzględnia aktualne orzecznictwo sądowe dot. tych zagadnień oraz praktykę.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez Izabelę Heropolitańską uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, członka zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego; arbitra Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich; rzeczoznawcy i konsultanta z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Jest autorką i współautorką ponad dwudziestu wielokrotnie wznawianych książek z dziedziny bankowości, a także analiz prawnych ukazujących się w Profesjonalnym Serwisie Bankowym

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Statystyka w MS Excel

Grudzień 21, 2017 5:29 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(w godz.: 1-wszy dzień 10.00-15.15, 2-gi dzień 9.00-14.15)

Dzień 1. 

1. Statystyka w badaniach empirycznych – jak właściwie zaplanować badanie? [ 1 godz. ]

 • czemu służą badania statystyczne?
 • różnice pomiędzy badaniami ilościowymi i jakościowymi,
 • cel badania,
 • podmiot badania,
 • przedmiot badania,
 • skale pomiarowe,
 • zakres badania,
 • źródła danych,
 • czas trwania badania,
 • rodzaje cech statystycznych.

2. Statystyczna analiza danych w MS Excel [ 1.5 godz. ]

 • średnia arytmetyczna i błąd oszacowania z próby,
 • miary zróżnicowania,
 • dominanta,
 • mediana,
 • miary asymetrii,
 • miary koncentracji.

3. Prezentacja danych empirycznych w praktyce  [ 1.5 godz. ]

 • tabele krzyżowe,
 • tabele przestawne,
 • histogram,
 • kwartyle oraz „box & whisker plot”.

 4. Analiza wariancji ANOVA w programie MS Excel  [ 1 godz. ]

 • analiza wariancji jednoczynnikowa,
 • analiza wariancji dwuczynnikowa bez powtórzeń,
 • analiza wariancji dwuczynnikowa z powtórzeniami.

5. Analiza korelacji  [ 1 godz. ]

 • związek przyczynowo-skutkowy i zależność pozorna,
 • współczynnik korelacji liniowej Pearsona,
 • prezentacja graficzna zmiennych skorelowanych,
 • macierz korelacji,

Dzień 2.

6.  Analiza korelacji – ciąg dalszy [ 0.5 godz. ]

 • testowanie istotności statystycznej współczynnika korelacji z próby,
 • interpretacja ekonomiczna związków korelacyjnych,
 • korelacja rang (Spearman’a).

 7. Analiza regresji z wykorzystaniem dodatku „Analiza danych”   [ 4 godz. ]

 • liniowy model regresji z jedną zmienną objaśniającą,
 • liniowy model regresji z wieloma zmiennymi objaśniającymi,
 • ocena dobroci dopasowania modelu do danych empirycznych,
 • interpretacja ekonomiczna parametrów modelu,
 • własności składnika resztowego i założenia metody MNK,
 • standaryzacja zmiennych i tworzenie rankingu zmiennych niezależnych.

8. Wspomaganie problemów decyzyjnych z wykorzystaniem dodatku „Solver” [ 1.5 godz. ]

 • optymalizacja zależności liniowych,
 • optymalizacja całkowitoliczbowa,
 • optymalizacja dla zmiennych zero-jedynkowych,
 • przykłady wspomagania podejmowania decyzji.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla:
– analityków danych,
– menedżerów pracujących z danymi ilościowymi,
– osób planujących prowadzenie badań statystycznych (np. rynku)
– osób zainteresowanych tematyką analizy danych.

Celem szkolenia jest:
1. Poznanie podstaw statystyki w zastosowaniach praktycznych.
2. Opanowanie wybranych metod analizy statystycznej w programie MS Excel. Zajęcia mają charakter warsztatowy z wykorzystaniem popularnych dodatków programu MS Excel (m.in. analiza danych, solver itd.).
3. Nabycie umiejętności poprawnego doboru metody analizy do typu problemu badawczego oraz interpretacji uzyskanych wyników.

Uwaga: wymagany własny laptop lub dopłata do ceny szkolenia 100 zł.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

dr Rafał Zbyrowski adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w badaniach ilościowych rynku i prognozowaniu sprzedaży z wykorzystaniem pakietów STATA, EViews, SPSS, Statistica, Gretl, MS Excel, AMOS. Trener Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) w ramach doradztwa finansowego EFPA oraz Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME). Twórca i realizator wielu kursów szkoleniowych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych związanych z budową i praktycznym wykorzystaniem narządzi ilościowych w biznesie. Analityk posiadający w swym dorobku wiele projektów badawczych z zakresu zarządzania, planowania sprzedaży i analizy rynku nieruchomości.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Windykacja należności w praktyce – procedury, zasady, efektywność

Grudzień 21, 2017 4:57 pm Published by

 

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-16.15)

 1. DEBT COLLECTIONS IMPLEMENTS – koło efektywnej windykacji
 • Priorytety płatności dłużników
 • Kiedy klient staje się nierzetelny, czyli strategie dłużników
 • Zasady postępowania z dłużnikami
 1. Proces windykacji polubownej i jego etapy
 • Narzędzia windykacji na etapie polubownym
 • Sankcje w windykacji a skuteczność podejmowanych działań
 • Monity – skuteczne narzędzie w rękach windykatora
 1. Regulamin i procedura windykacji – jak ją opracować?
 • Elementy procedury windykacji
 • Cel, przedmiot i wyznaczanie ścieżek w procedurze windykacyjnej
 • Na co zwrócić uwagę opracowując zasady postępowania z dłużnikami?
 1. Casy study: przykłady procedur windykacji dla branży handlowej, usługowej i produkcyjnej.

 

OPIS SZKOLENIA

W dzisiejszym świecie – pełnym zagrożeń i ostrej konkurencji –proces zarządzania wierzytelnościami zaczyna się już w chwili pozyskania nowego kontrahenta – od sprawdzenia jego wiarygodności i wypłacalności. Dobrze przygotowane procedury uchronią przedsiębiorstwo przed powstaniem zatorów płatniczych, a w rezultacie nawet przed utratą płynności finansowej.

Szkolenie skierowane jest do działów księgowości, windykacji, przedstawicieli handlowych, którzy są odpowiedzialni za spływ należności, ale również do osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności negocjacyjne.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Monika Bekas – autorka licznych artykułów i prac naukowych z zakresu zarządzania należnościami, windykacji czy psychologii dłużnika. W 2013 roku ukazała się jej książka pt. Windykacja należności w praktyce. Wykłada windykację na studiach podyplomowych SGH w Warszawie. W ostatnich latach przeszkoliła ponad 3000 przedsiębiorstw. Pracowała w Krajowym Rejestrze Długów, zarządzała Kancelarią Prawną, a obecnie wspiera i pomaga wielu firmom rozwiązywać problemy z dłużnikami poprzez szkolenia, consulting, coaching i mentoring.

 

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Taktyka profesjonalnego pełnomocnika ( metodyka pracy pełnomocnika)

Grudzień 21, 2017 4:56 pm Published by

 

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.00)

 

I . Wstęp

Profesjonalny pełnomocnik to pełnomocnik skuteczny ale także przewidujący i nieufny.

II. Pełnomocnictwo

 1. Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania treści pełnomocnictwa.
 • Wpływ rodzaju pełnomocnictwa na wynagrodzenie pełnomocnika.
 • Zakres pełnomocnictwa w kontekście możliwości zaskarżenia orzeczeń sądu oraz obowiązek kontroli jego treści przez przeciwnika procesowego.

 ….2. Treść pełnomocnictwa, a kwestie związane z zarzutem potrącenia.

 • Posługiwanie się pełnomocnictwem przez pełnomocnika (dołączenie pełnomocnictwa i jego odpisu).
 • Weryfikacja odpisu pełnomocnictwa.
 • Brak należytego umocowania, a zarzut nieważności postępowania.
 • Prawidłowe uwierzytelnienie pełnomocnictwa.
 • Ograniczenie zakresu pełnomocnictwa.
 • Tymczasowe dopuszczenie pełnomocnika do udziału w spawie.
 • Wypowiedzenie pełnomocnictwa, a działanie za stronę.

III. Postępowanie pełnomocnika przed złożeniem pozwu.

 1. Argumenty przemawiające za skorzystaniem przez pełnomocnika z mediacji.
 2. Wynagrodzenie pełnomocnika, a mediacja.
 3. Tajemnica mediacji.

IV. Rozróżnienie sprawy cywilnej od sprawy gospodarczej i jej znaczenie z punktu widzenia pracy pełnomocnika.

 1. Wpływ właściwości funkcjonalnej na właściwość miejscową, a spór kompetencyjny. Prawidłowa rola pełnomocnika.
 2. Konstytutywne elementy sprawy gospodarczej.
 • Definicja przedsiębiorcy.
 • Działalność gospodarcza a zawodowa.
 • Kiedy spór pozostaje w związku z prowadzona działalnością gospodarczą.

V. Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania pozwu przez pełnomocnika.

 1. Wskazanie podstawy prawnej dochodzonych roszczeń.
 2. Możliwość wskazania kilku ewentualnych podstaw prawnych wraz z uzasadnieniem faktycznym podstawy żądania.
 3. Przytoczenie okoliczności uzasadniających właściwość sądu.

VI. Twierdzenia jakie powinny być składane przez pełnomocników na różnych etapach postępowania w świetle obowiązującego systemu koncentracja materiału dowodowego.

 1. Pozew, a system koncentracji materiału dowodowego.
 2. Ocena pracy pełnomocnika przez pryzmat dobrych obyczajów ( art. 3 kpc). Zakres nadużywania praw procesowych i konsekwencje jego złamania.
 3. Relacja art. 207 § 5 kpc do obowiązków pełnomocnika wynikających z treści art. 132 kpc.
 4. Prawo strony wynikające z treści art. 217 § 1 kpc, a obowiązek sądu pominięcia spóźnionych przytoczeń ( art. 207 § 6 kpc).
 5. Składanie przez pełnomocnika pism procesowych w toku postepowania.
 6. Problematyka zarzutów w postepowaniu cywilnym.
 7. Rola pełnomocnika w przypadku realizowania przez sad obowiązków wynikających z treści art. 210 § 21 kpc oraz art. 212 kpc.
 8. Problematyka późniejszego zgłoszenia twierdzeń i wniosków dowodowych.
 9. Nowe przesłanki umożliwiające uwzględnienie spóźnionych twierdzeń
  i wniosków dowodowych i prawidłowe działanie pełnomocnika w tym zakresie ( art. 162 kpc).

VII Ocena profesjonalizmu pełnomocnika przez pryzmat  prawidłowego formułowania wniosków dowodowych.

 1. Przesłanki decyzji sądu w zakresie dopuszczenia lub oddalenia wniosku dowodowego jakie powinien znać pełnomocnik.
 2. Prawidłowa reakcja pełnomocnika na dopuszczenie przez sąd dowodu
  z urzędu.

VIII. Prawidłowy sposób formułowania przez pełnomocnika zarzutów i wniosków
w środkach odwoławczych i środkach zaskarżenia .

 1. Konieczność zaskarżenia postanowień Sądu I instancji zawartych
  w wyrokach (zwłaszcza dotyczących kosztów zastępstwa procesowego)
 2. Granice rozpoznania apelacji, a konieczność podniesienia przez pełnomocnika zarzutu dotyczącego uchybienia przez sąd przepisom procesowym w oparciu o treść art. 162 kpc.
 3. Prawidłowe działanie pełnomocnika w celu kontroli niezaskarżonych orzeczeń Sądu I instancji w ramach art. 380 kpc.
 4. Prawidłowe formułowanie przez pełnomocnika zarzutów naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego.

 

OPIS SZKOLENIA

Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się z kryteriami jakie sądy powszechne biorą pod uwagę przy ocenie skuteczności i profesjonalizmu działań pełnomocników. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje spotykane w praktyce orzeczniczej. Szkolenie to pozwoli słuchaczom na doskonalenie swoich działań w ceku realizacji najlepiej pojętego interesu swoich klientów.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie poprowadzi: Tomasz Chojnacki –  sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds. gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Gwarancje bankowe

Grudzień 21, 2017 3:57 pm Published by

 

PROGRAM SZKOLENIA 

(1-szy dzień w godz. 10.00-15.35, 2-gi dzień w  godz. 9.00-15.05)

 

 1. Przepisy dotyczące gwarancji bankowych
 2. Ogólna charakterystyka gwarancji bankowej
 • Definicja gwarancji bankowej
 • Charakter prawny gwarancji bankowej
 • Przedmiot gwarancji
 • Gwarancja bankowa jako czynność bankowa
 • Rodzaje gwarancji bankowych
 1. Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej
 1)  Podstawa udzielenia gwarancji bankowej
 2)  Definicja i forma zlecenia udzielenia gwarancji
 3)  Związanie banku treścią umowy zlecenia udzielenia gwarancji
 1. Umowa gwarancji
 • Tryb zawarcia umowy gwarancji
 • Strony i uczestnicy stosunku gwarancyjnego
 • Treść gwarancji bankowej
 • Elementy gwarancji
 • Poddanie gwarancji Jednolitym Regułom
 • Prawo, jakiemu podlega gwarancja
 • Zmiany w treści gwarancji
 1. Roszczenia z gwarancji
 1) Charakter prawny odpowiedzialności  banku-gwaranta
 2) Zgłoszenie żądania zapłaty przez beneficjenta gwarancji
 3) Żądanie płać lub przedłuż gwarancję
 4) Zapłata sumy gwarancyjnej
 5) Zarzuty gwaranta przeciwko żądaniu beneficjenta
 6) Uprawnienia regresowe banku wynikające z udzielenia gwarancji
 1. Wygaśnięcie gwarancji
 2. Przedawnienie roszczeń z gwarancji
 3. Przeniesienie wierzytelności z gwarancji
 4. Potwierdzenie gwarancji, regwarancja i promesa
 5. Roszczenie beneficjenta gwarancji
 6. Rodzaje typowych gwarancji bankowych
1) Gwarancje dobrego wykonania umowy
2) Gwarancje zapłaty
3) Gwarancja zwrotu zaliczki
4) Gwarancja wypłaty zaliczki
5) Gwarancje przetargowe
6) Gwarancja spłaty kredytu
 1. Omówienie przykładowej treści poszczególnych gwarancji

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla:  osób zlecających bankowi wystawianie gwarancji na zabezpieczenia swoich zobowiązań, osób przyjmujących jako zabezpieczenie swoich wierzytelności gwarancje bankowe, pracowników banków, którzy zajmują się przyjmowaniem od klientów zleceń udzielenia gwarancji bankowej, wystawiają te gwarancje oraz przyjmują żądania zapłaty sumy przez bank gwarantowanej
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami konstruowania zleceń udzielania gwarancji, konstruowania treści i właściwego ich czytania oraz interpretacji przez beneficjentów.
W programie szkolenia położono duży nacisk na stronę praktyczną stosowania gwarancji bankowych i przewidziano ćwiczenia w zakresie poprawności ich konstruowania i właściwej interpretacji.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez Izabelę Heropolitańską – uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, arbitra Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich; rzeczoznawcę i konsultanta z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Jest autorką i współautorką ponad dwudziestu wielokrotnie wznawianych książek z dziedziny bankowości, a także analiz prawnych ukazujących się w Profesjonalnym Serwisie Bankowym

 

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Prawne zabezpieczenia wierzytelności

Grudzień 20, 2017 10:05 pm Published by

 

PROGRAM SZKOLENIA 

(w godz.: 1-szy dzień 10.00-15.35, 2-gi dzień 9.00-15.05, 3-ci dzień 9.00-14.00)

 

I. Dzień

1. Prawne zabezpieczenia ogólnie
2. Problematyka nadzabezpieczenia
3. Zabezpieczenia wekslowe
1) Pojęcie weksla in blanco
– minimalne i maksymalne elementy, jakie powinien mieć weksel in blanco- elementy ustawowe oraz wybrane klauzule wekslowe – przykłady
– weksel in blanco zabezpieczający jedną wierzytelność, kilka wierzytelności oraz część wierzytelności
2) Poręczenie wekslowe (awal) – Przykłady
a) definicja poręczenia
b) miejsce poręczenia
c) forma poręczenia
3) Konstrukcja i treść deklaracji do weksla in blanco nieporęcznego i poręczonego – przykłady
4) Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na przyjęty wcześniej weksel in blanco; zmiana treści deklaracji do weksla in blanco oraz przyjęcie dodatkowych weksli
5) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy wystawianiu i poręczaniu weksla in blanco – przykłady, orzecznictwo
4. Poręczenie
1) Definicja poręczenia
2) Forma poręczenia
3) Rodzaje poręczenia
– poręczenie za dług istniejący
– poręczenie za dług przyszły
– poręczenie za całość długu
– poręczenie za część długu
4) Teść poręczenia
5) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy poręczaniu – przykłady, orzecznictwo
6) Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na udzielone wcześniej poręczenie

II. Dzień

5. Przelew wierzytelności (cesja)
1) Definicja
2) Zawarcie, forma i treść umowy przelewu – przykłady
3) Przelew na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz zawieszającym – przykłady umów przelewu
4) Co wierzyciel nabywa zawierając umowę przelewu wierzytelności na zabezpieczenie
5) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy cesji – przykłady, orzecznictwo
6) Rodzaje przelewu na zabezpieczenie
– Przelew wierzytelności istniejącej oraz wierzytelności przyszłej
– Przelew całości oraz części wierzytelności
– Przelew jednej lub kilku wierzytelności indywidualnie oznaczonych oraz przelew globalny
– Przelew wierzytelności należącej do kilku wierzycieli oraz przelew wierzytelności w stosunku do kilku dłużników
7) Przelew wierzytelności z rachunku bankowego – przykład umowy
8) Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia – przykład umowy
9) Dopuszczalność zmiany treści umowy, z której wynika przelana wierzytelność
6. Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych
1) Definicja zastawu i zastawu rejestrowego
2) Przedmiot zastawu rejestrowego
– rzeczy mogące być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
– rzeczy, które nie mogą być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
– rzeczy indywidualnie oznaczone, rzeczy oznaczone co do gatunku oraz zbiór rzeczy
3) Zastaw na zabezpieczenie kilku wierzytelności
4) Najczęściej popełniane błędy przy ustalaniu przedmiotu zastawu
5) Zawarcie i treść umowy zastawu – przykłady
6) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy zastawu – przykłady
7) Powstanie zastawu
8) Zmiana treści umowy zastawu ze szczególnym uwzględnieniem zmiany przedmiotu zastawu
7. Zastaw na prawach
1) Prawa mogące być przedmiotem zastawu
2) Forma i treść umowy zastawu
3) Rodzaje zastawów na prawach ze szczególnym uwzględnieniem zastawu na wierzytelności z rachunku bankowego
8. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
1) Definicja
2) Przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie
– rzeczy mogące być przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie
przykłady, orzecznictwo
– rzeczy, które nie mogą być przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady, orzecznictwo
– rzeczy indywidualnie oznaczone, rzeczy oznaczone co do gatunku oraz zbiór rzeczy
3) Przewłaszczenie na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz zawieszającym – przykłady umów
4) Najczęściej popełniane błędy przy ustalaniu przedmiotu przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady, orzecznictwo
5) Zawarcie i treść umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady
6) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady
7) Zmiana treści umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie

III. Dzień

9. Hipoteka
1) Definicja hipoteki
2) Przedmiot hipoteki
3) Zakres obciążenia nieruchomości
– Części składowe
– Przynależności
– Wpływ hipoteki na skuteczność umowy zastawu, przewłaszczenia i cesji
4) Wierzytelność hipoteczna
– Zabezpieczenie hipoteką jednej wierzytelności
– Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności
5) Ustanowienie hipoteki umownej – Forma i treść umowy o ustanowienie hipoteki
6) Powstanie hipoteki
– Ustanowienie a powstanie hipoteki
– Wpis hipoteki do księgi wieczystej
– Uprawomocnienie się wpisu hipoteki do księgi wieczystej
7) Pierwszeństwo hipoteki
– Pojęcie
– Pierwszeństwo hipoteki a pierwszeństwo praw wpisanych w Dziale III kw
8) Zmiana treści hipoteki
– Forma zmiany treści hipoteki
– Zmiana przedmiotu hipoteki
– Zmiana wierzytelności hipotecznej
– Zamiana wierzytelności hipotecznej
9) Wygaśnięcie hipoteki
10) Opróżnione miejsce hipoteczne
– Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego
– Chwila powstania opróżnionego miejsca hipotecznego
– Uprawnienia właściciela nieruchomości w razie wygaśnięcia hipoteki
– Uprawnienie do rozporządzenia przez właściciela nieruchomości opróżnionym miejscem hipotecznym
– Roszczenie wierzyciela hipotecznego o przeniesienie jego hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie (3 dni) przeznaczone jest dla pracowników banków, towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów zajmujących się zawodowo udzielaniem pożyczek, kredytów, poręczeń, gwarancji i zawieraniem umów leasingu oraz pracowników innych przedsiębiorstw, które zawierają umowy wymagające prawnego zabezpieczenia ich wykonania.

Korzyści udziału w szkoleniu: z udzielaniem kredytów, pożyczek, gwarancji czy zawieraniem umów leasingu potencjalnie wiąże się ryzyko, które powoduje konieczność zabezpieczania się przed skutkami ewentualnego niespłacenia długu. Szkolenie nt. prawnych zabezpieczeń wierzytelności będzie pomocą w wyborze jak najlepszego prawnego zabezpieczenia poprzez wskazanie zalet i wad poszczególnych form zabezpieczenia. Szkolenie obejmuje wszystkie najważniejsze prawne zabezpieczenia zarówno osobiste, jak i rzeczowe.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez Izabelę Heropolitańską – uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, arbitra Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich; rzeczoznawcę i konsultanta z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Jest autorką i współautorką ponad dwudziestu wielokrotnie wznawianych książek z dziedziny bankowości, a także analiz prawnych ukazujących się w Profesjonalnym Serwisie Bankowym.

 

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Odpowiedzialność korporacyjna i odszkodowawcza członków zarządu spółek kapitałowych oraz sankcja zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Praktyczne uwagi w zakresie postępowania sądowego

Grudzień 20, 2017 7:10 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA 

(godz. 10.00-15.00)

1. Charakter odpowiedzialności członka zarządu spółki kapitałowej
a. odpowiedzialność dyscyplinarna ( korporacyjna )
b. zawieszenie w pełnieniu funkcji członka zarządu oraz kwestie związane z delegowaniem osoby do pełnienia funkcji członka zarządu
c. odpowiedzialność cywilnoprawna ( odszkodowawcza )

2. Odpowiedzialność członka zarządu przy tworzeniu spółki oraz podwyższaniu kapitału zakładowego

3. Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu przewidziana w przepisach kodeksu spółek handlowych
a. wobec wierzycieli spółki z tytułu naruszenia obowiązków ustawowych
(art.291 k.s.h. i art.479 k.s.h.)
b. wobec spółki oraz osób trzecich (art. 292 k.s.h., art. 480 do 484 k.s.h.)

4. Odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania
a. przesłanki podmiotowe i przedmiotowe odpowiedzialności
b. przesłanki egzoneracyjne wyłączające odpowiedzialność członka zarządu
c. kadencja a mandat członka zarządu w kontekście jego odpowiedzialności
d. pojęcie bezskutecznej egzekucji

Geneza instytucji zakazu prowadzenia działalności gospodarczej jako sankcji dla reprezentantów spółek kapitałowych
5. Krąg podmiotów wobec których zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może być orzeczony

6. Podstawy orzeczenia zakazu – przesłanki pozytywne i negatywne

7. Postępowanie w przedmiocie orzeczenia zakazu

8. Zagadnienia związane z wpisem orzeczenia o zakazie do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest głównie do osób zarządzających w spółkach prawa handlowego i uczestniczących w obrocie gospodarczym a także do reprezentantów i pełnomocników wskazanych podmiotów.

Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej odpowiedzialności osób reprezentujących spółki kapitałowe uczestniczące w obrocie gospodarczym. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się z kryteriami jakie sądy powszechne biorą pod uwagę przy ocenie odpowiedzialności wskazanych osób. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje spotykane w praktyce obrotu gospodarczego.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Tomasz Chojnacki –  sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Upadłość konsumencka – orzecznictwo, praktyka

Grudzień 20, 2017 6:16 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

1. Podstawy ogłoszenia upadłości konsumenta (przesłanki  negatywne, klauzule generalne)

2. Masa upadłości – skład i likwidacja

3. Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych upadłego

4. Plan spłaty (ustalanie, zaskarżanie)

5. Wykonywanie i zmiany planu spłaty

6. Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty i po wykonaniu planu spłaty; skutki umorzenia zobowiązań

7. Wpływ upadłości konsumenckiej i umorzenia zobowiązań dla dochodzenia roszczeń od dłużnika

8. Praktyczne problemy upadłości małżonków

9. Upadłość konsumencka za granicą, w tym upadłość likwidacyjna konsumenta w wybranych państwach systemu common law.

 

OPIS SZKOLENIA

Zajęcia przeznaczone są dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub zamierzających taką licencję uzyskać, adwokatów, radców prawnych, aplikantów tych zawodów, pracowników banków i firm windykacyjnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz ośrodków pomocy rodzinie, miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów

W trakcie zajęć omówiona zostanie część ustawy Prawo upadłościowe w zakresie postępowania upadłościowego osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, tj. tzw. „upadłości konsumenckiej”.

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o orzecznictwo sądów upadłościowych i sądów odwoławczych. W ramach zajęć zostaną przedstawione praktyczne problemy pojawiające się w postępowaniach upadłościowych prowadzonych wobec konsumentów.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Prowadzenie szkolenia: sędzia Anna Hrycaj – doktor habilitowany nauk prawnych; sędzia Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Warszawie z kilkunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych; profesor nadzwyczajny, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Badań nad Niewypłacalnością oraz kierownik studiów doktoranckich nauk prawnych Uczelni Łazarskiego w Warszawie; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz aplikacji radcowskiej, adwokackiej i komorniczej; członek zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego; ekspert Zespołu do opracowania projektu zmian przepisów w zakresie upadłości konsumenckie powołanego zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r., członek Komitetu Sterującego projektu Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości; w 2012 r. ekspert Komisji Europejskiej ds. nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego; członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute; autorka i współautorka wielu publikacji dotyczących postępowania cywilnego i egzekucyjnego oraz prawa upadłościowego (w tym, Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji, Komentarz, P. Filipiak (red. nauk.), A. Hrycaj, Ł. Lipowicz, Poznań 2015; Postanowienie sądu o ustaleniu planu spłaty w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, (współautor: Agnieszka Owczarewicz, Albin Pawłowsk), Doradca Restrukturyzacyjny nr 6, 4/2016; Oddłużenie upadłego konsumenta a brak zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, Monitor Prawniczy 2016, nr 2.)

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Prawo restrukturyzacyjne ratunkiem dla przedsiębiorcy w kryzysie

Grudzień 20, 2017 5:10 pm Published by

 

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

1. Cel Prawa restrukturyzacyjnego jak narzędzia służącego uniknięciu upadłości dłużnika

2. Cztery procedury jako cztery drogi wyjścia z kryzysu

3. Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

4. Organy i uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego – wzajemne relacje, współdziałanie

5. Zawarcie i zatwierdzenie układu

6. Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu

7. Przebieg przyspieszonego postępowania układowego

8. Przebieg postępowania układowego

9. Postępowanie sanacyjne jako instrument głębokiej restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika

10. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości

 

OPIS SZKOLENIA

Zajęcia przeznaczone są dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub zamierzających taką licencję uzyskać, adwokatów, radców prawnych, aplikantów tych zawodów, pracowników banków i firm windykacyjnych, przedsiębiorców.

W trakcie zajęć omówiona zostanie ustawa z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016r. Ustawa wprowadziła do porządku prawnego cztery postępowania restrukturyzacyjne zmierzające do zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami. Prawo restrukturyzacyjne z jednej strony daje przedsiębiorcom konkretne narzędzia pozwalające na uniknięcie upadłości i uratowanie przedsiębiorstwa, a z drugiej strony istotnie ogranicza prawa wierzycieli, m.in. wprowadzając określone ograniczenia możliwości prowadzenia postępowań egzekucyjnych. Jednocześnie jednak nowa regulacja istotnie wzmacnia pozycję prawną wierzycieli dając im realny wpływ na bieg postępowania. Celem szkolenia jest omówienie sposobu dochodzenia należności w postępowaniu restrukturyzacyjnym, praw i obowiązków wierzycieli, w tym praw związanych z funkcjonowaniem organów wierzycieli tj. rady wierzycieli oraz zgromadzenia wierzycieli.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Prelegent: sędzia dr hab. Anna Hrycaj – sędzia z ponad dwunastoletnim doświadczeniem w sprawach upadłościowych, doktor habilitowany nauk prawnych, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Autorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego, w tym: „Bankowy tytuł egzekucyjny”, „Egzekucja praktyczna” oraz kilkudziesięciu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: „Syndyk masy upadłości”, „Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, „Europejskie prawo upadłościowe”.

Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, aplikacji komorniczej, radcowskiej, adwokackiej.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Telewindykacja – sztuka negocjacji z dłużnikami przez telefon

Grudzień 20, 2017 12:44 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA 

(godz. 10.00-16.15)

 1. Zasady windykacji przez telefon:
 • Najczęstsze popełniane błędy
 • Bariery emocjonalne wierzyciela i dłużnika
 • „Dekalog” w rozmowie windykatora
 1. Profesjonalna rozmowa windykacyjna przez telefon:
 • Błędy strategiczne i negocjacyjne w rozmowach telefonicznych
 • Etapy rozmowy windykacyjnej
 • Emisja głosu w rozmowie telefonicznej
 • Strategie windykacji przez telefon
 1. Rola i znaczenie sankcji w rozmowie telefonicznej:
 • Sankcje psychologiczno – społeczne
 • Sankcje wynikające ze współpracy
 • Sankcje prawne
 1. Wymówki stosowane przez dłużników w rozmowie telefonicznej:
 • Typologia rozmówców – dłużników
 • Sposoby skutecznego radzenia z wymówkami dłużników

OPIS SZKOLENIA

W całym procesie windykacji polubownej rozmowa telefoniczna jest bardzo często pierwszym działaniem skierowanym do niesolidnego klienta, który nie reguluje swoich zobowiązań w terminie. Dlatego windykowanie niespłaconych należności przez telefon jest sztuką, którą warto doskonalić. Od umiejętności windykatora zależy czy dłużnik spłaci szybko swoje zadłużenie. Negocjacje prowadzane z dłużnikiem przez telefon w sposób mało profesjonalny prowadzą tylko do nieskutecznej windykacji.
Szkolenie skierowane jest do działów księgowości, windykacji, przedstawicieli handlowych, którzy są odpowiedzialni za spływ należności, ale również do osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności negocjacyjne.

PROWADZENIE SZKOLENIA

Monika Bekas – autorka licznych artykułów i prac naukowych z zakresu zarządzania należnościami, windykacji czy psychologii dłużnika. W 2013 roku ukazała się jej książka pt. Windykacja należności w praktyce. Wykłada windykację na studiach podyplomowych SGH w Warszawie. W ostatnich latach przeszkoliła ponad 3000 przedsiębiorstw. Pracowała w Krajowym Rejestrze Długów, zarządzała Kancelarią Prawną, a obecnie wspiera i pomaga wielu firmom rozwiązywać problemy z dłużnikami poprzez szkolenia, consulting, coaching i mentoring.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Prognozowanie sprzedaży w MS Excel

Grudzień 20, 2017 12:43 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(w godz.: 1-wszy dzień 10.00-15.15, 2-gi dzień 9.00-14.15)

Dzień 1.

1. Szeregi czasowe sprzedaży: [ 0.5 godz. ]

– rodzaje danych w analizie i prognozowaniu sprzedaży,
– składniki szeregów czasowych sprzedaży.

2. Modele rozwoju sprzedaży w czasie: [ 0.5 godz. ]

– metody naiwne,
– prognozowanie sprzedaży na podstawie metod naiwnych.

3. Trend i sezonowość sprzedaży: [ 1.5 godz. ]

– rodzaje trendów,
– wygładzanie szeregu sprzedaży (identyfikacja trendu metodą mechaniczną),
– obliczanie i interpretacja wskaźników sezonowości sprzedaży,
– model trendu.

4. Błędy prognoz: [ 0.5 godz. ]

– obliczanie błędu prognozy,
– rodzaje błędów prognoz.

5. Wyodrębnianie determinantów sprzedaży: [ 1 godz. ]

– Jak sprawdzić co wpływa na moją sprzedaż?
– testowanie korelacji sprzedaży z wybranymi zmiennymi objaśniającymi,
– determinizm sprzedaży – wyciąganie wniosków na podstawie danych z próby.

6. Budowa prostego modelu zależności jednokierunkowej: [ 1 godz. ]

– liniowy model regresji z jedną zmienną, która objaśnia sprzedaż,
– liniowy model regresji z wieloma zmiennymi objaśniającymi sprzedaż,
– ocena modelu sprzedaży,
– interpretacja związków w modelu sprzedaży,
– prognozowanie sprzedaży na podstawie liniowego modelu sprzedaży.

7. Przykład prostej analizy połączonej (conjoint): [ 1 godz. ]

– przykład badania preferencji nabywców,
– kodowanie danych jakościowych i ilościowych,
– weryfikacja cech produktu zwiększających lub zmniejszających sprzedaż.

Dzień 2.

8. Nieliniowe modele sprzedaży: [ 2 godz. ]

– model potęgowy,
– model wykładniczy,
– model hiperboliczny (określanie poziomu nasycenia sprzedaży),
– model logarytmiczny,
– model wielomianowy (cykl życia produktu).

9. Dostosowywanie poziomu ceny: [ 0.5 godz. ]

– prognozowanie sprzedaży, przy różnym poziomie ceny,
– przykład zastosowania modeli nieliniowych.

10. Modele sprzedaży z trendem analitycznym: [ 1 godz. ]

– liniowe modele z trendem,
– nieliniowe modele z trendem,
– prognozowanie sprzedaży na podstawie modeli z trendem.

11. Modele sprzedaży z trendem analitycznym i sezonowością: [ 0.5 godz. ]

– kodowanie zmian sezonowych,
– testowanie wahań sezonowych sprzedaży,
– prognozowanie sprzedaży na podstawie modeli z trendem i sezonowością.

12. Proces naśladownictwa nabywców: [ 1.5 godz. ]

– przygotowanie danych,
– prognozowanie na podstawie sprzedaży opóźnionej w czasie,
– prognozy statyczne i prognozy dynamiczne sprzedaży.

13. Prognozowanie w oparciu o modele mieszane – łączenie poznanych metod [ 0.5 godz. ]

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla:
– analityków sprzedaży,
– menadżerów sprzedaży,
– osób zajmujących się planowaniem sprzedaży,
– osób zainteresowanych tematyką prognozowania sprzedaży.

Celem szkolenia jest opanowanie podstawowych metod analizy ilościowej sprzedaży w programie MS Excel dla potrzeb prognozowania.

 

Uwaga: wymagany własny laptop lub dopłata do ceny szkolenia 100 zł.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Prowadzenie szkolenia: dr Rafał Zbyrowski adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w badaniach ilościowych rynku i prognozowaniu sprzedaży z wykorzystaniem pakietów STATA, EViews, SPSS, Statistica, Gretl, MS Excel, AMOS. Trener Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) w ramach doradztwa finansowego EFPA oraz Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME). Twórca i realizator wielu kursów szkoleniowych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych związanych z budową i praktycznym wykorzystaniem narządzi ilościowych w biznesie. Analityk posiadający w swym dorobku wiele projektów badawczych z zakresu zarządzania, planowania sprzedaży i analizy rynku nieruchomości.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Podstawowe obowiązki podmiotów związane z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami

Grudzień 20, 2017 11:17 am Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(godz.10.00-15.15)

1. Kto jest wytwórcą odpadów, inne podmioty podlegające pod przepisy ustawy

2. Pojęcie odpadów

 • kiedy substancje i materiały są odpadami
 • substancje i materiały wyłączone z zakresu ustawy o odpadach
 • katalog odpadów
 • odpady niebezpieczne i zmiana klasyfikacji na odpady inne niż niebezpieczne
 • produkt uboczny
 • utrata statusu odpadów, kryteria wynikające z przepisów UE

3. Wymagania dotyczące transportu odpadów

4. Zasady magazynowania i zbierania odpadów

5. Przekazanie odpadów i odpowiedzialności za odpady

 • komu można przekazywać odpady
 • zakończenie odpowiedzialności wytwórcy odpadów lub innego przekazującego
 • odpady
 • rola transportującego odpady, sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie
 • odpadami

6. Uzyskiwanie decyzji administracyjnych z uwzględnieniem zmian:

 • decyzje wymagane na wytwarzanie odpadów
 • wymagane zezwolenia na gospodarowanie odpadami, podmioty zwolnione z obowiązku uzyskiwania zezwoleń
 • jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji
 • obowiązkowa kontrola przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie z przetwarzaniem odpadów
 • właściwość organów do orzekania w sprawach gospodarki odpadami i prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami
 • wygaśnięcie decyzji w zakresie gospodarowania odpadami
 • możliwość zmiany zezwolenia i przeniesienia na inny podmiot

7. Wpis do rejestru

 • kiedy na wniosek a kiedy z urzędu
 • kto uiszcza opłatę związaną z wpisem do rejestru
 • terminy uzyskania wpisu do rejestru
 • obowiązek posługiwania się numerem rejestrowym

8. Wymagania w zakresie ewidencji odpadów

 • podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów
 • zwolnienia z ewidencji odpadów
 • zmiana przepisów dotyczących obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji
 • odpadów i wypełnianiem dokumentów ewidencji odpadów

9. Zasady składania sprawozdań

10. Zmiana wymagań dotyczących postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, w tym zakaźnymi

11. Wytwarzanie odpadów komunalnych przez przedsiębiorców

 • rozróżnienie między odpadami komunalnymi a odpadami z działalności gospodarczej
 • selektywne zbieranie odpadów komunalnych
 • kiedy przedsiębiorca samodzielnie zawiera umowę na odbieranie odpadów komunalnych a kiedy składa deklarację i płaci gminie za gospodarowanie tymi odpadami.

 

OPIS SZKOLENIA

Adresaci szkolenia:
– przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe i inne podmioty wytwarzające odpady
– podmioty transportujące odpady
– przedsiębiorcy zbierający lub przetwarzający odpady
– podmioty pośredniczące w obrocie odpadami i sprzedawcy odpadów
Celem szkolenia jest zapoznanie z obowiązkami ciążącymi na wytwórcach odpadów, transportujących odpady, podmiotach zbierających i przetwarzających odpady, sprzedawcach odpadów i pośrednikach w obrocie odpadami. Omówione zostaną obowiązki związane z nowym wymogiem uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, jak również obowiązkami w zakresie uzyskiwania wymaganych decyzji administracyjnych, prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących przepisów wynikających z nowelizacji ustawy o odpadach.
W trakcie szkolenia poruszone zostaną wybrane problemy związane ze stosowaniem przepisów ustawy o odpadach i rozporządzeń wykonawczych – ich interpretacje (zwłaszcza dokonywane przez Ministerstwo Środowiska), orzecznictwo, wytyczne Komisji Europejskiej.Omówione zostaną także zgłaszane przez uczestników problemy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach.
PROWADZENIE SZKOLENIA
Prowadzącym szkolenie będzie radca prawny, który specjalizuje się w przepisach prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Ma w dorobku publikacje książkowe i artykuły z tego zakresu, w tym dla publikacji elektronicznej Prawo Ochrony Środowiska wydawnictwa Wolters Kluwer S.A. Wieloletni pracownik resortu środowiska. Doświadczony wykładowca – od dwudziestu lat prowadzi szkolenia z zakresu regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami. Prowadzi wykłady z zakresu prawa odpadowego na studiach podyplomowych z zakresu ochrony środowiska (Uczelnia Vistula, Uczelnia Łazarskiego).

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Wpływ upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych na wszczynanie i dalsze prowadzenie postępowań cywilnych

Grudzień 20, 2017 10:41 am Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

 

1. Uwagi wprowadzające

2. Postępowanie dotyczące masy układowej lub masy sanacyjnej

2.1 Uwagi ogólne

2.2 Pojęcie postępowania dotyczącego masy układowej lub masy sanacyjnej

2.3 Podział postępowań na postępowania dotyczące i niedotyczące masy układowej

lub sanacyjnej

3. Pozycja prawna nadzorcy oraz zarządcy w postępowaniach z ich udziałem

3.1 Uwagi wprowadzające

3.1.1 Kwalifikacja czynności procesowych nadzorcy sądowego i zarządcy w

świetle zakresu ich czynności w postępowaniu restrukturyzacyjnym

3.1.2 Znaczenie licencji doradcy restrukturyzacyjnego dla pozycja prawnej

nadzorcy lub zarządcy w postępowaniach sądowych, administracyjnych i

przed sądami polubownymi

3.2 Pozycja prawna nadzorcy sądowego w postępowaniach z jego udziałem

3.2.1 Pozycja prawna nadzorcy sądowego ustanowionego w przyspieszonym

postępowaniu układowym w postępowaniach z jego udziałem

3.2.2 Pozycja prawna nadzorcy sądowego ustanowionego w postępowaniu

układowym w postępowaniach z jego udziałem

3.3 Pozycja prawna zarządcy w postępowaniach sądowych, administracyjnych i

sądowoadministracyjnych z jego udziałem

3.3.1 Zdolność sądowa oraz zdolność procesowa zarządcy

3.3.2 Oznaczanie zarządcy jako podmiotu postępowania

3.3.3 Znaczenie ustanowienia zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym

dla pełnomocnictw udzielonych przez dłużnika w postępowaniach

sądowych

4. Wpływ postępowania o zatwierdzenie układu na postępowania sądowe, administracyjne

oraz sądowoadministracyjne

5. Wpływ przyspieszonego postępowania układowego na postępowania sądowe,

administracyjne oraz sądowoadministracyjne

6. Wpływ postępowania układowego na postępowania sądowe, administracyjne oraz

sądowoadministracyjne

7. Wpływ postępowania sanacyjnego na postępowania sądowe, administracyjne oraz

sądowoadministracyjne

7.1 Uwagi ogólne

7.2 Skutki ustanowienia zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym dla toczących

się postępowań cywilnych rozpoznawczych

7.3 Skutki ustanowienia zarządcy dla toczących się postępowań klauzulowych

7.4 Dopuszczalność wszczynania nowych postępowań cywilnych po ustanowieniu

 

OPIS SZKOLENIA

Zajęcia przeznaczone są dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub zamierzających taką licencję uzyskać, adwokatów, radców prawnych, aplikantów tych zawodów, pracowników banków i firm windykacyjnych, przedsiębiorców.

W trakcie zajęć omówiona zostanie ustawa z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i istotnie zmieniła również Prawo upadłościowe. Zarówno Prawo restrukturyzacyjne jak i Prawo upadłościowe istotnie ogranicza wierzycieli w możliwości prowadzenia przeciwko dłużnikowi/upadłemu postępowań sądowych oraz egzekucyjnych. Celem szkolenia jest omówienie procesowych skutków otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz ogłoszenia upadłości, przedstawienie podstaw oraz skutków zawieszenia postępowania cywilnego, zasad orzekania o kosztach procesu, wpływu upadłości i restrukturyzacji na postępowania zabezpieczające i egzekucyjne.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

sędzia dr hab. Anna Hrycaj – sędzia z ponad dwunastoletnim doświadczeniem w sprawach upadłościowych, doktor habilitowany nauk prawnych, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Autorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego, w tym: „Bankowy tytuł egzekucyjny”, „Egzekucja praktyczna” oraz kilkudziesięciu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: „Syndyk masy upadłości”, „Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, „Europejskie prawo upadłościowe”.

Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, aplikacji komorniczej, radcowskiej, adwokackiej.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Pozycja wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika

Grudzień 19, 2017 11:09 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

 1. Ogólne założenia Prawa restrukturyzacyjnego
 2. Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w tym pokrzywdzenie wierzycieli jako negatywna przesłanka prowadzenia postępowania
 3. Wierzyciel jako uczestnik postępowania restrukturyzacyjnego
 4. Rola rady wierzycieli
 5. Spis wierzytelności i środki zaskarżenia spisu w poszczególnych postępowaniach restrukturyzacyjnych
 6. Rola wierzyciela w głosowaniu nad układem
 7. Obowiązywanie układu
 8. Pozycja wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo
 9. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości

 

OPIS SZKOLENIA

Zajęcia przeznaczone są dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub zamierzających taką licencję uzyskać, adwokatów, radców prawnych, aplikantów tych zawodów, pracowników banków i firm windykacyjnych, przedsiębiorców.

W trakcie zajęć omówiona zostanie ustawa z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016r. Ustawa wprowadziła do porządku prawnego cztery postępowania restrukturyzacyjne zmierzające do zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami. Prawo restrukturyzacyjne z jednej strony daje przedsiębiorcom konkretne narzędzia pozwalające na uniknięcie upadłości i uratowanie przedsiębiorstwa, a z drugiej strony istotnie ogranicza prawa wierzycieli, m.in. wprowadzając określone ograniczenia możliwości prowadzenia postępowań egzekucyjnych. Jednocześnie jednak nowa regulacja istotnie wzmacnia pozycję prawną wierzycieli dając im realny wpływ na bieg postępowania. Celem szkolenia jest omówienie sposobu dochodzenia należności w postępowaniu restrukturyzacyjnym, praw i obowiązków wierzycieli, w tym praw związanych z funkcjonowaniem organów wierzycieli tj. rady wierzycieli oraz zgromadzenia wierzycieli.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

sędzia dr hab. Anna Hrycaj – sędzia z ponad dwunastoletnim doświadczeniem w sprawach upadłościowych, doktor habilitowany nauk prawnych, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Autorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego, w tym: „Bankowy tytuł egzekucyjny”, „Egzekucja praktyczna” oraz kilkudziesięciu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: „Syndyk masy upadłości”, „Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, „Europejskie prawo upadłościowe”.

Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, aplikacji komorniczej, radcowskiej, adwokackiej.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Windykacja – strategiczna gra z dłużnikami. Jak skutecznie używać nowoczesnych narzędzi psychologii.

Grudzień 19, 2017 10:53 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-16.15)

 1. „Być albo mieć” – czy warto mieć klienta za wszelką cenę?
 • DNA dłużnika – dlaczego klienci nie płacą w terminie?
 • Czynniki wpływające na zadłużenie w Polsce
 • Priorytety płatności dłużników, a płynność finansowa Twojej firmy
 1. Psychologia dłużnika – magia kłamstwa
 • Dlaczego klienci kłamią i trudno jest wierzycielowi odzyskać pieniądze?
 • Jak dobrze znasz swojego klienta? – psychologia zachowań dłużników
 • Sankcje – jak pomagają efektywnie windykować?
 1. Psychologiczne podstawy relacji z dłużnikiem
 • Strategie negocjacji z dłużnikami
 • Skuteczna komunikacja z dłużnikiem – jak budować efektywny dialog?
 • W co grają dłużnicy – jak reagować na ich wymówki?
 1. Techniki perswazji wykorzystywane w negocjacjach z dłużnikami
 • PINK ELEPHANTS IDEA – taktyki negocjacyjne
 • Sztuka targowania się z dłużnikiem
 • Techniki wywierania wpływu społecznego wykorzystywane w windykacji

 

OPIS SZKOLENIA

Negocjując spłatę zadłużenia dłużnik prowadzi z wierzycielem grę, gdzie Tylko jedna ze stron może wygrać. Albo Twoja firma, bo odzyska niespłacone należności. Albo dłużnik, który uniknie sankcji za brak spłaty zadłużenia. Aby wygrywać wierzyciel powinien znać i używać nowoczesnych narzędzi współczesnej psychologii w GRZE STRATEGICZNEJ prowadzonej z dłużnikami. Umiejętne budowanie relacji z trudnymi klientami, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi współczesnej psychologii, pozwoli Tobie lepiej pracować, czuć się komfortowo, jako wierzyciel i osiągać spektakularne wyniki negocjacyjne.
Szkolenie skierowane jest do działów księgowości, windykacji, przedstawicieli handlowych, którzy są odpowiedzialni za spływ należności, ale również do osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności negocjacyjne.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Monika Bekas – autorka licznych artykułów i prac naukowych z zakresu zarządzania należnościami, windykacji czy psychologii dłużnika. W 2013 roku ukazała się jej książka pt. Windykacja należności w praktyce. Wykłada windykację na studiach podyplomowych SGH w Warszawie. W ostatnich latach przeszkoliła ponad 3000 przedsiębiorstw. Pracowała w Krajowym Rejestrze Długów, zarządzała Kancelarią Prawną, a obecnie wspiera i pomaga wielu firmom rozwiązywać problemy z dłużnikami poprzez szkolenia, consulting, coaching i mentoring.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Reprezentacja spółek osobowych oraz spółek kapitałowych na różnych etapach ich działalności. Modyfikacje przedmiotowe i podmiotowe zakresu reprezentacji. Ocena skuteczności i ważności zawartych umów prawa handlowego

Grudzień 19, 2017 10:28 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.00)

1. Rozróżnienie w praktyce zakresu prawa reprezentacji od sposobu reprezentacji

2. Zarząd w spółkach kapitałowych jako najważniejszy organ uprawniony do ich
reprezentowania
a. konflikty w łonie zarządu i ich bezpośredni wpływ na funkcjonowanie spółek
b. ograniczenia przedmiotowe członka zarządu dotyczące prawa reprezentacji spółek
c. ograniczenia podmiotowe prawa reprezentacji spółek przez członka zarządu
d. kwestia dopuszczalności udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarządu przez pozostałych piastunów tego organu a także przez wspólników spółek

3. Pojęcie mandatu i kadencji członka zarządu oraz praktyczne problemy z tym
związane
a. powołanie członka zarządu
b. odwołanie członka zarządu
c. zawieszenie członka zarządu
d. problemy związane z rezygnacją z funkcji członka zarządu

4. Pozostałe podmioty uprawnione do reprezentowania spółki z o.o. i spółki
akcyjnej

5. Prokurent jako szczególnego rodzaju pełnomocnik upoważniony do
reprezentowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej
a. zakres umocowania prokurenta
b. zagadnienie prokury łącznej
c. ustawowe ograniczenia prokury

6. Reprezentacja spółki z o.o. i spółki akcyjnej w organizacji

7. Reprezentacja spółki z o.o. i spółki akcyjnej w likwidacji

8. Reprezentacja spółek osobowych i jej praktyczny wpływ na odpowiedzialność
wspólników

9. Dopuszczalne modyfikacje reprezentacji w spółkach osobowych

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest głównie do osób zarządzających w spółkach prawa handlowego i reprezentujących je w obrocie gospodarczym, jak również do profesjonalnych pełnomocników prowadzących obsługę prawną wskazanych podmiotów.
Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych w obrocie a także sposobów rozwiązywania sporów w spółkach prawa handlowego w przypadku narastających konfliktów. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się z kryteriami jakie sądy powszechne biorą pod uwagę przy ocenie skuteczności zawarcia kontraktów przez podmioty gospodarcze i to w kontekście badania prawidłowego sposobu ich reprezentacji. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje spotykane w praktyce obrotu gospodarczego.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Tomasz Chojnacki –  sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz kursów przygotowawczych na aplikacje prawnicze.

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard