Odpowiedzialność członków zarządu spółek w przypadku niewypłacalności spółki (on-line)

grudzień 23, 2022 5:40 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Niewypłacalność i obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.
 2. Obowiązek działania w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe – KRZ
 3. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 k.s.h.
  • Przesłanki odpowiedzialności
  • Zakres odpowiedzialności
  • Przesłanki zwalniające z odpowiedzialności
  • Konstrukcja pozwu
  • Obowiązki dowodowe
  • Opinia biegłego i weryfikacja opinii
  • Przegląd orzecznictwa
 4. Odpowiedzialność na podstawie art. 21 prawa upadłościowego
  • Przesłanki odpowiedzialności
  • Zakres odpowiedzialności
  • Przesłanki zwalniające z odpowiedzialności
  • Konstrukcja pozwu
  • Obowiązki dowodowe
  • Opinia biegłego i weryfikacja opinii
  • Przegląd orzecznictwa
  • Porównanie odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. i odpowiedzialności z zart. 21 prawa upadłościowego
 5. Odpowiedzialność karna członków zarządu
  • Odpowiedzialność za doprowadzenie do niewypłacalności
  • Odpowiedzialność za faworyzowanie wierzyciela (wybiorcze spłacanie wierzycieli)
  • Odpowiedzialność za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości
 6. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
  • Przesłanki orzeczenia zakazu wobec członka zarządu
  • Wniosek wierzyciela
  • Przebieg postępowania
  • Skutki orzeczenia zakazu

 

 

OPIS SZKOLENIA

Przedmiotem szkolenia jest omówienie cywilnej oraz karnej odpowiedzialności członków zarządów spółek w przypadku niewypłacalności spółki. Celem szkolenia jest wykształcenie umiejętności identyfikacji stanu zagrożenia niewypłacalnością oraz niewypłacalności oraz zwiększenie świadomości działań jakie powinni wówczas podjąć członkowie spółki. Szkolenie jest dedykowane również do wierzycieli niewypłacalnych spółek gdyż będą na nim omawiane zasady dochodzenia roszczeń wobec członków zarządu, co w niektórych  sytuacjach może być jedynym sposobem uzyskania zaspokojenia.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

sędzia dr hab. Anna Hrycaj
Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.
Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „ Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji. Komentarz.”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne”.

 

Zapraszamy również na nasze inne szkolenia: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-ekonomiczno-finansowe/

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Żywność mrożona i chłodzona – technologie, przechowywanie, transport

grudzień 20, 2022 4:01 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Technologie chłodnicze, komory chłodnicze w przechowywaniu żywności.
 2. Trwałość żywności mrożonej i chłodzonej.
 3. Wpływ wahań temperatury na zmiany jakościowe produktów mrożonych i chłodzonych.
 4. Przemiany chemiczne, fizyczne i biochemiczne w żywności mrożonej i chłodzonej.
 5. Transport – strategiczne ogniwo łańcucha chłodniczego.
 6. Wymagania odnośnie dokumentacji towaru przyjmowanego na stan chłodni składowej.
 7. Ślad węglowy produktu chłodzonego i technologii spożywczych
 8. Dyskusja.

 

OPIS SZKOLENIA
Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i dystrybutorów/przewoźników żywności mrożonej i chłodzonej, dla pracowników chłodni przechowalniczych oraz technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za jakość i bezpieczeństwo żywności.
Celem szkolenia jest zapoznanie z zagadnieniami chłodniczego przechowywania żywności, technologiami i infrastrukturą chłodniczą . Przedstawione zostaną uwarunkowania prawne dotyczące wymagań transportowych oraz zagadnienia i problemy transportu wpływające na jakość przewożonej żywności. Omówione zostanie zagadnienie dotyczące aspektu śladu węglowego w technologiach chłodniczych jako wskaźnik efektu cieplarnianego.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA
dr inż. Joanna Markowska, pracownik Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Łodzi, pracownik naukowy, ekspert w zakresie dot. chłodnictwa i zamrażalnictwa, technologii przetwarzania i utrwalania żywności, posiada doświadczenie w badaniach analitycznych, sensorycznych, prowadzeniu szkoleń, autorka wielu opinii i ekspertyz, zgłoszeń patentowych oraz publikacji naukowych i popularno naukowych.

Zapraszamy też na inne nasze szkolenia: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Znakowanie ogólne żywności (w tym znakowanie kraju pochodzenia) z uwzględnieniem substancji dodatkowych aromatów i enzymów (on-line)

grudzień 20, 2022 3:38 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

I. Znakowanie środków spożywczych:
– prace w Unii nowe propozycje zmian rozporządzenia 1169/2011,
– znakowanie krajem pochodzenia,
– ogólne znakowanie zywności wynikające z przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych:
• znakowanie informacją o kraju lub miejsca pochodzenia produktu i składnika podstawowego w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 i rozporządzenia 2018/775
• wytyczne Komisji Europejskiej i wytyczne krajowe w odniesieniu do znakowania pochodzenia
• znakowanie informacją Produkt Polski
• znakowanie składników alergennych (gluten, ryby itp., śladowa ilość alergenu)
• wymagania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych znakowanie produktów bez opakowań i pakowanych przy sprzedaży na życzenie konsumenta
• interpretacje niektórych przepisów rozporządzenia (UE) Nr 1169/2011 na podstawie dokumentów Pytania i Odpowiedzi Komisji Europejskiej oraz przewodników opracowanych z udziałem Państw Członkowskich i Komisji pomagających w interpretacji poszczególnych przepisów rozporządzenia
• obecne prace w Komisji związane z rozporządzeniem 1169/2011(pochodzenie, data ważności, znakowanie alkoholi)

II. Znakowanie środków spożywczych w zakresie substancji dodatkowych, enzymów i aromatów:

 • przepisy odnośnie znakowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
 • deklarowanie nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktu – zapisy w rozporządzeniach Komisji, przykłady
 • znakowanie produktów zawierających substancje dodatkowe wnoszone ze składnikami
 • substancje dodatkowe obecne w półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków spożywczych   – substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników – dyskusja na przykładach
 • zwolnienia z deklarowania niektórych składników
 • znakowanie produktów z napisami typu „bez konserwantów”
 • znakowanie produktów zapisanych kursywą w rozporządzeniu 1333/2008
 • zasady umieszczania wizerunku owoców lub innego składnika na etykiecie środków spożywczych
 • znakowanie środków spożywczych zawierających wyciągi roślinne zamiast substancji dodatkowych (np. sok z buraka zamiast azotynów)
 • znakowanie substancji o podwójnym działanu (substancja dodatkowa czy wzbogacajaca?)
 • substancje dodatkowe naturalnie występujące w żywności (np. dwutlenek siarki, kwas glutaminowy) – czy należy je znakować w wykazie składników ?
 • oznakowanie aromatów w świetle projektu przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie znakowania środków spożywczych zawierających aromaty (m.in. znakowanie produktów zawierających ekstrakty przypraw, aromaty naturalne, aromaty dymu wędzarniczego)
 • znakowanie środków spożywczych zawierających enzymy w świetle przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie /warsztaty/ adresowane jest do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością znakowania środków spożywczych.

W programie szkolenia przewidziano dyskusję nad przekazanymi wcześniej przez uczestników pytaniami lub ew. wzorami etykiet lub elementów etykiet. Odpowiedzi zostaną udzielone zgodnie ze stanem obecnym i planowanymi zmianami w ustawodawstwie krajowym i Unii Europejskiej w zakresie znakowania żywności, w tym zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

W pierwszej części szkolenia zostaną omówione uregulowania  z zakresu ogólnego znakowania wynikającego z przepisów rozporządzenia  (UE) Nr 1169/2011 , rozporządzenia 2018/775 a także rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

W drugiej części szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące znakowania w zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Szczegółowo zostaną omówione różne aspekty wykorzystania tych przepisów w praktyce, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów.

Omówione zostaną także rozwiązania dotyczące deklarowania nazw substancji dodatkowych i ich funkcji technologicznych na opakowaniach wyrobów, aktualne podejście do umieszczania wizerunku owoców na etykiecie środków spożywczych.

Zapisy przykładowych etykiet zostaną ocenione w świetle projektu wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących znakowania żywności zawierającej aromaty oraz przewodnika Komisji Europejskiej ułatwiającego znakowanie środków spożywczych, do produkcji których zastosowano enzymy.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

mgr inż. Bożena Pławska – od 1998r. pracownik Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Wydziale Jakości Żywności i Normalizacji w Departamencie Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej, obecnie na stanowisku głównego specjalisty, bierze udział w opracowywaniu przepisów krajowych i unijnych w zakresie znakowania środków spożywczych , uczestniczy w pracach grupy roboczej Komisji Europejskiej ds. rozporządzenia (UE) nr1169/2011. Prowadzi szkolenia z zakresu ogólnego znakowania środków spożywczych  od 2005 roku.

mgr inż. Joanna Gajda-Wyrębek – kierownik Pracowni Oceny Dodatków do Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny. Ekspert w zakresie bezpieczeństwa żywności ze szczególnym uwzględnieniem  substancji dodatkowych, aromatów i enzymów. Uczestniczy w tworzeniu prawa na poziomie międzynarodowym – jest członkiem grup roboczych ekspertów ds. substancji dodatkowych, aromatów i enzymów w ramach Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej. Opracowuje ekspertyzy i opinie w zakresie bezpieczeństwa środków spożywczych, znakowania oraz interpretacji obowiązujących przepisów prawnych  dotyczących żywności.. Prowadzi szkolenia dla producentów żywności oraz pracowników urzędowej kontroli żywności. Autorka wielu artykułów w czasopismach naukowych i branżowych.

 

Polecamy również nasze inne szkolenia: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Zafałszowania żywności, metody ich wykrywania i przeciwdziałania tym procederom (on-line)

grudzień 20, 2022 3:30 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zafałszowania żywności – rodzaje, identyfikacja, możliwe zagrożenia
 2. Przykłady zafałszowań w świetle działań kontrolnych w Polsce i na świecie
 3. Metody badawcze stosowane do poświadczenia autentyczności składników na wybranych przykładach surowców i produktów
 4. Autentyczność i identyfikowalność żywności w świetle legislacji
 5. Żywność tradycyjna i regionalna – wyroby o gwarantowanej jakości
 6. Konsekwencje wynikające z fałszowania żywności dla konsumentów i producentów.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za jakość i bezpieczeństwo żywności.

Celem szkolenia jest zapoznanie z zafałszowaniami żywności, rodzajami, skalą zjawiska, podwójnymi standardami oraz głównymi czynnikami ryzyka w zakresie bezpieczeństwa jakości i autentyczności. Omówione zostaną techniki analityczne stosowane do określania autentyczności produktów spożywczych oraz praktyczne zastosowanie poświadczenia autentyczności dla wybranych grup żywności. Przedstawione zostaną uwarunkowania prawne dotyczące autentyczności żywności, na podstawie prawa krajowego i UE. Przedstawione zostaną przykłady wymagań dla żywności tradycyjnej i regionalnej oraz konsekwencje wynikające z fałszowania żywności dla konsumentów i producentów.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez  dr inż. Halinę Makała – wieloletniego pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w badaniach analitycznych, sensorycznych, prowadzeniu szkoleń, autora wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Wymogi formalne i praktyka rynku (on-line)

grudzień 20, 2022 3:22 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

1. Interpretacja przepisów nie jednoznacznych
2. Przypadki sporne
3. Oświadczenia typu „fit” , „wellness”, „SpA”
4. Żywność funkcjonalna na przykładach
5. Cytowanie na opakowaniu publikacji naukowej
6. Wymóg znaczącej ilości składnika
7. Zawartość składnika w 100 g, czy w porcji do spożycia
8. Składniki roślinne (typu zielona herbata, czosnek, miód),
9. Oświadczenia na suplementach diety
10. Oświadczenia zdrowotne wprowadzające w błąd
11. Inne, niż w wykazie brzmienie oświadczeń
12. Kiedy warto stosować oświadczenia żywieniowe
13. Czy produkty opatrzone oświadczeniem maja lepszą wartość odżywczą
14. Co interesuje konsumentów

Warsztaty robocze – uczestnicy szkolenia dokonują analizy otrzymanych konkretnych opakowań z rynku oraz przykładów teoretycznych etykiet, które mogą być opatrzone oświadczeniami (projektowanie etykiet). Ocena pod kątem prawnym i wspólna dyskusja wszystkich przypadków.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności.

Mija kilka lat od ustanowienia regulacji prawnych o możliwości komunikacji o szczególnych właściwościach produktu spożywczego. Ma to szczególne znaczenie wobec takich czynników, jak wzrost świadomości społecznej zdrowego żywienia, modyfikacja receptur żywności, profile żywieniowe, czy jakość odżywcza produktów oferowanych w sklepikach szkolnych.
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne przemawiają za rozwojem rynku żywności prozdrowotnej, ale praktyka nie zawsze jednak jest uczciwa i rzetelna.
Kiedy producent może zamieścić oświadczenie. Czy oświadczenie nie podkreśla właściwości oczywistych. Czy producent powinien studiować literaturę naukową. Oświadczenie, o nie uzasadnionym działaniu produktu. Te i wiele innych zagadnień zostanie omówione podczas szkolenia.
Forma prowadzenia zajęć : szkolenie + warsztaty robocze. Możliwość konsultacji projektów etykiet „z biurka”.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

dr hab. Regina Wierzejska – pracownik Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Naukowiec, dietetyk, ekspert prawa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności. W swoim dorobku zawodowym ma wiele wykładów, szkoleń, opinii eksperckich z zakresu znakowania żywności, wprowadzania ich do obrotu i wpływu diety na stan zdrowia.

 

Zapraszamy też na inne nasze szkolenia: https://www.awuleopard.pl/szkolenia-prawno-zywnosciowe/

Categorised in:

This post was written by awu_leopard