Zanieczyszczenia żywności pochodzenia środowiskowego i przemysłowego (on-line)

czerwiec 28, 2022 4:25 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

I. Zanieczyszczenia żywności – informacje ogólne
• Źródła zanieczyszczeń chemicznych żywności. Wymagania ogólne prawa żywnościowego
• System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (System RASFF) i jego rola (zasady przeprowadzania oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności)
• Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i jego rola
• Urzędowa kontrola i monitoring żywności .
• Codex Alimentarius (Kodeks Żywnościowy)

II. Pierwiastki szkodliwe dla zdrowia – źródła narażenia, aspekty legislacyjne i
toksykologiczne
• Źródła zanieczyszczenia, skutki zdrowotne związane z zanieczyszczeniem żywności pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich pobranie
• Aspekty toksykologiczne, oceny ryzyka EFSA oraz JECFA
• Ustawodawstwo (najwyższe dopuszczalne poziomy metali szkodliwych dla zdrowia
w środkach spożywczych, kryteria doboru metod analitycznych)
• Aktualne prace legislacyjne na poziomie Komisji Europejskiej, Komisji Kodeksu Żywnościowego w tym zakresie
• Środki ograniczające zanieczyszczenie żywności

III. Azotany – jako zanieczyszczenia żywności
• Źródła narażenia
• Toksyczność
• Wymagania legislacyjne (najwyższe dopuszczalne poziomy, kryteria doboru metod analitycznych)
• Opinie EFSA
• Pobranie azotanów z wybranymi grupami środków spożywczych, badania monitoringowe w tym zakresie

IV. Wybrane inne istotne zanieczyszczenia żywności pochodzenia przemysłowego
• Źródła narażenia
• Toksyczność
• Stwierdzane poziomy zanieczyszczenia żywności na podstawie wyników badań monitoringowych
• Aktualne wymagania prawne i obowiązki producentów, kierunki prac legislacyjnych Komisji Europejskiej
• Opinie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w przedmiotowym zakresie a Żywności (EFSA) w przedmiotowym zakresie
• Środki ograniczające występowanie zanieczyszczenia

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie dedykowane jest dla producentów, importerów i dystrybutorów środków spożywczych, jak i organów urzędowej kontroli żywności oraz laboratoriów komercyjnych.
Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zanieczyszczenia przemysłowe środowiskowe występujące w żywności tj. metale, azotany a także inne istotne zanieczyszczenia przemysłowe ze szczególnym uwzględnieniem wymagań legislacyjnych, w tym obszarze min. w ramach prac: Komisji Europejskiej, Codex Alimentarius. Przedstawione zostaną również źródła zanieczyszczeń chemicznych żywności, skutki zdrowotne związane z obecnością poszczególnych zanieczyszczeń, ocena toksykologiczna, oceny ryzyka dokonane przez EFSA i JECFA. Nacisk zostanie położony na zmiany w ustawodawstwie zarówno już ostatnio wprowadzone, a także te, których wprowadzenie jest planowane. Przedstawione zostaną skutki przyszłych regulacji dla producentów żywności oraz konsumentów. Omówione zostanie również aktualne zanieczyszczenie żywności znajdującej się na rynku w Polsce m.in. metalami, azotanami oraz związane z tym zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Ponadto zaprezentowane zostaną  możliwe środki ograniczające zanieczyszczenie i sposoby ich praktycznej realizacji.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA
mgr inż. Monika Mania – kierownik Pracowni w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego Państwowym Zakładzie Higieny – Państwowym Instytucie Badawczym.

Ekspert uczestniczący w pracach:
– Komisji Europejskiej w ramach Grupy roboczej ds. zanieczyszczeń środowiskowych i przemysłowych żywności;
– Grupy Roboczej Rady UE ds. Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius)
– Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO ds. Zanieczyszczeń Żywności oraz Metod Analiz i Próbkobrania,
Ponadto współpracujący z : Europejskim Laboratorium Referencyjnym ds. Metali i związków azotowych w żywności i paszach (EURL-MN)
Członek zespołu ds. Oceny ryzyka zdrowotnego związanego z bezpieczeństwem żywności i materiałów do kontaktu z żywnością powołanego w NIZP-PZH w ramach współpracy z GIS i MZ.
Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa żywności i materiałów do kontaktu z żywnością.

Polecamy również inne nasze szkolenia: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Alergeny pokarmowe a bezpieczeństwo konsumenta (on-line)

czerwiec 28, 2022 4:18 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

  • Alergeny w żywności – określenie, rodzaje, charakterystyka, objawy, poziomy występowania, poziomy alergenów dla osoby uczulonej
  • Skala problemu w Polsce i na świecie, regulacje prawne, informacje o alergenach dla konsumenta – znakowanie informacją o alergenach
  • Alergeny w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, alergeny ukryte
  • Alergeny w zakładzie produkcyjnym i gastronomii
  • Znajomość zagadnień alergii pokarmowej wśród pracowników zakładów gastronomicznych (restauracjach, restauracjach typu fast food, stołówkach szpitalnych i cateringu)
  • Identyfikowalność w zakładzie produkcyjnym, program kontroli alergenów

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do technologów żywności i żywienia, pracowników gastronomii, lekarzy, restauratorów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności oferowanej konsumentowi.

Alergie pokarmowe są problemem dotykającym coraz więcej ludzi. Alergeny obecne w żywności stanowią zagrożenie zdrowotne dla wielu osób i jest to problem istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa konsumenta.

Występowanie alergii pokarmowych u ludzi jest uzależnione od wielu czynników, takich jak dieta, nawyki żywieniowe oraz region zamieszkania. Prawidłowe znakowanie żywności stanowi duże ułatwienie w komponowaniu posiłków i przyczynia się do poprawy jakości życia alergików, choć nie zawsze jest wystarczające z uwagi na obecność tzw. alergenów ukrytych.

Temat alergenów jest bardzo złożony, ale i niezmiernie ważny. Nieprawidłowe oznakowanie lub błędna deklaracja o alergenach może mieć poważne skutki, przede wszystkim dla zdrowia konsumenta, ale również dla producentów. Wiedza na temat alergii pokarmowej wśród pracowników restauracji nie jest wystarczająca. Wskazanym jest jej dalsze rzetelne rozpowszechnianie wśród specjalistów z różnych środowisk – żywieniowców, lekarzy, restauratorów personelu gastronomii, celem zapewnienia bezpieczeństwa konsumentom.

Celem szkolenia jest zapoznanie z zagrożeniami wynikających ze stosowania alergenów, ich prawidłowym znakowaniem oraz głównych czynników ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i zarządzaniem w zakładzie.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, kierownika zespołu badawczego ds. jakości i ocen sensorycznych, rzeczoznawcy i członka komisji oceniającej jakość surowców i przetworów, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych.

 

Polecamy także inne nasze szkolenia https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Pestycydy w systemie bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej i Polsce (on-line)

czerwiec 28, 2022 4:13 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

Cz. 1.
1. Co to są pestycydy, ich klasyfikacja i zastosowanie,
2. Uregulowania prawne dotyczące rejestracji i dopuszczenia do stosowania poszczególnych pestycydów,
3. Uregulowania prawne dotyczące ochrony zdrowia i życia konsumentów,
4. Definicje związane z pozostałościami pestycydów w żywności i ich interpretacja,
5. Kryteria doboru metod analitycznych stosowanych do oznaczania pozostałości pestycydów w żywności,
6. Wytyczne do pobierania próbek dla potrzeb badań kontrolnych,
7. Kontrola żywności na obecność pozostałości pestycydów.

Cz. 2.
1. Pestycydy a system bezpieczeństwa żywności,
2. Analiza ryzyka dla konsumenta: charakterystyka zagrożenia, ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem,
3. System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF ang. Rapid Alert System for Food and Feed),
4. Rola Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA, ang. European Food Safety Agency).

Cz. 3.
1. Pestycydy w wodzie. Woda do picia to też żywność.
2. Inne zastosowanie pestycydów np., jako leki weterynaryjne czy w higienie sanitarnej (biocydy),
3. Prawodawstwo w Polsce, Unii Europejskiej i w krajach trzecich.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i importerów środków spożywczych, jak i organów urzędowej kontroli żywności oraz innych laboratoriów.

Na szkoleniu zostaną podane informacje o gospodarce pestycydami w Polsce i Unii Europejskiej w kontekście systemu bezpieczeństwa żywności. Omawiane zagadnienia będą podzielone na kilka tematycznych części i będą zawierały informacje na temat wymaganych badań i sposobu ich oceny niezbędnych do wydania zezwolenia na ich stosowanie oraz obrót.
Głównym tematem omawianym podczas zajęć będzie zanieczyszczenie żywności pozostałościami pestycydów a bezpieczeństwo konsumenta. Omówione zostaną akty prawne regulujące to zagadnienie, a także praktyczne rozwiązania, czyli badania kontrolne pozostałości pestycydów w różnych środkach spożywczych, ich zasady i organizacja, kryteria doboru metod analitycznych wykorzystywanych w tych badaniach oraz sposoby interpretacji uzyskiwanych wyników wraz z implikacjami wynikającymi dla producentów żywności i konsumentów w przypadkach przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) pestycydów. Zostaną omówione również zagadnienia związane ze stosowaniem pestycydów nie tylko w ochronie upraw, ale i jakie to ma przełożenie na pozostałości pestycydów w żywności znajdującej się w obrocie.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

dr hab. Katarzyna Góralczyk długoletni pracownik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Specjalista od badania chemicznych zanieczyszczeń żywności ze szczególnym uwzględnieniem pozostałości pestycydów.

 

Polecamy także inne nasze szkolenia www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Żywność prozdrowotna – sprzedaż, etykieta, reklama – aspekty prawne (on-line)

czerwiec 28, 2022 4:03 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

1. Czym jest żywność prozdrowotna?
2. Kategorie prawne tzw. żywności prozdrowotnej
a. Żywność wzbogacona
b. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego
c. Suplement diety
d. Środek spożywczy zastępujący posiłek, do kontroli masy ciała
3. Nowe składniki żywności w kontekście żywności prozdrowotnej
a. Co to jest tzw. „nowa żywność”?
b. Jak sprawdzić status danego składnika?
c. Jakie są warunki stosowania nowej żywności?
d. Jak uzyskać zezwolenie?
4. Wprowadzenie do obrotu żywności prozdrowotnej
a. Czy wymagana jest rejestracja?
b. Jak wygląda zgłoszenie?
c. Problemy praktyczne
d. Najczęściej popełniane błędy
5. Deklaracje marketingowe na etykiecie i w reklamie żywności prozdrowotnej
a. Oświadczenie żywieniowe a oświadczenie zdrowotne
b. Jak wyszukiwać dozwolone oświadczenia?
c. Warunki stosowania oświadczeń
d. Jak uniknąć kary za nieprawidłowe deklaracje?
6. Wykorzystanie badań na etykiecie i w reklamie żywności prozdrowotnej
7. Rekomendacje ekspertów w zakresie żywności prozdrowotnej

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie dedykowane jest producentom, dystrybutorom, importerom żywności prozdrowotnej, w tym: suplementów diety, odżywek dla sportowców, żywności wzbogaconej, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i ich pracownikom i kontrahentom. Szczególnie zapraszamy specjalistów ds. regulacyjnych w firmach farmaceutycznych, regulatory affairs, regulatory manager, wytwórców kontraktowych, pracowników i kierowników działów marketingu firm produkujących i sprzedających żywność prozdrowotną, brand managerów, osoby odpowiedzialne za planowanie działań PR dotyczących produktów i marek, agencje reklamowe, domy mediowe.

Głównym założeniem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do praktycznych aspektów prawnych związanych z żywnością prozdrowotną, ze szczególnym uwzględnieniem ich oznakowania, prezentacji, reklamy i zasad wprowadzania do obrotu.

Całość materiału zaprezentowana zostanie w przystępnej i praktycznej formie, a uczestnicy będą mieli możliwość zadawania indywidualnych pytań prowadzącej.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Marta Łanoch – prawnik specjalizujący się w obsłudze firm z sektora spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego, zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Założycielka FoodMedLaw – wyspecjalizowanego doradztwa prawnego. Zajmuje się kwestiami prawnymi związanymi z obrotem suplementami diety, kosmetykami, wyrobami medycznymi i produktami leczniczymi w krajach UE. Szczególną uwagę poświęca kwestii etykietowania oraz reklamy tych preparatów. Reprezentuje klientów i doradza w zakresie procedury novel food, opracowuje i opiniuje umowy w obrocie gospodarczym. Doświadczony szkoleniowec, prelegent na konferencjach branżowych i naukowych. Oprócz praktyki prawnej jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy naukowej koncentruje się na europejskim prawie żywnościowym.

Zapraszamy też na nasze inne szkolenia https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Upadłość konsumencka (on-line)

czerwiec 28, 2022 10:26 am Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

I. Zagadnienia ogólne

1. Jaki są możliwe warianty przebiegu upadłości konsumenckiej?
2. Jaki scenariusz przebiegu upadłości konsumenckiej jest najkorzystniejszy?
3. Jakie znaczenie dla wyboru właściwego trybu postępowania upadłościowe ma wpis do CEIDG?
4. Jakie znaczenie dla wyboru właściwego trybu postępowania upadłościowego ma fakt, że dłużnik jest osobą, o której mowa w art. 5 ustawy – Prawo przedsiębiorców i nie podlega wpisowi do CEIDG?

II. Postępowanie o zawarcie układu

1. Jaka kategoria dłużników może być zainteresowana postępowaniem o zawarcie układu?
2. Jak należy konstruować zawiadomienie o terminie zgromadzenia wierzycieli?
3. Jakie są korzyści dla dłużnika z postępowania o zawarcie układu?
4. Jakie skutki może przynieść regulacja dotycząca wynagrodzenia nadzorcy sądowego?
5. Czy wierzyciele powinni być skłonni do głosowania za układem?

III. Upadłość konsumencka

1. Jakie znaczenie ma fakt, że postępowanie upadłościowego prowadzone wobec konsumenta według przepisów części pierwszej podlega zakończeniu również w razie braku funduszów masy upadłości i braku ostatecznego planu podziału?
2. Jakie będą skutki zmiany przepisów dotyczących podstaw oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości?
3. Jakimi zasadniczymi uproszczeniami charakteryzuje się upadłość konsumencka?
4. Jak powinno brzmieć pouczenie, które syndyk kieruje do wierzycieli?
5. Jak nowelizacja rozstrzyga kwestię dłużnika pozostające w ustawowej wspólności małżeńskiej?
6. Jakie problemy rozwiązuje zmiana przepisów w zakresie umorzenia postępowania?
7. Jakie problemy rozwiązuje zmiana przepisów co do składu masy upadłości?
8. Jakie efekty może przynieść zmiana przepisów w zakresie likwidacji masy upadłości?
9. Jaki skutek może przynieść jednoczesne zniesienie podstaw oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości i wprowadzenie negatywnych przesłanek oddłużenia?
10. Czy warunkowe umorzenie zobowiązań jest korzystne dla dłużnika?
11. Czy warunkowe umorzenie zobowiązań jest korzystne dla wierzycieli?
12. Jakie znaczenie dla sprawności postępowania mają przepisy dotyczące planu spłaty?

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie jest dedykowane dla adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów, doradców restrukturyzacyjnych, pracowników banków, urzędów skarbowych oraz wszystkich podmiotów, które zajmują się upadłością konsumencką. Szkolenie będzie miało charakter praktyczny. Zostaną przedstawione aktualne problemy, które pojawiają się w praktyce orzeczniczej. Szkolenie rozpocznie się od analizy środków prawnych dostępnych dla niewypłacalnego konsumenta, tj. postępowania upadłościowego oraz postępowania o zawarcie układu. Dalej, zostanie przedstawiony cały przebieg postępowania upadłościowego, w tym czynności syndyka oraz działania zmierzające do oddłużenia upadłego. W trakcie szkolenia będzie przedstawiona analiza formularzy pism w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie upadłościowe, które może toczyć się całkowicie w wersji online.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

sędzia dr hab. Anna Hrycaj
Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.
Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „ Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji. Komentarz.”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne”.

 

Zapraszamy również na nasze inne szkolenia: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-ekonomiczno-finansowe/

Categorised in:

This post was written by awu_leopard