Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Wymogi formalne i praktyka rynku

Czerwiec 18, 2019 1:26 pm Published by Leave your thoughts

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Interpretacja przepisów nie jednoznacznych
2. Przypadki sporne
3. Oświadczenia typu „fit” , „wellness”, „SpA”
4. Żywność funkcjonalna na przykładach
5. Cytowanie na opakowaniu publikacji naukowej
6. Wymóg znaczącej ilości składnika
7. Zawartość składnika w 100 g, czy w porcji do spożycia
8. Składniki roślinne (typu zielona herbata, czosnek, miód),
9. Oświadczenia na suplementach diety
10. Oświadczenia zdrowotne wprowadzające w błąd
11. Inne, niż w wykazie brzmienie oświadczeń
12. Kiedy warto stosować oświadczenia żywieniowe
13. Czy produkty opatrzone oświadczeniem maja lepszą wartość odżywczą
14. Co interesuje konsumentów

Warsztaty robocze – uczestnicy szkolenia dokonują analizy otrzymanych konkretnych opakowań z rynku oraz przykładów teoretycznych etykiet, które mogą być opatrzone oświadczeniami (projektowanie etykiet). Ocena pod kątem prawnym i wspólna dyskusja wszystkich przypadków.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności.

Mija kilka lat od ustanowienia regulacji prawnych o możliwości komunikacji o szczególnych właściwościach produktu spożywczego. Ma to szczególne znaczenie wobec takich czynników, jak wzrost świadomości społecznej zdrowego żywienia, modyfikacja receptur żywności, profile żywieniowe, czy jakość odżywcza produktów oferowanych w sklepikach szkolnych.
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne przemawiają za rozwojem rynku żywności prozdrowotnej, ale praktyka nie zawsze jednak jest uczciwa i rzetelna.
Kiedy producent może zamieścić oświadczenie. Czy oświadczenie nie podkreśla właściwości oczywistych. Czy producent powinien studiować literaturę naukową. Oświadczenie, o nie uzasadnionym działaniu produktu. Te i wiele innych zagadnień zostanie omówione podczas szkolenia.
Forma prowadzenia zajęć : szkolenie + warsztaty robocze. Możliwość konsultacji projektów etykiet „z biurka”.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

dr Regina Wierzejska – pracownik Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Naukowiec, dietetyk, ekspert prawa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności. W swoim dorobku zawodowym ma wiele wykładów, szkoleń, opinii eksperckich z zakresu znakowania żywności, wprowadzania ich do obrotu i wpływu diety na stan zdrowia.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Żywność mrożona i chłodzona – technologie, przechowywanie, transport

Czerwiec 18, 2019 11:37 am Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

1. Technologie chłodnicze, komory chłodnicze w przechowywaniu żywności,
2. Trwałość żywności mrożonej i chłodzonej, w tym pakowanej w atmosferze ochronnej MAP.
3. Wpływ wahań temperatury na zmiany jakościowe produktów mrożonych ich chłodzonych.
4. Przemiany chemiczne, fizyczne i biochemiczne w żywności mrożonej i chłodzonej
5. Opakowania – funkcje, tendencje
6. Transport – strategiczne ogniwo łańcucha chłodniczego.
7. Tendencje na rynku ostatnich lat
8. Dyskusja

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i dystrybutorów/przewoźników żywności mrożonej i chłodzonej, dla pracowników chłodni przechowalniczych oraz technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za jakość i bezpieczeństwo żywności.

Celem szkolenia jest zapoznanie z zagadnieniami chłodniczego przechowywania żywności, technologiami i infrastrukturą chłodniczą . Przedstawione zostaną uwarunkowania prawne dotyczące wymagań transportowych oraz zagadnienia i problemy transportu wpływające na jakość przewożonej żywności. Omówione zostanie zagadnienie dotyczące aspektu śladu węglowego w technologiach chłodniczych jako wskaźnik efektu cieplarnianego.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

dr inż. Joanna Markowska, pracownik Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Łodzi, pracownik naukowy, ekspert w zakresie dot. chłodnictwa i zamrażalnictwa, technologii przetwarzania i utrwalania żywności, posiada doświadczenie w badaniach analitycznych, sensorycznych, prowadzeniu szkoleń, autorka wielu opinii i ekspertyz, zgłoszeń patentowych oraz publikacji naukowych i popularno naukowych.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Hipoteka umowna, księgi wieczyste i nieruchomości – wybrane zagadnienia

Czerwiec 18, 2019 11:21 am Published by Leave your thoughts

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Pojęcie księgi wieczystej, jej funkcje i cechy charakterystyczne oraz zasady prowadzenia

 2. Definicja hipoteki oraz jej cechy charakterystyczne

 3. Przedmiot hipoteki

1)    Nieruchomość

–       pojęcie nieruchomości

–       pojęcie nieruchomości rolnej i możliwość obciążania jej hipoteką

–       nieruchomości będące współwłasnością łączną

–       nieruchomości kościelne

–       nabycie własności nieruchomości – forma umowy oraz wpis do księgi wieczystej

2)    Ułamkowa część nieruchomości

3)    Użytkowanie wieczyste

4)    Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

5)    Problem garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych

6)    Obciążenie hipoteką kilku nieruchomości

–   hipoteka łączna ustawowa oraz umowna

–   repartycja hipoteki

–   połączenie nieruchomości, z których co najmniej jedna jest obciążona hipoteką

7)    Podział nieruchomości a hipoteka

 1. Zakres obciążenia nieruchomości. Problematyka przynależności i części składowych nieruchomości – na tle orzecznictwa sądowego

1)    Części składowe

2)    Przynależności

3)    Wpływ hipoteki na ważność i skuteczność umowy zastawu, przewłaszczenia i cesji

 1. Inne niż hipoteka obciążenia nieruchomości – na przykładach praktycznych i casusach

1)    Dożywocie

2)    Służebności osobiste, w tym służebność mieszkania

3)    Służebności gruntowe, w tym służebność przejazdu oraz służebność drogi koniecznej

4)    Użytkowanie, najem, dzierżawa

5)    Forma ustanowienia praw wymienionych w pkt. 1 – 4

6)    Wpływ obciążeń nieruchomości na możliwość i celowość obciążenia nieruchomości hipoteką, z uwzględnieniem art. 88 ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz art. 1000 – 1002 oraz 1025 kodeksu postępowania cywilnego

 1. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i wyjątki od tej zasady oraz jej skutki dla hipoteki i innych obciążeń nieruchomości

 2. Wierzytelność hipoteczna

1)    Pojęcie wierzytelności hipotecznej

2)    Zabezpieczenie jednej wierzytelności jedną hipoteką

3)    Zabezpieczenie jednej wierzytelności kilkoma hipotekami

4)    Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności tego samego wierzyciela

 1. Ustanowienie hipoteki – na przykładach praktycznych i casusach

1)    Forma ustanowienia hipoteki;

2)    Kwota i waluta hipoteki oraz problematyka nadzabezpieczenia

3)    Niedozwolone klauzule umowne i skutki ich umieszczenia

4)    Dozwolone klauzule umowne

 1. Powstanie hipoteki

1)    Ustanowienie a powstanie hipoteki

2)    Wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej na przykładach praktycznych i casusach

–       charakter postępowania wieczystoksięgowego

–       uczestnicy postępowania

–       forma wniosku o wpis hipoteki

–       forma wniosku o wpis hipoteki notarialnej

–       treść wniosku o wpis hipoteki

–       oświadczenie wierzyciela o poparciu wniosku

3)    Postępowanie przed sądem wieczystoksięgowym

–       w przypadku składania wniosku bezpośrednio przez właściciela nieruchomości

–       w przypadku składania wniosku przez notariusza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

–       wzmianki w księdze wieczystej

4)    Zasada związania sądu treścią wniosku oraz kolejnością jego wpływu

5)    Środki odwoławcze od orzeczeń sądu wieczystoksięgowego

 1. Pierwszeństwo hipotek i innych praw ujawnionych w księdze wieczystej – na przykładach praktycznych i casusach

1)    Pojęcie pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych

2)    Stałe pierwszeństwo hipotek

3)    Pierwszeństwo hipoteki a pierwszeństwo praw wpisanych w Dziale III kw

4)    Zmiana pierwszeństwa

5)    Podstawienie wierzytelności

 1. Zmiana treści wierzytelności hipotecznej i hipoteki – na przykładach praktycznych i casusach

1)    Zmiana waluty

2)    Zmiana kwoty

3)    Zmiana terminu zapłaty

4)    Zmiana oprocentowania

5)    Zmiana wierzyciela hipotecznego (przelew wierzytelności hipotecznej) – wzmianka

6)    Zamiana wierzytelności hipotecznej

7)    Dodanie kolejnej wierzytelności hipotecznej

 1. Zmiana treści hipoteki – zmiana kwoty i waluty hipoteki – na przykładach praktycznych i casusach

 2. Wygaśnięcie hipoteki

1)    Przyczyny wygaśnięcia hipoteki

2)    Obowiązki wierzyciela po wygaśnięciu hipoteki

3)    Problem braku wierzyciela hipotecznego

 1. Opróżnione miejsce hipoteczne – na przykładach praktycznych i casusach

1)    Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego oraz wtórnie opróżnionego miejsca hipotecznego

2)    Powstanie opróżnionego miejsca hipotecznego

3)    Uprawnienie właściciela nieruchomości do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym

4)    Roszczenie o przeniesienie albo wpisanie hipoteki na miejsce opróżnione przez inną hipotekę

5)    Dopuszczalność przeniesienia lub wpisania hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne, w wypadku ustanowienia hipoteki w kwocie wyższej lub w innej walucie niż kwota lub waluta opróżnionego miejsca hipotecznego

6)    Wygaśnięcie opróżnionego miejsca hipotecznego

 1. Hipoteka i inne prawa obciążające nieruchomość w postępowaniu egzekucyjnym

1)    Postępowanie egzekucyjne z nieruchomości, jego zakres i przedawnienie roszczeń zabezpieczonych hipoteką

2)    Art. 1000 do 1003 kodeksu postępowania cywilnego

3)    Podział sumy uzyskanej z egzekucji

 1. Różne ćwiczenia dot. nieruchomości i jej obciążania

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do pracowników wszystkich podmiotów, które stosują hipotekę jako prawne zabezpieczenie zawieranych przez siebie umów, w tym kredytów hipotecznych jak również do podmiotów, które ustanawiają hipotekę.

Na szkoleniu zostaną przedstawione najważniejsze zagadnienia dot. nieruchomości, ksiąg wieczystych i hipoteki.

Omawiane są przepisy prawne regulujące tę tematykę oraz problemy praktyczne jakie występują przy ich stosowaniu i interpretacji. Przedstawione są różnorodne casusy  dot. obciążenia nieruchomości zarówno hipoteką jak i innymi prawami rzeczowymi i obligacyjnymi. Omawiana jest także treść dokumentów, na mocy których ustanawiana jest hipoteka. Przeanalizowane zostaną także najczęściej spotykane błędy popełniane przy jej ustanawianiu. Omówiony zostanie także wpływ hipoteki na ważność lub skuteczność zastawu, przewłaszczenia i cesji.

Słuchacze zapoznają się również z bogatym orzecznictwem sądowym dot. ksiąg wieczystych, hipoteki oraz nieruchomości, ich części składowych i przynależności.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Izabelę Heropolitańską – autorkę wielu publikacji i książek z dziedziny bankowości, w tym „Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności” – 4 wydania oraz „Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece – 4 wydania”.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Znakowanie żywności z uwzględnieniem substancji dodatkowych aromatów i enzymów

Czerwiec 18, 2019 10:34 am Published by Leave your thoughts

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

I. Znakowanie w oparciu o przepisy ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania niektórych grup środków spożywczych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 odpowiedzialność za produkt:

• znakowanie informacją o kraju lub miejsca pochodzenia (produkty mięsne, składnik podstawowy)
• wielkość czcionki stosowana na opakowaniu produktu
• nowe obowiązkowe elementy oznakowania (produkty mięsne, produkty zawierające substancje słodzące)
• znakowanie składników alergennych (gluten, ryby itp., śladowa ilość alergenu)
• najczęściej popełniane błędy w znakowaniu (nazwa produktu, stosowanie określeń tj.: wiejski, domowy tradycyjny itp)
• wymagania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania niektórych grup środków spożywczych znakowanie produktów bez opakowań i pakowanych przy sprzedaży na życzenie konsumenta
• interpretacje niektórych przepisów rozporządzenia (UE) Nr 1169/2011 na podstawie dokumentów Pytania i Odpowiedzi Komisji Europejskiej oraz przewodników opracowanych z udziałem Państw Członkowskich i Komisji pomagających w interpretacji poszczególnych przepisów rozporządzenia
• nowe przepisy krajowe – Produkt polski, znakowanie octu, ziemniaków, produkt mleczny śmietankowy
• działania Komisji Europejskiej – raport odnośnie do znakowania wyrobów alkoholowych, wytyczne Q&A , dla alergenów, podawania ilościowej zawartości składników, sprzedaży na odległość

II. Znakowanie środków spożywczych w zakresie substancji dodatkowych, enzymów i aromatów:

• przepisy odnośnie znakowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
• deklarowanie nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktu – zapisy w rozporządzeniach Komisji, przykłady
• znakowania produktów zawierających substancje dodatkowe wnoszone ze składnikami
• substancje dodatkowe obecne w półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków spożywczych – substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników – dyskusja na przykładach konkretnych środków spożywczych
• zwolnienia z deklarowania niektórych składników
• znakowania produktów napisami typu „bez konserwantów”
• znakowanie produktów zapisanych kursywą w rozporządzeniu 1333/2008
• umieszczania wizerunku owoców lub innego składnika na etykiecie środków spożywczych
• znakowanie środków spożywczych zawierających wyciągi roślinne zamiast substancji dodatkowych (np. sok z buraka zamiast azotynów)
• oznakowania aromatów w świetle projektu przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie znakowania środków spożywczych zawierających aromaty (m.in. znakowanie produktów zawierających ekstrakty przypraw, aromaty naturalne, aromaty dymu wędzarniczego)
• znakowania środków spożywczych zawierających enzymy w świetle przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów.

 

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie /warsztaty/ adresowane jest do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością znakowania środków spożywczych.

W programie szkolenia przewidziano dyskusję nad przekazanymi wcześniej przez uczestników pytaniami lub ew. wzorami etykiet lub elementów etykiet. Odpowiedzi zostaną udzielone zgodnie ze stanem obecnym i planowanymi zmianami w ustawodawstwie krajowym i Unii Europejskiej w zakresie znakowania żywności, w tym zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
W pierwszej części szkolenia zostaną omówione uregulowania obowiązującego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych oraz perspektywy wynikające ze zmian przepisów zarówno krajowych jak i Unii Europejskiej w zakresie znakowania.
W drugiej części szkolenia zostaną omówione pytania dotyczące znakowania w zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Szczegółowo zostaną omówione różne aspekty wykorzystania tych przepisów w praktyce, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów.
Omówione zostaną także rozwiązania dotyczące deklarowania nazw substancji dodatkowych i ich funkcji technologicznych na opakowaniach wyrobów, aktualne podejście do umieszczania wizerunku owoców na etykiecie środków spożywczych.
Zapisy etykiet zostaną ocenione w świetle projektu wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących znakowania żywności zawierającej aromaty oraz przewodnika Komisji Europejskiej ułatwiającego znakowanie środków spożywczych, do produkcji których zastosowano enzymy.

 

 

PROWADZENIE SZKOLENIA
– mgr Bożena Pławska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
– mgr Joanna Gajda-Wyrębek, kierownik Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard