Priorytety w zakresie zdrowia publicznego w Unii Europejskiej i ich znaczenie dla ochrony zdrowia na przykładzie bezpieczeństwa żywności

Listopad 29, 2017 5:29 pm Published by

Program szkolenia

 

1. Unia Europejska wobec bezpieczeństwa żywnościowego


2. Jakość i bezpieczeństwo żywności


3. Prozdrowotne europejskie działania w zakresie reformulacji produktów żywnościowych

 

 

Opis szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do technologów żywności i żywienia, lekarzy, dietetyków, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za autentyczność i bezpieczeństwo żywności.

Celem szkolenia jest zapoznanie z celami i kierunkami realizacji inicjatyw Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego, jakością i bezpieczeństwem żywności w świetle badań kontrolnych w Polsce i UE, działaniami aktualnie realizowanymi w zakresie reformulacji produktów żywnościowych.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych. 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Zanieczyszczenia żywności pochodzenia przemysłowego – metale szkodliwe, azotany i inne

Listopad 29, 2017 5:28 pm Published by

Program szkolenia

I. METALE:
1.    Źródła zanieczyszczenia żywności metalami ciężkimi
2.    Skutki zdrowotne
3.    Doniesienia w ramach systemu System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i
Paszach (System RASFF).
4.    Kryteria toksyczności pierwiastków
5.    Ocena toksykologiczna
–  opinie naukowe EFSA i JECFA
–  badania specjacyjne i ich rola w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności
–  dawki referencyjne metali → zmiany
6.    Ustawodawstwo dot. zawartości pierwiastków szkodliwych dla zdrowia w żywności
–  najwyższe dopuszczalne poziomy metali szkodliwych dla zdrowia w środkach
spożywczych
–  kryteria doboru metod analitycznych
7.    Prace Komisji Kodeksu Żywnościowego
8.    Zanieczyszczenie wybranych grup środków spożywczych metalami ciężkimi na podstawie
wyników krajowych badań monitoringowych i danych z piśmiennictwa
9.    Pobranie metali z żywnością
10.  Środki ograniczające zanieczyszczenie żywności  pierwiastkami szkodliwymi
11.  Migracja z wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
– wyniki krajowych badań monitoringowych
– aspekty legislacyjne
– przyszłe prace legislacyjne
II. AZOTANY:
12.  Źródła narażenia
13.  Toksyczność
14.  Wymagania legislacyjne
15.  Opinia EFSA
16.  Wyniki krajowych badań monitoringowych
17.  Ocena pobrania na podstawie wybranych grup środków spożywczych

III. PRZYKŁADY INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ WYSTEPUJĄCYCH W ŻYWNOŚCI. 

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/ 
Termin: 12.12.2017 r., w godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch. 

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów, importerów i dystrybutorów środków spożywczych, jak i organów urzędowej kontroli żywności oraz innych laboratoriów.

Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zanieczyszczenia przemysłowe występujące w żywności tj. metale, azotany i inne. Ponadto zostaną omówione wymagania legislacyjne w zakresie m.in. zanieczyszczania żywności pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia oraz aktualne prace legislacyjne w tym zakresie toczące się w ramach:  Komisji Europejskiej, Codex Alimentarius.
Przedstawione zostaną również źródła zanieczyszczenia żywności łącznie  z migracją z wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, ocena toksykologiczna, oceny ryzyka dokonane przez EFSA i JECFA. Nacisk zostanie położony na zmiany w ustawodawstwie zarówno już ostatnio wprowadzone, a także te, których wprowadzenie jest planowane. Omówione zostanie również aktualne zanieczyszczenie żywności znajdującej się na rynku w Polsce m.in. metalami oraz związane z tym zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Prowadzenie szkolenia: mgr inż. Monika Mania – kierownik Pracowni w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności  w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego Państwowym Zakładzie Higieny

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Substancje dodatkowe, aromaty i enzymy

Listopad 29, 2017 5:23 pm Published by

I.   Unijne wykazy substancji dodatkowych  – załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych:

 • substancja dodatkowa a substancja pomocnicza w przetwórstwie – zasady kwalifikacji, znakowanie w wykazie składników produktu
 • kategoryzacja produktów spożywczych pod kątem możliwości dodawania substancji dodatkowych, przewodnik Komisji Europejskiej po kategoriach i podkategoriach środków spożywczych, przyporządkowanie produktu do odpowiedniej kategorii – studium przypadku ze szczególnym uwzględnieniem produktów złożonych (wieloskładnikowych)
 • zasada przenoszenia w praktyce  –  substancje dodatkowe obecne w półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków spożywczych; substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników- przykłady
 • zasady stosowania barwników w formie laków glinowych
 • obliczanie ilości dodanych związków fosforu, przeliczanie zawartości innych substancji dodatkowych, wyjątki i ograniczenia w stosowaniu substancji dodatkowych do poszczególnych produktów
 • limity dodatków w substancji dodatkowych, w aromatach, enzymach  oraz w substancjach odżywczych, zasada przenoszenia tych dodatków do środków spożywczych

II.   Inne prace Unii Europejskiej w zakresie substancji dodatkowych:

 • przewodnik dotyczący rozróżniania składników żywności o właściwościach barwiących (np. ekstrakty z roślin) a barwnikami – problemy interpretacyjne i konsekwencje dla producentów żywności
 • projekt przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie zasady przenoszenia (ang. carry-over)
 • plan prac Komisji Europejskiej na kolejne lata – jakich zmian w zakresie substancji dodatkowych można się spodziewać w najbliższym czasie (np. zmiany dotyczące  suplementów diety oraz stosowania azotanów i azotynów w produktach mięsnych).

III.  Unijny wykaz substancji aromatycznych oraz rozporządzenie Komisji w sprawie aromatów
dymu wędzarniczego

 • zapisy rozporządzenia Komisji nr 872/2012 w sprawie wykazu substancji aromatycznych i ich praktyczne znaczenie dla  producentów żywności
 • problemy wynikające z uregulowania aromatów dymu wędzarniczego –rozporządzenie Komisji Nr 1321/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r.
 • nowe wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie znakowania środków  spożywczych zawierających aromaty, w tym aromaty naturalne oraz aromaty dymu wędzarniczego

IV. Prace Komisji w zakresie unijnego wykazu enzymów oraz znakowanie środków spożywczych zawierających enzymy. 

 • aspekty prawne stosowania enzymów w produkcji żywności, w tym znakowanie żywności zawierającej enzymy
 • przewodnik Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów (składnik produktu czy substancja pomocnicza w przetwórstwie)
 • stan prac nad wspólnotową listą enzymów

V.    Interpretacja obowiązujących przepisów

 • deklarowanie nazw substancji dodatkowych  na etykiecie produktu – przykłady
 • interpretacje w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, dotyczące umieszczania rysunków owoców/warzyw na opakowaniach produktów zawierających w składzie aromaty
 • przykłady interpretacji przepisów w zakresie substancji dodatkowych w przypadkach niejednoznacznego sformułowania w akcie prawnym.

VI.    Dyskusja
Rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem. 


Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 01.12.2017 r., godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i dystrybutorów żywności oraz dla pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością stosowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów.

Na szkoleniu zostaną przedstawione aktualne  przepisy  Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych do żywności, aromatów i enzymów oraz aktualne prace Komisji Europejskiej w tym zakresie  (zmiany przewidywane w najbliższym czasie). Szczegółowo zostaną omówione różne aspekty wykorzystania tych przepisów w praktyce, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów. Poszczególne zapisy będą omówione na przykładach konkretnych produktów.
Zostaną również omówione obowiązujące interpretacje niektórych zapisów – m.in. dotyczy to rozróżnienia pomiędzy substancją dodatkową a substancją pomocniczą w przetwórstwie, przyporządkowania produktów do odpowiedniej kategorii w rozporządzeniu 1129/2011, klasyfikacji ekstraktów o właściwościach barwiących (składnik żywności czy barwnik), podawania  nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktów.
Przedstawione zostaną aktualne przepisy w zakresie aromatów wraz z oceną ich skutków dla producentów żywności; w tym przepisy dotyczące znakowania środków spożywczych zwierających aromaty naturalne oraz przepisy dotyczące aromatów dymu wędzarniczego.
Zostaną przedstawione przewodniki Komisji Europejskiej: przewodnik dotyczący zasady przenoszenia (projekt) oraz przewodnik w zakresie klasyfikacji enzymów.
W ramach szkolenia przewidziano dyskusję, podczas której  możliwe jest rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.

 Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Joannę Gajdę-Wyrębek, kierownika Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Pestycydy w systemie bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej i Polsce

Listopad 29, 2017 5:19 pm Published by

Cz. 1.

 1. Co to są pestycydy, ich klasyfikacja i zastosowanie,
 2. Uregulowania prawne dotyczące rejestracji i dopuszczenia do stosowania poszczególnych pestycydów,
 3. Uregulowania prawne dotyczące ochrony zdrowia i życia konsumentów,
 4. Definicje związane z pozostałościami pestycydów w żywności i ich interpretacja,
 5. Kryteria doboru metod analitycznych stosowanych do oznaczania pozostałości pestycydów w żywności,
 6. Wytyczne do pobierania próbek dla potrzeb badań kontrolnych,
 7. Kontrola żywności na obecność pozostałości pestycydów.

Cz. 2.

 1. Pestycydy a system bezpieczeństwa żywności,
 2. Analiza ryzyka dla konsumenta: charakterystyka zagrożenia, ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem,
 3. System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF ang. Rapid Alert System for Food and Feed),
 4. Rola Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA, ang. European Food Safety Agency).

Cz. 3.

 1. Pestycydy w wodzie. Woda do picia to też żywność.
 2. Inne zastosowanie pestycydów np., jako leki weterynaryjne czy w higienie sanitarnej (biocydy),
 3. Prawodawstwo w Polsce, Unii Europejskiej i w krajach trzecich.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 30.11.2017 r. godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i importerów środków spożywczych, jak i organów urzędowej kontroli żywności oraz innych laboratoriów.

Na szkoleniu zostaną podane informacje o gospodarce pestycydami w Polsce i Unii Europejskiej w kontekście systemu bezpieczeństwa żywności. Omawiane zagadnienia będą podzielone na kilka tematycznych części i będą zawierały informacje na temat wymaganych badań i sposobu ich oceny niezbędnych do wydania zezwolenia na ich stosowanie oraz obrót.
Głównym tematem omawianym podczas zajęć będzie zanieczyszczenie żywności pozostałościami pestycydów a bezpieczeństwo konsumenta. Omówione zostaną akty prawne regulujące to zagadnienie, a także praktyczne rozwiązania, czyli badania kontrolne pozostałości pestycydów w różnych środkach spożywczych, ich zasady i organizacja, kryteria doboru metod analitycznych wykorzystywanych w tych badaniach oraz sposoby interpretacji uzyskiwanych wyników wraz z implikacjami wynikającymi dla producentów żywności i konsumentów w przypadkach przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) pestycydów.  Zostaną omówione również zagadnienia związane ze stosowaniem pestycydów nie tylko w ochronie upraw i jakie to ma przełożenie na pozostałości pestycydów w żywności znajdującej się w obrocie.

Prowadzenie szkolenia: dr hab. Katarzyna Góralczyk – były wieloletni pracownik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Gwarancje bankowe

Listopad 29, 2017 5:15 pm Published by

Program szkolenia

 

1. Przepisy dotyczące gwarancji bankowych

2. Ogólna charakterystyka gwarancji bankowej

1)      Definicja gwarancji bankowej
2)      Charakter prawny gwarancji bankowej
3)      Przedmiot gwarancji
4)      Gwarancja bankowa jako czynność bankowa
5)      Rodzaje gwarancji bankowych

 3. Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej

1)  Podstawa udzielenia gwarancji bankowej
2)  Definicja i forma zlecenia udzielenia gwarancji
3)  Związanie banku treścią umowy zlecenia udzielenia gwarancji

4. Umowa gwarancji

1)      Tryb zawarcia umowy gwarancji
2)      Strony i uczestnicy stosunku gwarancyjnego
3)      Treść gwarancji bankowej

·   Elementy gwarancji
·   Poddanie gwarancji Jednolitym Regułom
·   Prawo, jakiemu podlega gwarancja

4)      Zmiany w treści gwarancji

5.  Roszczenia z gwarancji

1) Charakter prawny odpowiedzialności  banku-gwaranta
2) Zgłoszenie żądania zapłaty przez beneficjenta gwarancji
3) Żądanie płać lub przedłuż gwarancję
4) Zapłata sumy gwarancyjnej
5) Zarzuty gwaranta przeciwko żądaniu beneficjenta
6) Uprawnienia regresowe banku wynikające z udzielenia gwarancji

6.  Wygaśnięcie gwarancji

7.  Przedawnienie roszczeń z gwarancji

8. Przeniesienie wierzytelności z gwarancji

9. Potwierdzenie gwarancji, regwarancja i promesa

10. Roszczenie beneficjenta gwarancji

11. Rodzaje typowych gwarancji bankowych

1) Gwarancje dobrego wykonania umowy
2) Gwarancje zapłaty
3) Gwarancja zwrotu zaliczki
4) Gwarancja wypłaty zaliczki
5) Gwarancje przetargowe
6) Gwarancja spłaty kredytu

12. Omówienie przykładowej treści poszczególnych gwarancji

 


Miejsce szkolenia:
 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 07-08.12.2017 r., (1-szy dzień w godz. 10.00-15.35, 2-gi dzień 9.00-15.05)
Cena: 1180,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

 

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla:
– osób zlecających bankowi wystawianie gwarancji na zabezpieczenia swoich zobowiązań
– osób przyjmujących jako zabezpieczenie swoich wierzytelności gwarancje bankowe
– pracowników banków, którzy zajmują się przyjmowaniem od klientów zleceń udzielenia gwarancji bankowej, wystawiają te gwarancje oraz przyjmują żądania zapłaty sumy przez bank gwarantowanej

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami konstruowania zleceń udzielania gwarancji, konstruowania treści i właściwego ich czytania oraz interpretacji przez beneficjentów.
W programie szkolenia położono duży nacisk na stronę praktyczną stosowania gwarancji bankowych i przewidziano ćwiczenia w zakresie poprawności ich konstruowania i właściwej interpretacji.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez uznaną specjalistkę, autorkę wielu publikacji z dziedziny bankowości, w tym gwarancji bankowych, praktyka i wykładowcę wyższych uczelni mec. Izabelę Heropolitańską.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Wyroby i opakowania do kontaktu z żywnością – interpretacja wymagań Rozporządzenia UE nr 10/2011 i postępowanie w praktyce

Listopad 29, 2017 5:15 pm Published by
 1. Rozporządzenie UE nr 10/2011 i jego kolejne nowelizacje
 2. Wytyczne  Komisji Europejskiej dotyczące stosowania w praktyce przepisów rozporządzenia UE nr 10/2011
 3. Interpretacja wymagań w zakresie składu materiału lub wyrobu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i  aktualnych wytycznych Komisji Europejskiej
 • Unijny wykaz substancji dozwolonych
 • Dodawanie nowych substancji i wprowadzanie zmian do unijnego wykazu
 • Odstępstwa w odniesieniu do substancji niewłączonych do unijnego wykazu
 • Substancje niewłączone do unijnego wykazu (powłoki, farby, kleje, barwniki, rozpuszczalniki)
 • Substancje przeciwdrobnoustrojowe
 1. Interpretacja wymagań dotyczących  substancji dozwolonych do stosowania 
 • Dopuszczalny limit migracji globalnej (OML)
 • Dopuszczalne limity migracji specyficznej  (SML)
 • Substancje dodatkowe o podwójnym zastosowaniu (‘dual-use additives’)
 • Specyfikacje i ograniczenia w zakresie limitowania substancji dozwolonych w wyrobach z tworzyw sztucznych – omówienie na przykładach
 1. Wymagania szczegółowe  dla wielowarstwowych materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych  
 2. Wymagania szczegółowe dla  wielomateriałowych, wielowarstwowych materiałów i wyrobów
 3. Odbicie farby (set-off) w przypadku materiałów lub wyrobów zadrukowanych
 4. Rodzaje  dokumentacji potwierdzającej spełnianie przepisów Rozporządzenia UE 10/2011
 5. Badania  wyrobów  i opakowań do żywności w celu potwierdzenia zgodności z  wymaganiami przepisów

Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 – budynek Kolmex
Termin: 23.11.2017 r., w godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

Szkolenie skierowane jest do producentów, importerów, dystrybutorów oraz użytkowników wyrobów i materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a także  do pracowników służb kontrolnych odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów  dotyczących materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz za prawidłowe ich stosowanie w codziennej praktyce, aby  zapewnić, że wprowadzone do obrotu będą bezpieczne dla konsumenta.

Celem szkolenia jest omówienie rozporządzenia UE nr 10/2011 i  wprowadzonych do niego zmian kolejnymi rozporządzeniami UE  oraz zaleceń nowych Wytycznych Komisji Europejskiej. Wiedza z tego zakresu ma istotne znaczenie przy potwierdzaniu zgodności wyrobów do kontaktu z żywnością z przepisami oraz pozwala uniknąć wielu problemów i nieporozumień wynikających z niewłaściwej interpretacji wymagań obowiązujących przepisów.
Przedstawiona zostanie obowiązująca interpretacja  wymagań dotyczących  substancji stosowanych w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, z uwzględnieniem  substancji dozwolonych, dopuszczalnych limitów migracji oraz  wymagań dla substancji stosowanych w powłokach, klejach, farbach drukarskich i barwnikach. Przedstawione zostaną także wymagania  jakie powinny spełniać wielowarstwowe i wielomateriałowe wyroby i opakowania do kontaktu z żywnością oraz  występowanie odbicia farby w opakowaniach zadrukowanych.

Szkolenie poprowadzone będzie przez dr inż. Kazimierę Ćwiek- Ludwicką z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, eksperta w zakresie legislacji krajowej i unijnej, oceny zdrowotnej materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz ich badania w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami przepisów.  Posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wykładów, autorka wielu  artykułów i publikacji na temat interpretacji   wymagań przepisów dotyczących wyrobów i opakowań do żywności.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Prawne zabezpieczenia wierzytelności

Listopad 29, 2017 5:11 pm Published by
 1. Dzień
 2. Prawne zabezpieczenia ogólnie
 3. Problematyka nadzabezpieczenia
 4. Zabezpieczenia wekslowe

1)      Pojęcie weksla in blanco

 • minimalne i maksymalne elementy, jakie powinien mieć weksel in blanco – elementy ustawowe oraz wybrane klauzule wekslowe – przykłady
 • weksel in blanco zabezpieczający jedną wierzytelność, kilka wierzytelności oraz część wierzytelności

2)      Poręczenie wekslowe (awal) – Przykłady

 • definicja poręczenia
 • miejsce poręczenia
 • forma poręczenia

3)      Konstrukcja i treść deklaracji do weksla in blanco nieporęcznego i

      poręczonego – przykłady

4)      Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na przyjęty wcześniej weksel in blanco; zmiana

      treści deklaracji do weksla in blanco oraz przyjęcie dodatkowych weksli

5)      Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy wystawianiu i poręczaniu weksla

      in blanco – przykłady, orzecznictwo

 1. Poręczenie

1)      Definicja poręczenia

2)      Forma poręczenia

3)      Rodzaje poręczenia

 • poręczenie za dług istniejący
 • poręczenie za dług przyszły
 • poręczenie za całość długu
 • poręczenie za część długu

4)      Teść poręczenia

5)      Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy poręczaniu – przykłady, orzecznictwo

6)      Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na udzielone wcześniej poręczenie

 

 1. Dzień
 2. Przelew wierzytelności (cesja)

1) Definicja

2) Zawarcie, forma i treść umowy przelewu – przykłady

3) Przelew na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz zawieszającym – przykłady umów przelewu

4) Co wierzyciel nabywa zawierając umowę przelewu wierzytelności na zabezpieczenie

5) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy cesji – przykłady, orzecznictwo

6) Rodzaje przelewu na zabezpieczenie

 • Przelew wierzytelności istniejącej oraz wierzytelności przyszłej
 • Przelew całości oraz części wierzytelności
 • Przelew jednej lub kilku wierzytelności indywidualnie oznaczonych oraz przelew globalny
 • Przelew wierzytelności należącej do kilku wierzycieli oraz przelew wierzytelności w stosunku do kilku dłużników

7)  Przelew wierzytelności z rachunku bankowego – przykład umowy

8)  Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia – przykład umowy

9)  Dopuszczalność zmiany treści umowy, z której wynika przelana wierzytelność

 1. Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych

1)      Definicja zastawu i zastawu rejestrowego

2)      Przedmiot zastawu rejestrowego

 • rzeczy mogące być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
 • rzeczy, które nie mogą być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
 • rzeczy indywidualnie oznaczone, rzeczy oznaczone co do gatunku oraz zbiór rzeczy

3)      Zastaw na zabezpieczenie kilku wierzytelności

4)      Najczęściej popełniane błędy przy ustalaniu przedmiotu zastawu

5)      Zawarcie i treść umowy zastawu – przykłady

6)      Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy zastawu – przykłady

7)      Powstanie zastawu

8)      Zmiana treści umowy zastawu ze szczególnym uwzględnieniem zmiany

      przedmiotu zastawu

 1. Zastaw na prawach

1)     Prawa mogące być przedmiotem zastawu

2)    Forma i treść umowy zastawu

3)     Rodzaje zastawów na prawach ze szczególnym uwzględnieniem zastawu na wierzytelności z rachunku bankowego

 1. Przewłaszczenie na zabezpieczenie

1)  Definicja

2)  Przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie

 • rzeczy mogące być przedmiotem przewłaszczenia na

     zabezpieczenie – przykłady, orzecznictwo

 • rzeczy, które nie mogą być przedmiotem przewłaszczenia na

      zabezpieczenie – przykłady, orzecznictwo

 • rzeczy indywidualnie oznaczone, rzeczy oznaczone co do gatunku

     oraz zbiór rzeczy

3)  Przewłaszczenie na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz

    zawieszającym – przykłady umów

4)  Najczęściej popełniane błędy przy ustalaniu przedmiotu przewłaszczenia na

    zabezpieczenie – przykłady, orzecznictwo

5)  Zawarcie i treść umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady

6)  Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy przewłaszczenia

    na zabezpieczenie – przykłady

7)  Zmiana treści umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie

 III. Dzień

 1. Hipoteka

1)      Definicja hipoteki

2)      Przedmiot hipoteki

3)      Zakres obciążenia nieruchomości

 • Części składowe
 • Przynależności
 • Wpływ hipoteki na skuteczność umowy zastawu, przewłaszczenia i cesji

4)      Wierzytelność hipoteczna

 • Zabezpieczenie hipoteką jednej wierzytelności
 • Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności

5)      Ustanowienie hipoteki umownej – Forma i treść umowy o ustanowienie hipoteki

6)      Powstanie hipoteki

 • Ustanowienie a powstanie hipoteki
 • Wpis hipoteki do księgi wieczystej
 • Uprawomocnienie się wpisu hipoteki do księgi wieczystej

7)      Pierwszeństwo hipoteki

 • Pojęcie
 • Pierwszeństwo hipoteki a pierwszeństwo praw wpisanych w Dziale III kw

8)      Zmiana treści hipoteki

 • Forma zmiany treści hipoteki
 • Zmiana przedmiotu hipoteki
 • Zmiana wierzytelności hipotecznej
 • Zamiana wierzytelności hipotecznej

9)      Wygaśnięcie hipoteki

10)  Opróżnione miejsce hipoteczne

 • Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego
 • Chwila powstania opróżnionego miejsca hipotecznego
 • Uprawnienia właściciela nieruchomości w razie wygaśnięcia hipoteki
 • Uprawnienie do rozporządzenia przez właściciela nieruchomości opróżnionym

      miejscem hipotecznym

 • Roszczenie wierzyciela hipotecznego o przeniesienie jego hipoteki na opróżnione

      miejsce hipoteczne


Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek Kolmex)
Termin:  15-17.11.2017 r. (w godz.: 1-szy dzień 10.00-15.35, 2-gi dzień 9.00-15.05, 3-ci dzień 9.00-14.00)
Cena: 1770,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch


Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników banków, towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów zajmujących się zawodowo udzielaniem pożyczek, kredytów, poręczeń, gwarancji i zawieraniem umów leasingu oraz pracowników innych przedsiębiorstw, które zawierają umowy wymagające prawnego zabezpieczenia ich wykonania..

Korzyści udziału w szkoleniu:
Z udzielaniem kredytów, pożyczek, gwarancji czy zawieraniem umów leasingu potencjalnie wiąże się ryzyko, które powoduje konieczność zabezpieczania się przed skutkami ewentualnego niespłacenia długu. Szkolenie nt. Prawnych Zabezpieczeń Wierzytelności będzie pomocą w wyborze jak najlepszego prawnego zabezpieczenia poprzez wskazanie zalet i wad poszczególnych form zabezpieczenia. Szkolenie obejmuje wszystkie najważniejsze prawne zabezpieczenia zarówno osobiste, jak i rzeczowe.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, autorkę wielu książek, w tym nt.  prawnych zabezpieczeń wierzytelności – mec. Izabelę Heropolitańską.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Preparaty/półprodukty dla przemysłu spożywczego zawierające substancje dodatkowe, aromaty lub enzymy oraz znakowanie tych preparatów i żywności z ich dodatkiem

Listopad 29, 2017 5:05 pm Published by

I.   Unijne wykazy substancji dodatkowych  – załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych:

1.    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie
unijnego wykazu dodatków do żywności

        –    substancja dodatkowa a substancja pomocnicza w przetwórstwie – zasady kwalifikacji,
znakowanie w wykazie składników produktu/półproduktu
–    zasada przenoszenia w praktyce  –  substancje dodatkowe obecne w półproduktach (preparatach)
przeznaczonych do produkcji środków spożywczych; substancje przenoszone do produktu
końcowego a wykaz składników- przykłady
–    kategoryzacja produktów spożywczych pod kątem możliwości dodawania substancji dodatkowych
do półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego –  klasyfikujemy półprodukt czy
produkt końcowy? Studium przypadku.

2.    Obliczanie ilości dodanych związków fosforu, przeliczanie zawartości innych substancji dodatkowych,
wyjątki i ograniczenia w stosowaniu substancji dodatkowych do poszczególnych produktów – jak stosować
te przepisy w odniesieniu do półproduktów.

3.    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1130/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik III do
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego
wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach
spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych
–    limity w substancji dodatkowych w innych substancjach dodatkowych, w aromatach, enzymach
oraz w substancjach odżywczych.

II.   Inne prace Unii Europejskiej w zakresie substancji dodatkowych:

   1.    przewodnik dotyczący rozróżniania składników żywności o właściwościach barwiących
(np. ekstrakty z roślin) a barwnikami – problemy interpretacyjne i konsekwencje dla
producentów żywności
2.    projekt przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie zasady przenoszenia (ang. carry-over)

III.    Unijny wykaz substancji aromatycznych oraz rozporządzenie Komisji w sprawie aromatów
dymu wędzarniczego

      –    Aromaty, w tym aromaty dymu wędzarniczego w półproduktach przeznaczonych dla przemysłu
spożywczego – czy zawsze mogą być obecne w półproduktach?

IV. Prace Komisji w zakresie unijnego wykazu enzymów oraz znakowanie środków
spożywczych zawierających enzymy

    1.   aspekty prawne stosowania enzymów w produkcji żywności, w tym znakowanie żywności
zawierającej enzymy
2.   przewodnik Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów (składnik produktu czy
substancja pomocnicza w przetwórstwie)
3.   stan prac nad wspólnotową listą enzymów

V.    Znakowanie preparatów/półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego

    1.    Informacje obowiązkowe na etykietach preparatów/półproduktów przeznaczonych dla
przemysłu spożywczego
2.    Oznakowanie preparatów zawierających substancje dodatkowe – co musi być na etykiecie,
a co tylko w dokumentacji towarzyszącej przesyłce.
3.    Informacje dotyczące aromatów dymu wędzarniczego obecnego w preparatach.
4.    Znakowanie półproduktów a znakowanie wyrobów finalnych zawierających półprodukty – jakie
informacje powinien przekazać dostawca preparatów swojemu odbiorcy.

VI.    Dyskusja
Rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin:
 14.11.2017 r., w godz. 10.00-15.15
Cena:
 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i dystrybutorów preparatów/półproduktów przeznaczonych do stosowania w produkcji żywności (tzw. obrót business to business), dla producentów żywności stosujących preparaty/półprodukty oraz dla pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością stosowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów w preparatach/półproduktach jak również w produktach finalnych.

Na szkoleniu zostaną przedstawione aktualne  przepisy  Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych do żywności, aromatów i enzymów oraz aktualne prace Komisji Europejskiej w tym zakresie  (zmiany przewidywane w najbliższym czasie). Zostanie omówione zastosowanie tych przepisów do preparatów/półproduktów przeznaczonych do produkcji żywności.
Zostaną omówione obowiązujące interpretacje niektórych zapisów – m.in. dotyczy to rozróżnienia pomiędzy substancją dodatkową a substancją pomocniczą w przetwórstwie, przyporządkowania produktów do odpowiedniej kategorii w rozporządzeniu 1129/2011 (czy należy klasyfikować półprodukt czy produkt końcowy),  klasyfikacji ekstraktów o właściwościach barwiących (składnik żywności czy barwnik), podawania  nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktów.
Przedstawione zostaną aktualne przepisy w zakresie aromatów wraz z oceną ich skutków dla producentów żywności (półproduktów i produktów finalnych); w tym przepisy dotyczące znakowania środków spożywczych zwierających aromaty naturalne oraz przepisy dotyczące aromatów dymu wędzarniczego.

Zostaną przedstawione przewodniki Komisji Europejskiej: przewodnik dotyczący zasady przenoszenia (projekt) oraz przewodnik w zakresie klasyfikacji enzymów.

Na szkoleniu zostaną omówione również zasady znakowania preparatów/półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego z uwzględnieniem znakowania finalnych środków spożywczych.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Joannę Gajdę-Wyrębek, kierownika Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Żywność prozdrowotna – trendy i oczekiwania konsumentów

Listopad 29, 2017 4:57 pm Published by

1.    Rodzaje żywności prozdrowotnej i ich charakterystyka

2.    Bioaktywne składniki żywności, prozdrowotne dodatki funkcjonalne

3.    Żywność prozdrowotna a profilaktyka zdrowotna

4.    Trendy w stosowaniu dodatków prozdrowotnych żywności a
oczekiwania konsumentów

5.    Zasady wzbogacania żywności. Oświadczenia zdrowotne

6.    Dodatki prozdrowotne w wybranych grupach żywności

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 10.11.2017 r., godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie skierowane jest do producentów i technologów zakładów przemysłu spożywczego, pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności, do producentów i dystrybutorów opakowań i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych.
Celem szkolenia jest zapoznanie z wybranymi aspektami dotyczącymi żywności prozdrowotnej, rodzajami i regulacjami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie, rolą prozdrowotnych dodatków funkcjonalnych. Scharakteryzowane zostaną trendy w stosowaniu dodatków prozdrowotnych, efekatmi a oczekiwania konsumentów. Omówione zostaną przykłady zastosowania dodatków prozdrowotnych do wybranych grup żywności.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, kierownika zespołu badawczego ds. jakości i ocen sensorycznych, rzeczoznawcy i członka komisji oceniającej jakość surowców i przetworów, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Wymogi formalne i praktyka rynku

Listopad 29, 2017 4:50 pm Published by

1.     Interpretacja przepisów nie jednoznacznych
2.     Przypadki sporne
3.     Oświadczenia typu „fit” , „wellness”, „SpA”
4.     Żywność funkcjonalna na przykładach
5.     Cytowanie na opakowaniu publikacji naukowej
6.     Wymóg znaczącej ilości składnika
7.     Zawartość składnika w 100 g, czy w porcji do spożycia
8.     Składniki roślinne  (typu  zielona herbata, czosnek, miód),
9.     Oświadczenia na suplementach diety
10.   Oświadczenia zdrowotne wprowadzające w błąd
11.   Inne, niż w wykazie brzmienie oświadczeń
12.   Kiedy warto stosować oświadczenia żywieniowe
13.   Czy produkty opatrzone oświadczeniem maja lepszą wartość odżywczą
14.   Co interesuje konsumentów

Warsztaty robocze – uczestnicy szkolenia dokonują analizy otrzymanych konkretnych opakowań z rynku oraz przykładów teoretycznych etykiet, które mogą być opatrzone oświadczeniami (projektowanie etykiet). Ocena pod kątem prawnym i wspólna dyskusja wszystkich przypadków.


Miejsce szkolenia: 
Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 09.11.2017 r., godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Mija kilka lat od ustanowienia regulacji prawnych o możliwości komunikacji o szczególnych właściwościach produktu spożywczego. Ma to szczególne znaczenie wobec takich czynników, jak wzrost świadomości społecznej zdrowego żywienia, modyfikacja receptur żywności, profile żywieniowe, czy jakość odżywcza produktów oferowanych w sklepikach szkolnych.
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne przemawiają za rozwojem rynku żywności prozdrowotnej, ale praktyka nie zawsze jednak jest uczciwa i rzetelna.
Kiedy producent może zamieścić oświadczenie. Czy oświadczenie nie podkreśla właściwości oczywistych. Czy producent powinien studiować literaturę naukową. Oświadczenie, o nie uzasadnionym działaniu produktu. Te i wiele innych zagadnień zostanie omówione podczas szkolenia.

Prowadzenie szkolenia:
dr Regina Wierzejska jest pracownikiem Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Naukowiec, dietetyk, ekspert prawa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności. W swoim dorobku zawodowym ma wiele wykładów, szkoleń, opinii eksperckich z zakresu znakowania żywności, w tym suplementów, wprowadzania ich do obrotu i wpływu diety na stan zdrowia

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Weksel własny jako instrument kredytu, zapłaty i zabezpieczenia

Listopad 29, 2017 4:46 pm Published by

1.    Definicja weksla, jego cechy charakterystyczne, funkcje i przyczyny wystawiania

2.    Elementy ustawowe weksla własnego – na przykładach

3.    Klauzule wekslowe – powody i skutki ich umieszczenia na wekslu

a)    domicyliat
b)    waluty
c)    bez protestu

4.    Poręczenie wekslowe (Awal) – na przykładach

a)    pojęcie awalu
b)    forma awalu
c)    poręczyciel wekslowy (awalista)
d)    odpowiedzialność awalisty

5.    Przenoszenie praw z weksla – Indosowanie weksla – na przykładach

a)    pojęcie indosu
b)    przyczyny indosowania weksla
c)    klauzula zakazująca indosowania weksla („nie na zlecenie”) –  powody i skutki umieszczenia
jej na wekslu
d)    rodzaje indosów
e)    forma indosu
f)    osoba indosująca weksel (indosant) oraz osoba, na którą się weksel przenosi (indosatariusz)
g)   skutki indosu
h)   szereg (ciąg) indosów – nieprzerwany i przerwany
i)    prawny posiadacz weksla

6.    Weksel własny in blanco – na przykładach

a)    definicja  i zastosowanie weksla in blanco
b)    deklaracje do weksla in blanco – przykłady
c)    skutki uzupełnienia weksla niezgodnie z deklaracją wekslową

7.    Zapłata weksla

Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, budynek Kolmex
Termin:  26.10.2017 r., w godz. 10.00-16.05
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie adresowane jest do firm o profilu produkcyjnym, handlowym i usługowym oraz pracowników banków i zakładów ubezpieczeniowych.
Na szkoleniu słuchacz dowie się:
– co to jest weksel i jakie elementy musi zawierać dla swej ważności
– jak wykorzystywać dopuszczalne przez prawo klauzule wekslowe, żeby lepiej zabezpieczyć prawa
wystawcy i wierzyciela wekslowego
– jakie pełni funkcje weksel w obrocie gospodarczym i jak je wykorzystać w praktyce
– w jaki sposób wykorzystać indos wekslowy
– rolę jaką może pełnić w praktyce weksel in blanco

Szkolenie zostanie poprowadzone przez mec. Izabelę Heropolitańską – autorkę wielu publikacji i książek z dziedziny bankowości, w tym obrotu wekslowego w gospodarce (m.in. 14 wznowień książki „Weksel w obrocie gospodarczym”).

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Żywność pochodzenia zwierzęcego – zasady stosowania i kontroli substancji dodatkowych, aromatów i enzymów

Listopad 29, 2017 4:33 pm Published by

I. Stosowanie substancji dodatkowych w żywności pochodzenia zwierzęcego

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności
 • Substancja dodatkowa a substancja pomocnicza w przetwórstwie – zasady kwalifikacji, znakowanie w wykazie składników produktu
 • kategoryzacja produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego pod kątem możliwości dodawania substancji dodatkowych, przewodnik Komisji Europejskiej po kategoriach i podkategoriach środków spożywczych, przyporządkowanie produktu do odpowiedniej kategorii
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia nr 1333/2008 w odniesieniu do kategorii 8 „Mięso” oraz w odniesieniu do stosowania określonych dodatków do żywności  w surowych wyrobach mięsnych
 • Produkt mięsny a surowy wyrób mięsny – zasady klasyfikacji
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1130/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych
 • Limity substancji dodatkowych w innych substancjach dodatkowych, w aromatach, enzymach  oraz w substancjach odżywczych.
 • Azotany i azotyny w produktach mięsnych i serach dojrzewających – zasady stosowania, wyliczanie ilości azotynów dodanych do produktów mięsnych – przykłady
 • Stosowanie zasady przenoszenia w praktyce
 • Substancje dodatkowe obecne w mieszankach przyprawowych (preparatach), solankach przeznaczonych do produkcji środków spożywczych – substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników  – przykłady
 • Przewodnik Komisji Europejskiej dotyczący zasady przenoszenia
 • Obliczanie ilości dodanych związków fosforu, przeliczanie zawartości innych substancji dodatkowych, wyjątki i ograniczenia w stosowaniu substancji dodatkowych do poszczególnych produktów
 • Barwniki a żywność barwiąca – przewodnik Komisji Europejskiej

II. Aromaty dymu wędzarniczego stosowane w przemyśle mięsnym.

 • Stosowanie  aromatów dymu wędzarniczego – rozporządzenie Komisji Nr 1321/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r.
 • Tracebility w odniesieniu do aromatów dymu wędzarniczego – specyfikacje aromatów
 • Znakowanie  środków spożywczych zawierających aromaty dymu wędzarniczego

III. Aspekty prawne stosowania enzymów w produkcji żywności

IV. Interpretacje przepisów prawnych w zakresie znakowanie środków spożywczych zawierających substancje dodatkowe, aromaty lub enzymy.

 • Nazwy substancji dodatkowych podane na etykiecie produktu
 • Znakowanie środków spożywczych zawierających aromaty, w tym aromaty naturalne
 • Wizerunek składnika na etykiecie produktu
 • Znakowanie mieszanek przeznaczonych dla przemysłu mięsnego

V. Dyskusja

 • Rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 18.10.2017 r., godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie przeznaczone jest dla :
– producentów i dystrybutorów żywności pochodzenia zwierzęcego,
– producentów mieszanek (premiksów) stosowanych w przemyśle mięsnym lub mleczarskim
– pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad zakładami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego lub producentami mieszanek (premiksów) stosowanych w przemyśle mięsnym lub mleczarskim.

Na szkoleniu zostaną przedstawione aktualne przepisy Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych do żywności, aromatów i enzymów oraz aktualne prace Komisji Europejskiej w tym zakresie  (zmiany przewidywane w najbliższym czasie), ze szczególnym uwzględnieniem produktów pochodzenia zwierzęcego (produkty mięsne i mleczarskie). Szczegółowo zostaną omówione różne aspekty wykorzystania tych przepisów w praktyce, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów. Poszczególne zapisy będą omówione na przykładach konkretnych produktów. Przedstawione zostaną zasady klasyfikacji środków spożywczych do odpowiednich kategorii, w tym również rozróżnienie pomiędzy surowymi wyrobami mięsnymi oraz produktami mięsnymi.

Omówiony zostanie przewodnik Komisji Europejskiej dotyczący odróżniania barwników od żywności barwiącej  oraz przewodnik wyjaśniający zasadę przenoszenia.
Przedstawione  zostaną problemy związane ze stosowanie mieszanek (premiksów) w zakładach mięsnych i mleczarskich, ze szczególnym uwzględnieniem zasady przenoszenia i zasady odwrotnego przenoszenia.
Omówione zostaną aktualne przepisy w zakresie aromatów dymu wędzarniczego wraz ze wskazaniem elementów, które są sprawdzane podczas  urzędowej kontroli żywności.
Zostaną również omówione obowiązujące interpretacje niektórych zapisów w zakresie znakowania środków spożywczych oraz mieszanek przeznaczonych dla przemysłu mięsnego i mleczarskiego w zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów.
W ramach szkolenia przewidziano dyskusję, podczas której  możliwe jest rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Joannę Gajdę-Wyrębek, kierownika Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Hipoteka umowna, księgi wieczyste i nieruchomości – wybrane zagadnienia

Listopad 29, 2017 4:23 pm Published by
 1. Księgi wieczyste prowadzone w systemie teleinformatycznym
 2. Definicja hipoteki oraz jej cechy charakterystyczne
 3. Przedmiot hipoteki

1)      Nieruchomość

–        pojęcie nieruchomości

–        pojęcie nieruchomości rolnej i możliwość obciążania jej hipoteką

–        nieruchomości będące współwłasnością łączną

–        nieruchomości kościelne

–        nabycie własności nieruchomości – forma umowy oraz wpis do księgi wieczystej

2)      Ułamkowa część nieruchomości

3)      Użytkowanie wieczyste

4)      Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

5)      Problem garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych

6)      Obciążenie hipoteką kilku nieruchomości – hipoteka łączna oraz repartycja hipoteki

7)      Podział nieruchomości a hipoteka

 1. Zakres obciążenia nieruchomości

1)      Części składowe

2)      Przynależności

3)      Wpływ hipoteki na skuteczność umowy zastawu, przewłaszczenia i cesji

4)    Wzajemne relacje pomiędzy hipoteką a zastawem i przewłaszczeniem oraz cesją wierzytelności

 1. Inne niż hipoteka obciążenia nieruchomości

1)      Dożywocie

2)      Służebności osobiste, w tym służebność mieszkania

3)      Służebności gruntowe, w tym służebność przejazdu oraz służebność drogi koniecznej

4)      Użytkowanie, najem, dzierżawa

5)      Forma ustanowienia praw wymienionych w pkt. 1 – 4

6)      Wpływ obciążeń nieruchomości na możliwość i celowość obciążenia nieruchomości hipoteką,

      z uwzględnieniem art. 88 ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz art. 1000 – 1002

      oraz 1025 kodeksu postępowania cywilnego

 1. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i wyjątki od tej zasady oraz jej skutki dla 

      hipoteki i innych obciążeń nieruchomości

 1. Wierzytelność hipoteczna

1)      Pojęcie wierzytelności hipotecznej

2)      Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności tego samego wierzyciela

3)      Zabezpieczenie jednej wierzytelności kilkoma hipotekami

 1. Ustanowienie hipoteki

1)      Forma ustanowienia hipoteki;

2)      Kwota i waluta hipoteki oraz problematyka nadzabezpieczenia

3)      Kwota hipoteki w przypadku nieruchomości rolnej

4)      Niedozwolone klauzule umowne i skutki ich umieszczenia

–       określenie innego niż postępowanie egzekucyjne sposobu zaspokojenie roszczeń

     z nieruchomości

–      zakaz obciążania lub zbywania nieruchomości

–      zakaz rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.

5)      Dozwolone klauzule umowne

 1. Powstanie hipoteki

1)      Ustanowienie a powstanie hipoteki

2)      Wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej

–        charakter postępowania wieczystoksięgowego

–        uczestnicy postępowania

–        forma wniosku o wpis hipoteki

–        forma wniosku o wpis hipoteki notarialnej

–        treść wniosku o wpis hipoteki

–        oświadczenie wierzyciela o poparciu wniosku

3)      Postępowanie przed sądem wieczystoksięgowym

–        w przypadku składania wniosku bezpośrednio przez właściciela nieruchomości

–        w przypadku składania wniosku przez notariusza za pośrednictwem systemu

     teleinformatycznego

4)      Zasada związania sądu treścią wniosku oraz kolejnością jego wpływu

5)      Środki odwoławcze od orzeczeń sądu wieczystoksięgowego

 1. Pierwszeństwo hipotek i innych praw ujawnionych w księdze wieczystej

1)      Pojęcie pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych

2)      Stałe pierwszeństwo hipotek

3)      Pierwszeństwo hipoteki a pierwszeństwo praw wpisanych w Dziale III kw

4)      Zmiana pierwszeństwa

5)      Podstawienie wierzytelności

 1. Zmiana treści wierzytelności hipotecznej i hipoteki

1)      Zmiana waluty

2)      Zmiana kwoty

3)      Zmiana terminu zapłaty

4)      Zmiana oprocentowania

5)      Zmiana wierzyciela hipotecznego (przelew wierzytelności hipotecznej)

6)      Zamiana wierzytelności hipotecznej

7)      Dodanie kolejnej wierzytelności hipotecznej

 1. Zmiana treści hipoteki – zmiana kwoty i waluty hipoteki
 2. Wygaśnięcie hipoteki
 3. Opróżnione miejsce hipoteczne

1)      Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego oraz wtórnie opróżnionego miejsca hipotecznego

2)      Powstanie opróżnionego miejsca hipotecznego

3)      Uprawnienie właściciela nieruchomości do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym

4)      Roszczenie o przeniesienie albo wpisanie hipoteki na miejsce opróżnione przez inną hipotekę

5)      Dopuszczalność przeniesienia lub wpisania hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne, w

      wypadku ustanowienia hipoteki w kwocie wyższej lub w innej walucie niż kwota lub waluta

      opróżnionego miejsca hipotecznego

6)      Wygaśnięcie opróżnionego miejsca hipotecznego

Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, budynek Kolmex
Termin: 12-13.10.2017 r., w godz. 10.00-15.15 (1-wszy dzień) i 9.00-14.15 (2-gi dzień)
Cena: 1180,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

 

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się w swojej działalności problemami zabezpieczania wierzytelności, w szczególności zabezpieczeniami hipotecznymi. Szkoleniem szczególnie mogą być zainteresowani pracownicy działów kredytowych i prawnych oraz działów finansowych i operacyjnych banków komercyjnych, spółdzielczych, SKOK-ów i innych firm przyjmujących jako zabezpieczenia swoich wierzytelności hipoteki.

Program szkolenia obejmuje najważniejsze zagadnienia dot. hipoteki, ksiąg wieczystych oraz nieruchomości. W szczególności uwzględnia aktualne orzecznictwo sądowe dot. tych zagadnień oraz praktykę. Obejmuje także zmiany przepisów, jakie obowiązują w zasadach prowadzenia ksiąg wieczystych, ustanawiania hipotek oraz w postępowaniu wieczystoksięgowym, od  30 kwietnia 2016 r. oraz przede wszystkim od 1 lipca 2016 r.

Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie zmiany następujących ustaw w zakresie dot. ksiąg wieczystych:

 1.       ustawa o księgach wieczystych i hipotece,
 2.       kodeks postępowania cywilnego,
 3.       ustawa Prawo o notariacie,
 4.       ustawa o komornikach sądowych i egzekucji.

Najważniejszą zmianą w ustawie o księgach wieczystych i hipotece jest zmiana art. 251. Ust. 1 tego artykułu otrzyma brzmienie „Art. 251. 1. Księgi wieczyste są zakładane i prowadzone w systemie teleinformatycznym.”

Pozostałe wprowadzone zmiany są konsekwencją dostosowania przepisów do zmienionego art. 25ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Zasady prowadzenia ksiąg wieczystych od 1 lipca 2016 r. określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym.

Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego są również spowodowane zmianą art. 251 ustawy. Najistotniejszą zmianą jest art. 6264. Stanowić on będzie w § 1, że notariusz, komornik oraz naczelnik urzędu skarbowego działający jako administracyjny organ egzekucyjny składa wniosek o wpis wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Konsekwencją zmian w ustawie o księgach wieczystych i hipotece są zmiany w ustawie Prawo o notariacie, które zostały dostosowane do czynnego udziału notariuszy w postępowaniu wieczystoksięgowym.

W dniu 14 kwietnia 2016 r. została uchwalona przez Sejm ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Wprowadzana ona zmiany w szeregu ustawach dot. obrotu nieruchomościami rolnymi, w szczególności w:

 • kodeksie cywilnym,
 • ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 • ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego,
 • ustawie o księgach wieczystych i hipotece.

Powyższe przepisy ustalają definicję nieruchomości rolnej, zasady obrotu takimi nieruchomościami dopuszczalność i zasady obciążania hipoteką nieruchomości rolnych, w tym nabytych z Zasobu. Zmiany w ustawach obowiązują od 30 kwietnia 2016 r.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, autorkę wielu książek, w tym nt.  prawnych zabezpieczeń wierzytelności – mec. Izabelę  Heropolitańską.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Monitorowanie alergenów w zakładzie produkcyjnym i gastronomii

Listopad 29, 2017 4:10 pm Published by

PROGRAM

 • Alergeny w żywności – rodzaje, charakterystyka, poziomy występowania, poziomy alergenów dla osoby uczulonej
 • Alergeny w zakładzie produkcyjnym i gastronomii – obligatoryjna lista alergenów
 • Informacje o alergenach dla konsumenta – znakowanie informacją o alergenach
 • Metody badawcze stosowane do monitorowania alergenów w zakładzie
 • Identyfikowalność w zakładzie produkcyjnym, program kontroli alergenów

 

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 11.10.2017 r. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

 

OPIS

Szkolenie skierowane jest do technologów, gastronomów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za autentyczność i bezpieczeństwo żywności.
Celem szkolenia jest zapoznanie z zagrożeniami wynikających ze stosowania alergenów, ich prawidłowym znakowaniem oraz głównych czynników ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i zarządzaniem w zakładzie.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w badaniach analitycznych, sensorycznych, prowadzeniu szkoleń, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Jak przygotować informację o wartości odżywczej produktu spożywczego do celów etykietowania? Wymagania prawne i porady praktyczne

Listopad 29, 2017 4:06 pm Published by

1. Znakowanie żywności wartością odżywczą – wymagania prawne;

 • Informacja obowiązkowa i dobrowolna;
 • Informacja o wartości odżywczej – wymagania i formy prezentacji;
 • Informacja o wartości odżywczej produktów wzbogacanych;
 • Informacja o wartości odżywczej produktów z oświadczeniami żywieniowymi;

2. Dodatkowe systemy znakowania żywności wartością odżywczą, w tym system GDA po zmianie
przepisów prawnych;

3. Zakresy tolerancji oraz zasady zaokrąglania – Wytyczne Komisji Europejskiej;

4. Etykietowanie żywności wartością odżywczą – przykłady nieprawidłowych informacji;

5. Sposoby określania wartości odżywczej produktów do celów znakowania:

 •  Analiza chemiczna żywności, przygotowanie wartości deklarowanych na podstawie sprawozdania z wyników badań;
 •  Wykorzystanie ogólnie dostępnych i zaakceptowanych danych (bazy dane oraz tabele składu i wartości odżywczych żywności) – które bazy danych wybrać, na co zwracać uwagę przy korzystaniu z danych tabelarycznych;
 • Obliczenia na podstawie znanych lub rzeczywistych wartości średnich użytych składników (obliczenia na podstawie receptur);

6. Ćwiczenia praktyczne:

 • Obliczanie wartości energetycznej – na wybranych przykładach;
 • Obliczanie wartości odżywczej i przygotowanie informacji żywieniowej – krok po kroku;
 • Co zrobić, gdy brakuje danych o wartości odżywczej syrowców;


7. Pytania i odpowiedzi.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 03.10.2017 r., w godz.  10.00-15.15
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie adresowane jest do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności.

Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany i nowe wymagania prawne dotyczące  znakowania środków spożywczych wartością odżywczą, poszerzone o analizę przykładowych opakowań pod kątem prawidłowej informacji żywieniowej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18);

Omówione będą także zagadnienia dotyczące dodatkowego systemu znakowania żywności – GDA po zmianie przepisów prawnych.
Przedstawione zostaną wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zakresów tolerancji ilości deklarowanych na etykiecie składników odżywczych oraz zasad zaokrąglania.
Przedstawione zostaną na wybranych przykładach sposoby określania wartości energetycznej oraz określania wartości odżywczej produktów spożywczych w celu przygotowania prawidłowej informacji żywieniowej na opakowaniu, w tym m.in.
•    pozyskiwanie danych,
•    źródła danych,
•    obliczanie wartości odżywczej produktów złożonych na wybranych przykładach,
•    co zrobić, gdy brakuje danych o zawartości składników odżywczych niektórych surowcach,
Omówione zostanie także podawanie informacji żywieniowej w przypadku środków spożywczych z dodatkiem witamin, składników mineralnych i innych substancji oraz produktów z oświadczeniem żywieniowym lub zdrowotnym.
Dodatkowo uczestnicy szkolenia mogą przesyłać pytania, zagadnienia czy projekty etykiety do omówienia na szkoleniu, nie później niż siedem dni przez terminem szkolenia.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie dr Beatę Przygodę.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Preparaty/półprodukty dla przemysłu spożywczego zawierające substancje dodatkowe, aromaty lub enzymy oraz znakowanie tych preparatów i żywności z ich dodatkiem

Listopad 29, 2017 4:01 pm Published by

I.   Unijne wykazy substancji dodatkowych  – załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych:

1.    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie
unijnego wykazu dodatków do żywności

        –    substancja dodatkowa a substancja pomocnicza w przetwórstwie – zasady kwalifikacji,
znakowanie w wykazie składników produktu/półproduktu
–    zasada przenoszenia w praktyce  –  substancje dodatkowe obecne w
półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków
spożywczych; substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników- przykłady
–    kategoryzacja produktów spożywczych pod kątem możliwości dodawania substancji
dodatkowych do półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego –  klasyfikujemy
półprodukt czy produkt końcowy? Studium przypadku.

2.    Obliczanie ilości dodanych związków fosforu, przeliczanie zawartości innych substancji dodatkowych,
wyjątki i ograniczenia w stosowaniu substancji dodatkowych do poszczególnych produktów – jak stosować
te przepisy w odniesieniu do półproduktów.

3.    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1130/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik III do
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego
wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach
spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych
–    limity w substancji dodatkowych w innych substancjach dodatkowych, w aromatach, enzymach
oraz w substancjach odżywczych.

II.   Inne prace Unii Europejskiej w zakresie substancji dodatkowych:

1.    przewodnik dotyczący rozróżniania składników żywności o właściwościach barwiących
(np. ekstrakty z roślin) a barwnikami – problemy interpretacyjne i konsekwencje dla
producentów żywności
2.    projekt przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie zasady przenoszenia (ang. carry-over)

III.    Unijny wykaz substancji aromatycznych oraz rozporządzenie Komisji w sprawie aromatów
dymu wędzarniczego

      –    Aromaty, w tym aromaty dymu wędzarniczego w półproduktach przeznaczonych dla przemysłu
spożywczego – czy zawsze mogą być obecne w półproduktach?

IV. Prace Komisji w zakresie unijnego wykazu enzymów oraz znakowanie środków
spożywczych zawierających enzymy

1.   aspekty prawne stosowania enzymów w produkcji żywności, w tym znakowanie żywności
zawierającej enzymy
2.   przewodnik Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów (składnik produktu czy
substancja pomocnicza w przetwórstwie)
3.   stan prac nad wspólnotową listą enzymów

V.    Znakowanie preparatów/półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego

1.    Informacje obowiązkowe na etykietach preparatów/półproduktów przeznaczonych dla
przemysłu spożywczego
2.    Oznakowanie preparatów zawierających substancje dodatkowe – co musi być na etykiecie,
a co tylko w dokumentacji towarzyszącej przesyłce.
3.    Informacje dotyczące aromatów dymu wędzarniczego obecnego w preparatach.
4.    Znakowanie półproduktów a znakowanie wyrobów finalnych zawierających półprodukty – jakie
informacje powinien przekazać dostawca preparatów swojemu odbiorcy.

VI.    Dyskusja
Rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin:
 28.09.2017 r., w godz. 10.00-15.15
Cena:
 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i dystrybutorów preparatów/półproduktów przeznaczonych do stosowania w produkcji żywności (tzw. obrót business to business), dla producentów żywności stosujących preparaty/półprodukty oraz dla pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością stosowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów w preparatach/półproduktach jak również w produktach finalnych.

Na szkoleniu zostaną przedstawione aktualne  przepisy  Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych do żywności, aromatów i enzymów oraz aktualne prace Komisji Europejskiej w tym zakresie  (zmiany przewidywane w najbliższym czasie). Zostanie omówione zastosowanie tych przepisów do preparatów/półproduktów przeznaczonych do produkcji żywności.
Zostaną omówione obowiązujące interpretacje niektórych zapisów – m.in. dotyczy to rozróżnienia pomiędzy substancją dodatkową a substancją pomocniczą w przetwórstwie, przyporządkowania produktów do odpowiedniej kategorii w rozporządzeniu 1129/2011 (czy należy klasyfikować półprodukt czy produkt końcowy),  klasyfikacji ekstraktów o właściwościach barwiących (składnik żywności czy barwnik), podawania  nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktów.
Przedstawione zostaną aktualne przepisy w zakresie aromatów wraz z oceną ich skutków dla producentów żywności (półproduktów i produktów finalnych); w tym przepisy dotyczące znakowania środków spożywczych zwierających aromaty naturalne oraz przepisy dotyczące aromatów dymu wędzarniczego.

Zostaną przedstawione przewodniki Komisji Europejskiej: przewodnik dotyczący zasady przenoszenia (projekt) oraz przewodnik w zakresie klasyfikacji enzymów.

Na szkoleniu zostaną omówione również zasady znakowania preparatów/półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego z uwzględnieniem znakowania finalnych środków spożywczych.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Joannę Gajdę-Wyrębek, kierownika Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Uprawnienia i obowiązki członków zarządu w spółkach z o.o. i spółkach akcyjnych oraz ich odpowiedzialność prawna za niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień

Listopad 29, 2017 3:55 pm Published by

CZĘŚĆ I
WIADOMOŚCI WPROWADZAJĄCE

1.   Przegląd podstawowych źródeł prawa regulujących pozycję prawną i odpowiedzialność prawną 
      członków zarządów spółek kapitałowych
          – ustawy
          – rozporządzenia
          – kodeksy corporate governance i kodeksy etyczne
          – umowy spółek (statuty) i regulaminy zarządu, rady nadzorczej 
2.   Przegląd pozaustawowych źródeł wiedzy dotyczących pozycji prawnej członków zarządów spółek 
      kapitałowych oraz ich odpowiedzialności prawnej
          – przegląd komentarzy do KSH, KC i KK
          – przegląd monografii i poradników
          – przegląd profesjonalnych periodyków
          – przegląd portali internetowych
3.   Przedstawienie podstawowych zasad wykładni norm prawa spółek handlowych
          – zasady wykładni językowej
          – zasady wykładni systemowej
          – zasady wykładni funkcjonalnej.

CZĘŚĆ II
POZYCJA PRAWNA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ

4.   Otoczenie prawno-organizacyjne członka zarządu spółki.
5.   Prawa i obowiązki członka zarządu wobec zarządu.
6.   Prawa i obowiązki członka zarządu wobec spółki.
7.   Prawa i obowiązki członka zarządu wobec wspólników.
8.   Prawa i obowiązki członka zarządu wobec zgromadzenia wspólników.
9.   Prawa i obowiązki członka zarządu wobec rady nadzorczej.
10. Nadzór w spółkach kapitałowych.
11. Pozycja prawna rady nadzorczej i członka rady nadzorczej w spółce kapitałowej.

CZĘŚĆ III
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ

12. Podstawy i zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej.
13. Odpowiedzialność organizacyjna
          – zawieszenie w wykonywaniu mandatu członka zarządu
          – odwołanie z wykonywania mandatu członka zarządu
          – odmowa udzielenia absolutorium (pokwitowania)
          – wymuszona rezygnacja
          – inne pozakodeksowe formy odpowiedzialności)
14. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki
          – odpowiedzialność za zobowiązania spółki z powodu podania fałszywych danych
          – odpowiedzialność za zobowiązania spółki z powodu bezskutecznej egzekucji
          – odpowiedzialność za podatkowe zobowiązania spółki
15. Odpowiedzialność odszkodowawcza wobec spółki i osób trzecich
          – odpowiedzialność za wyrządzenie szkody spółce w organizacji
          – odpowiedzialność za wyrządzenie szkody spółce za działania lub zaniechania
          – odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną udziałowcom lub osobom trzecim
16. Odpowiedzialność wyrównawcza wobec spółki
          – odpowiedzialność za zawyżenie wkładów niepieniężnych (aportów)
          – odpowiedzialność za bezprawne wypłaty lub przesunięcia z majątku spółki.
17. Odpowiedzialność za procesy restrukturyzacyjne (zarys)
18. Podejmowanie działań mających na celu wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności cywilnoprawnej.

CZĘŚĆ IV
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNOPRAWNA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ

19. Podstawy i zasady odpowiedzialności karnoprawnej
20. Odpowiedzialność karna na gruncie Kodeksu spółek handlowych
          – odpowiedzialność za niezgłoszenie upadłości
          – odpowiedzialność za przedstawianie nieprawdziwych danych
          – odpowiedzialność za nabywanie własnych udziałów spółki
          – odpowiedzialność za nieprowadzenie księgi udziałów
          – odpowiedzialność za niezwoływanie zgromadzenia wspólników
          – odpowiedzialność za nieskładanie sądowi listy wspólników
          – odpowiedzialność za nieprawidłowości we współpracy z biegłym rewidentem
          – odpowiedzialność za nieskładanie w sadzie wniosku o wyznaczenie biegłego
          – odpowiedzialność za braki w pismach i zamówieniach handlowych
21. Odpowiedzialność karna na gruncie Kodeksu karnego
          – odpowiedzialność za działania na szkodę spółki
          – odpowiedzialność za naruszanie praw pracowniczych
          – odpowiedzialność za naruszanie zasad ubezpieczeń społecznych
          – odpowiedzialność za bezprawne ujawnienia tajemnicy
          – odpowiedzialność za przekupstwo menedżerskie
          – odpowiedzialność za fałsz kredytowy, subwencyjny
          – odpowiedzialność za fałsz w procesie zamówienia publicznego
          – odpowiedzialność za doprowadzenie spółki do upadłości
          – odpowiedzialność za działania na szkodę niektórych wierzycieli.
22. Odpowiedzialność karna na gruncie ustaw szczególnych
          – odpowiedzialność za nieprowadzenie ksiąg rachunkowych
          – odpowiedzialność za utrudnianie pracy biegłemu
          – odpowiedzialność za nieskładanie sprawozdań finansowych
          – odpowiedzialność za ujawnianie tajemnicy spółki
          – odpowiedzialność za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o spółce
          – odpowiedzialność za nieprawidłowości w ochronie danych osobowych
          – odpowiedzialność za fałszywe informacje w postępowaniu upadłościowym
          – odpowiedzialność za ukrywanie majątku w postępowaniu upadłościowym
23. Podejmowanie działań mających na celu wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności karnoprawnej.


Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/ 
Termin:21.09.2017 r., w godz. 9.45-15.45
Cena: 780,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, obiad. 

Adresaci szkolenia:

 • Członkowie i kandydaci na członków zarządu i rad nadzorczych spółek z o.o. i spółek akcyjnych
 • Prokurenci i likwidatorzy spółek z o.o. i spółek akcyjnych
 • Udziałowcy spółek z o.o. i akcjonariusze spółek akcyjnych
 • Pracownicy biur zarządu i rady nadzorczej 

Cel szkolenia:

Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami i podstawami odpowiedzialności prawnej związanej z wykonywaniem mandatu członka zarządu polskiej spółki kapitałowej. Członkowie zarządu spółek kapitałowych posiadają bardzo szeroki zakres kompetencji ustalony regulacjami ustawowymi i statutowymi. Zakres kompetencji zawsze musi być skorelowany z odpowiedzialnością. Wykonywanie mandatu członka zarządu ma charakter osobisty, a zatem jego postępowanie musi podlegać ocenie w zakresie odpowiedzialności nie tylko organizacyjnej, ale także cywilnoprawnej oraz karnoprawnej. Jak wskazuje praktyka i badania ankietowe, członkowie zarządów polskich spółek kapitałowych znają zazwyczaj zaledwie kilka norm prawnych regulujących ich odpowiedzialność prawną związanych z wykonywaniem ich mandatu. Tymczasem przepisów prawnych na podstawie których członkowie zarządu mogą ponieść odpowiedzialność prawną jest w polskim systemie prawnym co najmniej kilkadziesiąt. Niestety, normy te ustawodawca ulokował nie tylko w Kodeksie spółek handlowych, Kodeksie cywilnym i Kodeksie karnym, ale również w wielu ustawach szczególnych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie źródła prawa ich obowiązują, gdzie można zapoznać się z aktualnymi ich tekstami, w jaki sposób przeprowadzić wykładnię tych przepisów, aby móc poprawnie zrekonstruować obowiązujące ich normy zachowania. Przedstawione zostaną, na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki, podstawy prawne odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu spółki kapitałowej, przesłanki odpowiedzialności, zasady odpowiedzialności, charakter odpowiedzialności, podmiotowy zakres odpowiedzialności, zakres obowiązku naprawienia szkody, odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową spółki, zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na uzasadnione ryzyko gospodarcze, znaczenie absolutorium dla odpowiedzialności odszkodowawczej, odpowiedzialność wobec akcjonariuszy za tzw. szkodę refleksową, odpowiedzialność wobec inwestorów za naruszenie obowiązków informacyjnych. Omówione zostaną również ułatwienia proceduralne w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, przedawnienia, właściwość sądu, koszty sądowe itp. Przedstawione zostaną praktyczne sposoby ograniczenia odpowiedzialności cywilnoprawnej osób wykonujących mandat członka zarządu polskiej spółki kapitałowej, w tym również zagadnienia ubezpieczenia D&O od odpowiedzialności odszkodowawczej.

 Forma prowadzenia zajęć:

 • Wykład o charakterze warsztatowym w technice multimedialnej
 • Przedstawienie najważniejszych problemów występujących w praktyce
 • Wspólna wykładnia podstawowych norm prawnych
 • Praca z przykładowymi wzorcami dokumentów
 • Dyskusja

Indywidualne konsultacje po zajęciach (60-120 min.

Prowadzenie szkolenia: 

Dr Witold Sawicz – prawnik (legitymujący się tytułem doktora nauk prawnych – Uniwersytet im. A.Mickiewicza), specjalizujący się w publicznym i prywatnym prawie gospodarczym, a w szczególności w zagadnieniach związanych z prawem spółek kapitałowych i problematyką szeroko pojętego ładu korporacyjnego. W latach 1989-93 pracował w Toronto, jako konsultant w kilku kanadyjskich spółkach akcyjnych w zakresie studiów wykonalności przyjaznych i wrogich przejęć kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry). Współzałożyciel kancelarii prawnej CRAFTSMAN-SAWICZ (1993 r.) specjalizującej się w europejskim prawie gospodarczym i korporacyjnym. Od 1993 r. do chwili obecnej doradca prawny zarządów i rad nadzorczych oraz doradca prawny indywidualnych członków tych organów w polskich i kanadyjskich spółkach kapitałowych. Autor komentarza pt. „Rada nadzorcza w spółce akcyjnej. Komentarz do Kodeksu spółek handlowych” (2013 r.) oraz monografii pt. „Zasady wykonywania mandatu członka rady nadzorczej w warunkach wrogiego przejęcia spółki akcyjnej” (2013 r.)  Autor kilkunastu artykułów specjalistycznych publikowanych w „Prawie Spółek” i kwartalniku „Przegląd Corporate Governance”. Wykładowca akademicki oraz wykładowca prowadzący komercyjne szkolenia i warsztaty dotyczące zasad funkcjonowania spółek kapitałowych oraz zasad wykonywania mandatu przez funkcjonariuszy tych spółek. Mediator ds. gospodarczych w Polskim Stowarzyszeniu Mediacji Gospodarczej. Od ponad 25 lat zajmujący się zawodowo praktycznymi aspektami zasad funkcjonowania spółek kapitałowych w Polsce.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Suplementy diety. Procedura wprowadzania na rynek, wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo, oznakowanie opakowań i reklama

Listopad 29, 2017 3:42 pm Published by
 1. Kwalifikacja suplementów diety
 2. Suplementy diety a leki bez recepty
 3. Wprowadzanie do obrotu – regulacje prawne
 4. Skład suplementów diety i ich rodzaje
 5. Bezpieczeństwo zdrowotne
 6. Oznakowanie opakowań jednostkowych w świetle prawa
 7. Reklama suplementów diety i próby jej szczegółowego uregulowania
 8. Skuteczność działania suplementów diety (odchudzanie, choroby serca, nowotwory, inne)
 9. Stosowanie suplementów diety – moda czy konieczność
 10. Porady dla pacjentów

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 15.09.2017 r. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Suplementy diety budzą ostatnio wiele kontrowersji, z uwagi na ich postać analogiczną do leków, a przynależność formalną do żywności. W reklamie, która zdominowała media przypisuje się im działanie lecznicze i skuteczność w wielu dolegliwościach zdrowotnych. Czy jest to udowodnione i co ujawnia nauka na temat ich działania w organizmie? To tylko wybrane zagadnienia kompleksowego szkolenia odnośnie suplementów diety, prowadzonego przez krajowego eksperta w tym zakresie.

Prowadzenie szkolenia: dr Regina Wierzejska – pracownik Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Naukowiec, dietetyk, ekspert prawa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności. W swoim dorobku zawodowym ma wiele wykładów, szkoleń, opinii eksperckich z zakresu znakowania żywności, w tym suplementów, wprowadzania ich do obrotu i wpływu diety na stan zdrowia.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Znakowanie żywności z uwzględnieniem substancji dodatkowych, aromatów i enzymów

Listopad 29, 2017 3:39 pm Published by
 1.  Znakowanie w oparciu o przepisy ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania niektórych grup środków
  spożywczych oraz rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) Nr 1169/2011
  odpowiedzialność za produkt
 • Znakowanie informacją o kraju lub miejsca pochodzenia (produkty mięsne, składnik podstawowy)
 • wielkość czcionki stosowana na opakowaniu produktu
 • nowe obowiązkowe elementy oznakowania (produkty mięsne, produkty zawierające substancje słodzące, )
 • znakowanie składników alergennych (gluten, ryby itp., śladowa ilość alergenu)
 • najczęściej popełniane błędy w znakowaniu (nazwa produktu, stosowanie określeń tj.: wiejski, domowy tradycyjny itp)
 • wymagania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania niektórych grup środków spożywczych znakowanie produktów bez opakowań i pakowanych przy sprzedaży na życzenie konsumenta
 • interpretacje niektórych przepisów rozporządzenia (UE) Nr 1169/2011 na podstawie dokumentów Pytania i Odpowiedzi Komisji Europejskiej oraz przewodników opracowanych z udziałem Państw Członkowskich i Komisji pomagających w interpretacji poszczególnych przepisów rozporządzenia
 • nowe przepisy krajowe – Produkt polski, znakowanie octu
 • działania Komisji Europejskiej – raport odnośnie do znakowania wyrobów alkoholowych, wytyczne Q&A cz II
 1. Znakowanie środków spożywczych w zakresie substancji dodatkowych, enzymów i aromatów:
 • przepisy odnośnie znakowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów  zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
 • deklarowanie nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktu – zapisy w rozporządzeniach Komisji, przykłady
 • znakowania produktów zawierających substancje dodatkowe wnoszone ze składnikami
 • substancje dodatkowe obecne w półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków spożywczych – substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników  – dyskusja na przykładach konkretnych środków spożywczych
 • zwolnienia z deklarowania niektórych składników
 • znakowania produktów napisami typu „bez konserwantów”
 • znakowanie produktów zapisanych kursywą w rozporządzeniu 1333/2008
 • umieszczania wizerunku owoców lub innego składnika na etykiecie środków spożywczych
 • znakowania środków spożywczych zawierających glikozydy stewiolowe
 • oznakowania aromatów w świetle projektu przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie znakowania środków  spożywczych zawierających aromaty (m.in. znakowanie produktów zawierających ekstrakty, aromaty naturalne, aromaty dymu wędzarniczego)
 • znakowania środków spożywczych zawierających enzymy w świetle przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów.


Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 14.09.2017 r. 10.00-15.30
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Warsztaty adresowane są do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością znakowania środków spożywczych.

W programie szkolenia/warsztatów przewidziano również dyskusję nad przekazanymi wcześniej przez uczestników pytaniami lub ew. wzorami etykiet lub elementów etykiet. Odpowiedzi zostaną udzielone zgodnie ze  stanem obecnym i planowanymi zmianami w ustawodawstwie krajowym i Unii Europejskiej w zakresie znakowania żywności, w tym zapisami rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

W pierwszej części szkolenia zostaną omówione uregulowania obowiązującego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych oraz perspektywy wynikające ze zmian przepisów zarówno krajowych jak i Unii Europejskiej w zakresie znakowania.

W drugiej części szkolenia zostaną omówione pytania  dotyczące  znakowania w zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Szczegółowo zostaną omówione różne aspekty wykorzystania tych przepisów w praktyce, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów.
Omówione zostaną także rozwiązania dotyczące deklarowania nazw substancji dodatkowych i ich funkcji technologicznych na opakowaniach wyrobów,  aktualne podejście do umieszczania wizerunku owoców na etykiecie środków spożywczych. Zapisy etykiet zostaną ocenione w świetle  projektu wytycznych  Komisji Europejskiej dotyczących znakowania żywności zawierającej aromaty oraz  przewodnika Komisji Europejskiej ułatwiającego znakowanie środków spożywczych, do produkcji których zastosowano enzymy.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez:
-p. Bożenę Pławską z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
-p. Joannę Gajdę-Wyrębek, kierownika Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Weksel własny jako instrument kredytu, zapłaty i zabezpieczenia

Listopad 29, 2017 3:28 pm Published by

1.    Definicja weksla, jego cechy charakterystyczne, funkcje i przyczyny wystawiania

2.    Elementy ustawowe weksla własnego – na przykładach

3.    Klauzule wekslowe – powody i skutki ich umieszczenia na wekslu

a)    domicyliat
b)    waluty
c)    bez protestu

4.    Poręczenie wekslowe (Awal) – na przykładach

a)    pojęcie awalu
b)    forma awalu
c)    poręczyciel wekslowy (awalista)
d)    odpowiedzialność awalisty

5.    Przenoszenie praw z weksla – Indosowanie weksla – na przykładach

a)    pojęcie indosu
b)    przyczyny indosowania weksla
c)    klauzula zakazująca indosowania weksla („nie na zlecenie”) –  powody i skutki umieszczenia
jej na wekslu
d)    rodzaje indosów
e)    forma indosu
f)    osoba indosująca weksel (indosant) oraz osoba, na którą się weksel przenosi (indosatariusz)
g)   skutki indosu
h)   szereg (ciąg) indosów – nieprzerwany i przerwany
i)    prawny posiadacz weksla

6.    Weksel własny in blanco – na przykładach

a)    definicja  i zastosowanie weksla in blanco
b)    deklaracje do weksla in blanco – przykłady
c)    skutki uzupełnienia weksla niezgodnie z deklaracją wekslową

7.    Zapłata weksla

Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, budynek Kolmex
Termin:  07.06.2017 r., w godz. 10.00-16.05
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie adresowane jest do firm o profilu produkcyjnym, handlowym i usługowym oraz pracowników banków i zakładów ubezpieczeniowych.
Na szkoleniu słuchacz dowie się:
– co to jest weksel i jakie elementy musi zawierać dla swej ważności
– jak wykorzystywać dopuszczalne przez prawo klauzule wekslowe, żeby lepiej zabezpieczyć prawa wystawcy i wierzyciela wekslowego
– jakie pełni funkcje weksel w obrocie gospodarczym i jak je wykorzystać w praktyce
– w jaki sposób wykorzystać indos wekslowy
– rolę jaką może pełnić w praktyce weksel in blanco

Szkolenie zostanie poprowadzone przez mec. Izabelę Heropolitańską – autorkę wielu publikacji i książek z dziedziny bankowości, w tym obrotu wekslowego w gospodarce (m.in. 14 wznowień książki „Weksel w obrocie gospodarczym”).

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Logistyka środków żywnościowych – wybrane aspekty

Listopad 29, 2017 3:24 pm Published by
 1. Systemy jakości i bezpieczeństwa żywności
 2. Rodzaje i możliwości zanieczyszczeń środków spożywczych podczas procesów produkcji, transportu i przechowywania oraz metody ich eliminacji
 3. Wymagania dotyczące warunków przechowywania środków spożywczych. Możliwe zagrożenia
 4. Terminy trwałości produktów żywnościowych – badania przechowalnicze, oznakowanie na etykietach, rozpoznawanie produktów przeterminowanych – cechy zepsucia
 5. Transport produktów żywnościowych – wymagania dotyczące uprawnień do przewożenia produktów żywnościowych,  środków transportu oraz kierowców
 6. Handlowy dokument identyfikacyjny oraz atest jakościowy – specyfika dokumentów oraz wymogi dot. zawartych w nich treści

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 31.05.2017 r. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie skierowane jest do: pracowników logistyki, producentów i technologów zakładów przemysłu spożywczego, pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności, do producentów i dystrybutorów opakowań i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, do pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Celem szkolenia jest zapoznanie z wybranymi aspektami dotyczącymi bezpieczeństwa produkcji, transportu i przechowywania żywności, regulacjami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie, rolą opakowań w obrocie towarowym środków spożywczych. Scharakteryzowane zostaną uwarunkowania dotyczące właściwego przechowywania i transportu żywności. Omówione zostaną obowiązki producentów i dystrybutorów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Szkolenie zostanie poprowadzone przez  pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, kierownika zespołu badawczego ds. jakości i ocen sensorycznych, rzeczoznawcy i członka komisji oceniającej jakość surowców i przetworów, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Zabezpieczenia wierzytelności bankowych i aspekty prawne ich ustanawiania

Listopad 29, 2017 3:15 pm Published by

I. Dzień

1.    Prawne zabezpieczenia ogólnie

1)    Rodzaje prawnych zabezpieczeń
2)    Pojęcie wierzytelności istniejącej i wierzytelności przyszłej oraz wierzytelności niewymagalnej i wymagalnej – przykłady, orzecznictwo
3)    Zasady reprezentacji, ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictw i prokury

2.    Zabezpieczenia wekslowe

1)    Pojęcie weksla in blanco
2)    Weksel in blanco kaucyjny i gwarancyjny
3)    Minimalne i maksymalne elementy, jakie powinien mieć weksel in blanco- elementy ustawowe oraz wybrane klauzule wekslowe – przykłady
4)    Weksel in blanco zabezpieczający kilka wierzytelności oraz zabezpieczający część wierzytelności
5)    Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy wystawianiu weksla in blanco – przykłady
6)    Poręczenie wekslowe (awal) – Przykłady

a) definicja poręczenia
b) miejsce poręczenia
c) forma poręczenia

7)    Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy poręczaniu weksla in blanco – przykłady, orzecznictwo
8)    Konstrukcja i treść deklaracji do weksla in blanco nieporęcznego i poręczonego – przykłady
9)    Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na przyjęty wcześniej weksel in blanco; zmiana treści deklaracji do weksla in blanco oraz przyjęcie dodatkowych weksli
10)    Co daje wierzycielowi przyjęcie na zabezpieczenie weksla in blanco

3.    Poręczenie

1)    Definicja poręczenia
2)    Forma poręczenia
3)    Rodzaje poręczenia

– poręczenie za dług istniejący
– poręczenie za dług przyszły
– poręczenie za całość długu
– poręczenie za część długu

4)    Teść poręczenia
5)    Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy poręczaniu – przykłady, orzecznictwo
6)    Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na udzielone wcześniej poręczenie
7)    Co daje wierzycielowi przyjęcie na zabezpieczenie poręczenia

II. Dzień

4. Przelew wierzytelności (cesja)

1)     Definicja
2)     Wierzytelności mogące być przedmiotem przelewu
3)     Zawarcie, forma i treść umowy przelewu – przykłady
4)     Przelew na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz zawieszającym – przykłady umów przelewu
5)     Co wierzyciel nabywa zawierając umowę przelewu wierzytelności na zabezpieczenie
6)     Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy cesji – przykłady, orzecznictwo
7)     Rodzaje przelewu na zabezpieczenie

– Przelew wierzytelności istniejącej oraz wierzytelności przyszłej
– Przelew całości oraz części wierzytelności
– Przelew jednej lub kilku wierzytelności indywidualnie oznaczonych oraz przelew globalny
– Przelew wierzytelności należącej do kilku wierzycieli oraz przelew wierzytelności w stosunku do kilku dłużników

8)     Przelew wierzytelności z rachunku bankowego oraz z umowy ubezpieczenia – przykłady umów
9)     Zmiana treści umowy przelewu
10)   Co daje wierzycielowi przyjęcie na zabezpieczenie przelewu

5. Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych

1)    Definicja zastawu i zastawu rejestrowego
2)    Wierzytelności, które mogą być zabezpieczone zastawem rejestrowym
3)    Rzeczy mogące być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
4)    Rzeczy, które nie mogą być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
5)    Zastaw na rzeczach indywidualnie oznaczonych, na rzeczach oznaczonych co do gatunku oraz na zbiorze rzeczy
6)    Najczęściej popełniane błędy przy ustalaniu przedmiotu zastawu
7)    Zawarcie i treść umowy zastawu – przykłady
8)    Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy zastawu – przykłady
9)    Zastaw na zabezpieczenie kilku wierzytelności – pierwotny i wtórny
10)  Powstanie zastawu
11)  Zmiana treści umowy zastawu ze szczególnym uwzględnieniem zmiany przedmiotu zastawu
12)  Co daje wierzycielowi przyjęcie na zabezpieczenie zastawu

6. Zastaw na prawach

1)    Prawa mogące być przedmiotem zastawu
2)    Forma i treść umowy zastawu
3)    Powstanie umowy zastawu
4)    Rodzaje zastawów na prawach ze szczególnym uwzględnieniem zastawu na wierzytelności z rachunku bankowego

7. Przewłaszczenie na zabezpieczenie

1)     Definicja
2)     Wierzytelności, które mogą być zabezpieczone przewłaszczeniem na zabezpieczenie
3)     Rzeczy mogące być przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady, orzecznictwo
4)     Rzeczy, które nie mogą być przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady, orzecznictwo
5)     Przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy indywidualnie oznaczonych, rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz zbioru rzeczy
6)     Przewłaszczenie na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz zawieszającym – przykłady umów
7)     Najczęściej popełniane błędy przy ustalaniu przedmiotu przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady, orzecznictwo
8)     Przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy indywidualnie oznaczonych, rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz zbioru rzeczy
9)     Zawarcie i treść umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady
10)   Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady
11)   Co wierzyciel nabywa zawierając umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie
12)   Zmiana treści umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie
13)  Co daje wierzycielowi przyjęcie na zabezpieczenie przewłaszczenia

III. Dzień

8. Hipoteka

1)    Definicja hipoteki, jej cechy charakterystyczne oraz przepisy prawne ją regulujące
2)    Przedmiot hipoteki oraz jego określenie

– nieruchomość (mieszkalna i użytkowa)
– ułamkowa część nieruchomości
– użytkowanie wieczyste
– spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
– wierzytelność hipoteczna
– kilka nieruchomości
– Hipoteka łączna
– Repartycja hipoteki
– Hipoteka na łączonych nieruchomościach

3)    Co hipoteka obejmuje oprócz nieruchomości

– Części składowe
– Przynależności
– Wpływ hipoteki na skuteczność umowy zastawu, przewłaszczenia i cesji

4)    Wierzytelność hipoteczna

– Pojęcie
– Zabezpieczenie hipoteką jednej wierzytelności
–  Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności
– Zakres zabezpieczenia hipoteką

5)    Ustanowienie hipoteki umownej

– Forma i treść umowy o ustanowienie hipoteki
– Oznaczenie wierzyciela hipotecznego oraz właściciela nieruchomości; Osoby, które mogą się podpisywać na oświadczeniach dot. ustanowienia hipoteki
– Oznaczenie wierzytelności hipotecznej
– Oznaczenie przedmiotu hipoteki
– Oznaczenie właściciela nieruchomości oraz wierzyciela hipotecznego
–  Niedopuszczalne klauzule umowne

6)    Powstanie hipoteki

– Ustanowienie a powstanie hipoteki
– Wpis hipoteki do księgi wieczystej
– Uprawomocnienie się wpisu hipoteki do księgi wieczystej

7)    Pierwszeństwo hipoteki

– Pojęcie
– Pierwszeństwo hipoteki a pierwszeństwo praw wpisanych w Dziale III Kw
– Możliwość zmiany pierwszeństwa hipotek

8)    Zmiana treści hipoteki

– Forma zmiany treści hipoteki
– Zmiana przedmiotu hipoteki
– Zmiana wierzytelności hipotecznej
– Zamiana wierzytelności hipotecznej
– Podział hipoteki

9)    Wygaśnięcie hipoteki

10)  Opróżnione miejsce hipoteczne

– Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego pierwotnego i wtórnego
– Chwila powstania opróżnionego miejsca hipotecznego
– Uprawnienia właściciela nieruchomości w razie wygaśnięcia hipoteki
– Uprawnienie do rozporządzenia przez właściciela nieruchomości opróżnionym miejscem hipotecznym
– Niedopuszczalne klauzule umowne
– Roszczenie wierzyciela hipotecznego o przeniesienie jego hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne

11)    Co daje wierzycielowi przyjęcie na zabezpieczenie hipoteki

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek Kolmex)
Termin:  24-26.05.2017 r. (w godz.: 1-szy dzień 10.00-15.35, 2-gi dzień 9.00-15.05, 3-ci dzień 9.00-14.00)
Cena: 1770,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników banków, towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów zajmujących się zawodowo udzielaniem pożyczek, kredytów, poręczeń, gwarancji i zawieraniem umów leasingu oraz pracowników innych przedsiębiorstw, które zawierają umowy wymagające prawnego zabezpieczenia ich wykonania..

Korzyści udziału w szkoleniu:
Z udzielaniem kredytów, pożyczek, gwarancji czy zawieraniem umów leasingu potencjalnie wiąże się ryzyko, które powoduje konieczność zabezpieczania się przed skutkami ewentualnego niespłacenia długu. Szkolenie nt. Prawnych Zabezpieczeń Wierzytelności będzie pomocą w wyborze jak najlepszego prawnego zabezpieczenia poprzez wskazanie zalet i wad poszczególnych form zabezpieczenia. Szkolenie obejmuje wszystkie najważniejsze prawne zabezpieczenia zarówno osobiste, jak i rzeczowe.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, autorkę wielu książek, w tym nt.  prawnych zabezpieczeń wierzytelności – mec. Izabelę Heropolitańską.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne – aktualne zagadnienia dotyczące nowych uregulowań prawnych z zakresu mikrobiologii żywności

Listopad 29, 2017 3:07 pm Published by
 1. Zagrożenia mikrobiologiczne w różnych rodzajach produktów spożywczych, z uwzględnieniem najnowszych zagrożeń wirusowych i bakteryjnych.
 2. Doniesienia RASFF – aktualne źródło informacji dotyczącej niebezpiecznej żywności.
 3. Źródło zagrożeń mikrobiologicznych w zakładach przetwórstwa spożywczego (surowce, woda, powietrze),
 4. Znaczenie parametrów mikrobiologicznych w ocenie jakości żywności,
 5. Zasady pobierania próbek żywności do badań mikrobiologicznych.
 6. Opakowania do kontaktu z żywnością,
 7. Metody utrwalania żywności ze szczególnym uwzględnieniem nowych niekonwencjonalnych metod,
 8. Obowiązujące kryteria mikrobiologiczne dla środków spożywczych i ich interpretacja – uwzględnienie nietypowych przypadków
 9. Nowe kierunki polityki Komisji Europejskiej w dziedzinie mikrobiologii żywności
 10. Prawo amerykańskie, a prawo Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 11.05.2017 r. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie skierowane jest zarówno do producentów żywności, osób zarządzających ryzykiem w zakładach przetwórstwa spożywczego jak również do pracowników laboratoriów mikrobiologicznych żywności i pracowników sanepid.
Poruszone będą zagadnienia związane z najnowszymi trendami w dziedzinie drobnoustrojów chorobotwórczych w żywności, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zagrożeń:  norowirusów i wirusa zapalenia wątroby typu A i E.
Program szkolenia uwzględnia zagadnienia dotyczące pobierania próbek żywności do badań mikrobiologicznych oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.
Informacje będą również obejmować  interpretację nowych wymagań mikrobiologicznych dla środków spożywczych oraz przewidywane zmiany Komisji Europejskiej w zakresie kryteriów mikrobiologicznych dla żywności.
Ponadto będzie poruszone zagadnienie dotyczące metody utrwalania żywności ze szczególnym uwzględnieniem nowych niekonwencjonalnych metod jak również porównanie amerykańskich kryteriów mikrobiologicznych żywności z wymaganiami Unii Europejskiej.

Prowadzenie szkolenia: dr Halina Ścieżyńska z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Autentyczność i zafałszowania środków spożywczych

Listopad 29, 2017 3:02 pm Published by
 1. Autentyczność środków spożywczych – identyfikacja, rodzaje zafałszowań i możliwych zagrożeń
 2. Żywność tradycyjna i regionalna – wyroby o gwarantowanej jakości
 3. Metody badawcze stosowane do poświadczenia autentyczności składników na wybranych przykładach surowców i produktów.
 4. Autentyczność i identyfikowalność żywności w świetle legislacji. Systemy gwarantowanej wysokiej jakości w Polsce i na świecie
 5. Konsekwencje wynikające z fałszowania żywności

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 10.05.2017 r. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za jakość i bezpieczeństwo żywności.
Celem szkolenia jest zapoznanie z zagrożeniami środków spożywczych oraz głównych czynników ryzyka w zakresie bezpieczeństwa jakości i autentyczności. Przedstawione zostaną uwarunkowania prawne dotyczące autentyczności żywności, na podstawie prawa krajowego i UE. Omówione zostaną techniki analityczne stosowane do określania autentyczności produktów spożywczych oraz praktyczne zastosowanie poświadczenia autentyczności dla wybranych grup żywności.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w badaniach analitycznych, sensorycznych, prowadzeniu szkoleń, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Wyroby i opakowania do kontaktu z żywnością – interpretacja wymagań Rozporządzenia UE nr 10/2011 i postępowanie w praktyce

Listopad 29, 2017 2:52 pm Published by
 1. Rozporządzenie UE nr 10/2011 i jego kolejne nowelizacje
 2. Wytyczne  Komisji Europejskiej dotyczące stosowania w praktyce przepisów rozporządzenia UE nr 10/2011
 3. Interpretacja wymagań w zakresie składu materiału lub wyrobu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i  aktualnych wytycznych Komisji Europejskiej
 • Unijny wykaz substancji dozwolonych
 • Dodawanie nowych substancji i wprowadzanie zmian do unijnego wykazu
 • Odstępstwa w odniesieniu do substancji niewłączonych do unijnego wykazu
 • Substancje niewłączone do unijnego wykazu (powłoki, farby, kleje, barwniki, rozpuszczalniki)
 • Substancje przeciwdrobnoustrojowe
 1. Interpretacja wymagań dotyczących  substancji dozwolonych do stosowania 
 • Dopuszczalny limit migracji globalnej (OML)
 • Dopuszczalne limity migracji specyficznej  (SML)
 • Substancje dodatkowe o podwójnym zastosowaniu (‘dual-use additives’)
 • Specyfikacje i ograniczenia w zakresie limitowania substancji dozwolonych w wyrobach z tworzyw sztucznych – omówienie na przykładach
 1. Wymagania szczegółowe  dla wielowarstwowych materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych  
 2. Wymagania szczegółowe dla  wielomateriałowych, wielowarstwowych materiałów i wyrobów
 3. Odbicie farby (set-off) w przypadku materiałów lub wyrobów zadrukowanych
 4. Rodzaje  dokumentacji potwierdzającej spełnianie przepisów Rozporządzenia UE 10/2011
 5. Badania  wyrobów  i opakowań do żywności w celu potwierdzenia zgodności z  wymaganiami przepisów

Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 – budynek Kolmex
Termin: 09.05.2017 r., w godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

Szkolenie skierowane jest do producentów, importerów, dystrybutorów oraz użytkowników wyrobów i materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a także  do pracowników służb kontrolnych odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów  dotyczących materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz za prawidłowe ich stosowanie w codziennej praktyce, aby  zapewnić, że wprowadzone do obrotu będą bezpieczne dla konsumenta.

Celem szkolenia jest omówienie rozporządzenia UE nr 10/2011 i  wprowadzonych do niego zmian kolejnymi rozporządzeniami UE  oraz zaleceń nowych Wytycznych Komisji Europejskiej. Wiedza z tego zakresu ma istotne znaczenie przy potwierdzaniu zgodności wyrobów do kontaktu z żywnością z przepisami oraz pozwala uniknąć wielu problemów i nieporozumień wynikających z niewłaściwej interpretacji wymagań obowiązujących przepisów.
Przedstawiona zostanie obowiązująca interpretacja  wymagań dotyczących  substancji stosowanych w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, z uwzględnieniem  substancji dozwolonych, dopuszczalnych limitów migracji oraz  wymagań dla substancji stosowanych w powłokach, klejach, farbach drukarskich i barwnikach. Przedstawione zostaną także wymagania  jakie powinny spełniać wielowarstwowe i wielomateriałowe wyroby i opakowania do kontaktu z żywnością oraz  występowanie odbicia farby w opakowaniach zadrukowanych.

Szkolenie poprowadzone będzie przez dr inż. Kazimierę Ćwiek- Ludwicką z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, eksperta w zakresie legislacji krajowej i unijnej, oceny zdrowotnej materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz ich badania w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami przepisów.  Posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wykładów, autorka wielu  artykułów i publikacji na temat interpretacji   wymagań przepisów dotyczących wyrobów i opakowań do żywności.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Żywność prozdrowotna – trendy i oczekiwania konsumentów

Listopad 29, 2017 2:48 pm Published by

1.    Rodzaje żywności prozdrowotnej i ich charakterystyka

2.    Bioaktywne składniki żywności, prozdrowotne dodatki funkcjonalne

3.    Żywność prozdrowotna a profilaktyka zdrowotna

4.    Trendy w stosowaniu dodatków prozdrowotnych żywności a
oczekiwania konsumentów

5.    Zasady wzbogacania żywności. Oświadczenia zdrowotne

6.    Dodatki prozdrowotne w wybranych grupach żywności

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 26.04.2017 r., godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie skierowane jest do producentów i technologów zakładów przemysłu spożywczego, pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności, do producentów i dystrybutorów opakowań i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych.
Celem szkolenia jest zapoznanie z wybranymi aspektami dotyczącymi żywności prozdrowotnej, rodzajami i regulacjami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie, rolą prozdrowotnych dodatków funkcjonalnych. Scharakteryzowane zostaną trendy w stosowaniu dodatków prozdrowotnych, efekatmi a oczekiwania konsumentów. Omówione zostaną przykłady zastosowania dodatków prozdrowotnych do wybranych grup żywności.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, kierownika zespołu badawczego ds. jakości i ocen sensorycznych, rzeczoznawcy i członka komisji oceniającej jakość surowców i przetworów, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Suplementy diety. Procedura wprowadzania na rynek, wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo, oznakowanie opakowań i reklama

Listopad 29, 2017 2:40 pm Published by
 1. Kwalifikacja suplementów diety
 2. Suplementy diety a leki bez recepty
 3. Wprowadzanie do obrotu – regulacje prawne
 4. Skład suplementów diety i ich rodzaje
 5. Bezpieczeństwo zdrowotne
 6. Oznakowanie opakowań jednostkowych w świetle prawa
 7. Reklama suplementów diety i próby jej szczegółowego uregulowania
 8. Skuteczność działania suplementów diety (odchudzanie, choroby serca, nowotwory, inne)
 9. Stosowanie suplementów diety – moda czy konieczność
 10. Porady dla pacjentów

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 25.04.2017 r. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Suplementy diety budzą ostatnio wiele kontrowersji, z uwagi na ich postać analogiczną do leków, a przynależność formalną do żywności. W reklamie, która zdominowała media przypisuje się im działanie lecznicze i skuteczność w wielu dolegliwościach zdrowotnych. Czy jest to udowodnione i co ujawnia nauka na temat ich działania w organizmie? To tylko wybrane zagadnienia kompleksowego szkolenia odnośnie suplementów diety, prowadzonego przez krajowego eksperta w tym zakresie.

Prowadzenie szkolenia: dr Regina Wierzejska – pracownik Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Naukowiec, dietetyk, ekspert prawa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności. W swoim dorobku zawodowym ma wiele wykładów, szkoleń, opinii eksperckich z zakresu znakowania żywności, w tym suplementów, wprowadzania ich do obrotu i wpływu diety na stan zdrowia.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Operacje dokumentowe: inkaso, akredytywa; teoria i praktyka

Listopad 29, 2017 2:28 pm Published by

1.      Nieuwarunkowane i uwarunkowane formy rozliczeń w międzynarodowym obrocie towarowo-usługowym; wybór właściwej formy rozliczenia kontraktu.
2.      Dokumenty towarowe w operacjach dokumentowych; faktura handlowa, dokumenty przewozowe i ubezpieczeniowe, atesty, certyfikaty, świadectwo pochodzenia i przewozowe, inne; przenoszenie praw: indos, cesja, wręczenie. Rola dokumentów towarowych przy obsłudze inkasa i akredytywy.
3.      Reguły handlowe INCOTERMS 2010 – ogólna charakterystyka.
4.      Inkaso dokumentowe: podstawy prawne publikacja MIH No 522; definicja operacji, strony uczestniczące w inkasie, ryzyka stron kontraktu; rodzaje i typy inkasa dokumentowego; przebieg inkasa – w zależności od rodzaju i typu; rola i ryzyka banków uczestniczących w transakcji; zastosowanie inkasa w handlu międzynarodowym.
5.     Akredytywa dokumentowa: podstawy prawne publikacja MIH No 600; pojęcie akredytywy; uczestnicy transakcji realizowanej w formie akredytywy dokumentowej, ryzyko stron kontraktu, rola i ryzyko banków uczestniczących w obsłudze; rodzaje akredytyw (potwierdzone, niepotwierdzone, negocjacyjne, płatne z góry, z dołu, akredytywy szczególnego rodzaju: rewolwingowe, zaliczkowe, typu standy, przenośne, wiązane back-to-back); wykonanie   transakcji w ramach akredytywy (zlecenie otwarcia, otwarcie akredytywy dokumentowej, awizacja, rola banku pośredniczącego, realizacja akredytywy – analiza dokumentów, dokumenty z zastrzeżeniami); zastosowanie akredytywy dokumentowej w handlu międzynarodowym.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 24.04.2017 r., w godz. 10.00-16.05
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch. 


Szkolenie zostanie poprowadzone przez uznaną specjalistkę, autorkę wielu publikacji w dziedzinie rozliczeń międzynarodowego obrotu towarowo-usługowego, a zwłaszcza operacji dokumentowych, członka zarządu Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC Paryż): p. Barbarę Andrzejuk. 

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom szkolenia różnych form rozliczeń międzynarodowego obrotu towarowo-usługowego oraz przekazanie informacji z nimi związanych np.: o dokumentach towarowych i bazach transakcji. 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników banków – pionów operacyjnych, kredytowych, doradców klienta oraz przedsiębiorców, zarówno importerów jak i eksporterów towarów i usług. 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Czeki w obrocie zagranicznym

Listopad 29, 2017 2:17 pm Published by

1.    Prawa czekowe oparte na konwencji genewskiej na przykładzie polskiego prawa czekowego,
w tym głównie Niemcy, Włochy i Francja. Teoria i ćwiczenia

2.    Przepisy kolizyjne polskiego prawa czekowego

3.    Prawo czekowe USA

1)    Źródła amerykańskiego prawa czekowego
2)    Prawny charakter czeku

–    czek jako rodzaj weksla trasowanego, w tym omówienie różnic pomiędzy tymi
dwoma dokumentami
–    różnica pomiędzy czekiem a wekslem własnym
–    ćwiczenia praktyczne polegające na odróżnieniu weksla od czeku

3)    Ustawowe elementy czeku (omówienie na przykładach)
4)    Fakultatywne elementy czeku (omówienie na przykładach)

–    remitent, w tym czek na okaziciela
–    miejsce i data wystawienia, w tym czeki postdatowane, antydatowane i bez daty
–    miejsce płatności
–    domicyliat (trzeci bank, u którego jest płatny czek)
–    termin przedstawienia do zapłaty
–    klauzule dot. przenoszalności i nieprzenoszalności czeku
–    różne znaczenia klauzuli „only”

5)    Skutki braku na czeku elementów ustawowych lub fakultatywnych
6)    Ćwiczenia praktyczne – rozpoznawanie właściwie i niewłaściwie wystawionych czeków
7)    Szczególne rodzaje czeków i dokumentów czekopodobnych (omówienie na przykładach)

–    Government checks
–    Cashier’s checks
–    Traveller’s checks
–    Money Order
–    Ćwiczenia praktyczne

8)    Indosowanie czeków (omówienie na przykładach)

–    pojęcie indosu
–    forma indosu
–    rodzaje indosów
–    indosy szczególne: inkasowy, „Pay any Bank” oraz „Prior indorsements guaranteed”
–    indosowanie czeku w przypadku, gdy remitentem były dwie osoby lub więcej
–    przenoszenie czeku mającego klauzulę „bez indosowania”
–    wykorzystanie indosu przy skupie i inkasie czeków

9)    Ćwiczenia praktyczne – Prawny posiadacz czeku oraz nieprzerwany szereg indosów
10)    Przedstawienie czeku do zapłaty (omówienie na przykładach)
11)    Wstrzymanie zapłaty (Stop payment),
12)    Zapłata za czeki
13)    Odmowa zapłaty za czeki

4.    Prawo czekowe brytyjskie  

1)    Elementy czeku, zasady indosowania, stop payment
2)    Ćwiczenia praktyczne

5.    Prawo czekowe kanadyjskie i australijskie 

1)    Omówienie na przykładach różnic pomiędzy prawem czekowym kanadyjskim i  australijskim
a brytyjskim i  i amerykańskim
2)    Ćwiczenia praktyczne

Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 – budynek Kolmex
Termin: 20-21.04.2017 r, (1-szy dzień w godz. 10.00-16.05, 2-gi dzień 9.00-15.05)
Cena: 1280,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie przeznaczone jest dla banków, które skupują i przyjmują do inkasa czeki wystawione za granicą oraz wysyłają je do zapłaty  względnie płacą za czeki wystawione za granicą a płatne w bankach polskich oraz dla przedsiębiorców, którzy przyjmują zapłatę w formie czeków wystawionych za granicą i oddają je w bankach polskich do skupu lub do inkasa.
Szkolenie zostanie poprowadzone przez uznaną specjalistkę, autorkę wielu publikacji z dziedziny bankowości, w tym gwarancji bankowych, praktyka i wykładowcę wyższych uczelni mec. Izabelę Heropolitańską.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Monitorowanie alergenów w zakładzie produkcyjnym i gastronomii

Listopad 29, 2017 2:11 pm Published by
 1. Alergeny w żywności – rodzaje, charakterystyka, poziomy występowania, poziomy alergenów dla osoby uczulonej
 2. Alergeny w zakładzie produkcyjnym i gastronomii – obligatoryjna lista alergenów
 3. Informacje o alergenach dla konsumenta – znakowanie informacją o alergenach
 4. Metody badawcze stosowane do monitorowania alergenów w zakładzie
 5. Identyfikowalność w zakładzie produkcyjnym, program kontroli alergenów

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 11.04.2017 r. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie skierowane jest do technologów, gastronomów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za autentyczność i bezpieczeństwo żywności.
Celem szkolenia jest zapoznanie z zagrożeniami wynikających ze stosowania alergenów, ich prawidłowym znakowaniem oraz głównych czynników ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i zarządzaniem w zakładzie.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w badaniach analitycznych, sensorycznych, prowadzeniu szkoleń, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Rozporządzenie „sklepikowe”. Rewolucja czy ewolucja ?

Listopad 29, 2017 2:05 pm Published by
 1. Obowiązujące przepisy prawne dotyczące żywienia zbiorowego w przedszkolach i szkołach.
 2. Wymagania dotyczące produktów żywnościowych przeznaczonych do sprzedaży w szkołach zgodne z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
 3. Wymagania dotyczące żywienia zbiorowego w przedszkolach i szkołach wynikające z obowiązującego rozporządzenia.
 4. Praktyczne porady żywieniowe wynikające z obowiązujących przepisów.
 5. Wartość odżywcza posiłków szkolnych i przedszkolnych – zalecenia.
 6. Ocena realizacji wymagań wynikających z obowiązującego rozporządzenia .
 7. Najczęstsze błędy w żywieniu przedszkolaków i uczniów – co warto dopracować by było lepiej.
 8. Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dla dzieci i młodzieży – co nowego?
 9. Dobór produktów spożywczych zgodnych z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży
 10. Informowanie o alergenach i wartości odżywczej w żywieniu zbiorowym – obowiązek czy dobra wola?

Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 – budynek Kolmex
Termin: 07.04.2017 r., w godz. 10.00-15.15
Cena: 490,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie jest kierowane do: intendentów w placówkach przedszkolnych, szkolnych, pracowników firm cateringowych przygotowujących posiłki dla przedszkolaków i uczniów.

W celu poprawy żywienia dzieci i młodzieży, a także ograniczenia spożycia żywności, do której dodawane są cukry i substancje słodzące, żywności o wysokiej zawartości tłuszczu, soli/sodu, we wrześniu 2016 r. weszło w życie znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154). Celem nowelizacji było uproszczenie przepisów – niektóre zapisy poprzedniego rozporządzenia (z dn. 26 sierpnia 2015 r.) nie były do końca jasne, inne zbyt restrykcyjne, chociaż wprowadziły bardzo wiele korzystnych zmian.

Jak interpretować zapisy obowiązującego rozporządzenia? Jak zaplanować jadłospis przedszkolaka/ucznia by był on zgodny z zasadami racjonalnego żywienia i spełniał wymogi rozporządzenia? Jak unikać najczęstszych błędów popełnianych w żywieniu przedszkolaków i uczniów? Te i wiele innych zagadnień zostanie omówionych podczas szkolenia.

Prowadzenie szkolenia:
mgr inż. Anna Taraszewska – realizator wykładów i warsztatów popularyzujących zasady prawidłowego żywienia wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców. Współrealizator działań w programach zwalczania nadwagi i otyłości, promowania nawyków prozdrowotnych. Konsultant merytoryczny z zakresu żywienia programów edukacyjnych skierowanych do dzieci. Autor i współautor publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących dietoprofilaktyki i dietoterapii chorób niezakaźnych, prawidłowego żywienia i stanu odżywienia dzieci i młodzieży. Wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia, członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki.
dr  Katarzyna Wolnicka – lider i wykonawca projektów związanych z edukacją żywieniową dzieci i młodzieży, współautor rekomendacji z zakresu dietoprofilaktyki i dietoterapii oraz prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży, autor publikacji z zakresu sposobu żywienia i stanu odżywienia populacji dzieci i młodzieży, wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia obecnie jako Kierownik Pracowni Żywienia Dzieci i Młodzieży.
mgr inż. Joanna Jaczewska-Schuetz – współrealizator działań w projektach edukacyjnych związanych z edukacją żywieniową dzieci i młodzieży oraz rodziców. Konsultant merytoryczny z zakresu edukacji żywieniowej w szkołach i przedszkolach. Realizator warsztatów żywieniowych dla dzieci i rodziców. Wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Gwarancje bankowe

Listopad 29, 2017 1:56 pm Published by

1. Przepisy dotyczące gwarancji bankowych

2. Ogólna charakterystyka gwarancji bankowej

1)      Definicja gwarancji bankowej
2)      Charakter prawny gwarancji bankowej
3)      Przedmiot gwarancji
4)      Gwarancja bankowa jako czynność bankowa
5)      Rodzaje gwarancji bankowych

 3. Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej

1)  Podstawa udzielenia gwarancji bankowej
2)  Definicja i forma zlecenia udzielenia gwarancji
3)  Związanie banku treścią umowy zlecenia udzielenia gwarancji

4. Umowa gwarancji

1)      Tryb zawarcia umowy gwarancji
2)      Strony i uczestnicy stosunku gwarancyjnego
3)      Treść gwarancji bankowej

    ·   Elementy gwarancji
·   Poddanie gwarancji Jednolitym Regułom
·   Prawo, jakiemu podlega gwarancja

4)      Zmiany w treści gwarancji

5.  Roszczenia z gwarancji

1) Charakter prawny odpowiedzialności  banku-gwaranta
2) Zgłoszenie żądania zapłaty przez beneficjenta gwarancji
3) Żądanie płać lub przedłuż gwarancję
4) Zapłata sumy gwarancyjnej
5) Zarzuty gwaranta przeciwko żądaniu beneficjenta
6) Uprawnienia regresowe banku wynikające z udzielenia gwarancji

6.  Wygaśnięcie gwarancji

7.  Przedawnienie roszczeń z gwarancji

8. Przeniesienie wierzytelności z gwarancji

9. Potwierdzenie gwarancji, regwarancja i promesa

10. Roszczenie beneficjenta gwarancji

11. Rodzaje typowych gwarancji bankowych

1) Gwarancje dobrego wykonania umowy
2) Gwarancje zapłaty
3) Gwarancja zwrotu zaliczki
4) Gwarancja wypłaty zaliczki
5) Gwarancje przetargowe
6) Gwarancja spłaty kredytu

12. Omówienie przykładowej treści poszczególnych gwarancji


Miejsce szkolenia:
 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 06-07.04.2017 r., (1-szy dzień w godz. 10.00-15.35, 2-gi dzień 9.00-15.05)
Cena: 1180,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie przeznaczone jest dla:

– osób zlecających bankowi wystawianie gwarancji na zabezpieczenia swoich zobowiązań

– osób przyjmujących jako zabezpieczenie swoich wierzytelności gwarancje bankowe

– pracowników banków, którzy zajmują się przyjmowaniem od klientów zleceń udzielenia gwarancji bankowej, wystawiają te gwarancje oraz przyjmują żądania zapłaty sumy przez bank gwarantowanej

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami konstruowania zleceń udzielania gwarancji, konstruowania treści i właściwego ich czytania oraz interpretacji przez beneficjentów.

W programie szkolenia położono duży nacisk na stronę praktyczną stosowania gwarancji bankowych i przewidziano ćwiczenia w zakresie poprawności ich konstruowania i właściwej interpretacji.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez uznaną specjalistkę, autorkę wielu publikacji z dziedziny bankowości, w tym gwarancji bankowych, praktyka i wykładowcę wyższych uczelni mec. Izabelę Heropolitańską.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Hipoteka i księgi wieczyste – wybrane zagadnienia

Listopad 28, 2017 9:39 pm Published by
 1. Księgi wieczyste prowadzone w systemie teleinformatycznym na podstawie Rozporządzenie Ministra 

    Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w 

    systemie teleinformatycznym

 1. Przedmiot hipoteki

1)      Nieruchomość

–        pojęcie nieruchomości

–        pojęcie nieruchomości rolnej i możliwość obciążania jej hipoteką

–        nieruchomości będące współwłasnością łączną

–        nieruchomości kościelne

2)      Ułamkowa część nieruchomości

3)      Użytkowanie wieczyste

4)      Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

5)      Obciążenie hipoteką kilku nieruchomości – hipoteka łączna

6)      Podział nieruchomości a hipoteka

 1. Problematyka przynależności i części składowych nieruchomości. Wzajemne relacje pomiędzy hipoteką 

   a zastawem i przewłaszczeniem części składowych nieruchomości i przynależności oraz cesją wierzytelności

 1. Inne niż hipoteka obciążenia nieruchomości

1)      Dożywocie

2)      Służebności osobiste, w tym służebność mieszkania

3)      Służebności gruntowe, w tym służebność przejazdu oraz służebność drogi koniecznej

4)      Użytkowanie, najem, dzierżawa

5)      Wpływ na możliwość i celowość obciążenia nieruchomości hipoteką, z uwzględnieniem art. 88 ustawy

      o księgach wieczystych i hipotece oraz art. 1000 – 1002 kodeksu postępowania cywilnego

 1. Problem garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych
 2. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i wyjątki od tej zasady oraz jej skutki dla hipoteki i 

      innych obciążeń nieruchomości

 1. Wierzytelność hipoteczna

1)      Pojęcie wierzytelności hipotecznej

2)      Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności tego samego wierzyciela

3)      Zabezpieczenie jednej wierzytelności kilkoma hipotekami

 1. Ustanowienie hipoteki

1)      Forma ustanowienia hipoteki;

2)      Kwota i waluta hipoteki oraz problematyka nadzabezpieczenia

3)      Kwota hipoteki w przypadku nieruchomości rolnej

4)      Niedozwolone klauzule umowne i skutki ich umieszczenia

–        określenie innego niż postępowanie egzekucyjne sposobu zaspokojenie roszczeń z nieruchomości

–        zakaz obciążania lub zbywania nieruchomości

–        zakaz rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.

5)      Dozwolone klauzule umowne

 1. Powstanie hipoteki

1)      Ustanowienie a powstanie hipoteki

2)      Wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej

–        charakter postępowania wieczystoksięgowego

–        uczestnicy postępowania

–        forma wniosku o wpis hipoteki

–        forma wniosku o wpis hipoteki notarialnej

–        treść wniosku o wpis hipoteki

–        oświadczenie wierzyciela o poparciu wniosku

3)      Postępowanie przed sądem wieczystoksięgowym

–        w przypadku składania wniosku bezpośrednio przez właściciela nieruchomości

–        w przypadku składania wniosku przez notariusza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

4)      Zasada związania sądu treścią wniosku oraz kolejnością jego wpływu

5)      Środki odwoławcze od orzeczeń sądu wieczystoksięgowego

 1. Pierwszeństwo hipotek i innych praw ujawnionych w księdze wieczystej

1)      Stałe pierwszeństwo hipotek

2)      Zmiana pierwszeństwa

3)      Podstawienie wierzytelności

 1. Zmiana treści wierzytelności hipotecznej i hipoteki

1)      Zmiana waluty

2)      Zmiana kwoty

3)      Zmiana terminu zapłaty

4)      Zmiana oprocentowania

5)      Zmiana wierzyciela hipotecznego (przelew wierzytelności hipotecznej)

6)      Zamiana wierzytelności hipotecznej

7)      Dodanie kolejnej wierzytelności hipotecznej

 1. Zmiana treści hipoteki – zmiana kwoty i waluty hipoteki
 2. Wygaśnięcie hipoteki
 3. Opróżnione miejsce hipoteczne

1)      Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego oraz wtórnie opróżnionego miejsca hipotecznego

2)      Powstanie opróżnionego miejsca hipotecznego

3)      Roszczenie o przeniesienie albo wpisanie hipoteki na miejsce opróżnione przez inną hipotekę

4)      Dopuszczalność przeniesienia lub wpisania hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne, w wypadku

      ustanowienia hipoteki w kwocie wyższej lub w innej walucie niż kwota lub waluta opróżnionego miejsca hipotecznego

5)      Wygaśnięcie opróżnionego miejsca hipotecznego

Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, budynek Kolmex
Termin: 30-31.03.2017 r., w godz. 10.00-15.15 (1-wszy dzień) i 9.00-14.15 (2-gi dzień)
Cena: 1180,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

 

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się w swojej działalności problemami zabezpieczania wierzytelności, w szczególności zabezpieczeniami hipotecznymi. Szkoleniem szczególnie mogą być zainteresowani pracownicy działów kredytowych i prawnych oraz działów finansowych i operacyjnych banków komercyjnych, spółdzielczych, SKOK-ów i innych firm przyjmujących jako zabezpieczenia swoich wierzytelności hipoteki.

Program szkolenia obejmuje najważniejsze zagadnienia dot. hipoteki, ksiąg wieczystych oraz nieruchomości. W szczególności uwzględnia aktualne orzecznictwo sądowe dot. tych zagadnień oraz praktykę. Obejmuje także zmiany przepisów, jakie obowiązują w zasadach prowadzenia ksiąg wieczystych, ustanawiania hipotek oraz w postępowaniu wieczystoksięgowym, od  30 kwietnia 2016 r. oraz przede wszystkim od 1 lipca 2016 r.

Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie zmiany następujących ustaw w zakresie dot. ksiąg wieczystych:

1)      ustawa o księgach wieczystych i hipotece,

2)      kodeks postępowania cywilnego,

3)      ustawa Prawo o notariacie,

4)      ustawa o komornikach sądowych i egzekucji.

Najważniejszą zmianą w ustawie o księgach wieczystych i hipotece jest zmiana art. 251. Ust. 1 tego artykułu otrzyma brzmienie „Art. 251. 1. Księgi wieczyste są zakładane i prowadzone w systemie teleinformatycznym.”

Pozostałe wprowadzone zmiany są konsekwencją dostosowania przepisów do zmienionego art. 25ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Zasady prowadzenia ksiąg wieczystych od 1 lipca 2016 r. określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym.

Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego są również spowodowane zmianą art. 251 ustawy. Najistotniejszą zmianą jest art. 6264. Stanowić on będzie w § 1, że notariusz, komornik oraz naczelnik urzędu skarbowego działający jako administracyjny organ egzekucyjny składa wniosek o wpis wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Konsekwencją zmian w ustawie o księgach wieczystych i hipotece są zmiany w ustawie Prawo o notariacie, które zostały dostosowane do czynnego udziału notariuszy w postępowaniu wieczystoksięgowym.

W dniu 14 kwietnia 2016 r. została uchwalona przez Sejm ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Wprowadzana ona zmiany w szeregu ustawach dot. obrotu nieruchomościami rolnymi, w szczególności w:

– kodeksie cywilnym,

– ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,

– ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego,

– ustawie o księgach wieczystych i hipotece.

Powyższe przepisy ustalają definicję nieruchomości rolnej, zasady obrotu takimi nieruchomościami dopuszczalność i zasady obciążania hipoteką nieruchomości rolnych, w tym nabytych z Zasobu. Zmiany w ustawach obowiązują od 30 kwietnia 2016 r.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, autorkę wielu książek, w tym nt.  prawnych zabezpieczeń wierzytelności – mec. Izabelę  Heropolitańską.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Substancje dodatkowe, aromaty i enzymy

Listopad 28, 2017 9:24 pm Published by

I.    Unijne wykazy substancji dodatkowych  – załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych:

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności
 • substancja dodatkowa a substancja pomocnicza w przetwórstwie – zasady kwalifikacji, znakowanie w wykazie składników produktu
 • kategoryzacja produktów spożywczych pod kątem możliwości dodawania substancji dodatkowych, przewodnik Komisji Europejskiej po kategoriach i podkategoriach środków spożywczych, przyporządkowanie produktu do odpowiedniej kategorii – studium przypadku ze szczególnym uwzględnieniem produktów złożonych (wieloskładnikowych)
 • zasada przenoszenia w praktyce  –  substancje dodatkowe obecne w półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków spożywczych; substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników- przykłady
 • Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do niektórych barwników oraz substancji dodatkowych zawierających glin
 • Obliczanie ilości dodanych związków fosforu, przeliczanie zawartości innych substancji dodatkowych, wyjątki i ograniczenia w stosowaniu substancji dodatkowych do poszczególnych produktów
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1130/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych
 • limity w substancji dodatkowych w innych substancjach dodatkowych, w aromatach, enzymach  oraz w substancjach odżywczych.

II.   Inne prace Unii Europejskiej w zakresie substancji dodatkowych:

 • przewodnik dotyczący rozróżniania składników żywności o właściwościach barwiących (np. ekstrakty z roślin) a barwnikami – problemy interpretacyjne i konsekwencje dla producentów żywności
 • projekt przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie zasady przenoszenia (ang. carry-over)
 • plan prac Komisji Europejskiej na kolejne lata – jakich zmian w zakresie substancji dodatkowych można się spodziewać w najbliższym czasie (np. zmiany dotyczące  suplementów diety oraz stosowania azotanów i azotynów w produktach mięsnych).

III. Unijny wykaz substancji aromatycznych oraz rozporządzenie Komisji w sprawie aromatów
dymu wędzarniczego

 • zapisy rozporządzenia Komisji nr 872/2012 w sprawie wykazu substancji aromatycznych i ich praktyczne znaczenie dla  producentów żywności
 • problemy wynikające z uregulowania aromatów dymu wędzarniczego –rozporządzenie Komisji Nr 1321/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r.
 • nowe wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie znakowania środków  spożywczych zawierających aromaty, w tym aromaty naturalne oraz aromaty dymu wędzarniczego

IV. Prace Komisji w zakresie unijnego wykazu enzymów oraz znakowanie środków spożywczych zawierających enzymy.

 • aspekty prawne stosowania enzymów w produkcji żywności, w tym znakowanie żywności zawierającej enzymy
 • przewodnik Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów (składnik produktu czy substancja pomocnicza w przetwórstwie)
 • stan prac nad wspólnotową listą enzymów

V.  Interpretacja obowiązujących przepisów

 • deklarowanie nazw substancji dodatkowych  na etykiecie produktu – przykłady
 • interpretacje w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, dotyczące umieszczania rysunków owoców/warzyw na opakowaniach produktów zawierających w składzie aromaty
 • przykłady interpretacji przepisów w zakresie substancji dodatkowych w przypadkach niejednoznacznego sformułowania w akcie prawnym.

VI. Dyskusja
Rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 23.03.2017 r., godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i dystrybutorów żywności oraz dla pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością stosowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów.

Na szkoleniu zostaną przedstawione aktualne  przepisy  Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych do żywności, aromatów i enzymów oraz aktualne prace Komisji Europejskiej w tym zakresie  (zmiany przewidywane w najbliższym czasie). Szczegółowo zostaną omówione różne aspekty wykorzystania tych przepisów w praktyce, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów. Poszczególne zapisy będą omówione na przykładach konkretnych produktów.

Zostaną również omówione obowiązujące interpretacje niektórych zapisów – m.in. dotyczy to rozróżnienia pomiędzy substancją dodatkową a substancją pomocniczą w przetwórstwie, przyporządkowania produktów do odpowiedniej kategorii w rozporządzeniu 1129/2011, klasyfikacji ekstraktów o właściwościach barwiących (składnik żywności czy barwnik), podawania  nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktów.
Przedstawione zostaną aktualne przepisy w zakresie aromatów wraz z oceną ich skutków dla producentów żywności; w tym przepisy dotyczące znakowania środków spożywczych zwierających aromaty naturalne oraz przepisy dotyczące aromatów dymu wędzarniczego.

Zostaną przedstawione przewodniki Komisji Europejskiej: przewodnik dotyczący zasady przenoszenia (projekt) oraz przewodnik w zakresie klasyfikacji enzymów.

W ramach szkolenia przewidziano dyskusję, podczas której  możliwe jest rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Joannę Gajdę-Wyrębek, kierownika Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.”

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Sensoryczne badania żywności. Podstawy – metody – zastosowania

Listopad 28, 2017 9:15 pm Published by
 1. Podstawy i zadania ocen sensorycznych
 2. Zespół oceniający – wybór, szkolenie, monitorowanie
 3. Warunki przeprowadzenia ocen sensorycznych
 4. Materiał do badań sensorycznych (przygotowanie, prezentacja)
 5. Charakterystyka metod stosowanych w badaniach sensorycznych w ocenie żywności – metody różnicowe, metody skalowania, metody sensorycznej analizy opisowej
 6. Sensoryczne badania konsumenckie – metody jakościowe, metody ilościowe
 7. Przykładowe metody oceny jakości sensorycznej dla wybranych grup żywności
 8. Sensoryczne badania żywności w projektowaniu nowych wyrobów

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 22.03.2017 r. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za jakość i bezpieczeństwo żywności, sieci handlowych.
Celem szkolenia jest zapoznanie z rolą i istotą ocen sensorycznych w ocenie jakości żywności.
W ramach szkolenia przeprowadzone zostaną wybrane testy stosowane przy selekcji i szkoleniu kandydatów do panelu sensorycznego, między innymi:
•    ocena zdolności rozpoznawania smaków podstawowych
•    ocena zdolności wykrywania różnic smaku – metoda parzysta,
•    ocena zdolności wykrywania różnic smaku – metoda trójkątowa,
•    ocena rozpoznawania i definiowania jakości zapachów,
•    ocena różnicowania natężenia zapachu metodą szeregowania.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez  pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w badaniach, kontroli jakości sensorycznej środków spożywczych, prowadzeniu szkoleń sensorycznych, dla pracowników zakładów przetwórczych, kierownika zespołu badawczego ds. jakości i ocen sensorycznych, rzeczoznawcy i członka komisji oceniającej jakość sensoryczną surowców i przetworów, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych związanych z praktycznym zastosowaniem badań sensorycznych w ocenie jakości żywności

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Oznakowanie oraz skład suplementów diety w kontekście rozporządzenia unijnego nr 1169/2011 i rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

Listopad 28, 2017 8:50 pm Published by
 1. Omówienie przepisów rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, w tym dotyczących informacji o wartości odżywczej.
 2. Składniki o działaniu odżywczym i/lub fizjologicznym  w  suplementach diety – na co zwrócić uwagę?
 3. Bezpieczeństwo dla konsumenta oraz prawidłowość kwalifikacji produktu – z jakich dokumentów oraz danych można korzystać.
 4. Obowiązkowe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety – praktyczne wskazówki.
 5. Jakie przepisy  zawiera  projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety.
 6. Pytania i odpowiedzi.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 
16.03.2017 r., w godz. 10.00-15.15
Cena: 
590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch


Szkolenie skierowane jest do podmiotów działających na rynku suplementów diety  (producentów, importerów, dystrybutorów, firm zajmujących się sprzedażą suplementów diety), przedstawicieli urzędowej kontroli żywności, a także osób zajmujących się edukacją oraz popularyzacją wiedzy  w zakresie suplementów diety.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi wymaganiami odnośnie znakowania suplementów diety biorąc pod uwagę  rozporządzenie unijne nr 1169/2011 oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety.  Ponadto wskazane  zostaną dokumenty/dane naukowe, z których można korzystać przy  ocenie składu suplementu diety pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa  dla konsumenta oraz  poprawnej kwalifikacji produktu.
Przedstawione zostaną zagadnienia/problemy związane z oznakowaniem  suplementów diety, a także wskazane zostaną praktyczne wskazówki, jak uniknąć nieprawidłowości  w oznakowaniu tych produktów.   Ponadto uczestnicy będą mogli zapoznać się z przepisami w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

Prowadzenie szkolenia: mgr inż. Alicja Walkiewicz – ekspert w Departamencie Żywności Prozdrowotnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego,

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Jak przygotować informację o wartości odżywczej produktu spożywczego do celów etykietowania? Wymagania prawne i porady praktyczne

Listopad 28, 2017 8:46 pm Published by

1. Znakowanie żywności wartością odżywczą – wymagania prawne;

–        Informacja obowiązkowa i dobrowolna; 
–        Informacja o wartości odżywczej – wymagania i formy prezentacji;

2. Dodatkowe systemy znakowania żywności wartością odżywczą, w tym system GDA po zmianie przepisów prawnych;
3. Zakresy tolerancji oraz zasady zaokrąglania – Wytyczne Komisji Europejskiej;
4. Etykietowanie żywności wartością odżywczą – przykłady nieprawidłowych informacji;
5. Sposoby określania wartości odżywczej produktów do celów znakowania:

–       Analiza chemiczna żywności; 
–       Wykorzystanie ogólnie dostępnych i zaakceptowanych danych (bazy dane oraz tabele składu i wartości odżywczych żywności); 
–       Obliczenia na podstawie znanych lub rzeczywistych wartości średnich użytych składników (obliczenia na podstawie receptur);

6. Ćwiczenia praktyczne:

–        Obliczanie wartości energetycznej – na wybranych przykładach; 
–        Obliczanie wartości odżywczej – na wybranych przykładach; 
–        Przygotowanie informacji żywieniowej – krok po kroku;

7. Pytania i odpowiedzi.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 10.03.2017 r., w godz.  10.00-15.15
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie adresowane jest do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności.

Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany i nowe wymagania prawne dotyczące  znakowania środków spożywczych wartością odżywczą, poszerzone o analizę przykładowych opakowań pod kątem prawidłowej informacji żywieniowej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18);

Omówione będą także zagadnienia dotyczące dodatkowego systemu znakowania żywności – GDA po zmianie przepisów prawnych.
Przedstawione zostaną wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zakresów tolerancji ilości deklarowanych na etykiecie składników odżywczych.
Przedstawione zostaną na wybranych przykładach sposoby określania wartości odżywczej produktów spożywczych w celu przygotowania prawidłowej informacji żywieniowej na opakowaniu, w tym m.in.
•    pozyskiwanie danych,
•    źródła danych,
•    obliczanie wartości odżywczej produktów złożonych na wybranych przykładach,
•    co zrobić, gdy brakuje danych o zawartości składników odżywczych niektórych surowcach,
Omówione zostanie także podawanie informacji żywieniowej w przypadku środków spożywczych z dodatkiem witamin, składników mineralnych i innych substancji oraz produktów z oświadczeniem żywieniowym lub zdrowotnym.
Dodatkowo uczestnicy szkolenia mogą przesyłać pytania, zagadnienia czy projekty etykiety do omówienia na szkoleniu, nie później niż siedem dni przez terminem szkolenia.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie dr Beatę Przygodę.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Pestycydy w systemie bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej i Polsce

Listopad 28, 2017 8:43 pm Published by

Cz. 1.

 1. Co to są pestycydy, ich klasyfikacja i zastosowanie,
 2. Uregulowania prawne dotyczące rejestracji i dopuszczenia do stosowania poszczególnych pestycydów,
 3. Uregulowania prawne dotyczące ochrony zdrowia i życia konsumentów,
 4. Definicje związane z pozostałościami pestycydów w żywności i ich interpretacja,
 5. Kryteria doboru metod analitycznych stosowanych do oznaczania pozostałości pestycydów w żywności,
 6. Wytyczne do pobierania próbek dla potrzeb badań kontrolnych,
 7. Kontrola żywności na obecność pozostałości pestycydów.

Cz. 2.

 1. Pestycydy a system bezpieczeństwa żywności,
 2. Analiza ryzyka dla konsumenta: charakterystyka zagrożenia, ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem,
 3. System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF ang. Rapid Alert System for Food and Feed),
 4. Rola Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA, ang. European Food Safety Agency).

Cz. 3.

 1. Pestycydy w wodzie. Woda do picia to też żywność.
 2. Inne zastosowanie pestycydów np., jako leki weterynaryjne czy w higienie sanitarnej (biocydy),
 3. Prawodawstwo w Polsce, Unii Europejskiej i w krajach trzecich.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 02.03.2017 r. godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i importerów środków spożywczych, jak i organów urzędowej kontroli żywności oraz innych laboratoriów.

Na szkoleniu zostaną podane informacje o gospodarce pestycydami w Polsce i Unii Europejskiej w kontekście systemu bezpieczeństwa żywności. Omawiane zagadnienia będą podzielone na kilka tematycznych części i będą zawierały informacje na temat wymaganych badań i sposobu ich oceny niezbędnych do wydania zezwolenia na ich stosowanie oraz obrót.
Głównym tematem omawianym podczas zajęć będzie zanieczyszczenie żywności pozostałościami pestycydów a bezpieczeństwo konsumenta. Omówione zostaną akty prawne regulujące to zagadnienie, a także praktyczne rozwiązania, czyli badania kontrolne pozostałości pestycydów w różnych środkach spożywczych, ich zasady i organizacja, kryteria doboru metod analitycznych wykorzystywanych w tych badaniach oraz sposoby interpretacji uzyskiwanych wyników wraz z implikacjami wynikającymi dla producentów żywności i konsumentów w przypadkach przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) pestycydów.  Zostaną omówione również zagadnienia związane ze stosowaniem pestycydów nie tylko w ochronie upraw i jakie to ma przełożenie na pozostałości pestycydów w żywności znajdującej się w obrocie.

Prowadzenie szkolenia: dr hab. Katarzyna Góralczyk – były wieloletni pracownik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Żywność prozdrowotna – trendy i oczekiwania konsumentów

Listopad 28, 2017 8:39 pm Published by

1.    Rodzaje żywności prozdrowotnej i ich charakterystyka

2.    Bioaktywne składniki żywności, prozdrowotne dodatki funkcjonalne

3.    Żywność prozdrowotna a profilaktyka zdrowotna

4.    Trendy w stosowaniu dodatków prozdrowotnych żywności a
oczekiwania konsumentów

5.    Zasady wzbogacania żywności. Oświadczenia zdrowotne

6.    Dodatki prozdrowotne w wybranych grupach żywności

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 09.02.2017 r., godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie skierowane jest do producentów i technologów zakładów przemysłu spożywczego, pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności, do producentów i dystrybutorów opakowań i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych.
Celem szkolenia jest zapoznanie z wybranymi aspektami dotyczącymi żywności prozdrowotnej, rodzajami i regulacjami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie, rolą prozdrowotnych dodatków funkcjonalnych. Scharakteryzowane zostaną trendy w stosowaniu dodatków prozdrowotnych, efekatmi a oczekiwania konsumentów. Omówione zostaną przykłady zastosowania dodatków prozdrowotnych do wybranych grup żywności.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, kierownika zespołu badawczego ds. jakości i ocen sensorycznych, rzeczoznawcy i członka komisji oceniającej jakość surowców i przetworów, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Znakowanie żywności z uwzględnieniem substancji dodatkowych, aromatów i enzymów

Listopad 28, 2017 8:35 pm Published by

I.  Znakowanie w oparciu o przepisy ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania niektórych grup środków
spożywczych oraz rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) Nr 1169/2011
odpowiedzialność za produkt

 • definicja kraju lub miejsca pochodzenia (produkty mięsne, składnik podstawowy)
 • wielkość czcionki stosowana na opakowaniu produktu
 • nowe obowiązkowe elementy oznakowania (produkty mięsne, produkty zawierające substancje słodzące, )
 • znakowanie składników alergennych (gluten, ryby itp., śladowa ilość alergenu)
 • najczęściej popełniane błędy w znakowaniu (nazwa produktu, stosowanie określeń tj.: wiejski, domowy tradycyjny itp)
 • wymagania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania niektórych grup środków spożywczych znakowanie produktów bez opakowań i pakowanych przy sprzedaży na życzenie konsumenta
 • interpretacje niektórych przepisów rozporządzenia (UE) Nr 1169/2011 na podstawie dokumentów Pytania i Odpowiedzi Komisji Europejskiej oraz przewodników opracowanych z udziałem Państw Członkowskich i Komisji pomagających w interpretacji poszczególnych przepisów rozporządzenia

II. Znakowanie środków spożywczych w zakresie substancji dodatkowych, enzymów i aromatów:

 • przepisy odnośnie znakowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów  zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
 • deklarowanie nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktu – zapisy w rozporządzeniach Komisji, przykłady
 • znakowania produktów zawierających substancje dodatkowe wnoszone ze składnikami
 • substancje dodatkowe obecne w półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków spożywczych – substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników  – dyskusja na przykładach konkretnych środków spożywczych
 • zwolnienia z deklarowania niektórych składników
 • znakowania produktów napisami typu „bez konserwantów”
 • umieszczania wizerunku owoców lub innego składnika na etykiecie środków spożywczych
 • znakowania środków spożywczych zawierających glikozydy stewiolowe
 • oznakowania aromatów w świetle projektu przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie znakowania środków  spożywczych zawierających aromaty (m.in. znakowanie produktów zawierających ekstrakty, aromaty naturalne, aromaty dymu wędzarniczego)
 • znakowania środków spożywczych zawierających enzymy w świetle przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów.

Istnieje możliwość wcześniejszego przesłania organizatorowi szkolenia pytań dotyczących konkretnych zagadnień w sprawie znakowania środków spożywczych.
W trakcie szkolenia pytania zostaną omówione wraz z podaniem odpowiedzi.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 08.02.2017 r. 10.00-15.30
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Warsztaty adresowane jest do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością znakowania środków spożywczych.

W programie szkolenia przewidziano dyskusję nad przekazanymi wcześniej przez uczestników pytaniami lub ew. wzorami etykiet lub elementów etykiet. Odpowiedzi zostaną udzielone zgodnie ze  stanem obecnym i planowanymi zmianami w ustawodawstwie krajowym i Unii Europejskiej w zakresie znakowania żywności, w tym zapisami rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

W pierwszej części szkolenia zostaną omówione uregulowania obowiązującego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych oraz perspektywy wynikające ze zmian przepisów zarówno krajowych jak i Unii Europejskiej w zakresie znakowania.

W drugiej części szkolenia zostaną omówione pytania  dotyczące  znakowania w zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Szczegółowo zostaną omówione różne aspekty wykorzystania tych przepisów w praktyce, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów.
Omówione zostaną także rozwiązania dotyczące deklarowania nazw substancji dodatkowych i ich funkcji technologicznych na opakowaniach wyrobów,  aktualne podejście do umieszczania wizerunku owoców na etykiecie środków spożywczych. Zapisy etykiet zostaną ocenione w świetle  projektu wytycznych  Komisji Europejskiej dotyczących znakowania żywności zawierającej aromaty oraz  przewodnika Komisji Europejskiej ułatwiającego znakowanie środków spożywczych, do produkcji których zastosowano enzymy.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez:
-p. Bożenę Pławską z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
-p. Joannę Gajdę-Wyrębek, kierownika Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Wymogi formalne i praktyka rynku

Listopad 28, 2017 8:30 pm Published by

1.     Interpretacja przepisów nie jednoznacznych
2.     Przypadki sporne
3.     Oświadczenia typu „fit” , „wellness”, „SpA”
4.     Żywność funkcjonalna na przykładach
5.     Cytowanie na opakowaniu publikacji naukowej
6.     Wymóg znaczącej ilości składnika
7.     Zawartość składnika w 100 g, czy w porcji do spożycia
8.     Składniki roślinne  (typu  zielona herbata, czosnek, miód),
9.     Oświadczenia na suplementach diety
10.   Oświadczenia zdrowotne wprowadzające w błąd
11.   Inne, niż w wykazie brzmienie oświadczeń
12.   Kiedy warto stosować oświadczenia żywieniowe
13.   Czy produkty opatrzone oświadczeniem maja lepszą wartość odżywczą
14.   Co interesuje konsumentów

Warsztaty robocze – uczestnicy szkolenia dokonują analizy otrzymanych konkretnych opakowań z rynku oraz przykładów teoretycznych etykiet, które mogą być opatrzone oświadczeniami (projektowanie etykiet). Ocena pod kątem prawnym i wspólna dyskusja wszystkich przypadków.


Miejsce szkolenia: 
Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 02.02.2017 r., godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Mija kilka lat od ustanowienia regulacji prawnych o możliwości komunikacji o szczególnych właściwościach produktu spożywczego. Ma to szczególne znaczenie wobec takich czynników, jak wzrost świadomości społecznej zdrowego żywienia, modyfikacja receptur żywności, profile żywieniowe, czy jakość odżywcza produktów oferowanych w sklepikach szkolnych.
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne przemawiają za rozwojem rynku żywności prozdrowotnej, ale praktyka nie zawsze jednak jest uczciwa i rzetelna.
Kiedy producent może zamieścić oświadczenie. Czy oświadczenie nie podkreśla właściwości oczywistych. Czy producent powinien studiować literaturę naukową. Oświadczenie, o nie uzasadnionym działaniu produktu. Te i wiele innych zagadnień zostanie omówione podczas szkolenia.

Prowadzenie szkolenia:
dr Regina Wierzejska jest pracownikiem Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Naukowiec, dietetyk, ekspert prawa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności. W swoim dorobku zawodowym ma wiele wykładów, szkoleń, opinii eksperckich z zakresu znakowania żywności, w tym suplementów, wprowadzania ich do obrotu i wpływu diety na stan zdrowia

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Procedura notyfikacji oraz oznakowanie suplementów diety w praktyce

Listopad 28, 2017 8:26 pm Published by
 1. Elektroniczny system powiadamiana GIS dla suplementów diety – na co zwrócić uwagę?
 2. Składniki roślinne oraz inne o działaniu odżywczym/fizjologicznym  w  suplementach diety – bezpieczeństwo dla konsumenta oraz prawidłowość kwalifikacji produktu.
 3. Z jakich dokumentów/danych unijnych oraz  krajowych można korzystać przy ocenie składu  suplementów diety?
 4. Obowiązkowe oraz dobrowolne wymagania w świetle rozporządzenia  unijnego nr 1169/2011 –  praktyczne wskazówki?
 5. Obowiązkowe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety.
 6. Jak  podawać składniki czynne  w suplementach diety, aby nie popełnić błędów?
 7. Pytania i odpowiedzi.Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, budynek Kolmex
Termin: 01.02.2017 r., w godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie skierowane jest do podmiotów działających na rynku suplementów diety  (producentów, importerów, dystrybutorów, firm zajmujących się sprzedażą suplementów diety), przedstawicieli urzędowej kontroli żywności, a także osób zajmujących się edukacją w obszarze  suplementów diety.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurą notyfikacji suplementów diety w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, w tym jakie informacje należy uwzględnić przy wypełnianiu formularza powiadomienia. Ponadto wskazane zostaną dokumenty/dane naukowe, z których można korzystać przy ocenie składu suplementu diety pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa  dla konsumenta oraz  poprawnej jego kwalifikacji.
Przedstawione zostaną zagadnienia/problemy związane z oznakowaniem suplementów diety, a także wskazane zostaną praktyczne wskazówki, jak uniknąć nieprawidłowości  w oznakowaniu tych produktów.
Uczestnicy będą mogli zapoznać się z tematyką w jaki sposób zastosować zapisy rozporządzenia unijnego nr 1169/2011, a także rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety, z uwzględnieniem planowanej zmiany.

Prowadzenie szkolenia: mgr inż. Alicja Walkiewicz – ekspert w Departamencie Żywności Prozdrowotnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Wyroby i opakowania do kontaktu z żywnością – deklaracja zgodności i dokumentacja potwierdzająca w łańcuchu dostaw, zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów i zaleceń Komisji Europejskiej

Listopad 28, 2017 8:22 pm Published by
 1. Ogólne i szczegółowe wymagania  aktualnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego opakowań i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 2. Deklaracje zgodności i ich zawartość w zależności od rodzaju produktu dostarczanego w łańcuchu dostaw, z uwzględnieniem wyrobów zawierających barierę funkcjonalną oraz wytworzonych z zastosowaniem tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu – szczegółowe omówienie na przykładach
 3. Potwierdzanie zgodności  powłok, klejów i farb drukarskich stosowanych w wyrobach do kontaktu z żywnością i udostępnianie  informacji o stosowanych substancjach
 4. Rodzaje dokumentacji (zewnętrznej i wewnętrznej)  wymaganej dla potwierdzenia bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobu do kontaktu z żywnością dostarczanego w łańcuchu dostaw
 5. Kontrola dokumentacji przeprowadzana u dostawców i odbiorców wyrobów w ramach urzędowej kontroli i audytu w celu potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami przepisów dotyczących materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością w zakresie składu i  dopuszczalnych limitów migracji

 

Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 – budynek Kolmex
Termin: 30.01.2017 r, w godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

Szkolenie skierowane jest do producentów, importerów i dystrybutorów opakowań i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, z uwzględnieniem wyrobów gospodarstwa domowego, którzy wystawiają deklarację zgodności i muszą  posiadać odpowiednią dokumentację potwierdzającą zgodność. Szkolenie adresowane jest także do inspektorów i audytorów przeprowadzających kontrole dokumentacji u dostawców, w celu potwierdzenia bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów dostarczanych odbiorcy w łańcuchu  dostaw.

Omówione zostaną deklaracje zgodności jakie powinny być wystawiane przez dostawców substancji chemicznych,  produktów pośrednich  (preformy, folie do termoformowania, elementy urządzeń itp.) i gotowych opakowań/wyrobów, z uwzględnieniem danych jakie powinny one zawierać, zgodnie z wymaganiami przepisów UE. Podkreślone zostanie znaczenie uaktualniania deklaracji zgodności oraz sposób postępowania w codziennej praktyce.  Omówione będą także rodzaje dokumentacji (wewnętrznej i zewnętrznej) potwierdzającej zgodność dostarczanego produktu z wymaganiami przepisów, które  są niezbędne przy wystawianiu deklaracji zgodności i muszą być udostępniane w ramach przeprowadzanych kontroli i audytu.
Na zakończenie szkolenia przewidziana jest dyskusja z możliwością wyjaśnienia i omówienia szczególnych problemów zgłoszonych przez uczestników, w zakresie tematyki objętej szkoleniem.

Szkolenie poprowadzone będzie przez dr inż. Kazimierę Ćwiek- Ludwicką z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, eksperta w zakresie legislacji krajowej i unijnej, oceny zdrowotnej i badania materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, posiadającej długoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wykładów, autora wielu publikacji naukowych z zakresu ustawodawstwa i bezpieczeństwa opakowań do żywności.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Substancje dodatkowe, aromaty, w tym dymu wędzarniczego i enzymy w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego – zasady stosowania i kontroli wg przepisów Unii Europejskiej

Listopad 28, 2017 8:15 pm Published by

I. Unijne wykazy substancji dodatkowych  – załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych:

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności
 • substancja dodatkowa a substancja pomocnicza w przetwórstwie – zasady kwalifikacji, znakowanie w wykazie składników produktu
 • kategoryzacja produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego pod kątem możliwości dodawania substancji dodatkowych, przewodnik Komisji Europejskiej po kategoriach i podkategoriach środków spożywczych, przyporządkowanie produktu do odpowiedniej kategorii
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia nr 1333/2008 w odniesieniu do kategorii 8 „Mięso” oraz w odniesieniu do stosowania określonych dodatków do żywności  w surowych wyrobach mięsnych
 • produkt mięsny a surowy wyrób mięsny – zasady klasyfikacji
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1130/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych
 • limity substancji dodatkowych w innych substancjach dodatkowych, w aromatach, enzymach oraz w substancjach odżywczych.
 • azotany i azotyny w produktach mięsnych i serach dojrzewających – zasady stosowania, wyliczanie ilości azotynów dodanych do produktów mięsnych – przykłady
 • stosowanie zasady przenoszenia w praktyce
 • substancje dodatkowe obecne w mieszankach przyprawowych (preparatach), solankach przeznaczonych do produkcji środków spożywczych – substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników – przykłady
 • przewodnik Komisji Europejskiej dotyczący zasady przenoszenia
 • obliczanie ilości dodanych związków fosforu, przeliczanie zawartości innych substancji dodatkowych, wyjątki i ograniczenia w stosowaniu substancji dodatkowych do poszczególnych produktów
 • barwniki a żywność barwiąca – przewodnik Komisji Europejskiej

II. Aromaty dymu wędzarniczego stosowane w przemyśle mięsnym

 • stosowanie  aromatów dymu wędzarniczego – rozporządzenie Komisji Nr 1321/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r.
 • tracebility w odniesieniu do aromatów dymu wędzarniczego – specyfikacje aromatów
 • znakowanie  środków spożywczych zawierających aromaty dymu wędzarniczego

III. Aspekty prawne stosowania enzymów w produkcji żywności 

IV. Interpretacje przepisów prawnych w zakresie znakowanie środków spożywczych zawierających substancje dodatkowe, aromaty lub enzymy

 • nazwy substancji dodatkowych podane na etykiecie produktu
 • znakowanie środków spożywczych zawierających aromaty, w tym aromaty naturalne
 • wizerunek składnika na etykiecie produktu
 • znakowanie mieszanek przeznaczonych dla przemysłu mięsnego

V. Dyskusja
Rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 27.01.2017 r., godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie przeznaczone jest dla :
– producentów i dystrybutorów żywności pochodzenia zwierzęcego,
– producentów mieszanek (premiksów) stosowanych w przemyśle mięsnym lub mleczarskim
– pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad zakładami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego lub producentami mieszanek (premiksów) stosowanych w przemyśle mięsnym lub mleczarskim.

Na szkoleniu zostaną przedstawione aktualne przepisy Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych do żywności, aromatów i enzymów oraz aktualne prace Komisji Europejskiej w tym zakresie  (zmiany przewidywane w najbliższym czasie), ze szczególnym uwzględnieniem produktów pochodzenia zwierzęcego (produkty mięsne i mleczarskie). Szczegółowo zostaną omówione różne aspekty wykorzystania tych przepisów w praktyce, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów. Poszczególne zapisy będą omówione na przykładach konkretnych produktów. Przedstawione zostaną zasady klasyfikacji środków spożywczych do odpowiednich kategorii, w tym również rozróżnienie pomiędzy surowymi wyrobami mięsnymi oraz produktami mięsnymi.

Omówiony zostanie przewodnik Komisji Europejskiej dotyczący odróżniania barwników od żywności barwiącej  oraz przewodnik wyjaśniający zasadę przenoszenia.

Przedstawione  zostaną problemy związane ze stosowanie mieszanek (premiksów) w zakładach mięsnych i mleczarskich, ze szczególnym uwzględnieniem zasady przenoszenia i zasady odwrotnego przenoszenia.

Omówione zostaną aktualne przepisy w zakresie aromatów dymu wędzarniczego wraz ze wskazaniem elementów, które są sprawdzane podczas  urzędowej kontroli żywności.

Zostaną również omówione obowiązujące interpretacje niektórych zapisów w zakresie znakowania środków spożywczych oraz mieszanek przeznaczonych dla przemysłu mięsnego i mleczarskiego w zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów.

W ramach szkolenia przewidziano dyskusję, podczas której  możliwe jest rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Joannę Gajdę-Wyrębek, kierownika Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne – aktualne zagadnienia dotyczące nowych uregulowań prawnych z zakresu mikrobiologii żywności

Listopad 28, 2017 8:01 pm Published by
 1. Zatrucia pokarmowe: bakteryjne i wirusowe w Polsce i krajach Unii Europejskiej.
 2. Zagrożenia mikrobiologiczne w różnych rodzajach produktów spożywczych, z uwzględnieniem najnowszych zagrożeń wirusowych i bakteryjnych.
 3. Doniesienia RASFF – aktualne źródło informacji dotyczącej niebezpiecznej żywności.
 4. Źródło zagrożeń mikrobiologicznych w zakładach przetwórstwa spożywczego (surowce, woda, powietrze, opakowania do kontaktu z żywnością).
 5. Dobór odpowiednich parametrów mikrobiologicznych w ocenie jakości mikrobiologicznej środków spożywczych.
 6. Zasady pobierania próbek żywności do badań mikrobiologicznych.
 7. Problem opakowań do kontaktu z żywnością.
 8. Obowiązujące kryteria mikrobiologiczne dla środków spożywczych i ich interpretacja – uwzględnienie nietypowych przypadków
 9. Co szykuje w najbliższym czasie Unia Europejska w zakresie zmian dotyczących kryteriów mikrobiologicznych dla żywności?

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 26.01.2017 r., godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

Szkolenie skierowane jest zarówno do producentów żywności, osób zarządzających ryzykiem w zakładach przetwórstwa spożywczego jak również do pracowników laboratoriów mikrobiologicznych żywności i pracowników sanepid.
Poruszone będą zagadnienia związane z najnowszymi trendami w dziedzinie drobnoustrojów chorobotwórczych w żywności, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zagrożeń:  norowirusów i wirusa zapalenia wątroby typu A i E.
Program szkolenia uwzględnia zagadnienia dotyczące pobierania próbek żywności do badań mikrobiologicznych oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.
Informacje będą również obejmować  interpretację nowych wymagań mikrobiologicznych dla środków spożywczych oraz przewidywane zmiany Komisji Europejskiej w zakresie kryteriów mikrobiologicznych dla żywności.
Ponadto będzie poruszone zagadnienie dotyczące oceny ryzyka mikrobiologicznego związanego z bezpieczeństwem żywności.

Prowadzenie szkolenia: dr Halina Ścieżyńska – wieloletni pracownik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard