Pestycydy w systemie bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej i Polsce

Czerwiec 18, 2019 8:10 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

Cz. 1.
1. Co to są pestycydy, ich klasyfikacja i zastosowanie,
2. Uregulowania prawne dotyczące rejestracji i dopuszczenia do stosowania poszczególnych pestycydów,
3. Uregulowania prawne dotyczące ochrony zdrowia i życia konsumentów,
4. Definicje związane z pozostałościami pestycydów w żywności i ich interpretacja,
5. Kryteria doboru metod analitycznych stosowanych do oznaczania pozostałości pestycydów w żywności,
6. Wytyczne do pobierania próbek dla potrzeb badań kontrolnych,
7. Kontrola żywności na obecność pozostałości pestycydów.

Cz. 2.
1. Pestycydy a system bezpieczeństwa żywności,
2. Analiza ryzyka dla konsumenta: charakterystyka zagrożenia, ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem,
3. System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF ang. Rapid Alert System for Food and Feed),
4. Rola Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA, ang. European Food Safety Agency).

Cz. 3.
1. Pestycydy w wodzie. Woda do picia to też żywność.
2. Inne zastosowanie pestycydów np., jako leki weterynaryjne czy w higienie sanitarnej (biocydy),
3. Prawodawstwo w Polsce, Unii Europejskiej i w krajach trzecich.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i importerów środków spożywczych, jak i organów urzędowej kontroli żywności oraz innych laboratoriów.

Na szkoleniu zostaną podane informacje o gospodarce pestycydami w Polsce i Unii Europejskiej w kontekście systemu bezpieczeństwa żywności. Omawiane zagadnienia będą podzielone na kilka tematycznych części i będą zawierały informacje na temat wymaganych badań i sposobu ich oceny niezbędnych do wydania zezwolenia na ich stosowanie oraz obrót.
Głównym tematem omawianym podczas zajęć będzie zanieczyszczenie żywności pozostałościami pestycydów a bezpieczeństwo konsumenta. Omówione zostaną akty prawne regulujące to zagadnienie, a także praktyczne rozwiązania, czyli badania kontrolne pozostałości pestycydów w różnych środkach spożywczych, ich zasady i organizacja, kryteria doboru metod analitycznych wykorzystywanych w tych badaniach oraz sposoby interpretacji uzyskiwanych wyników wraz z implikacjami wynikającymi dla producentów żywności i konsumentów w przypadkach przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) pestycydów. Zostaną omówione również zagadnienia związane ze stosowaniem pestycydów nie tylko w ochronie upraw, ale i jakie to ma przełożenie na pozostałości pestycydów w żywności znajdującej się w obrocie.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

dr hab. Katarzyna Góralczyk długoletni pracownik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Specjalista od badania chemicznych zanieczyszczeń żywności ze szczególnym uwzględnieniem pozostałości pestycydów.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Preparaty/półprodukty dla przemysłu spożywczego zawierające substancje dodatkowe, aromaty lub enzymy oraz znakowanie tych preparatów i żywności z ich dodatkiem

Czerwiec 18, 2019 8:06 pm Published by Leave your thoughts

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

I. Unijne wykazy substancji dodatkowych – załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych:

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności
  • substancja dodatkowa a substancja pomocnicza w przetwórstwie – zasady kwalifikacji, znakowanie w wykazie składników produktu/półproduktu
  • zasada przenoszenia w praktyce – substancje dodatkowe obecne w półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków spożywczych; substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników- przykłady
  • kategoryzacja produktów spożywczych pod kątem możliwości dodawania substancji dodatkowych do półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego – klasyfikujemy półprodukt czy produkt końcowy? Studium przypadku.
 • Obliczanie ilości dodanych związków fosforu, przeliczanie zawartości innych substancji dodatkowych, wyjątki i ograniczenia w stosowaniu substancji dodatkowych do poszczególnych produktów – jak stosować te przepisy w odniesieniu do półproduktów.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1130/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych
  • limity w substancji dodatkowych w innych substancjach dodatkowych, w aromatach, enzymach oraz w substancjach odżywczych.

II. Inne prace Unii Europejskiej w zakresie substancji dodatkowych:

 • przewodnik dotyczący rozróżniania składników żywności o właściwościach barwiących (np. ekstrakty z roślin) a barwnikami – problemy interpretacyjne i konsekwencje dla producentów żywności
 • projekt przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie zasady przenoszenia
  (ang. carry-over)

III. Unijny wykaz substancji aromatycznych oraz rozporządzenie Komisji w sprawie aromatów dymu wędzarniczego

 • Aromaty, w tym aromaty dymu wędzarniczego w półproduktach przeznaczonych dla przemysłu spożywczego – czy zawsze mogą być obecne w półproduktach?

IV. Prace Komisji w zakresie unijnego wykazu enzymów oraz znakowanie środków
spożywczych zawierających enzymy.

 • aspekty prawne stosowania enzymów w produkcji żywności, w tym znakowanie żywności zawierającej enzymy
 • przewodnik Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów (składnik produktu czy substancja pomocnicza w przetwórstwie)
 • stan prac nad wspólnotową listą enzymów

V. Znakowanie preparatów/półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego

 • Informacje obowiązkowe na etykietach preparatów/półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego
 • Oznakowanie preparatów zawierających substancje dodatkowe – co musi być na etykiecie, a co tylko w dokumentacji towarzyszącej przesyłce.
 • Informacje dotyczące aromatów dymu wędzarniczego obecnego w preparatach.
 • Znakowanie półproduktów a znakowanie wyrobów finalnych zawierających półprodukty – jakie informacje powinien przekazać dostawca preparatów swojemu odbiorcy.

VI. Dyskusja

Rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i dystrybutorów preparatów/półproduktów przeznaczonych do stosowania w produkcji żywności (tzw. obrót business to business), dla producentów żywności stosujących preparaty/półprodukty oraz dla pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością stosowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów w preparatach/półproduktach jak również w produktach finalnych.

Na szkoleniu zostaną przedstawione aktualne przepisy Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych do żywności, aromatów i enzymów oraz aktualne prace Komisji Europejskiej w tym zakresie (zmiany przewidywane w najbliższym czasie). Zostanie omówione zastosowanie tych przepisów do preparatów/półproduktów przeznaczonych do produkcji żywności.

Zostaną omówione obowiązujące interpretacje niektórych zapisów – m.in. dotyczy to rozróżnienia pomiędzy substancją dodatkową a substancją pomocniczą w przetwórstwie, przyporządkowania produktów do odpowiedniej kategorii w rozporządzeniu 1129/2011 (czy należy klasyfikować półprodukt czy produkt końcowy), klasyfikacji ekstraktów o właściwościach barwiących (składnik żywności czy barwnik), podawania nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktów.

Przedstawione zostaną aktualne przepisy w zakresie aromatów wraz z oceną ich skutków dla producentów żywności (półproduktów i produktów finalnych); w tym przepisy dotyczące znakowania środków spożywczych zwierających aromaty naturalne oraz przepisy dotyczące aromatów dymu wędzarniczego.

Zostaną przedstawione przewodniki Komisji Europejskiej: przewodnik dotyczący zasady przenoszenia (projekt) oraz przewodnik w zakresie klasyfikacji enzymów.

Na szkoleniu zostaną omówione zasady znakowania preparatów/półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego z uwzględnieniem znakowania finalnych środków spożywczych.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Joannę Gajdę-Wyrębek, kierownika Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

 

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Prawne zabezpieczenia wierzytelności

Czerwiec 18, 2019 8:04 pm Published by Leave your thoughts

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Poręczenie
1) Definicja poręczenia
2) Forma poręczenia
3) Treść oświadczenia poręczyciela przy poręczaniu za dług istniejący i za dług przyszły – Na przykładach praktycznych i casusach
4) Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na udzielone wcześniej poręczenie
2. Przelew wierzytelności (cesja)
1) Definicja
2) Wierzytelności mogące być przedmiotem przelewu
3) Zawarcie, forma i treść umowy przelewu
4) Przelew na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz zawieszającym – Na przykładach praktycznych i casusach
5) Przelew wierzytelności z rachunku bankowego oraz z umowy ubezpieczenia – Na przykładach praktycznych i casusach
6) Zmiana treści umowy przelewu
3. Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych
1) Definicja zastawu i zastawu rejestrowego
2) Przedmiot zastawu rejestrowego
 -rzeczy mogące być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
 -rzeczy, które nie mogą być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
 -rzeczy indywidualnie oznaczone, rzeczy oznaczone co do gatunku oraz zbiór rzeczy
3) Zawarcie i treść umowy zastawu – Na przykładach praktycznych i casusach
4) Powstanie zastawu
5) Zmiana treści umowy zastawu ze szczególnym uwzględnieniem zmiany przedmiotu zastawu
4. Hipoteka
1) Definicja hipoteki, jej cechy charakterystyczne oraz przepisy prawne ją regulujące
2) Przedmiot hipoteki oraz jego określenie
 -nieruchomość (mieszkalna i użytkowa)
 -ułamkowa część nieruchomości
 -użytkowanie wieczyste
 -spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 -wierzytelność hipoteczna
 -kilka nieruchomości
3) Zakres obciążenia hipoteką
4) Inne obciążenia nieruchomości a hipoteka (służebności, użytkowanie, najem, dzierżawa, dożywocie) – wzmianka
5) Wierzytelność hipoteczna
6) Ustanowienie hipoteki umownej – Na przykładach praktycznych i casusach
 -Forma umowy o ustanowienie hipoteki
 -Treść umowy o ustanowienie hipoteki
 -Niedopuszczalne klauzule umowne
7) Powstanie hipoteki
 -Ustanowienie a powstanie hipoteki
 -Wpis hipoteki do księgi wieczystej
 -Uprawomocnienie się wpisu hipoteki do księgi wieczystej
8) Pierwszeństwo hipoteki
9) Zmiana treści hipoteki
10) Opróżnione miejsce hipoteczne
 -Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego
 -Uprawnienie do rozporządzenia przez właściciela nieruchomości opróżnionym miejscem hipotecznym
 -Roszczenie wierzyciela hipotecznego o przeniesienie jego hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do pracowników wszystkich podmiotów, które stosują jako prawne zabezpieczenia zawieranych przez siebie umów poręczenie cywilne, przelew wierzytelności (cesję), zastaw rejestrowy oraz hipotekę.

Na szkoleniu słuchacz dowie się:
 jakie są rodzaje prawnych zabezpieczeń wierzytelności
 jakie są cechy poszczególnych zabezpieczeń oraz jakie są ich zalety i wady
 jaka powinna być treść umów ustanawiających poszczególne zabezpieczenia
 jaki jest wzajemny wpływ na siebie poszczególnych rodzajów zabezpieczeń
Szkolenie uwzględnia aspekty teoretyczne dot. poszczególnych rodzajów zabezpieczeń ale przede wszystkim ich aspekty praktyczne. Omawiane są bowiem różne wersje treści umów, na mocy których ustanawiane są poszczególne zabezpieczenia. Omówione zostaną także najczęściej spotykane błędy popełniane przy ich ustanawianiu. Słuchacze zapoznają się również z bogatym orzecznictwem sądowym dot. prawnych zabezpieczeń.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Izabelę Heropolitańską – autorkę wielu publikacji i książek z dziedziny bankowości, w tym „Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności” – 4 wydania oraz „Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece – 4 wydania”.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne po nowelizacji

Czerwiec 18, 2019 6:43 pm Published by Leave your thoughts

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Nowe regulacje dotyczące przygotowanej likwidacji – szansa dla zachowania przedsiębiorstwa dłużnika, analiza zagrożeń dla wierzycieli;
2. Dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym:
a) Zgłaszanie wierzytelności bezpośrednio do syndyka;
b) Zwrot wierzytelności i skarga na zarządzenie syndyka o zwrocie wierzytelności;
c) Lista wierzytelności i jej zaskarżanie
3. Zabezpieczenie praw dłużnika
a) Wyłączenie z masy upadłości kwot potrzebnych na utrzymanie dłużnika;
b) Wyłączenie z kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości kwot potrzebnych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dłużnika;
4. Likwidacja masy upadłości i zaspokojenie wierzycieli
5. Rola wierzycieli w postępowaniu upadłościowym
a) Nadzór nad syndykiem
b) Środki zaskarżenia
6. Przedawnienie w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym;
7. Umorzenie zobowiązań (oddłużenie) osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą

 

OPIS SZKOLENIA

19 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo upadłościowe, która przewiduje istotne zmiany w zakresie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Uchwalona ustawa przewiduje zmiany m.in. w zakresie:
a) Przygotowanej likwidacji, tzw. pre-pack;
b) Dochodzenia wierzytelności, w tym trybu zgłaszania wierzytelności;
c) Ochrony praw dłużnika, w tym zabezpieczenia praw socjalnych dłużnika;
d) Likwidacji masy upadłości;
e) Obowiązków syndyka;
f) Przedawnienia w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
g) Oddłużenia jednoosobowego przedsiębiorcy.

Przedmiotem szkolenia będzie analiza znowelizowanych regulacji w kontekście przebiegu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz dochodzenia swoich praw przez wierzycieli niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika.
Szkolenie będzie miało charakter praktyczny

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

dr hab. Anna Hrycaj

Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „ Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji. Komentarz.”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne”.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Wybrane chemiczne zanieczyszczenia żywności – aspekty legislacyjne, toksykologiczne i analityczne

Czerwiec 18, 2019 6:39 pm Published by Leave your thoughts

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

I. Zanieczyszczenia chemiczne żywności

 • Rodzaje zanieczyszczeń chemicznych żywności i ich źródłaWymagania ogólne prawa żywnościowego
 • System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (System RASFF) i jego rola (zasady przeprowadzania oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności)
 • Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i jego rola
 • Urzędowa kontrola i monitoring żywności – konsekwencje dla producentów i konsumentów
 • Codex Alimentarius

II. Pierwiastki szkodliwe dla zdrowia

 • Źródła zanieczyszczenia, skutki zdrowotne związane z zanieczyszczeniem żywności takimi pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia oraz pobranie
 • Aspekty toksykologiczne, kryteria toksyczności, oceny ryzyka EFSA oraz JECFA
 • Ustawodawstwo (najwyższe dopuszczalne poziomy metali szkodliwych dla zdrowia w środkach spożywczych, kryteria doboru metod analitycznych)
 • Aktualne dyskusje i prace legislacyjne na poziomie Komisji Europejskiej, Komisji Kodeksu Żywnościowego
 • Środki ograniczające zanieczyszczenie żywności pierwiastkami szkodliwymi

III. Azotany

 • Źródła narażenia
 • Toksyczność
 • Wymagania legislacyjne (najwyższe dopuszczalne poziomy, kryteria doboru metod analitycznych)
 • Opinie EFSA
 • Pobranie azotanów z wybranymi grupami środków spożywczych, badania monitoringowe w tym zakresie

IV. Wybrane inne chemiczne zanieczyszczenia żywności – przykłady

 • Źródła narażenia
 • Toksyczność
 • Stwierdzane poziomy zanieczyszczenia żywności na podstawie wyników badań monitoringowych
 • Nowe wymagania legislacyjne i obowiązki producentów, aktualny stan prawny, zalecenia Komisji Europejskiej
 • Opinie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w przedmiotowym zakresie a Żywności (EFSA) w przedmiotowym zakresie

 

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie dedykowane jest dla producentów, importerów i dystrybutorów środków spożywczych, jak i organów urzędowej kontroli żywności oraz laboratoriów komercyjnych.

Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zanieczyszczenia chemiczne występujące w żywności tj. metale, azotany i inne ze szczególnym uwzględnieniem wymagań legislacyjnych, w tym obszarze min. w ramach: Komisji Europejskiej, Codex Alimentarius.
Przedstawione zostaną również źródła zanieczyszczeń chemicznych żywności, skutki zdrowotne związane z obecnością poszczególnych zanieczyszczeń, ocena toksykologiczna, oceny ryzyka dokonane przez EFSA i JECFA. Nacisk zostanie położony na zmiany w ustawodawstwie zarówno już ostatnio wprowadzone, a także te, których wprowadzenie jest planowane. Przedstawione zostaną skutki przyszłych regulacji na producentów żywności oraz konsumentów. Omówione zostanie również aktualne zanieczyszczenie żywności znajdującej się na rynku w Polsce m.in. metalami, azotanami oraz związane z tym zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

 

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

mgr inż. Monika Mania – kierownik Pracowni w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego Państwowym Zakładzie Higieny.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością – zmiany do Rozporządzenia UE nr 10/2011

Czerwiec 18, 2019 6:25 pm Published by Leave your thoughts

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zmiany wprowadzane do unijnego wykazu monomerów i innych substancji wyjściowych oraz dodatków, zgodnie z rozporządzeniami: 1282/2012/UE, 1183/2012/UE, 202/2014/UE, 174/2015/UE, 1416/2016/UE, 752/2017/UE, 79/2018/UE, 213/2018
2. Nowe substancje dodane do unijnego wykazu, limity migracji i ograniczenia
3. Zmiany w odniesieniu do substancji ujętych w wykazie – nowe limity migracji, specyfikacje i ograniczenia na przykładzie melaminy, fenolu i cynku
4. Bisfenol A (BPA) – zagrożenie dla zdrowia w świetle nowej opinii EFSA, nowy limit migracji specyficznej i ograniczenia w wyrobach lakierowanych i z powłoką
5. Wymagania dotyczące stosowania substancji nie ujętych w wykazie unijnym
6. Nanocząsteczki w wyrobach z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością
7. Badania migracji do płynów modelowych z wyrobów jednorazowego i wielokrotnego użytku w celu potwierdzania zgodności
8. Zamienniki płynów modelowych imitujących żywność
9. Badania migracji specyficznej do płynów modelowych, modele migracji
10. Korygowanie wyników badania migracji z wykorzystaniem współczynników korekcji
11. Badania migracji z zastosowaniem płynów modelowych i żywności – warunki badania, dobór płynów modelowych i czasu badania

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do producentów, importerów, dystrybutorów oraz użytkowników wyrobów i materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a także do pracowników służb kontrolnych odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów dotyczących materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz za prawidłowe ich stosowanie w codziennej praktyce.

Celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzonych do rozporządzenia UE nr 10/2011 kolejnymi rozporządzeniami UE, które dodają do unijnego wykazu nowe substancje, wprowadzają nowe limity migracji, oraz określają ujednolicone w UE warunki badania migracji. Wiedza z tego zakresu pozwala uniknąć wielu problemów i nieporozumień wynikających z nieznajomości wprowadzonych zmian w zakresie składu materiału, dopuszczalnych limitów migracji i zasad badania wyrobów w celu potwierdzenia zgodności z przepisami.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie poprowadzone będzie przez dr inż. Kazimierę Ćwiek-Ludwicką z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, eksperta w zakresie ustawodawstwa, oceny i badania materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością w celu potwierdzenia ich zgodności z przepisami. Posiada długoletnie doświadczenie, prowadzi szkolenia i wykłady, jest autorką wielu publikacji z zakresu ustawodawstwa, badania migracji i oceny zagrożeń dla zdrowia pochodzących z materiałów opakowaniowych i wyrobów do kontaktu z żywnością.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard