Wartość odżywcza – przygotowanie informacji do celów etykietowania. Wymagania prawne i porady praktyczne (on-line)

Czerwiec 24, 2021 9:57 am Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

 

OPIS SZKOLENIA

 

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Dr Beata Przygoda – wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, a od momentu połączenia Instytutów pracownik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. W Instytucie Żywności i Żywienia Kierownik Pracowni Witamin w Samodzielnej Pracowni Wartości Odżywczej Żywności. W Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny Kierownik Pracowni Wartości Odżywczej Żywności w Zakładzie Żywienia i Wartości Odżywczej Żywności. Współtwórca i współautor polskich Tabela składu i wartości odżywczej żywności oraz polskiej Bazy danych składu i wartości odżywczej żywności. Posiada znaczny dorobek naukowy, na który składa się, m.in. współautorstwo 32 monografii, 36 rozdziałów w monografii, 36 publikacji, 73 wystąpienia (referaty, doniesienia, postery) na konferencjach. W dotychczasowej pracy zawodowej brała udział w badaniach naukowych i pracach wdrożeniowych dotyczących składu, jakości i wartości odżywczej żywności. W ramach obowiązków służbowych przygotowywała ekspertyzy, opinie, stanowiska dla organów rządowych, administracji publicznej, przemysłu spożywczego, organizacji międzynarodowych. Brała udział w pracach nad harmonizacją ustawodawstwa żywnościowego z przepisami zawartymi w prawie Unii Europejskiej z zakresu jakości zdrowotnej żywności i żywienia oraz nad jego wdrożeniem do praktyki w obszarze jakości zdrowotnej żywności i urzędowej kontroli żywności, w szczególności z zakresu znakowania żywności, w tym wartością odżywczą oraz żywnością wzbogacaną. Członek Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 38 ds. Przetworów Owocowo-Warzywnych PKN. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej, urzędowej kontroli, zakładów przemysłu spożywczego i innych, m.in. z zakresu składu i wartości odżywczej żywności i jej wpływu na zdrowie, znakowania żywności, w szczególności wartością odżywczą, żywności wzbogacanej, opracowywania danych o wartości odżywczej na potrzeby znakowania żywności.

 

Zapraszamy także na inne nasze szkolenia – https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Pestycydy w systemie bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej i Polsce (on-line)

Czerwiec 24, 2021 9:47 am Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

Cz. 1.
1. Co to są pestycydy, ich klasyfikacja i zastosowanie,
2. Uregulowania prawne dotyczące rejestracji i dopuszczenia do stosowania poszczególnych pestycydów,
3. Uregulowania prawne dotyczące ochrony zdrowia i życia konsumentów,
4. Definicje związane z pozostałościami pestycydów w żywności i ich interpretacja,
5. Kryteria doboru metod analitycznych stosowanych do oznaczania pozostałości pestycydów w żywności,
6. Wytyczne do pobierania próbek dla potrzeb badań kontrolnych,
7. Kontrola żywności na obecność pozostałości pestycydów.

Cz. 2.
1. Pestycydy a system bezpieczeństwa żywności,
2. Analiza ryzyka dla konsumenta: charakterystyka zagrożenia, ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem,
3. System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF ang. Rapid Alert System for Food and Feed),
4. Rola Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA, ang. European Food Safety Agency).

Cz. 3.
1. Pestycydy w wodzie. Woda do picia to też żywność.
2. Inne zastosowanie pestycydów np., jako leki weterynaryjne czy w higienie sanitarnej (biocydy),
3. Prawodawstwo w Polsce, Unii Europejskiej i w krajach trzecich.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i importerów środków spożywczych, jak i organów urzędowej kontroli żywności oraz innych laboratoriów.

Na szkoleniu zostaną podane informacje o gospodarce pestycydami w Polsce i Unii Europejskiej w kontekście systemu bezpieczeństwa żywności. Omawiane zagadnienia będą podzielone na kilka tematycznych części i będą zawierały informacje na temat wymaganych badań i sposobu ich oceny niezbędnych do wydania zezwolenia na ich stosowanie oraz obrót.
Głównym tematem omawianym podczas zajęć będzie zanieczyszczenie żywności pozostałościami pestycydów a bezpieczeństwo konsumenta. Omówione zostaną akty prawne regulujące to zagadnienie, a także praktyczne rozwiązania, czyli badania kontrolne pozostałości pestycydów w różnych środkach spożywczych, ich zasady i organizacja, kryteria doboru metod analitycznych wykorzystywanych w tych badaniach oraz sposoby interpretacji uzyskiwanych wyników wraz z implikacjami wynikającymi dla producentów żywności i konsumentów w przypadkach przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) pestycydów. Zostaną omówione również zagadnienia związane ze stosowaniem pestycydów nie tylko w ochronie upraw, ale i jakie to ma przełożenie na pozostałości pestycydów w żywności znajdującej się w obrocie.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

dr hab. Katarzyna Góralczyk długoletni pracownik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Specjalista od badania chemicznych zanieczyszczeń żywności ze szczególnym uwzględnieniem pozostałości pestycydów.

 

Polecamy także inne nasze szkolenia https://www.awuleopard.pl/szkolenia-ekonomiczno-finansowe/

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Żywność prozdrowotna – sprzedaż, etykieta, reklama – aspekty prawne (on-line)

Czerwiec 24, 2021 9:39 am Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

1. Czym jest żywność prozdrowotna?
2. Kategorie prawne tzw. żywności prozdrowotnej
a. Żywność wzbogacona
b. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego
c. Suplement diety
d. Środek spożywczy zastępujący posiłek, do kontroli masy ciała
3. Nowe składniki żywności w kontekście żywności prozdrowotnej
a. Co to jest tzw. „nowa żywność”?
b. Jak sprawdzić status danego składnika?
c. Jakie są warunki stosowania nowej żywności?
d. Jak uzyskać zezwolenie?
4. Wprowadzenie do obrotu żywności prozdrowotnej
a. Czy wymagana jest rejestracja?
b. Jak wygląda zgłoszenie?
c. Problemy praktyczne
d. Najczęściej popełniane błędy
5. Deklaracje marketingowe na etykiecie i w reklamie żywności prozdrowotnej
a. Oświadczenie żywieniowe a oświadczenie zdrowotne
b. Jak wyszukiwać dozwolone oświadczenia?
c. Warunki stosowania oświadczeń
d. Jak uniknąć kary za nieprawidłowe deklaracje?
6. Wykorzystanie badań na etykiecie i w reklamie żywności prozdrowotnej
7. Rekomendacje ekspertów w zakresie żywności prozdrowotnej

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie dedykowane jest producentom, dystrybutorom, importerom żywności prozdrowotnej, w tym: suplementów diety, odżywek dla sportowców, żywności wzbogaconej, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i ich pracownikom i kontrahentom. Szczególnie zapraszamy specjalistów ds. regulacyjnych w firmach farmaceutycznych, regulatory affairs, regulatory manager, wytwórców kontraktowych, pracowników i kierowników działów marketingu firm produkujących i sprzedających żywność prozdrowotną, brand managerów, osoby odpowiedzialne za planowanie działań PR dotyczących produktów i marek, agencje reklamowe, domy mediowe.

Głównym założeniem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do praktycznych aspektów prawnych związanych z żywnością prozdrowotną, ze szczególnym uwzględnieniem ich oznakowania, prezentacji, reklamy i zasad wprowadzania do obrotu.

Całość materiału zaprezentowana zostanie w przystępnej i praktycznej formie, a uczestnicy będą mieli możliwość zadawania indywidualnych pytań prowadzącej.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Marta Łanoch – prawnik specjalizujący się w obsłudze firm z sektora spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego, zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Założycielka FoodMedLaw – wyspecjalizowanego doradztwa prawnego. Zajmuje się kwestiami prawnymi związanymi z obrotem suplementami diety, kosmetykami, wyrobami medycznymi i produktami leczniczymi w krajach UE. Szczególną uwagę poświęca kwestii etykietowania oraz reklamy tych preparatów. Reprezentuje klientów i doradza w zakresie procedury novel food, opracowuje i opiniuje umowy w obrocie gospodarczym. Doświadczony szkoleniowec, prelegent na konferencjach branżowych i naukowych. Oprócz praktyki prawnej jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy naukowej koncentruje się na europejskim prawie żywnościowym.

Zapraszamy też na nasze inne szkolenia https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Aktualne problemy upadłości konsumenckiej (on-line)

Czerwiec 24, 2021 9:33 am Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości, Przebieg postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, Postanowienie o ogłoszeniu upadłości, Zmiana trybu postępowania

 1. Statystyki dotyczące upadłości konsumenckiej – kraj i Warszawa
 2. Dla kogo jest upadłość konsumencka?
  • Pojęcie konsumenta
  • Czy istnieje konsumencka zdolność upadłościowa?
  • Znaczenie wpisu do CEiDG
  • Wspólnicy spółek osobowych
  • 5 ustawy – Prawo przedsiębiorców – czy przedsiębiorca nieewidencjonowany ma konsumencką zdolność upadłościową?
  • B2B (działalność gospodarcza pozorna, presja pracodawcy)
  • Działalność rolnicza
  • Zawieszenie działalności gospodarczej
  • Czy dopuszczalne jest podjęcie działalności gospodarczej po ogłoszeniu upadłości konsumenta?
  • Zdolność upadłościowa byłych przedsiębiorców
 3. Rodzaje postępowania dostępnych dla niewypłacalnego konsumenta (układ, upadłość zwykła, upadłość uproszczona)
 4. Wniosek o ogłoszenie upadłości
  • Właściwy sąd (sąd właściwy dla dłużników osadzonych w zakładach karnych)
  • Formularz – analiza
  • Opłata od wniosku
  • Pre-pack (co to znaczy składniki majątku o znacznej wartości)
 5. Wpływ wniosku do sądu – rejestrowanie wniosku, losowanie składu sądu, nadanie czynności w kalendarzu prowadzonym w systemie informatycznym
 6. Ogłoszenie upadłości (w uproszczonym postępowaniu upadłościowym)

Pierwsze czynności syndyka, Skład masy upadłości, Likwidacja masy upadłości, Procesy z udziałem syndyka, Bezskuteczność czynności prawnych dłużnika

 1. Pierwsze czynności syndyka
  • Kontakt z dłużnikiem (mail, telefon, ankieta, wywiad, syndyk czy pracownik) – wzór
  • Zawiadomienie wierzycieli
  • Zawiadomienie małżonka dłużnika
  • Zawiadomienie komorników
  • Urząd Skarbowy
  • KRS
  • Akta syndyka
  • Co powinno się znaleźć w aktach syndyka a co w aktach sądowych?
  • Prowadzenie akt w sposób elektroniczny
  • Udostępnianie akt, opłaty za odpisy z akt?
  • Znaczenie odpisu z akt syndyka
  • Co się dzieje z aktami w razie zmiany trybu postępowania z uproszczonego na zwykły?
 2. Skład masy upadłości
  • Wyłączenia z masy upadłości – kwota wolna od potrąceń przy wynagrodzeniu za granicą
  • Środki na życie (jak liczyć, w sytuacji, w której domownik pozostający na utrzymaniu „trochę” zarabia)
  • Koszty utrzymania mieszkania
 3. Likwidacja masy upadłości
  • Plan likwidacyjny (gdzie go złożyć – do akt sądowych, czy do akt syndyka?)
  • Dwa tryby likwidacji składników masy upadłości – bez zawiadomienie sądu, po zawiadomieniu sądu (data ustalania wartości składników majątku, tryb zawiadamiania sądu i wierzycieli)
  • Likwidacja masy upadłości przez upadłego
  • Likwidacja udziału w nieruchomości obciążonej hipoteką
  • Jak zlikwidować udziały obciążone hipoteką?
  • Wydzielenie upadłemu środków na czynsz najmu (co to znaczy ta sama albo sąsiednia miejscowość?, co w sytuacji gdy upadły zamierza się przeprowadzić?)
 4. Skarga na czynności syndyka (czy na postanowienie o oddaleniu skargi przysługuje zażalenie)
 5. Procesy z udziałem syndyka
  • Jakie są skutki tego, że w upadłości konsumenckiej nie stosuje się art. 145? Czy uprawomocnienie się wyroku w procesie, który toczył się bez udziału syndyka grozi odpowiedzialnością odszkodowawczą syndyka?
  • Koszty procesu prowadzonego z udziałem syndyka
 6. Zgłaszanie wierzytelności do syndyka
  • Braki formalne
  • Co syndyk powinien wiedzieć na temat pełnomocnictwa
  • Zwrot zgłoszenia wierzytelności – uzasadnienie, pouczenie
  • Skarga na zwrot zgłoszenia wierzytelności
  • Koszty spóźnionego zgłoszenia
  • Postepowanie ze spóźnionym zgłoszeniem wierzytelności

Umorzenie zobowiązań, Warunkowe umorzenie zobowiązań, Plan spłaty wierzycieli

 1. Umorzenie zobowiązań bez planu spłaty wierzycieli (przesłanki, decyzja co do oddłużenia jako decyzja syndyka, tryb podejmowania decyzji co do oddłużenia)
 2. Warunkowe umorzenie zobowiązań (ryzyka, brak korzyści?)
 3. Plan spłaty wierzycieli
  • Przesłanki ustalenia planu spłaty (możliwości zarobkowe, koszty utrzymania – jak je ustalać?)
  • Forma złożenia planu spłaty wierzycieli
  • Exel – arkusz kalkulacyjne do tworzenia planu spłaty wierzycieli
  • Uzasadnienie planu spłaty wierzycieli
 4. Zakończenie postępowania

 

OPIS SZKOLENIA

Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie rekomendowanych sposobów prowadzenia postępowania upadłościowego osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, które zapewnią możliwość sprawnego i efektywnego przebiegu postępowania. Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące likwidacji masy upadłości, pozostawienia upadłemu środków „na życie”, tworzenia planu spłaty, umarzania zobowiązań

Szkolenie będzie miało charakter interaktywny. Zakładamy aktywny udział uczestników w dyskusji z prelegentem. Zamierzamy przedstawić kwestie praktyczne, które mają istotne znaczenie dla prowadzenia postępowań upadłościowych.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

sędzia dr hab. Anna Hrycaj
Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.
Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „ Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji. Komentarz.”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne”.

Zapraszamy również na nasze inne szkolenia: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-ekonomiczno-finansowe/

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Znakowanie ogólne żywności (w tym znakowanie kraju pochodzenia) z uwzględnieniem substancji dodatkowych aromatów i enzymów (on-line)

Czerwiec 24, 2021 9:21 am Published by Leave your thoughts

I.Znakowanie krajem pochodzenia w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 i rozporządzenia 2018/775 a także inne aspekty znakowania ogólnego żywności wynikającego również z przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych:

 • znakowanie informacją o kraju lub miejsca pochodzenia produktu
 • znakowanie informacją o kraju lub miejsca pochodzenia składnika podstawowego
 • wytyczne Komisji Europejskiej i wytyczne krajowe w odniesieniu do znakowania pochodzenia
 • znakowanie informacją Produkt Polski
 • znakowanie składników alergennych (gluten, ryby itp., śladowa ilość alergenu)
 • wymagania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych znakowanie produktów bez opakowań i pakowanych przy sprzedaży na życzenie konsumenta
 • interpretacje niektórych przepisów rozporządzenia (UE) Nr 1169/2011 na podstawie dokumentów Pytania i Odpowiedzi Komisji Europejskiej oraz przewodników opracowanych z udziałem Państw Członkowskich i Komisji pomagających w interpretacji poszczególnych przepisów rozporządzenia

II. Znakowanie środków spożywczych w zakresie substancji dodatkowych, enzymów i aromatów:

 • przepisy odnośnie znakowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
 • deklarowanie nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktu – zapisy w rozporządzeniach Komisji, przykłady
 • znakowanie produktów zawierających substancje dodatkowe wnoszone ze składnikami
 • substancje dodatkowe obecne w półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków spożywczych   – substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników – dyskusja na przykładach
 • zwolnienia z deklarowania niektórych składników
 • znakowanie produktów napisami typu „bez konserwantów”
 • znakowanie produktów zapisanych kursywą w rozporządzeniu 1333/2008
 • zasady umieszczania wizerunku owoców lub innego składnika na etykiecie środków spożywczych
 • znakowanie środków spożywczych zawierających wyciągi roślinne zamiast substancji dodatkowych (np. sok z buraka zamiast azotynów)
 • substancje dodatkowe naturalnie występujące w żywności (np. dwutlenek siarki, kwas glutaminowy) – czy należy je znakować w wykazie składników ?
 • oznakowanie aromatów w świetle projektu przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie znakowania środków spożywczych zawierających aromaty (m.in. znakowanie produktów zawierających ekstrakty przypraw, aromaty naturalne, aromaty dymu wędzarniczego)
 • znakowanie środków spożywczych zawierających enzymy w świetle przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie /warsztaty/ adresowane jest do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością znakowania środków spożywczych.

W programie szkolenia przewidziano dyskusję nad przekazanymi wcześniej przez uczestników pytaniami lub ew. wzorami etykiet lub elementów etykiet. Odpowiedzi zostaną udzielone zgodnie ze stanem obecnym i planowanymi zmianami w ustawodawstwie krajowym i Unii Europejskiej w zakresie znakowania żywności, w tym zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

W pierwszej części szkolenia zostaną omówione uregulowania  z zakresu ogólnego znakowania wynikającego z przepisów rozporządzenia  (UE) Nr 1169/2011 , rozporządzenia 2018/775 a także rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

W drugiej części szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące znakowania w zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Szczegółowo zostaną omówione różne aspekty wykorzystania tych przepisów w praktyce, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów.

Omówione zostaną także rozwiązania dotyczące deklarowania nazw substancji dodatkowych i ich funkcji technologicznych na opakowaniach wyrobów, aktualne podejście do umieszczania wizerunku owoców na etykiecie środków spożywczych.

Zapisy przykładowych etykiet zostaną ocenione w świetle projektu wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących znakowania żywności zawierającej aromaty oraz przewodnika Komisji Europejskiej ułatwiającego znakowanie środków spożywczych, do produkcji których zastosowano enzymy.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

mgr inż. Bożena Pławska – od 1998r. pracownik Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Wydziale Jakości Żywności i Normalizacji w Departamencie Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej, obecnie na stanowisku głównego specjalisty, bierze udział w opracowywaniu przepisów krajowych i unijnych w zakresie znakowania środków spożywczych , uczestniczy w pracach grupy roboczej Komisji Europejskiej ds. rozporządzenia (UE) nr1169/2011. Prowadzi szkolenia z zakresu ogólnego znakowania środków spożywczych  od 2005 roku.

mgr inż. Joanna Gajda-Wyrębek – kierownik Pracowni Oceny Dodatków do Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny. Ekspert w zakresie bezpieczeństwa żywności ze szczególnym uwzględnieniem  substancji dodatkowych, aromatów i enzymów. Uczestniczy w tworzeniu prawa na poziomie międzynarodowym – jest członkiem grup roboczych ekspertów ds. substancji dodatkowych, aromatów i enzymów w ramach Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej. Opracowuje ekspertyzy i opinie w zakresie bezpieczeństwa środków spożywczych, znakowania oraz interpretacji obowiązujących przepisów prawnych  dotyczących żywności.. Prowadzi szkolenia dla producentów żywności oraz pracowników urzędowej kontroli żywności. Autorka wielu artykułów w czasopismach naukowych i branżowych.

 

Polecamy również nasze inne szkolenia: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Kosmetyki a zgodność z prawem /on-line/

Maj 24, 2021 8:32 am Published by Leave your thoughts

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Czym jest produkt kosmetyczny w rozumieniu prawa?
 2. Jakie działanie może wykazywać kosmetyk, aby nie narażać się na kary pieniężne lub wycofanie z rynku?
 3. Jakie dokumenty są potrzebne do wprowadzenia do obrotu produktu kosmetycznego?
 4. Zgłoszenie w CPNP – kiedy wymagane i jaki rodzaj zgłoszenia?
 5. Skład kosmetyków – co dozwolone a co zakazane
 6. Wymogi dla oznakowania kosmetyku
 7. Prawidłowa reklama kosmetyku
 8. Deklaracje marketingowe
 9. Deklaracje „bez”, „free from” – legalne czy nie?
 10. Kiedy można twierdzić, że kosmetyk jest naturalny?
 11. Za jakie naruszenia może grozić kara pieniężna?
 12. Sesja pytań i odpowiedzi

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla firm kosmetycznych oraz firm działających w innych branżach – rozważających rozpoczęcie produkcji lub sprzedaży kosmetyków. Szkolenie dedykowane jest dla producentów, dystrybutorów i importerów kosmetyków. Grupą docelową są także agencje marketingowe, pracownicy działów marketingu, reklamy, rejestracji produktów i działów regulatory.

W trakcie szkolenia poruszone zostaną zarówno kwestie związane z prawidłową kwalifikacją produktu do kategorii prawnej kosmetyków. Podkreślone zostanie, jakie obowiązki prawne są z tym związane dla producentów, importerów i dystrybutorów. Uczestnicy dowiedzą się, jakie wymogi prawne muszą spełnić, aby produkować lub dystrybuować produkty i nie narażać się na kary.

Omówione zostaną także zasady przygotowania treści na opakowanie tak, aby uniknąć zastrzeżeń inspekcji. Szkolenie obejmować będzie także kwestie prawidłowej reklamy kosmetyków oraz stosowanych deklaracji marketingowych.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Prowadzenie szkolenia: Marta Łanoch – prawnik specjalizujący się w obsłudze firm z sektora kosmetycznego, spożywczego oraz farmaceutycznego, zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Zajmuje się kwestiami prawnymi związanymi z obrotem kosmetykami,  suplementami diety, wyrobami medycznymi i produktami leczniczymi w krajach UE. Szczególną uwagę poświęca kwestii etykietowania oraz reklamy tych preparatów. Reprezentuje klientów i doradza w zakresie procedury novel food, opracowuje i opiniuje umowy w obrocie gospodarczym. Doświadczony szkoleniowiec, prelegent na konferencjach branżowych i naukowych. Oprócz praktyki prawnej jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Polecamy też nasze inne szkolenia https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/

Categorised in:

This post was written by awu_leopard