Bezpieczeństwo zdrowotne materiałów do kontaktu z żywnością w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych UE (on-line)

grudzień 17, 2021 6:04 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zagrożenia wynikające z migracji substancji szkodliwych dla zdrowia:

 • z wyrobów z tworzyw sztucznych (m. in. rękawice ochronne, węże transportowe z polichlorku winylu, butelki PET)
 • z zadrukowanych opakowań żywności (farby drukarskie)
 • z wyrobów gumowych i silikonowych (m.in. węże transportowe, rękawice ochronne)
 • z wyrobów ceramicznych i szklanych (szklane słoiki z nakrętkami typu twist-off)
 • z papieru i tektury (opakowania z papieru i tektury, w tym z makulatury)

2.  Rozporządzenie ramowe (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 • Definicja materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Przykłady materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Wymagania ogólne dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
 • Znakowanie
 • Identyfikowalność (system traceability)

3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 • System GMP w produkcji i dystrybucji opakowań żywności
 • Zasady GMP w odniesieniu do zadrukowanych opakowań żywności.

4. Dokumenty potwierdzające zgodność materiałów do kontaktu z żywnością z przepisami UE

 • Deklaracja zgodności – cel wystawienia dokumentu
 • Deklaracja zgodności i dokumenty uzupełniające – wystawianie i weryfikacja dokumentów
 • Dokumenty uzupełniające – rodzaje, przykłady
 • Przekazywanie deklaracji zgodności i dokumentów uzupełniających w całym łańcuchu dostaw
 • Obowiązki przedsiębiorców w odniesieniu do posiadania i dysponowania deklaracją zgodności i dokumentami uzupełniającymi
 • Przykłady podmiotów działających na rynku materiałów do kontaktu z żywnością, którzy pełnią różne role na rynku
 • Co powinna zawierać deklaracja zgodności, na przykładzie deklaracji dla tworzyw sztucznych.

5. Wymagania dla dostawców (producentów, importerów, dystrybutorów)  opakowań

·         Dokumenty które muszą być przekazane odbiorcom opakowań

·         Badania migracji

6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością z późn. Zm.

 • Wymagania ogólne dla materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością
 • Wymagania w zakresie składu chemicznego, wykazy substancji dozwolonych do stosowania
 • Badania migracji globalnej i specyficznej: dobór płynów modelowych i warunków badania
 • Ocena zgodności z limitami migracji i ich praktyczna interpretacja.
 • Substancje dodane w sposób niezamierzony (NIAS) – ocena ryzyka
 • Najnowsze zmiany do rozporządzenia – nowe substancje i limity migracji.

7. Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/213 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie stosowania bisfenolu A w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w odniesieniu do stosowania tej substancji w materiałach z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością:

 • nowy limit migracji bisfenolu A dla tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością
 • nowe wymagania dla lakierów i powłok w zakresie migracji bisfenolu A i deklaracji zgodności
 • nowe wymagania w zakresie migracji bisfenolu A z wyrobów przeznaczonych dla niemowląt i dzieci.

8. Wymagania dla materiałów, dla których nie określono w przepisach wymagań szczegółowych, w tym obowiązkowa dokumentacja i zagrożenia (papieru i tektury, gumy, silikonu, stali nierdzewnej, powłok,  szkła itp.)

9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2009 w sprawie aktywnych i inteligentnych opakowań do żywność

10. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie będzie obejmowało omówienie aktualnych przepisów prawnych oraz wymagań Unii Europejskiej dot. bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wraz z ich interpretacją w celu praktycznego zastosowania. Szkolenie przeznaczone jest dla producentów żywności, producentów, importerów i dystrybutorów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz pracowników laboratoriów wykonujących badania w tym zakresie

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie poprowadzone będzie przez mgr inż. Marzenę Pawlicką z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, kierownika pracowni oceny materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, eksperta w zakresie ustawodawstwa, oceny i badania materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością w celu potwierdzenia ich zgodności z przepisami.

 

Polecamy też nasze inne szkolenia https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Żywność prozdrowotna – sprzedaż, etykieta, reklama – aspekty prawne (on-line)

grudzień 17, 2021 5:56 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

1. Czym jest żywność prozdrowotna?
2. Kategorie prawne tzw. żywności prozdrowotnej
a. Żywność wzbogacona
b. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego
c. Suplement diety
d. Środek spożywczy zastępujący posiłek, do kontroli masy ciała
3. Nowe składniki żywności w kontekście żywności prozdrowotnej
a. Co to jest tzw. „nowa żywność”?
b. Jak sprawdzić status danego składnika?
c. Jakie są warunki stosowania nowej żywności?
d. Jak uzyskać zezwolenie?
4. Wprowadzenie do obrotu żywności prozdrowotnej
a. Czy wymagana jest rejestracja?
b. Jak wygląda zgłoszenie?
c. Problemy praktyczne
d. Najczęściej popełniane błędy
5. Deklaracje marketingowe na etykiecie i w reklamie żywności prozdrowotnej
a. Oświadczenie żywieniowe a oświadczenie zdrowotne
b. Jak wyszukiwać dozwolone oświadczenia?
c. Warunki stosowania oświadczeń
d. Jak uniknąć kary za nieprawidłowe deklaracje?
6. Wykorzystanie badań na etykiecie i w reklamie żywności prozdrowotnej
7. Rekomendacje ekspertów w zakresie żywności prozdrowotnej

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie dedykowane jest producentom, dystrybutorom, importerom żywności prozdrowotnej, w tym: suplementów diety, odżywek dla sportowców, żywności wzbogaconej, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i ich pracownikom i kontrahentom. Szczególnie zapraszamy specjalistów ds. regulacyjnych w firmach farmaceutycznych, regulatory affairs, regulatory manager, wytwórców kontraktowych, pracowników i kierowników działów marketingu firm produkujących i sprzedających żywność prozdrowotną, brand managerów, osoby odpowiedzialne za planowanie działań PR dotyczących produktów i marek, agencje reklamowe, domy mediowe.

Głównym założeniem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do praktycznych aspektów prawnych związanych z żywnością prozdrowotną, ze szczególnym uwzględnieniem ich oznakowania, prezentacji, reklamy i zasad wprowadzania do obrotu.

Całość materiału zaprezentowana zostanie w przystępnej i praktycznej formie, a uczestnicy będą mieli możliwość zadawania indywidualnych pytań prowadzącej.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Marta Łanoch – prawnik specjalizujący się w obsłudze firm z sektora spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego, zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Założycielka FoodMedLaw – wyspecjalizowanego doradztwa prawnego. Zajmuje się kwestiami prawnymi związanymi z obrotem suplementami diety, kosmetykami, wyrobami medycznymi i produktami leczniczymi w krajach UE. Szczególną uwagę poświęca kwestii etykietowania oraz reklamy tych preparatów. Reprezentuje klientów i doradza w zakresie procedury novel food, opracowuje i opiniuje umowy w obrocie gospodarczym. Doświadczony szkoleniowec, prelegent na konferencjach branżowych i naukowych. Oprócz praktyki prawnej jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy naukowej koncentruje się na europejskim prawie żywnościowym.

Zapraszamy też na nasze inne szkolenia https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Zanieczyszczenia żywności pochodzenia środowiskowego i przemysłowego (on-line)

grudzień 17, 2021 8:37 am Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

I. Zanieczyszczenia żywności – informacje ogólne
• Źródła zanieczyszczeń chemicznych żywności. Wymagania ogólne prawa żywnościowego
• System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (System RASFF) i jego rola (zasady przeprowadzania oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności)
• Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i jego rola
• Urzędowa kontrola i monitoring żywności .
• Codex Alimentarius (Kodeks Żywnościowy)

II. Pierwiastki szkodliwe dla zdrowia – źródła narażenia, aspekty legislacyjne i
toksykologiczne
• Źródła zanieczyszczenia, skutki zdrowotne związane z zanieczyszczeniem żywności pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich pobranie
• Aspekty toksykologiczne, oceny ryzyka EFSA oraz JECFA
• Ustawodawstwo (najwyższe dopuszczalne poziomy metali szkodliwych dla zdrowia
w środkach spożywczych, kryteria doboru metod analitycznych)
• Aktualne prace legislacyjne na poziomie Komisji Europejskiej, Komisji Kodeksu Żywnościowego w tym zakresie
• Środki ograniczające zanieczyszczenie żywności

III. Azotany – jako zanieczyszczenia żywności
• Źródła narażenia
• Toksyczność
• Wymagania legislacyjne (najwyższe dopuszczalne poziomy, kryteria doboru metod analitycznych)
• Opinie EFSA
• Pobranie azotanów z wybranymi grupami środków spożywczych, badania monitoringowe w tym zakresie

IV. Wybrane inne istotne zanieczyszczenia żywności pochodzenia przemysłowego
• Źródła narażenia
• Toksyczność
• Stwierdzane poziomy zanieczyszczenia żywności na podstawie wyników badań monitoringowych
• Aktualne wymagania prawne i obowiązki producentów, kierunki prac legislacyjnych Komisji Europejskiej
• Opinie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w przedmiotowym zakresie a Żywności (EFSA) w przedmiotowym zakresie
• Środki ograniczające występowanie zanieczyszczenia

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie dedykowane jest dla producentów, importerów i dystrybutorów środków spożywczych, jak i organów urzędowej kontroli żywności oraz laboratoriów komercyjnych.
Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zanieczyszczenia przemysłowe środowiskowe występujące w żywności tj. metale, azotany a także inne istotne zanieczyszczenia przemysłowe ze szczególnym uwzględnieniem wymagań legislacyjnych, w tym obszarze min. w ramach prac: Komisji Europejskiej, Codex Alimentarius. Przedstawione zostaną również źródła zanieczyszczeń chemicznych żywności, skutki zdrowotne związane z obecnością poszczególnych zanieczyszczeń, ocena toksykologiczna, oceny ryzyka dokonane przez EFSA i JECFA. Nacisk zostanie położony na zmiany w ustawodawstwie zarówno już ostatnio wprowadzone, a także te, których wprowadzenie jest planowane. Przedstawione zostaną skutki przyszłych regulacji dla producentów żywności oraz konsumentów. Omówione zostanie również aktualne zanieczyszczenie żywności znajdującej się na rynku w Polsce m.in. metalami, azotanami oraz związane z tym zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Ponadto zaprezentowane zostaną  możliwe środki ograniczające zanieczyszczenie i sposoby ich praktycznej realizacji.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA
mgr inż. Monika Mania – kierownik Pracowni w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego Państwowym Zakładzie Higieny – Państwowym Instytucie Badawczym.

Ekspert uczestniczący w pracach:
– Komisji Europejskiej w ramach Grupy roboczej ds. zanieczyszczeń środowiskowych i przemysłowych żywności;
– Grupy Roboczej Rady UE ds. Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius)
– Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO ds. Zanieczyszczeń Żywności oraz Metod Analiz i Próbkobrania,
Ponadto współpracujący z : Europejskim Laboratorium Referencyjnym ds. Metali i związków azotowych w żywności i paszach (EURL-MN)
Członek zespołu ds. Oceny ryzyka zdrowotnego związanego z bezpieczeństwem żywności i materiałów do kontaktu z żywnością powołanego w NIZP-PZH w ramach współpracy z GIS i MZ.
Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa żywności i materiałów do kontaktu z żywnością.

Polecamy również inne nasze szkolenia: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Rekomendowany przebieg układu konsumenckiego (on-line)

grudzień 14, 2021 2:05 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Przedstawienie zmian stanu prawnego w zakresie upadłości konsumenckiej. Wprowadzenie układu konsumenckiego
 2. Statystyki dotyczące układu konsumenckiego
 3. Wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli
  • Jurysdykcja krajowa
  • Właściwy sąd (sąd właściwy dla dłużników osadzonych w zakładach karnych)
  • Formularz – analiza
  • Opłata od wniosku i zaliczka na wydatki
 4. Wpływ wniosku do sądu – rejestrowanie wniosku, losowanie składu sądu, nadanie czynności w kalendarzu prowadzonym w systemie informatycznym
 5. Postępowanie brakowe
  • Praktyka sądów w zakresie postępowania brakowego (czynności sędziego, referendarza, asystenta sędziego)
 6. Otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli
  • Skład sądu
  • Sędzia wyznaczony czy sędzia komisarz
  • Rozprawa czy posiedzenie niejawne
  • Treść postanowienia (poszczególne punkty, uzasadnienie)
  • Zarządzenie wykonawcze (zawiadomienie nadzorcy, przesłanie skanu wniosku mailem?, telefon?, sms?, zarządzenie inauguracyjne)
  • Zażalenie (komu przysługuje, opłata, postępowanie międzyinstancyjne)
  • Co dalej? (nadanie czynności w kalendarzu, przedłożenie akt? komu?)
 7. Czynności nadzorcy sądowego
  • Sporządzenie spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych
  • Przygotowanie propozycji układowych
  • Prowadzenie akt przez nadzorcę sądowego
 8. Zwołanie i przebieg zgromadzenia wierzycieli
 9. Przyjęcie i zatwierdzenie układu
 10. Wynagrodzenie nadzorcy sądowego
 11. Wykonywanie układu za pośrednictwem nadzorcy wykonania układu

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie jest przeznaczone dla adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów a także doradców restrukturyzacyjnych.

Podczas szkolenia zostanie omówiona alternatywna do upadłości ścieżka odzyskania wypłacalności przez niewypłacalnego konsumenta – postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Postępowanie to pozwala konsumentowi na zawarcie układu i dokonywanie spłat wierzycieli na zaproponowanych przez siebie warunkach.

Szkolenie ma charakter praktyczny. Zostaną omówione konkretne przypadki i przeanalizowane wątpliwości, które pojawiają się przy interpretacji przepisów dotyczących układu konsumenckiego.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

sędzia dr hab. Anna Hrycaj
Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.
Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „ Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji. Komentarz.”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne”.

 

Zapraszamy również na nasze inne szkolenia: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-ekonomiczno-finansowe/

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Prawne zabezpieczenia wierzytelności (on-line)

grudzień 14, 2021 12:54 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

1. Poręczenie
1) Definicja poręczenia
2) Forma poręczenia
3) Treść oświadczenia poręczyciela przy poręczaniu za dług istniejący i za dług przyszły – Na przykładach praktycznych i casusach
4) Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na udzielone wcześniej poręczenie
2. Przelew wierzytelności (cesja)
1) Definicja
2) Wierzytelności mogące być przedmiotem przelewu
3) Zawarcie, forma i treść umowy przelewu
4) Przelew na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz zawieszającym – Na przykładach praktycznych i casusach
5) Przelew wierzytelności z rachunku bankowego oraz z umowy ubezpieczenia – Na przykładach praktycznych i casusach
6) Zmiana treści umowy przelewu
3. Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych
1) Definicja zastawu i zastawu rejestrowego
2) Przedmiot zastawu rejestrowego
-rzeczy mogące być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
-rzeczy, które nie mogą być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
-rzeczy indywidualnie oznaczone, rzeczy oznaczone co do gatunku oraz zbiór rzeczy
3) Zawarcie i treść umowy zastawu – Na przykładach praktycznych i casusach
4) Powstanie zastawu
5) Zmiana treści umowy zastawu ze szczególnym uwzględnieniem zmiany przedmiotu zastawu
4. Hipoteka
1) Definicja hipoteki, jej cechy charakterystyczne oraz przepisy prawne ją regulujące
2) Przedmiot hipoteki oraz jego określenie
-nieruchomość (mieszkalna i użytkowa)
-ułamkowa część nieruchomości
-użytkowanie wieczyste
-spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
-wierzytelność hipoteczna
-kilka nieruchomości
3) Zakres obciążenia hipoteką
4) Inne obciążenia nieruchomości a hipoteka (służebności, użytkowanie, najem, dzierżawa, dożywocie) – wzmianka
5) Wierzytelność hipoteczna
6) Ustanowienie hipoteki umownej – Na przykładach praktycznych i casusach
-Forma umowy o ustanowienie hipoteki
-Treść umowy o ustanowienie hipoteki
-Niedopuszczalne klauzule umowne
7) Powstanie hipoteki
-Ustanowienie a powstanie hipoteki
-Wpis hipoteki do księgi wieczystej
-Uprawomocnienie się wpisu hipoteki do księgi wieczystej
8) Pierwszeństwo hipoteki
9) Zmiana treści hipoteki
10) Opróżnione miejsce hipoteczne
-Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego
-Uprawnienie do rozporządzenia przez właściciela nieruchomości opróżnionym miejscem hipotecznym
-Roszczenie wierzyciela hipotecznego o przeniesienie jego hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do pracowników wszystkich podmiotów, które stosują jako prawne zabezpieczenia zawieranych przez siebie umów poręczenie cywilne, przelew wierzytelności (cesję), zastaw rejestrowy oraz hipotekę.

Na szkoleniu słuchacz dowie się:
-jakie są rodzaje prawnych zabezpieczeń wierzytelności
-jakie są cechy poszczególnych zabezpieczeń oraz jakie są ich zalety i wady
-jaka powinna być treść umów ustanawiających poszczególne zabezpieczenia
-jaki jest wzajemny wpływ na siebie poszczególnych rodzajów zabezpieczeń
Szkolenie uwzględnia aspekty teoretyczne dot. poszczególnych rodzajów zabezpieczeń ale przede wszystkim ich aspekty praktyczne. Omawiane są bowiem różne wersje treści umów, na mocy których ustanawiane są poszczególne zabezpieczenia. Omówione zostaną także najczęściej spotykane błędy popełniane przy ich ustanawianiu. Słuchacze zapoznają się również z bogatym orzecznictwem sądowym dot. prawnych zabezpieczeń.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Izabelę Heropolitańską – autorkę wielu publikacji i książek z dziedziny bankowości, w tym „Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności” – 4 wydania oraz „Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece – 4 wydania”.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard