Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością – potwierdzanie zgodności i dokumentacja w łańcuchu dostaw

Grudzień 13, 2018 9:07 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

(w godz. 10.00-15.15)

1. Zagrożenia dla zdrowia związane z migracją substancji z wyrobów do kontaktu z żywnością
2. Obowiązki przedsiębiorcy (producent, importer, dystrybutor) w kontekście informacji przekazywanych w łańcuchu dostaw
3. Deklaracja zgodności – cel wystawiania i jej znaczenie dla dostawcy i odbiorcy produktu
4. Informacje jakie powinna zawierać deklaracja w zależności od rodzaju produktu – szczegółowe omówienie i przykłady
5. Potwierdzanie bezpieczeństwa produktów pośrednich (preformy butelkowe, granulaty, folie, itp.)
6. Deklaracja zgodności dla wyrobów z tworzyw sztucznych, papieru, gumy, ceramiki, metalu, z uwzględnieniem wyrobów pochodzących z importu
7. Uaktualnianie deklaracji – przepisy, zalecenia Komisji Europejskiej i postępowanie w praktyce
8. Dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo powłok ochronnych, lakierów, klejów i farb drukarskich stosowanych w opakowaniach i wyrobach do żywności
9. Raporty z badań laboratoryjnych i interpretacja wyników migracji
10. Certyfikaty i inne dokumenty (wewnętrzne i zewnętrzne) wykorzystywane do potwierdzania zgodności
11. Udostępnianie deklaracji zgodności i dokumentacji uzupełniającej w łańcuchu dostaw –obowiązek czy dobrowolność
12. Kontrola dokumentacji w ramach przeprowadzania urzędowej kontroli i audytu u dostawcy
13. Dyskusja i wyjaśnienie problemów zgłoszonych przez uczestników, w zakresie tematyki objętej szkoleniem

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do producentów, importerów i dystrybutorów materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, którzy mają obowiązek potwierdzać bezpieczeństwo wyrobów wprowadzanych do obrotu i dysponować odpowiednią dokumentacją. Szkolenie adresowane jest także do pracowników inspekcji oraz audytorów, którzy na podstawie dokumentacji u dostawcy potwierdzają zgodność wyrobów z wymaganiami przepisów.

Podczas szkolenia omówione będą zagadnienia dotyczące deklaracji zgodności z uwzględnieniem informacji, jakie powinny być w niej zawarte w celu potwierdzania zgodności wyrobów do kontaktu z żywnością z wymaganiami przepisów. Omówione będą także rodzaje dokumentacji uzupełniającej, jaką powinien dysponować przedsiębiorca, która podlega urzędowej kontroli i audytowi.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie poprowadzone będzie przez dr inż. Kazimierę Ćwiek- Ludwicką z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, eksperta w zakresie ustawodawstwa, oceny i badania materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością w celu potwierdzenia ich zgodności z przepisami. Posiada długoletnie doświadczenie, prowadzi szkolenia i wykłady, jest autorkę wielu publikacji z zakresu ustawodawstwa, badania migracji i oceny zagrożeń dla zdrowia pochodzących z materiałów opakowaniowych i wyrobów do kontaktu z żywnością.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Suplementy diety a inne kategorie produktów w Polsce i pozostałych krajach UE – etykieta, reklama, procedura wprowadzania do obrotu, produkty z pogranicza

Grudzień 13, 2018 9:00 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

 

1. Suplement diety a zwykły środek spożywczy i żywność wzbogacona
– co decyduje o kwalifikacji?
– różnice w oznakowaniu
– jak prowadzić reklamę tych kategorii?
– procedury wprowadzania do obrotu
2. Suplement diety a żywność specjalnego przeznaczenia medycznego
– co decyduje o kwalifikacji?
– różnice w oznakowaniu
– obowiązkowe elementy etykiety
– różnice w reklamie
– procedura wprowadzania do obrotu
– jakie wymogi musi spełnić producent?
– obowiązki dystrybutora
3. Suplement diety a wyrób medyczny
– przesłanki wpływające na kwalifikację
-różnice w oznakowaniu
– procedura wprowadzania do obrotu
– różnice w tworzeniu deklaracji marketingowych
– obowiązki producenta
4. Suplement diety a lek OTC
– przesłanki wpływające na kwalifikację
– reklama suplementu diety a reklama leku OTC
5. Marki parasolowe
6. Jak ocenić, która kategoria będzie właściwa dla mojego produktu?
7. Wytyczne i stanowiska organów nadzoru w zakresie przypisywania produktów do kategorii suplementu diety
8. Zasada wzajemnego uznania w obrocie suplementami diety
9. Jak zakwalifikować produkt wprowadzany na rynki innych krajów UE?
10. Przykłady z praktyki
11. Najnowsze zmiany w prawie suplementów diety i w zakresie marek parasolowych

 

OPIS SZKOLENIA

Grupą docelową są: producenci, dystrybutorzy suplementów diety, żywności, żywności wzbogaconej, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, leków OTC, wyrobów medycznych, specjaliści ds. regulacyjnych w firmach farmaceutycznych, regulatory affairs, regulatory manager, pracownicy i kierownicy działów marketingu firm produkujących i sprzedających suplementy diety, odżywki dla sportowców, żywność, żywność wzbogaconą, produkty lecznicze, wyroby medyczne, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, kierownicy produktu (brand manager), pracownicy odpowiedzialni za planowanie działań PR dotyczących produktów i marek, agencje reklamowe, domy mediowe.
Szkolenie ma na celu wyjaśnienie problemów prawnych związanych z prawidłową kwalifikacją produktu do kategorii suplementu diety. Uczestnikom przekazana zostanie wiedza o wymogach prawnych dla suplementów diety w kontekście produktów będących na pograniczu z suplementem diety i produktem innej kategorii. Prowadząca przedstawi, na co należy zwrócić uwagę, przypisując produkt do danej kategorii oraz skąd wiedzieć, czy produkt może być sklasyfikowany jako suplement diety. Uczestnicy zostaną poinformowani o obowiązkach producentów i dystrybutorów suplementów diety, zwykłych środków spożywczych, żywności wzbogaconej i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. Omówione zostaną także procedury wprowadzania do obrotu tych kategorii produktów. Uczestnicy poznają wymogi prawne dla oznakowania ww. produktów oraz warunki ich reklamowania. Poruszona zostanie także problematyka różnic pomiędzy suplementem diety a lekiem OTC oraz najnowsze stanowiska inspekcji w tym zakresie. Omówione zostaną liczne przykłady z praktyki, które powinny stanowić wytyczne dla uczestników w ich codziennej pracy, a także najnowsze zmiany i propozycje zmian w prawie w tym zakresie, takie jak np. VAT czy ograniczenia w reklamie.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Marta Łanoch – starszy prawnik w kancelarii Food&Pharma Legal Wawrzyniak Zaleska Radcy Prawni sp.j. Specjalizuje się w obsłudze prawnej firm z sektora spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego, zarówno małych przedsiębiorstw jak i wiodących firm na rynku polskim i zagranicznym. Współpracuje z klientami polskimi i zagranicznymi oraz zajmuje się kwestiami prawnymi związanymi z obrotem suplementami diety w krajach UE. Szczególną uwagę poświęca kwestii etykietowania oraz opiniowania reklam produktów. Zajmuje się także procedurą novel food. Prowadziła projekty związana z due diligence firm farmaceutycznych. Oprócz praktyki zawodowej w kancelarii prawnej jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy naukowej koncentruje się na prawie żywnościowym na obszarze Polski, UE i państw trzecich ze szczególnym uwzględnieniem suplementów diety.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Prawne zabezpieczenia wierzytelności

Grudzień 13, 2018 8:41 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

(1-szy dzień w godz. 10.00-16.00, 2-gi dzień 9.00-15.00)

1. Poręczenie
1) Definicja poręczenia
2) Forma poręczenia
3) Treść oświadczenia poręczyciela przy poręczaniu za dług istniejący i za dług przyszły – przykłady
4) Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na udzielone wcześniej poręczenie
2. Przelew wierzytelności (cesja)
1) Definicja
2) Wierzytelności mogące być przedmiotem przelewu
3) Zawarcie, forma i treść umowy przelewu
4) Przelew na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz zawieszającym – przykłady umów przelewu
5) Przelew wierzytelności z rachunku bankowego oraz z umowy ubezpieczenia – przykłady umów
6) Zmiana treści umowy przelewu
3. Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych
1) Definicja zastawu i zastawu rejestrowego
2) Przedmiot zastawu rejestrowego
 – rzeczy mogące być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
 – rzeczy, które nie mogą być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
 – rzeczy indywidualnie oznaczone, rzeczy oznaczone co do gatunku oraz zbiór rzeczy
3) Zawarcie i treść umowy zastawu – przykłady
4) Powstanie zastawu
5) Zmiana treści umowy zastawu ze szczególnym uwzględnieniem zmiany przedmiotu zastawu
4. Hipoteka
1) Definicja hipoteki, jej cechy charakterystyczne oraz przepisy prawne ją regulujące
2) Przedmiot hipoteki oraz jego określenie
 – nieruchomość (mieszkalna i użytkowa)
 – ułamkowa część nieruchomości
 – użytkowanie wieczyste
 – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 – wierzytelność hipoteczna
 – kilka nieruchomości
     hipoteka łączna
     repartycja hipoteki
     hipoteka na łączonych nieruchomościach
3) Co hipoteka obejmuje oprócz nieruchomości
 – Części składowe
 – Przynależności
 – Wpływ hipoteki na skuteczność umowy zastawu, przewłaszczenia i cesji
4) Inne obciążenia nieruchomości a hipoteka (służebności, użytkowanie, najem, dzierżawa, dożywocie)
5) Wierzytelność hipoteczna
 – Pojęcie
 – Zabezpieczenie hipoteką jednej wierzytelności
 – Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności
 – Zakres zabezpieczenia hipoteką
6) Ustanowienie hipoteki umownej
 – Forma i treść umowy o ustanowienie hipoteki
 – Oznaczenie wierzyciela hipotecznego oraz właściciela nieruchomości
 – Oznaczenie wierzytelności hipotecznej
 – Oznaczenie przedmiotu hipoteki
 – Oznaczenie właściciela nieruchomości oraz wierzyciela hipotecznego
 – Niedopuszczalne klauzule umowne
7) Powstanie hipoteki
 – Ustanowienie a powstanie hipoteki
 – Wpis hipoteki do księgi wieczystej
 – Uprawomocnienie się wpisu hipoteki do księgi wieczystej
8) Pierwszeństwo hipoteki
9) Zmiana treści hipoteki
 – Forma zmiany treści hipoteki
 – Zmiana przedmiotu hipoteki
 – Zmiana wierzytelności hipotecznej
 – Zamiana wierzytelności hipotecznej
 – Podział hipoteki
10) Opróżnione miejsce hipoteczne
 – Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego pierwotnego i wtórnego
 – Chwila powstania opróżnionego miejsca hipotecznego
 – Uprawnienia właściciela nieruchomości w razie wygaśnięcia hipoteki
 – Uprawnienie do rozporządzenia przez właściciela nieruchomości opróżnionym miejscem hipotecznym
 – Niedopuszczalne klauzule umowne
 – Roszczenie wierzyciela hipotecznego o przeniesienie jego hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników banków, towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów zajmujących się zawodowo udzielaniem pożyczek, kredytów, poręczeń, gwarancji i zawieraniem umów leasingu oraz pracowników innych przedsiębiorstw, które zawierają umowy wymagające prawnego zabezpieczenia ich wykonania.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez mec. Izabelę Heropolitańską – uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, arbitra Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich; rzeczoznawcę i konsultanta z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Jest autorką i współautorką ponad dwudziestu wielokrotnie wznawianych książek z dziedziny bankowości, a także analiz prawnych ukazujących się w Profesjonalnym Serwisie Bankowym

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard