Izomery trans kwasów tłuszczowych w diecie i ich wpływ na zdrowie człowieka (on-line)

Grudzień 22, 2020 7:27 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

1. Charakterystyka naturalnych i sztucznych izomerów trans kwasów tłuszczowych (TFA)
2. Źródła i zawartość izomerów trans w żywności
3. Spożycie izomerów trans kwasów tłuszczowych w diecie człowieka
4. Wpływ izomerów trans kwasów tłuszczowych na zdrowie człowieka – możliwe zagrożenia, metody ich ograniczenia
5. Działania na rzecz ograniczenia spożycia izomerów trans w diecie człowieka
6. Regulacje prawne w zakresie spożycia i znakowania izomerów trans

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do technologów żywności i żywienia, pracowników cateringu, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za jakość i bezpieczeństwo żywności. Szkolenie adresowane jest szczególnie do osób zainteresowanych zdrowym żywieniem, dietetyków i producentów żywności.

Celem szkolenia jest zapoznanie z rolą kwasów tłuszczowych izomerii trans w żywieniu, występowaniem, wielkością ich spożycia w dziennej diecie oraz źródłami. Omówiony zostanie wpływ izomerów trans kwasów tłuszczowych na zdrowie człowieka, możliwe zagrożenia wynikające z nadmiernego spożycia, metody ich ograniczenia oraz regulacje prawne na podstawie prawa krajowego i UE.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w badaniach analitycznych, sensorycznych, ekspertyzach dot. poświadczenia autentyczności, prowadzeniu szkoleń, autora i współautora kilku książek, licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu technologii i bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym dotyczących roli izomerów trans w żywności a bezpieczeństwem ich spożycia.

 

Polecamy też inne nasze szkolenia – https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Wartość odżywcza – przygotowanie informacji do celów etykietowania. Wymagania prawne i porady praktyczne (on-line)

Grudzień 22, 2020 7:06 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Znakowanie żywności, ze szczególnym uwzględnieniem wartości odżywczej – wymagania prawne;
 •  Informacje na temat żywności;
 •  Informacja obowiązkowa i dobrowolna;
 •  Informacja o wartości odżywczej – wymagania i formy prezentacji;
 •  Informacja o wartości odżywczej produktów wzbogacanych;
 •  Informacja o wartości odżywczej produktów z oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi;
 1. Nowości w przepisach prawnych;
 2. Zasady zaokrąglania oraz zakresy tolerancji – Wytyczne Komisji Europejskiej;
 3. Błędy w informacji o żywności – studium przypadku;
 4. Dodatkowe systemy znakowania żywności wartością odżywczą, w tym system RWS;
 5. Sposoby określania wartości odżywczej produktów do celów znakowania:
 •  Analiza chemiczna żywności, przygotowanie wartości deklarowanych na podstawie sprawozdania z wyników badań (metody badań, przygotowanie informacji żywieniowej na podstawie   raportu  z badań);
 • Wykorzystanie ogólnie dostępnych i zaakceptowanych danych (bazy dane oraz tabele składu i wartości odżywczych żywności) – różnice między bazami, które bazy danych wybrać, na co zwracać uwagę przy korzystaniu z danych tabelarycznych;
 • Obliczenia na podstawie znanych lub rzeczywistych wartości średnich użytych składników (obliczenia na podstawie receptur): obliczanie wartości energetycznej – na wybranych przykładach; obliczanie wartości odżywczej i przygotowania informacji żywieniowej – krok po kroku;
 • Co zrobić, gdy brakuje danych o wartości odżywczej surowców?
 1. Ćwiczenia – przygotowanie informacji o wartości odżywczej; etykietowanie żywności wartością odżywczą – studium przypadku.
 2. Pytania i odpowiedzi.

 

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności.

Podczas szkolenia zostaną omówione wymagania prawne dotyczące znakowania środków spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem wartości odżywczej, poszerzone o analizę przykładowych opakowań pod kątem prawidłowej informacji żywieniowej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18);

Przedstawione zostaną wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zakresów tolerancji ilości deklarowanych na etykiecie składników odżywczych oraz zasad zaokrąglania.

Omówione będą także zagadnienia dotyczące dodatkowego systemu znakowania żywności, w tym RWS.

Przedstawione zostaną na wybranych przykładach sposoby obliczania wartości energetycznej oraz określania wartości odżywczej produktów spożywczych w celu przygotowania prawidłowej informacji żywieniowej na opakowaniu, w tym m.in.

 • pozyskiwanie danych,
 • źródła danych,
 • obliczanie wartości odżywczej produktów złożonych na wybranych przykładach,
 • co zrobić, gdy brakuje danych o zawartości składników odżywczych niektórych surowcach,

Omówione zostanie także podawanie informacji żywieniowej w przypadku środków spożywczych z dodatkiem witamin, składników mineralnych i innych substancji oraz produktów z oświadczeniem żywieniowym lub zdrowotnym.

Dodatkowo uczestnicy szkolenia mogą przesyłać pytania, zagadnienia czy projekty etykiety do omówienia na szkoleniu, nie później niż siedem dni przez terminem szkolenia.

 

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Dr Beata Przygoda – wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, a od momentu połączenia Instytutów pracownik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. W Instytucie Żywności i Żywienia Kierownik Pracowni Witamin w Samodzielnej Pracowni Wartości Odżywczej Żywności. W Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny Kierownik Pracowni Wartości Odżywczej Żywności w Zakładzie Żywienia i Wartości Odżywczej Żywności. Współtwórca i współautor polskich Tabela składu i wartości odżywczej żywności oraz polskiej Bazy danych składu i wartości odżywczej żywności. Posiada znaczny dorobek naukowy, na który składa się, m.in. współautorstwo 32 monografii, 36 rozdziałów w monografii, 36 publikacji, 73 wystąpienia (referaty, doniesienia, postery) na konferencjach. W dotychczasowej pracy zawodowej brała udział w badaniach naukowych i pracach wdrożeniowych dotyczących składu, jakości i wartości odżywczej żywności. W ramach obowiązków służbowych przygotowywała ekspertyzy, opinie, stanowiska dla organów rządowych, administracji publicznej, przemysłu spożywczego, organizacji międzynarodowych. Brała udział w pracach nad harmonizacją ustawodawstwa żywnościowego z przepisami zawartymi w prawie Unii Europejskiej z zakresu jakości zdrowotnej żywności i żywienia oraz nad jego wdrożeniem do praktyki w obszarze jakości zdrowotnej żywności i urzędowej kontroli żywności, w szczególności z zakresu znakowania żywności, w tym wartością odżywczą oraz żywnością wzbogacaną. Członek Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 38 ds. Przetworów Owocowo-Warzywnych PKN. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej, urzędowej kontroli, zakładów przemysłu spożywczego i innych, m.in. z zakresu składu i wartości odżywczej żywności i jej wpływu na zdrowie, znakowania żywności, w szczególności wartością odżywczą, żywności wzbogacanej, opracowywania danych o wartości odżywczej na potrzeby znakowania żywności.

 

Zapraszamy także na inne nasze szkolenia – https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Alergeny pokarmowe a bezpieczeństwo konsumenta (on-line)

Grudzień 22, 2020 7:03 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

 • Alergeny w żywności – określenie, rodzaje, charakterystyka, objawy, poziomy występowania, poziomy alergenów dla osoby uczulonej
 • Skala problemu w Polsce i na świecie, regulacje prawne, informacje o alergenach dla konsumenta – znakowanie informacją o alergenach
 • Alergeny w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, alergeny ukryte
 • Alergeny w zakładzie produkcyjnym i gastronomii
 • Znajomość zagadnień alergii pokarmowej wśród pracowników zakładów gastronomicznych (restauracjach, restauracjach typu fast food, stołówkach szpitalnych i cateringu)
 • Identyfikowalność w zakładzie produkcyjnym, program kontroli alergenów

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do technologów żywności i żywienia, pracowników gastronomii, lekarzy, restauratorów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności oferowanej konsumentowi.

Alergie pokarmowe są problemem dotykającym coraz więcej ludzi. Alergeny obecne w żywności stanowią zagrożenie zdrowotne dla wielu osób i jest to problem istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa konsumenta.

Występowanie alergii pokarmowych u ludzi jest uzależnione od wielu czynników, takich jak dieta, nawyki żywieniowe oraz region zamieszkania. Prawidłowe znakowanie żywności stanowi duże ułatwienie w komponowaniu posiłków i przyczynia się do poprawy jakości życia alergików, choć nie zawsze jest wystarczające z uwagi na obecność tzw. alergenów ukrytych.

Temat alergenów jest bardzo złożony, ale i niezmiernie ważny. Nieprawidłowe oznakowanie lub błędna deklaracja o alergenach może mieć poważne skutki, przede wszystkim dla zdrowia konsumenta, ale również dla producentów. Wiedza na temat alergii pokarmowej wśród pracowników restauracji nie jest wystarczająca. Wskazanym jest jej dalsze rzetelne rozpowszechnianie wśród specjalistów z różnych środowisk – żywieniowców, lekarzy, restauratorów personelu gastronomii, celem zapewnienia bezpieczeństwa konsumentom.

Celem szkolenia jest zapoznanie z zagrożeniami wynikających ze stosowania alergenów, ich prawidłowym znakowaniem oraz głównych czynników ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i zarządzaniem w zakładzie.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, kierownika zespołu badawczego ds. jakości i ocen sensorycznych, rzeczoznawcy i członka komisji oceniającej jakość surowców i przetworów, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych.

 

Polecamy także inne nasze szkolenia https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Preparaty/półprodukty dla przemysłu spożywczego zawierające substancje dodatkowe, aromaty lub enzymy oraz znakowanie tych preparatów i żywności z ich dodatkiem (on-line)

Grudzień 22, 2020 7:01 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

I. Unijne wykazy substancji dodatkowych – załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych:
• Załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności:
– substancja dodatkowa a substancja pomocnicza w przetwórstwie – zasady kwalifikacji, znakowanie w wykazie składników produktu/półproduktu
– zasada przenoszenia w praktyce – substancje dodatkowe obecne w półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków spożywczych; substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników- przykłady
– kategoryzacja produktów spożywczych pod kątem możliwości dodawania substancji dodatkowych do półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego – klasyfikujemy półprodukt czy produkt końcowy? Studium przypadku.
• Obliczanie ilości dodanych związków fosforu, przeliczanie zawartości innych substancji dodatkowych, wyjątki i ograniczenia w stosowaniu substancji dodatkowych do poszczególnych produktów – jak stosować te przepisy w odniesieniu do półproduktów.
• Załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 – unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych
– limity w substancji dodatkowych w innych substancjach dodatkowych, w aromatach, enzymach oraz w substancjach odżywczych.

II. Inne prace Unii Europejskiej w zakresie substancji dodatkowych:
• oświadczenie Komisji Europejskiej w sprawie składników żywności stosowanych w celach technologicznych (np. ekstrakty roślinne) – konsekwencje dla producentów żywności
• projekt przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie zasady przenoszenia
(ang. carry-over)

III. Unijny wykaz substancji aromatycznych oraz rozporządzenie Komisji w sprawie aromatów dymu wędzarniczego
• Aromaty, w tym aromaty dymu wędzarniczego w półproduktach przeznaczonych dla przemysłu spożywczego – czy zawsze mogą być obecne w półproduktach?

IV. Prace Komisji w zakresie unijnego wykazu enzymów oraz znakowanie środków
spożywczych zawierających enzymy.
• aspekty prawne stosowania enzymów w produkcji żywności, w tym znakowanie żywności zawierającej enzymy
• przewodnik Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów (składnik produktu czy substancja pomocnicza w przetwórstwie)
• stan prac nad wspólnotową listą enzymów

V. Znakowanie preparatów/półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego
• Informacje obowiązkowe na etykietach preparatów/półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego
• Oznakowanie preparatów zawierających substancje dodatkowe – co musi być na etykiecie, a co tylko w dokumentacji towarzyszącej przesyłce.
• Informacje dotyczące aromatów dymu wędzarniczego obecnego w preparatach.
• Znakowanie półproduktów a znakowanie wyrobów finalnych zawierających półprodukty – jakie informacje powinien przekazać dostawca preparatów swojemu odbiorcy.

VI. Dyskusja
Rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i dystrybutorów preparatów/półproduktów przeznaczonych do stosowania w produkcji żywności (tzw. obrót business to business), dla producentów żywności stosujących preparaty/półprodukty oraz dla pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością stosowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów w preparatach/półproduktach jak również w produktach finalnych.

Na szkoleniu zostaną przedstawione aktualne przepisy Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych do żywności, aromatów i enzymów oraz aktualne prace Komisji Europejskiej w tym zakresie (zmiany przewidywane w najbliższym czasie). Zostanie omówione zastosowanie tych przepisów do preparatów/półproduktów przeznaczonych do produkcji żywności.

Zostaną omówione obowiązujące interpretacje niektórych zapisów – m.in. dotyczy to rozróżnienia pomiędzy substancją dodatkową a substancją pomocniczą w przetwórstwie, przyporządkowania produktów do odpowiedniej kategorii w rozporządzeniu 1129/2011 (czy należy klasyfikować półprodukt czy produkt końcowy), stosowania ekstraktów pełniących funkcję technologiczną w żywności, podawania nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktów.

Przedstawione zostaną aktualne przepisy w zakresie aromatów wraz z oceną ich skutków dla producentów żywności (półproduktów i produktów finalnych); w tym przepisy dotyczące znakowania środków spożywczych zwierających aromaty naturalne oraz przepisy dotyczące aromatów dymu wędzarniczego.

Zostaną przedstawione przewodniki Komisji Europejskiej: przewodnik dotyczący zasady przenoszenia (projekt) oraz przewodnik w zakresie klasyfikacji enzymów.

Na szkoleniu zostaną omówione zasady znakowania preparatów/półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego z uwzględnieniem znakowania finalnych środków spożywczych.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

mgr inż. Joanna Gajda-Wyrębek

Ekspert w zakresie bezpieczeństwa żywności ze szczególnym uwzględnieniem substancji dodatkowych, aromatów i enzymów. Uczestniczy w tworzeniu prawa na poziomie międzynarodowym – jest członkiem grup roboczych ekspertów ds. substancji dodatkowych, aromatów i enzymów w ramach Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej. Opracowuje ekspertyzy i opinie w zakresie bezpieczeństwa środków spożywczych, znakowania oraz interpretacji obowiązujących przepisów prawnych dotyczących żywności.. Prowadzi szkolenia dla producentów żywności oraz pracowników urzędowej kontroli żywności. Autorka wielu artykułów w czasopismach naukowych i branżowych.
Mgr inż. Joanna Gajda-Wyrębek jest kierownikiem Pracowni Oceny Dodatków do Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Żywność prozdrowotna – sprzedaż, etykieta, reklama – aspekty prawne (on-line)

Grudzień 22, 2020 6:43 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

1. Czym jest żywność prozdrowotna?
2. Kategorie prawne tzw. żywności prozdrowotnej
a. Żywność wzbogacona
b. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego
c. Suplement diety
d. Środek spożywczy zastępujący posiłek, do kontroli masy ciała
3. Nowe składniki żywności w kontekście żywności prozdrowotnej
a. Co to jest tzw. „nowa żywność”?
b. Jak sprawdzić status danego składnika?
c. Jakie są warunki stosowania nowej żywności?
d. Jak uzyskać zezwolenie?
4. Wprowadzenie do obrotu żywności prozdrowotnej
a. Czy wymagana jest rejestracja?
b. Jak wygląda zgłoszenie?
c. Problemy praktyczne
d. Najczęściej popełniane błędy
5. Deklaracje marketingowe na etykiecie i w reklamie żywności prozdrowotnej
a. Oświadczenie żywieniowe a oświadczenie zdrowotne
b. Jak wyszukiwać dozwolone oświadczenia?
c. Warunki stosowania oświadczeń
d. Jak uniknąć kary za nieprawidłowe deklaracje?
6. Wykorzystanie badań na etykiecie i w reklamie żywności prozdrowotnej
7. Rekomendacje ekspertów w zakresie żywności prozdrowotnej

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie dedykowane jest producentom, dystrybutorom, importerom żywności prozdrowotnej, w tym: suplementów diety, odżywek dla sportowców, żywności wzbogaconej, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i ich pracownikom i kontrahentom. Szczególnie zapraszamy specjalistów ds. regulacyjnych w firmach farmaceutycznych, regulatory affairs, regulatory manager, wytwórców kontraktowych, pracowników i kierowników działów marketingu firm produkujących i sprzedających żywność prozdrowotną, brand managerów, osoby odpowiedzialne za planowanie działań PR dotyczących produktów i marek, agencje reklamowe, domy mediowe.

Głównym założeniem szkolenia jest wprowadzenie uczestników do praktycznych aspektów prawnych związanych z żywnością prozdrowotną, ze szczególnym uwzględnieniem ich oznakowania, prezentacji, reklamy i zasad wprowadzania do obrotu.

Całość materiału zaprezentowana zostanie w przystępnej i praktycznej formie, a uczestnicy będą mieli możliwość zadawania indywidualnych pytań prowadzącej.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Marta Łanoch – prawnik specjalizujący się w obsłudze firm z sektora spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego, zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Założycielka FoodMedLaw – wyspecjalizowanego doradztwa prawnego. Zajmuje się kwestiami prawnymi związanymi z obrotem suplementami diety, kosmetykami, wyrobami medycznymi i produktami leczniczymi w krajach UE. Szczególną uwagę poświęca kwestii etykietowania oraz reklamy tych preparatów. Reprezentuje klientów i doradza w zakresie procedury novel food, opracowuje i opiniuje umowy w obrocie gospodarczym. Doświadczony szkoleniowec, prelegent na konferencjach branżowych i naukowych. Oprócz praktyki prawnej jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy naukowej koncentruje się na europejskim prawie żywnościowym.

Zapraszamy też na nasze inne szkolenia https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/

Categorised in:

This post was written by awu_leopard