Finanse dla nie finansistów

Grudzień 13, 2018 8:39 pm Published by Leave your thoughts

 

Program szkolenia

(w godz.: 1-szy dzień 10.00-15.15, 2-gi dzień 9.00-14.30)

1. Różnica między księgowością a finansami
– jakie finansowe cele może mieć przedsiębiorstwo
– jak mierzyć realizację tych celów
– jak powstaje bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów
– jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa
Ćwiczenia
Rozpoznawanie finansowej natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na finansowe rezultaty przedsiębiorstwa.

2. Wpływ zmiany wartości pieniądza w czasie na postrzeganie i ocenę przyszłości
– elementy matematyki finansowej (prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej)
– dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest deflacja czy inflacja
– jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych
Ćwiczenia
Przeliczanie kwot z przyszłości na mierzalne w pieniądzu na dzień dzisiejszy.

3. Ocena przyszłych działań przedsiębiorstwa oparta o kryteria decyzyjne
– jak stosować okres zwrotu, poprawiony (zdyskontowany) okres zwrotu, NPV, IRR
– jak interpretować kryteria decyzyjne
– kiedy nie stosować IRR
Ćwiczenia
Na podstawie danych liczbowych wyznaczanie i interpretacja kryteriów decyzyjnych

4. Podstawowe informacje o wolnych przepływach pieniężnych wypracowywanych przez przedsiębiorstwo
– zasady prawidłowego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
– jakich parametrów nie bierzemy pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
– różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i do jakich celów właściwe wybrać
Ćwiczenia
Podstawowe przykłady pokazujące sposób szacowania przepływów pieniężnych.

5. Aktywa bieżące (aktywa płynne)
– przegląd podstawowych elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami
– jak zarządzać zapasami
– jakie poziomy należności utrzymywać
– ile gotówki powinna mieć firma

 

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są zainteresowane zrozumieniem podstawowych mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie, pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szkolenie szczególne polecamy właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na rezultaty finansowe firmy.

Na szkoleniu zostaną omówione podstawy podejmowania, często w warunkach ryzyka i niepewności, decyzji rodzących skutki finansowe.

Finanse dla przedsiębiorców zawierają w sobie zbiór kilku kluczowych narzędzi, dzięki którym możliwe staje się przeliczenie naszych wyobrażeń dotyczących przyszłych działań biznesowych na pieniądze.

W trakcie szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki będą się opierały się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą nabierać umiejętności:

• analizowania zdarzeń pod kątem ich opłacalności,
• podstawowego szacowania przepływów pieniężnych,
• elementarnego uwzględniania w decyzjach ryzyka i niepewności.

Proponowane szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa.

 

Prowadzenie szkolenia

dr hab. Grzegorz Michalski, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstwa. Członek branżowych stowarzyszeń, m.in.: European Finance Association (EFA), American Finance Association (AFA), Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości (PSFiB). Członek rady naukowej renomowanego czasopisma z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem: „Problems and Perspectives in Management (PPM)”. Autor i współautor licznych publikacji i książek.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Żywność pochodzenia zwierzęcego – zasady stosowania i kontroli substancji dodatkowych, aromatów i enzymów

Lipiec 4, 2018 8:37 am Published by

Program szkolenia

(godz. 10.00-15.15)

I. Stosowanie substancji dodatkowych w żywności pochodzenia zwierzęcego

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności
  • substancja dodatkowa a substancja pomocnicza w przetwórstwie – zasady kwalifikacji, znakowanie w wykazie składników produktu
  • kategoryzacja produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego pod kątem możliwości dodawania substancji dodatkowych, przewodnik Komisji Europejskiej po kategoriach i podkategoriach środków spożywczych, przyporządkowanie produktu do odpowiedniej kategorii
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia nr 1333/2008 w odniesieniu do kategorii 8 „Mięso” oraz w odniesieniu do stosowania określonych dodatków do żywności w surowych wyrobach mięsnych
 • Produkt mięsny a surowy wyrób mięsny – zasady klasyfikacji
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1130/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych
  • limity substancji dodatkowych w innych substancjach dodatkowych, w aromatach, enzymach oraz w substancjach odżywczych.
 • Azotany i azotyny w produktach mięsnych i serach dojrzewających – zasady stosowania, wyliczanie ilości azotynów dodanych do produktów mięsnych – przykłady
 • Stosowanie zasady przenoszenia w praktyce
  • substancje dodatkowe obecne w mieszankach przyprawowych (preparatach), solankach przeznaczonych do produkcji środków spożywczych – substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników – przykłady
  • przewodnik Komisji Europejskiej dotyczący zasady przenoszenia
   • Obliczanie ilości dodanych związków fosforu, przeliczanie zawartości innych substancji dodatkowych, wyjątki i ograniczenia w stosowaniu substancji dodatkowych do poszczególnych produktów
   • Barwniki a żywność barwiąca – przewodnik Komisji Europejskiej

 II. Aromaty dymu wędzarniczego stosowane w przemyśle mięsnym.

 • Stosowanie aromatów dymu wędzarniczego – rozporządzenie Komisji Nr 1321/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r.
 • Tracebility w odniesieniu do aromatów dymu wędzarniczego – specyfikacje aromatów
 • Znakowanie środków spożywczych zawierających aromaty dymu wędzarniczego

III. Aspekty prawne stosowania enzymów w produkcji żywności

IV. Interpretacje przepisów prawnych w zakresie znakowanie środków spożywczych
zawierających substancje dodatkowe, aromaty lub enzymy.

 • Nazwy substancji dodatkowych podane na etykiecie produktu
 • Znakowanie środków spożywczych zawierających aromaty, w tym aromaty naturalne
 • Wizerunek składnika na etykiecie produktu
 • Znakowanie mieszanek przeznaczonych dla przemysłu mięsnego

 V. Dyskusja

 • Rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem

 

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dlaproducentów i dystrybutorów żywności pochodzenia zwierzęcego, producentów mieszanek (premiksów) stosowanych w przemyśle mięsnym lub mleczarskim, pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad zakładami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego lub producentami mieszanek (premiksów) stosowanych w przemyśle mięsnym lub mleczarskim.

Na szkoleniu zostaną przedstawione aktualne przepisy Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych do żywności, aromatów i enzymów oraz aktualne prace Komisji Europejskiej w tym zakresie  (zmiany przewidywane w najbliższym czasie), ze szczególnym uwzględnieniem produktów pochodzenia zwierzęcego (produkty mięsne i mleczarskie). Szczegółowo zostaną omówione różne aspekty wykorzystania tych przepisów w praktyce, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów. Poszczególne zapisy będą omówione na przykładach konkretnych produktów. Przedstawione zostaną zasady klasyfikacji środków spożywczych do odpowiednich kategorii, w tym również rozróżnienie pomiędzy surowymi wyrobami mięsnymi oraz produktami mięsnymi.

Omówiony zostanie przewodnik Komisji Europejskiej dotyczący odróżniania barwników od żywności barwiącej  oraz przewodnik wyjaśniający zasadę przenoszenia.

Przedstawione  zostaną problemy związane ze stosowanie mieszanek (premiksów) w zakładach mięsnych i mleczarskich, ze szczególnym uwzględnieniem zasady przenoszenia i zasady odwrotnego przenoszenia.

Omówione zostaną aktualne przepisy w zakresie aromatów dymu wędzarniczego wraz ze wskazaniem elementów, które są sprawdzane podczas  urzędowej kontroli żywności.
Zostaną również omówione obowiązujące interpretacje niektórych zapisów w zakresie znakowania środków spożywczych oraz mieszanek przeznaczonych dla przemysłu mięsnego i mleczarskiego w zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów.

W ramach szkolenia przewidziano dyskusję, podczas której  możliwe jest rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.

Prowadzenie szkolenia

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Joannę Gajdę-Wyrębek, kierownika Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Zmiany  do Rozporządzenia UE nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością  – nowe substancje i wymagania

Lipiec 4, 2018 8:22 am Published by

 

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15) 

 

 1. Nowe przepisy wprowadzające zmiany do załączników rozporządzenia UE nr 10/2011
 2. Wymagania przepisów dotyczące składu wyrobów do kontaktu z żywnością
 3. Unijny wykaz substancji dozwolonych – zasady jego tworzenia, dodawanie nowych substancji
 4. Substancje nie ujęte w wykazie unijnym – ocena ryzyka dla zdrowia
 5. Nowe substancje dodane do unijnego wykazu zgodnie z rozporządzeniami: 1282/2012/UE, 1183/2012/UE, 202/2014/UE, 174/2015/UE, 1416/2016/UE, 752/2017/UE
 6. Nanocząsteczki w wykazie substancji dozwolonych do stosowania
 7. Zmiany dotyczące substancji dozwolonych – nowe limity migracji, specyfikacje i ograniczenia oraz ich znaczenie dla ochrony zdrowia konsumenta
 8. Zmiany dotyczące badania migracji z wyrobów z tworzyw sztucznych
 9. Wyroby jednorazowego i wielokrotnego użytku – sprawdzanie zgodności na podstawie badania migracji
 10. Wykorzystywanie współczynników korekcji w badaniach migracji do płynów modelowych w celu wykazania zgodności
 11. Badania migracji z zastosowaniem płynów modelowych i żywności – warunki badania i dobór odpowiednich płynów modelowych
 12. Badanie migracji z finalnych wyrobów do płynów modelowych w celu wykazania zgodności z dopuszczalnymi limitami

 

OPIS SZKOLENIA

 Szkolenie skierowane jest do producentów, importerów, dystrybutorów oraz użytkowników wyrobów i materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a także  do pracowników służb kontrolnych odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów  dotyczących materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz za prawidłowe ich stosowanie w codziennej praktyce, aby zapewnić, że wprowadzone do obrotu finalne wyroby będą bezpieczne dla konsumenta.

Celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzonych do rozporządzenia UE nr 10/2011 kolejnymi rozporządzeniami UE, które dodają nowe substancje do unijnego wykazu, wprowadzają nowe limity migracji dla zanieczyszczeń oraz określają ujednolicone w UE warunki badania migracji  do płynów modelowych i żywności. Wiedza z tego zakresu ma istotne znaczenie przy sprawdzaniu zgodności finalnych wyrobów z wymaganiami przepisów UE. Pozwala producentowi uniknąć wielu problemów i nieporozumień wynikających z nieznajomości wprowadzonych zmian w zakresie składu materiału, dopuszczalnych limitów migracji oraz zasad badania opakowań z zastosowaniem płynów modelowych i żywności w celu wykazania zgodności z przepisami.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie poprowadzone będzie przez dr inż. Kazimierę Ćwiek- Ludwicką z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Eksperta w zakresie regulacji prawnych dotyczących wyrobów do kontaktu z żywnością, oceny ich bezpieczeństwa zdrowotnego oraz badania migracji substancji szkodliwych w celu potwierdzenia zgodności. Posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wykładów. Autorka wielu  publikacji  dotyczących zagrożeń wynikających ze stosowania opakowań do żywności, ich oceny zdrowotnej oraz zasad badania.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Zanieczyszczenia żywności pochodzenia środowiskowego i przemysłowego – metale szkodliwe dla zdrowia, azotany i inne

Czerwiec 29, 2018 11:18 am Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

(godz.10.00-15.15)

 

I. METALE:
1. Źródła zanieczyszczenia żywności metalami ciężkimi i skutki zdrowotne
2. Doniesienia w ramach systemu System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (System RASFF).
3. EFSA i jej rola w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności
4. Ocena ryzyka
5. Kryteria toksyczności pierwiastków
6. Ocena toksykologiczna
– opinie naukowe EFSA i JECFA
– badania specjacyjne i ich rola w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności
– dawki referencyjne metali → zmiany
7. Ustawodawstwo:
– wymagania ogólne prawa żywnościowego
– najwyższe dopuszczalne poziomy metali szkodliwych dla zdrowia w środkach spożywczych
– kryteria doboru metod analitycznych
8. Prace Komisji Kodeksu Żywnościowego
9. Urzędowa kontrola i monitoring
10. Pobranie metali z żywnością
11. Środki ograniczające zanieczyszczenie żywności pierwiastkami szkodliwymi
12.Inne źródła pobrania metali ciężkich z żywnością – wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością (aspekty legislacyjne, wyniki krajowych badań monitoringowych, kierunki przyszłych prac)

II. AZOTANY:
1. Źródła narażenia
2. Toksyczność
3. Wymagania legislacyjne
4. Opinie EFSA
5. Wyniki krajowych badań monitoringowych
6. Ocena pobrania na podstawie wybranych grup środków spożywczych

III. INNE CHEMICZNE ZANIECZYSZCZENIA ŻYWNOŚCI – WYBRANE PRZYKŁADY
1. Źródła narażenia
2. Toksyczność
3. Wymagania legislacyjne
4. Opinie EFSA

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów, importerów i dystrybutorów środków spożywczych, jak i organów urzędowej kontroli żywności oraz innych laboratoriów.

Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zanieczyszczenia przemysłowe występujące w żywności tj. metale, azotany i inne. Ponadto zostaną omówione wymagania legislacyjne w zakresie m.in. zanieczyszczania żywności pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia oraz aktualne prace legislacyjne w tym zakresie toczące się w ramach:  Komisji Europejskiej, Codex Alimentarius.

Przedstawione zostaną również źródła zanieczyszczenia żywności łącznie  z migracją z wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, ocena toksykologiczna, oceny ryzyka dokonane przez EFSA i JECFA. Nacisk zostanie położony na zmiany w ustawodawstwie zarówno już ostatnio wprowadzone, a także te, których wprowadzenie jest planowane. Omówione zostanie również aktualne zanieczyszczenie żywności znajdującej się na rynku w Polsce m.in. metalami oraz związane z tym zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Prowadzenie szkolenia: mgr inż. Monika Mania – kierownik Pracowni w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności  w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego Państwowym Zakładzie Higieny.

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Preparaty/półprodukty dla przemysłu spożywczego zawierające substancje dodatkowe, aromaty lub enzymy oraz znakowanie tych preparatów i żywności z ich dodatkiem

Czerwiec 29, 2018 11:17 am Published by

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

I. Unijne wykazy substancji dodatkowych – załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych:

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności
  • substancja dodatkowa a substancja pomocnicza w przetwórstwie – zasady kwalifikacji, znakowanie w wykazie składników produktu/półproduktu
  • zasada przenoszenia w praktyce –  substancje dodatkowe obecne w półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków spożywczych; substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników- przykłady
  • kategoryzacja produktów spożywczych pod kątem możliwości dodawania substancji dodatkowych do półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego – klasyfikujemy półprodukt czy produkt końcowy? Studium przypadku.
 • Obliczanie ilości dodanych związków fosforu, przeliczanie zawartości innych substancji dodatkowych, wyjątki i ograniczenia w stosowaniu substancji dodatkowych do poszczególnych produktów – jak stosować te przepisy w odniesieniu do półproduktów.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1130/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych
  • limity w substancji dodatkowych w innych substancjach dodatkowych, w aromatach, enzymach oraz w substancjach odżywczych.

 II. Inne prace Unii Europejskiej w zakresie substancji dodatkowych:

 • przewodnik dotyczący rozróżniania składników żywności o właściwościach barwiących (np. ekstrakty z roślin) a barwnikami – problemy interpretacyjne i konsekwencje dla producentów żywności
 • projekt przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie zasady przenoszenia
  (ang. carry-over)

III. Unijny wykaz substancji aromatycznych oraz rozporządzenie Komisji w sprawie aromatów dymu wędzarniczego

 • Aromaty, w tym aromaty dymu wędzarniczego w półproduktach przeznaczonych dla przemysłu spożywczego – czy zawsze mogą być obecne w półproduktach?

 IV. Prace Komisji w zakresie unijnego wykazu enzymów oraz znakowanie środków
spożywczych zawierających enzymy.

 • aspekty prawne stosowania enzymów w produkcji żywności, w tym znakowanie żywności zawierającej enzymy
 • przewodnik Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów (składnik produktu czy substancja pomocnicza w przetwórstwie)
 • stan prac nad wspólnotową listą enzymów

V. Znakowanie preparatów/półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego

 • Informacje obowiązkowe na etykietach preparatów/półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego
 • Oznakowanie preparatów zawierających substancje dodatkowe – co musi być na etykiecie, a co tylko w dokumentacji towarzyszącej przesyłce.
 • Informacje dotyczące aromatów dymu wędzarniczego obecnego w preparatach.
 • Znakowanie półproduktów a znakowanie wyrobów finalnych zawierających półprodukty – jakie informacje powinien przekazać dostawca preparatów swojemu odbiorcy.

VI. Dyskusja

Rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i dystrybutorów preparatów/półproduktów przeznaczonych do stosowania w produkcji żywności (tzw. obrót business to business), dla producentów żywności stosujących preparaty/półprodukty oraz dla pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością stosowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów w preparatach/półproduktach jak również w produktach finalnych.
Na szkoleniu zostaną przedstawione aktualne  przepisy  Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych do żywności, aromatów i enzymów oraz aktualne prace Komisji Europejskiej w tym zakresie  (zmiany przewidywane w najbliższym czasie). Zostanie omówione zastosowanie tych przepisów do preparatów/półproduktów przeznaczonych do produkcji żywności.
Zostaną omówione obowiązujące interpretacje niektórych zapisów – m.in. dotyczy to rozróżnienia pomiędzy substancją dodatkową a substancją pomocniczą w przetwórstwie, przyporządkowania produktów do odpowiedniej kategorii w rozporządzeniu 1129/2011 (czy należy klasyfikować półprodukt czy produkt końcowy),  klasyfikacji ekstraktów o właściwościach barwiących (składnik żywności czy barwnik), podawania  nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktów.
Przedstawione zostaną aktualne przepisy w zakresie aromatów wraz z oceną ich skutków dla producentów żywności (półproduktów i produktów finalnych); w tym przepisy dotyczące znakowania środków spożywczych zwierających aromaty naturalne oraz przepisy dotyczące aromatów dymu wędzarniczego.
Zostaną przedstawione przewodniki Komisji Europejskiej: przewodnik dotyczący zasady przenoszenia (projekt) oraz przewodnik w zakresie klasyfikacji enzymów.
Na szkoleniu zostaną omówione zasady znakowania preparatów/półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego z uwzględnieniem znakowania finalnych środków spożywczych.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Joannę Gajdę-Wyrębek, kierownika Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

 

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Pestycydy w systemie bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej i Polsce (Uwaga! : zmiana terminu z 9 na 19 listopada)

Czerwiec 29, 2018 11:13 am Published by

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

Cz. 1.

 1. Co to są pestycydy, ich klasyfikacja i zastosowanie,
 2. Uregulowania prawne dotyczące rejestracji i dopuszczenia do stosowania poszczególnych pestycydów,
 3. Uregulowania prawne dotyczące ochrony zdrowia i życia konsumentów,
 4. Definicje związane z pozostałościami pestycydów w żywności i ich interpretacja,
 5. Kryteria doboru metod analitycznych stosowanych do oznaczania pozostałości pestycydów w żywności,
 6. Wytyczne do pobierania próbek dla potrzeb badań kontrolnych,
 7. Kontrola żywności na obecność pozostałości pestycydów.

Cz. 2.

 1. Pestycydy a system bezpieczeństwa żywności,
 2. Analiza ryzyka dla konsumenta: charakterystyka zagrożenia, ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem,
 3. System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF ang. Rapid Alert System for Food and Feed),
 4. Rola Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA, ang. European Food Safety Agency).

Cz. 3.

 1. Pestycydy w wodzie. Woda do picia to też żywność.
 2. Inne zastosowanie pestycydów np., jako leki weterynaryjne czy w higienie sanitarnej (biocydy),
 3. Prawodawstwo w Polsce, Unii Europejskiej i w krajach trzecich.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i importerów środków spożywczych, jak i organów urzędowej kontroli żywności oraz innych laboratoriów.

Na szkoleniu zostaną podane informacje o gospodarce pestycydami w Polsce i Unii Europejskiej w kontekście systemu bezpieczeństwa żywności. Omawiane zagadnienia będą podzielone na kilka tematycznych części i będą zawierały informacje na temat wymaganych badań i sposobu ich oceny niezbędnych do wydania zezwolenia na ich stosowanie oraz obrót.
Głównym tematem omawianym podczas zajęć będzie zanieczyszczenie żywności pozostałościami pestycydów a bezpieczeństwo konsumenta. Omówione zostaną akty prawne regulujące to zagadnienie, a także praktyczne rozwiązania, czyli badania kontrolne pozostałości pestycydów w różnych środkach spożywczych, ich zasady i organizacja, kryteria doboru metod analitycznych wykorzystywanych w tych badaniach oraz sposoby interpretacji uzyskiwanych wyników wraz z implikacjami wynikającymi dla producentów żywności i konsumentów w przypadkach przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) pestycydów.  Zostaną omówione również zagadnienia związane ze stosowaniem pestycydów nie tylko w ochronie upraw, ale i jakie to ma przełożenie na pozostałości pestycydów w żywności znajdującej się w obrocie.

PROWADZENIE SZKOLENIA

dr hab. Katarzyna Góralczyk – długoletni pracownik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Specjalista od badania chemicznych zanieczyszczeń żywności ze szczególnym uwzględnieniem pozostałości pestycydów.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Wymogi formalne i praktyka rynku

Czerwiec 29, 2018 11:12 am Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

 1. Interpretacja przepisów nie jednoznacznych
 2. Przypadki sporne
 3. Oświadczenia typu „fit” , „wellness”, „SpA”
 4. Żywność funkcjonalna na przykładach
 5. Cytowanie na opakowaniu publikacji naukowej
 6. Wymóg znaczącej ilości składnika
 7. Zawartość składnika w 100 g, czy w porcji do spożycia
 8. Składniki roślinne  (typu  zielona herbata, czosnek, miód),
 9. Oświadczenia na suplementach diety
 10. Oświadczenia zdrowotne wprowadzające w błąd
 11. Inne, niż w wykazie brzmienie oświadczeń
 12. Kiedy warto stosować oświadczenia żywieniowe
 13. Czy produkty opatrzone oświadczeniem maja lepszą wartość odżywczą
 14. Co interesuje konsumentów

Warsztaty robocze – uczestnicy szkolenia dokonują analizy otrzymanych konkretnych opakowań z rynku oraz przykładów teoretycznych etykiet, które mogą być opatrzone oświadczeniami (projektowanie etykiet). Ocena pod kątem prawnym i wspólna dyskusja wszystkich przypadków.

OPIS SZKOLENIA

Forma prowadzenia zajęć : szkolenie + warsztaty robocze. Możliwość konsultacji projektów etykiet „z biurka”.

Mija kilka lat od ustanowienia regulacji prawnych o możliwości komunikacji o szczególnych właściwościach produktu spożywczego. Ma to szczególne znaczenie wobec takich czynników, jak wzrost świadomości społecznej zdrowego żywienia, modyfikacja receptur żywności, profile żywieniowe, czy jakość odżywcza produktów oferowanych w sklepikach szkolnych.

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne przemawiają za rozwojem rynku żywności prozdrowotnej, ale praktyka nie zawsze jednak jest uczciwa i rzetelna.

Kiedy producent może zamieścić oświadczenie. Czy oświadczenie nie podkreśla właściwości oczywistych. Czy producent powinien studiować literaturę naukową. Oświadczenie, o nie uzasadnionym działaniu produktu. Te i wiele innych zagadnień zostanie omówione podczas szkolenia.

PROWADZENIE SZKOLENIA

Dr Regina Wierzejska – pracownik Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Naukowiec, dietetyk, ekspert prawa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności. W swoim dorobku zawodowym ma wiele wykładów, szkoleń, opinii eksperckich z zakresu znakowania żywności, w tym suplementów, wprowadzania ich do obrotu i wpływu diety na stan zdrowia.

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Żywność prozdrowotna – kierunki rozwoju, trendy i oczekiwania konsumentów

Czerwiec 29, 2018 10:34 am Published by

PROGRAM SZKOLENIA 

(godz. 10.00-15.15)

 1. Rodzaje żywności prozdrowotnej i ich charakterystyka
 1. Bioaktywne składniki żywności, prozdrowotne dodatki funkcjonalne
 1. Żywność prozdrowotna a profilaktyka zdrowotna
 1. Trendy w stosowaniu dodatków prozdrowotnych żywności a oczekiwania konsumentów
 1. Zasady wzbogacania żywności. Oświadczenia zdrowotne
 1. Dodatki prozdrowotne w wybranych grupach żywności

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do producentów i technologów zakładów przemysłu spożywczego, pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności, do producentów i dystrybutorów opakowań i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych.
Celem szkolenia jest zapoznanie z wybranymi aspektami dotyczącymi żywności prozdrowotnej, rodzajami i regulacjami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie, rolą prozdrowotnych dodatków funkcjonalnych.
Scharakteryzowane zostaną trendy w stosowaniu dodatków prozdrowotnych, efektami a oczekiwaniami konsumentów. Omówione zostaną przykłady zastosowania dodatków prozdrowotnych do wybranych grup żywności.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, kierownika zespołu badawczego ds. jakości i ocen sensorycznych, rzeczoznawcy i członka komisji oceniającej jakość surowców i przetworów, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Opakowania do żywności – dokumentacja potwierdzająca bezpieczeństwo zdrowotne i zgodność z wymaganiami przepisów UE

Czerwiec 29, 2018 9:59 am Published by

 

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

 1. Ryzyko dla zdrowia związane z migracją do żywności substancji szkodliwych
 • opakowania z tworzyw sztucznych
 • opakowania z papieru i tektury
 • wyroby ceramiczne
 • wyroby metalowe
 • nanomateriały
 1. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie potwierdzania bezpieczeństwa zdrowotnego materiałów opakowaniowych  i wyrobów do kontaktu z żywnością
 2. Deklaracja zgodności – cel wystawiania, dane jakie powinna zawierać, uaktualnianie i przekazywanie w łańcuchu dostaw
 3. Zgodność z ogólnymi wymaganiami rozporządzenia WE nr 1935/2004  –  dokumentacja potwierdzająca
 4. Potwierdzanie zgodności z wymaganiami rozporządzenia UE 10/2011
 • opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, z barierą  funkcjonalną, zawierające      ‘dual-use additives’, tworzywa sztuczne z recyklingu,
 1. Potwierdzanie zgodności z przepisami narodowymi i innymi dokumentami
 2. Deklaracje zgodności dla preform i butelek z PET oraz wyrobów z importu
 3. Zagrożenie dla zdrowia i dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo powłok ochronnych, klejów, farb drukarskich i barwników stosowanych w opakowaniach do żywności
 4. Dokumentacja uzupełniająca – rodzaje, omówienie i przykłady
 5. Raporty z badań laboratoryjnych i ich znaczenie przy potwierdzaniu zgodności opakowań z dopuszczalnymi limitami migracji
 6. Udostępnianie deklaracji zgodności i dokumentacji uzupełniającej w łańcuchu dostaw –obowiązek czy dobrowolność?
 7. Urzędowa kontrola dokumentacji przeprowadzana w ramach urzędowej kontroli i jej rola w ochronie zdrowia konsumenta

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do producentów, importerów i dystrybutorów opakowań, a także producentów żywności, wody i  napojów, wykorzystujących takie opakowania. Szkolenie adresowane jest także do inspektorów i audytorów przeprowadzających kontrole dokumentacji, w celu potwierdzenia zgodności opakowań z wymaganiami przepisów.

Omówione zostanie ryzyko dla zdrowia związane z migracją substancji szkodliwych do żywności oraz wynikająca z tego konieczność potwierdzania bezpieczeństwa zdrowotnego opakowań w celu ochrony zdrowia konsumenta. Przedstawione zostaną informacje jakie powinny zawierać deklaracje zgodności wystawiane w całym łańcuchu dostaw, począwszy od  substancji chemicznych poprzez produkty pośrednie  i gotowe  wyroby. Podkreślona zostanie rola i znaczenie  deklaracji zgodności oraz rodzaje dokumentacji potwierdzającej zgodność oraz  ich udostępnianie w łańcuchu dostaw.  Omówiona  będą także kontrola dokumentacji przeprowadzana w ramach urzędowej kontroli oraz audytu na zlecenie odbiorcy.

Na zakończenie szkolenia przewidziana jest dyskusja z możliwością wyjaśnienia i omówienia indywidualnych przypadków zgłoszonych przez uczestników, w zakresie tematyki objętej szkoleniem.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie poprowadzone będzie przez dr inż. Kazimierę Ćwiek- Ludwicką z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Eksperta w zakresie regulacji prawnych  dotyczących wyrobów do kontaktu z żywnością,  oceny ich bezpieczeństwa zdrowotnego oraz badania migracji substancji szkodliwych w celu potwierdzenia zgodności. Posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wykładów. Autorka wielu  publikacji  dotyczących zagrożeń wynikających ze stosowania opakowań do żywności, ich oceny zdrowotnej oraz zasad badania.

 

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Jakość żywności mrożonej

Czerwiec 29, 2018 9:43 am Published by

 

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

 1. Przemiany chemiczne, fizyczne i biochemiczne  w żywności mrożonej
 2. Wpływ wahań temperatury na zmiany jakościowe produktów mrożonych
 3. Przeciwutleniacze , synergenty,  krioprotektanty, enzymy
 4. Wspomagające czynniki technologiczne
 5. Funkcja ochronna opakowań
 6. Trwałość żywności mrożonej  – ustalenie okresów przechowywania w aspekcie wymagań prawnych
 7. Tendencje na rynku żywności,  z uwzględnieniem produktów  mrożonych
 8. Dyskusja

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów  i dystrybutorów żywności mrożonej i chłodzonej, dla pracowników chłodni przechowalniczych oraz technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za jakość i bezpieczeństwo żywności.

Celem szkolenia jest zapoznanie z  zagadnieniami związanymi z czynnikami wpływającymi na jakość mrożonej żywności. Przedstawione zostaną zagadnienia związane z czynnikami kształtującymi strukturę produktów oraz charakter zachodzących zmian w żywności mrożonej. Tematyka szkolenia pozwoli na rozszerzenie i weryfikację posiadanej wiedzy w tym zakresie.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Dr inż. Joanna Markowska, pracownik Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, pracownik naukowy, ekspert w  zakresie dot. chłodnictwa i zamrażalnictwa, technologii przetwarzania i utrwalania żywności, posiada doświadczenie w badaniach analitycznych, sensorycznych, prowadzeniu szkoleń, autora  wielu opinii i ekspertyz, zgłoszeń patentowych oraz publikacji naukowych i popularno naukowych.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Znakowanie żywności z uwzględnieniem substancji dodatkowych aromatów i enzymów

Czerwiec 29, 2018 9:31 am Published by

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

(godz.10.00-15.30)

 1.  Znakowanie w oparciu o przepisy ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania niektórych grup środków spożywczych oraz rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) Nr 1169/2011 odpowiedzialność za produkt:
 • Znakowanie informacją o kraju lub miejsca pochodzenia (produkty mięsne, składnik podstawowy)
 • wielkość czcionki stosowana na opakowaniu produktu
 • nowe obowiązkowe elementy oznakowania (produkty mięsne, produkty zawierające substancje słodzące, )
 • znakowanie składników alergennych (gluten, ryby itp., śladowa ilość alergenu)
 • najczęściej popełniane błędy w znakowaniu (nazwa produktu, stosowanie określeń tj.: wiejski, domowy tradycyjny itp)
 • wymagania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania niektórych grup środków spożywczych znakowanie produktów bez opakowań i pakowanych przy sprzedaży na życzenie konsumenta
 • interpretacje niektórych przepisów rozporządzenia (UE) Nr 1169/2011 na podstawie dokumentów Pytania i Odpowiedzi Komisji Europejskiej oraz przewodników opracowanych z udziałem Państw Członkowskich i Komisji pomagających w interpretacji poszczególnych przepisów rozporządzenia
 • nowe przepisy krajowe – Produkt polski, znakowanie octu
 • działania Komisji Europejskiej – raport odnośnie do znakowania wyrobów alkoholowych, wytyczne Q&A cz. II
 1. Znakowanie środków spożywczych w zakresie substancji dodatkowych, enzymów i aromatów:
 • przepisy odnośnie znakowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów  zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
 • deklarowanie nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktu – zapisy w rozporządzeniach Komisji, przykłady
 • znakowania produktów zawierających substancje dodatkowe wnoszone ze składnikami
 • substancje dodatkowe obecne w półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków spożywczych – substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników  – dyskusja na przykładach konkretnych środków spożywczych
 • zwolnienia z deklarowania niektórych składników
 • znakowania produktów napisami typu „bez konserwantów”
 • znakowanie produktów zapisanych kursywą w rozporządzeniu 1333/2008
 • umieszczania wizerunku owoców lub innego składnika na etykiecie środków spożywczych
 • znakowania środków spożywczych zawierających glikozydy stewiolowe
 • oznakowania aromatów w świetle projektu przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie znakowania środków  spożywczych zawierających aromaty (m.in. znakowanie produktów zawierających ekstrakty, aromaty naturalne, aromaty dymu wędzarniczego)
 • znakowania środków spożywczych zawierających enzymy w świetle przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów.

 Istnieje możliwość wcześniejszego przesłania organizatorowi szkolenia pytań dotyczących konkretnych zagadnień w sprawie znakowania środków spożywczych. W trakcie szkolenia pytania zostaną omówione wraz z podaniem odpowiedzi. 

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie/warsztaty adresowane jest do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością znakowania środków spożywczych.

W programie szkolenia przewidziano dyskusję nad przekazanymi wcześniej przez uczestników pytaniami lub ew. wzorami etykiet lub elementów etykiet. Odpowiedzi zostaną udzielone zgodnie ze  stanem obecnym i planowanymi zmianami w ustawodawstwie krajowym i Unii Europejskiej w zakresie znakowania żywności, w tym zapisami rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

W pierwszej części szkolenia zostaną omówione uregulowania obowiązującego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych oraz perspektywy wynikające ze zmian przepisów zarówno krajowych jak i Unii Europejskiej w zakresie znakowania.

W drugiej części szkolenia zostaną omówione pytania  dotyczące  znakowania w zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Szczegółowo zostaną omówione różne aspekty wykorzystania tych przepisów w praktyce, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów. Omówione zostaną także rozwiązania dotyczące deklarowania nazw substancji dodatkowych i ich funkcji technologicznych na opakowaniach wyrobów,  aktualne podejście do umieszczania wizerunku owoców na etykiecie środków spożywczych. Zapisy etykiet zostaną ocenione w świetle  projektu wytycznych  Komisji Europejskiej dotyczących znakowania żywności zawierającej aromaty oraz  przewodnika Komisji Europejskiej ułatwiającego znakowanie środków spożywczych, do produkcji których zastosowano enzymy.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

-p. Bożena Pławska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

-p. Joanna Gajda-Wyrębek, kierownik Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Treasury management – zarządzanie skarbem

Czerwiec 28, 2018 12:11 pm Published by Leave your thoughts

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

(w godz.: 1-szy dzień 10.00-15.15, 2-gi dzień 9.00-14.30)

1. Cel tresury management w zarządzaniu przedsiębiorstwem
– przedsiębiorstwo jako źródło wolnych przepływów gotówki
– wzbogacanie skarbu i budowanie wartości przedsiębiorstwa
– koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa
– poziom ryzyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i jego wpływ na wartość
przedsiębiorstwa

2. Długoterminowe strategie finansowania skarbu i decyzje w zakresie tresury
management
– ocelowa struktura kapitału
– szacowanie kosztu kapitałów obcych i budżetowanie kapitałów obcych
– szacowanie kosztu kapitału własnego i budżetowanie kapitału własnego
– szacowanie kosztu kapitałów hybrydowych
– szacowanie i budżetowanie wolnych przepływów gotówki
– ocena opłacalności i ryzyka w tresury management w oparciu o NPV, IRR
– wykres IOS
– wykres MCC
– optymalny / docelowy budżet inwestycyjny

3. Budżetowanie gotówki
– modele wyznaczania minimalnego – buforowego poziomu gotówki
– model VB-LCL
– modele wyznaczania i zarządzania poziomem gotówki
– model Beranka
– model baumola-Alaisa-Tobina
– model Millera-Orra
– model Stone’a
– model Behlera
– przejście od prognozy sprzedaży, przez budżet kosztów, przez budżet kapitałowy do
prognozy zapotrzebowania na gotówkę

4. Tresury management w cyklu operacyjnym – aspekty bieżące zarządzania skarbem
– 10 kroków tworzenia wartości
– optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w trakcie tworzenia i utrzymywania
zapasów
– modele zarządzania zapsami
– model ABC
– model VB-EOQ
– model VB-POQ
– optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w procesie zarządzania należnościami
– podejście VB-IAoAR (analiza przyrostowa należności przy uwzględnieniu koncepcji
maksymalizacji wartości)
– koszty opóźnień płatności – w jakich warunkach warto płacić w terminie

5. Pytania praktyczne treasury management – optymalizacja przepływu i kumulowania
gotówki w decyzjach długoterminowych
– czy zautomatyzować produkcję czy lepiej zatrudnić więcej pracowników?
– outsourcing czy bez outsourcingu (wytworzyć czy kupić)
– czy zamieniać pozycje wydatkowe na bezwydatkowe i odwrotnie, czyli wynająć czy kupić?
– jak zmienią się długoterminowe efekty gotówkowe przy outsourcinguÂ

6. Zarządzanie strukturą kapitału i gotówkowymi efektami decyzji finansowych: więcej długu czy więcej kapitału własnego?

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane do wszystkich pracowników mających znaczący wpływ na sukces lub porażkę strategii realizowanej przez przedsiębiorstwo. Zapraszamy zarówno menedżerów finansowych, jak i niefinansowych. Szkolenie zalecamy osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem skarbem i gotówką zachodzących w przedsiębiorstwie.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie problematyki zarządzania gotówką i skarbem z uwzględnieniem strategicznego i długofalowego znaczenia kapitału zamrożonego i uwalnianego w postaci gotówki z przedsiębiorstwa. Szkolenie skoncentrowane jest na przystępnym przybliżeniu działania mechanizmów towarzyszących treasury management i zarządzaniu gotówką, które wpływają na wyniki i dokonania przedsiębiorstwa a też mają znaczenie dla przyszłego i długofalowego sukcesu przedsiębiorstwa. Dogłębne zrozumienie złożoności procesów pieniężnych zachodzących w trakcie zarządzania skarbem jest kluczowe dla menedżerów finansowych jak i niefinansowych. Strategiczne konsekwencje decyzji w zakresie gotówki zamrożonej (skarbu) i gotówki uwalnianej są w trakcie szkolenia przedstawione w sposób przystępny również dla osób, które na co dzień zajmują się pozafinansową sferą zarządzania przedsiębiorstwem.

Treasury management – zarządzanie skarbem zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie kształtowania aktywów na wartość przedsiębiorstwa. Proponujemy szkolenie, dzięki któremu uczestnicy powinni posiąść umiejętność zarządzać elementami aktywów takich jak majątek trwały, środki pieniężne, należności i zapasy w sposób kreujący wartość przedsiębiorstwa. W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych lub bliskich rzeczywistości.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

dr hab. Grzegorz Michalski, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstwa. Członek branżowych stowarzyszeń, m.in.: European Finance Association (EFA), American Finance Association (AFA), Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości (PSFiB). Członek rady naukowej renomowanego czasopisma z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem: „Problems and Perspectives in Management (PPM)”. Autor i współautor licznych publikacji i książek.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Osobiste zabezpieczenia wierzytelności

Czerwiec 28, 2018 12:10 pm Published by Leave your thoughts

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

(w godzinach: 1-szy dzień 10.00-16.05, 2-gi dzień 9.00-15.05)

I. Dzień

1. Prawne zabezpieczenia ogólnie, w tym problematyka nadzabezpieczenia
2. Zabezpieczenia wekslowe

1) Pojęcie weksla in blanco
– minimalne i maksymalne elementy, jakie powinien mieć weksel in blanco – elementy ustawowe oraz wybrane klauzule wekslowe – przykłady
– weksel in blanco zabezpieczający jedną wierzytelność, kilka wierzytelności oraz część wierzytelności
2) Poręczenie wekslowe (awal) – przykłady
a) definicja poręczenia wekslowego
b) miejsce poręczenia wekslowego
c) forma poręczenia wekslowego
3) Konstrukcja i treść deklaracji do weksla in blanco nieporęcznego i poręczonego – przykłady
4) Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na przyjęty wcześniej weksel in blanco; zmiana treści deklaracji do weksla in blanco oraz przyjęcie dodatkowych weksli
5) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy wystawianiu i poręczaniu weksla in blanco – przykłady

II. Dzień

3. Poręczenie

1) Definicja poręczenia
2) Forma poręczenia
3) Rodzaje poręczenia
– poręczenie za dług istniejący
– poręczenie za dług przyszły
– poręczenie za całość długu
– poręczenie za część długu
4) Teść poręczenia
5) Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na udzielone wcześniej poręczenie
6) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy poręczaniu – przykłady

5. Przelew wierzytelności (cesja)

1) Definicja
2) Zawarcie, forma i treść umowy przelewu – przykłady
3) Przelew na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz zawieszającym – przykłady umów przelewu
4) Co wierzyciel nabywa zawierając umowę przelewu wierzytelności na zabezpieczenie
5) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy cesji – przykłady, orzecznictwo
6) Rodzaje przelewu na zabezpieczenie
– Przelew wierzytelności istniejącej oraz wierzytelności przyszłej
– Przelew całości oraz części wierzytelności
– Przelew jednej lub kilku wierzytelności indywidualnie oznaczonych oraz przelew globalny
– Przelew wierzytelności należącej do kilku wierzycieli oraz przelew wierzytelności w stosunku do kilku dłużników
7) Przelew wierzytelności z rachunku bankowego – przykład umowy; porównanie z blokadą rachunku bankowego i zastawem na wierzytelności z rachunku bankowego
8) Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia – przykład umowy
9) Dopuszczalność zmiany treści umowy, z której wynika przelana wierzytelność

6. Przystąpienie do długu

1) Definicja
2) Umowy bankowe, które mogą być zabezpieczone przystąpieniem do długu
3) Zawarcie, forma i treść umowy przystąpienia do długu – przykłady
4) Najczęściej spotykane przypadki przystąpienia do długu
5) Skutki przystąpienia do długu
6) Umowa o przejęcie długu i przystąpienie do długu

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników banków, towarzystw ubezpieczeniowych i innych instytucji zajmujących się zawodowo udzielaniem pożyczek, kredytów, poręczeń, gwarancji i zawieraniem umów leasingu oraz pracowników innych przedsiębiorstw.

Korzyści udziału w szkoleniu:

Z udzielaniem kredytów, pożyczek, gwarancji czy zawieraniem umów leasingu wiąże się potencjalnie ryzyko, które powoduje konieczność zabezpieczania się przed skutkami ewentualnego niespłacenia długu. Zabezpieczenia  osobiste są, obok hipoteki i zastawu rejestrowego, bardzo często przyjmowane na zabezpieczenie wierzytelności. Dają one bowiem wierzycielowi dostęp do całego majątku osoby, która ustanowiła zabezpieczenie. Na szkoleniu nt. Osobistych Zabezpieczeń Wierzytelności zostaną omówione weksel własny in blanco, poręczenie wekslowe, przystąpienie do długu oraz przelew wierzytelności, który ma cechy zabezpieczenia rzeczowego i osobistego. Będą omówione zalet i wad poszczególnych form zabezpieczeń. Zostanie przedstawiona teoria, orzecznictwo sądowe oraz liczne przykłady praktyczne i ćwiczenia.

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez Izabelę Heropolitańską – uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, arbitra Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich; rzeczoznawcę i konsultanta z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Jest autorką i współautorką ponad dwudziestu wielokrotnie wznawianych książek z dziedziny bankowości, a także analiz prawnych ukazujących się w Profesjonalnym Serwisie Bankowym

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Ocena finansowa kontrahenta na podstawie analizy sprawozdań

Czerwiec 28, 2018 12:09 pm Published by Leave your thoughts

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

(w godz.: 1-szy dzień 10.00-15.15, 2-gi dzień 9.00-14.30)

1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa
– jakie cele finansowe przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej i jakie to ma znaczenie dla
oceny kontrahenta
– maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy finansowy cel nowoczesnych
przedsiębiorstw
– przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne i
ich zastosowanie w prognozowaniu kondycji podmiotów
– wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa
Ćwiczenia
Trening rozpoznawania perspektywy właściciela i wierzyciela (szerzej interesariuszy) a wyniki analizy finansowej. Ocena czynników wpływających na obraz firmy.

2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?
– sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności
od formy prawnej działalności
– informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od
formy i zakresu prowadzonej działalności – i wstępne omówienie – co z tych informacji
można się dowiedzieć się i kiedy, źródła analizy finansowej przedsiębiorstwa. Co naprawdę
mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?
– metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną
sprawozdań finansowych, metody i zasady stosowane w rachunkowości, elementy
sprawozdania finansowego, podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań
finansowych
Wykład
Ogóle omówienie treści dostępnej w sprawozdaniach.

3. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych
– ogólna analiza bilansu
– ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu
– metoda Wilcoxa
– salda strukturalne bilansu
– ogólna analiza rachunku zysków i strat
– prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności
– sygnały ostrzegawcze
– analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} – metoda pośrednia
Ćwiczenia
Studia przypadków oparte na danych zawartych w rzeczywistych sprawozdaniach finansowych prezentujące omawiane metody oceny i ich interpretacja.

4. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej
zasady interpretacji wskaźników, analiza struktury bilansu, analiza rentowności, analiza płynności, cykl konwersji gotówki, strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto, analiza efektywności, analiza poziomu zadłużenia, 5c klienta, metody punktowe, analiza dyskryminacyjna
Ćwiczenia
Studia przypadków oparte na danych zawartych w rzeczywistych sprawozdaniach finansowych prezentujące omawiane metody oceny i ich interpretacja.

 

OPIS SZKOLENIA

Do udziału w szkoleniu zachęcamy osoby, które chciałyby w sposób bezpieczny (bez szkodliwych uproszczeń) dokonywać oceny kontrahentów. Zapraszamy osoby, które chcą się rozwijać w kierunku bezpiecznego pozyskiwania klientów, lecz również specjalistów z działów stykających się z aktywizowaniem sprzedaży, udzielaniem kredytu kupieckiego, windykacją czy finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli lub zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami, którzy zainteresowani są nawiązywaniem kontaktów z nowymi partnerami biznesowymi, którzy chcieliby wykorzystać analizę finansową do oceny własnej organizacji.

Narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej to zbiór instrumentów przydatnych do oceny zdrowia finansowego przedsiębiorstwa. Właściwa ocena organizacji, wymaga zrozumienia jaka jest jej zdolność do generowania pieniędzy. Zrozumienie, w jaki sposób ona zarabia.
Zdecydowana większość czasu poświęcona analizie finansowej to praca nad sprawozdaniami finansowymi, próba zrozumienia strategii, analiza branży, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób organizacja tworzy wartość lub ją traci.
Proponujemy szkolenie, dzięki któremu uczestnik będzie potrafił używać narzędzi do analizowania finansowej kondycji przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego przyszłych zdolności do tworzenia wartości oraz bezpiecznego i korzystnego dla jego kontrahentów funkcjonowania.
W trakcie szkolenia przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych. Uczestnik będzie nabierał umiejętności:
• analizowania zdarzeń na podstawie sprawozdań finansowych,
• oceniania sprawozdań w kontekście obecnej i przyszłej kondycji przedsiębiorstwa,
• rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych, możliwych do zidentyfikowania na podstawie dostępnych danych.
Proponowane szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je ze zintegrowanym i całościowym spojrzeniem na ocenianą organizację z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza organizacji.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

dr hab. Grzegorz Michalski, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstwa. Członek branżowych stowarzyszeń, m.in.: European Finance Association (EFA), American Finance Association (AFA), Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości (PSFiB). Członek rady naukowej renomowanego czasopisma z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem: „Problems and Perspectives in Management (PPM)”. Autor i współautor licznych publikacji i książek.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Gwarancje bankowe

Czerwiec 28, 2018 12:07 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

(1-szy dzień w godz. 10.00-15.35, 2-gi dzień 9.00-15.05)

1. Przepisy dotyczące gwarancji bankowych
2. Ogólna charakterystyka gwarancji bankowej
1) Definicja gwarancji bankowej
2) Charakter prawny gwarancji bankowej
3) Przedmiot gwarancji
4) Gwarancja bankowa jako czynność bankowa
5) Rodzaje gwarancji bankowych
3. Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej
1) Podstawa udzielenia gwarancji bankowej
2) Definicja i forma zlecenia udzielenia gwarancji
3) Związanie banku treścią umowy zlecenia udzielenia gwarancji
4. Umowa gwarancji
1) Tryb zawarcia umowy gwarancji
2) Strony i uczestnicy stosunku gwarancyjnego
3) Treść gwarancji bankowej
· Elementy gwarancji
· Poddanie gwarancji Jednolitym Regułom
· Prawo, jakiemu podlega gwarancja
4) Zmiany w treści gwarancji
5. Roszczenia z gwarancji
1) Charakter prawny odpowiedzialności banku-gwaranta
2) Zgłoszenie żądania zapłaty przez beneficjenta gwarancji
3) Żądanie płać lub przedłuż gwarancję
4) Zapłata sumy gwarancyjnej
5) Zarzuty gwaranta przeciwko żądaniu beneficjenta
6) Uprawnienia regresowe banku wynikające z udzielenia gwarancji
6. Wygaśnięcie gwarancji
7. Przedawnienie roszczeń z gwarancji
8. Przeniesienie wierzytelności z gwarancji
9. Potwierdzenie gwarancji, regwarancja i promesa
10. Roszczenie beneficjenta gwarancji
11. Rodzaje typowych gwarancji bankowych
1) Gwarancje dobrego wykonania umowy
2) Gwarancje zapłaty
3) Gwarancja zwrotu zaliczki
4) Gwarancja wypłaty zaliczki
5) Gwarancje przetargowe
6) Gwarancja spłaty kredytu
12. Omówienie przykładowej treści poszczególnych gwarancji

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla:  osób zlecających bankowi wystawianie gwarancji na zabezpieczenia swoich zobowiązań, osób przyjmujących jako zabezpieczenie swoich wierzytelności gwarancje bankowe, pracowników banków, którzy zajmują się przyjmowaniem od klientów zleceń udzielenia gwarancji bankowej, wystawiają te gwarancje oraz przyjmują żądania zapłaty sumy przez bank gwarantowanej.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami konstruowania zleceń udzielania gwarancji, konstruowania treści i właściwego ich czytania oraz interpretacji przez beneficjentów.

W programie szkolenia położono duży nacisk na stronę praktyczną stosowania gwarancji bankowych i przewidziano ćwiczenia w zakresie poprawności ich konstruowania i właściwej interpretacji.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez Izabelę Heropolitańską – uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, arbitra Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich; rzeczoznawcę i konsultanta z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Jest autorką i współautorką ponad dwudziestu wielokrotnie wznawianych książek z dziedziny bankowości, a także analiz prawnych ukazujących się w Profesjonalnym Serwisie Bankowym

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Zarządzanie płynnością finansową

Czerwiec 28, 2018 12:07 pm Published by Leave your thoughts

PROGRAM SZKOLENIA

(w godz.: 1-sze dzień 10.00-15.15, 2-gi dzień 9.00-14.30)

 

1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową
– Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
– Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową.
– Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej.
– Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.
Ćwiczenie: Rozpoznawanie elementów związanych z zarządzaniem płynnością i próba określenia ich wpływu na wielkość gotówkowych przychodów ze sprzedaży (CR), na EBIT, NOPAT, na wielkość wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową
– Definicje płynności finansowej (płynność krótkoterminowa, płynność długoterminowa,
płynność aktywów, płynność rynku, płynność finansowa przedsiębiorstwa. Relacje między
znaczeniami płynności.
– Definicja poziomu płynności finansowej. Różnica między wartością płynności a poziomem płynności. Wpływ poziomu płynności na wartość płynności.
Ćwiczenie: rozpoznawanie wśród praktycznych sytuacji, o „którą” płynność chodzi.

3. Pomiar poziomu płynności finansowej
– Statyczne miary płynności, wskaźnik bieżącej płynności, wskaźnik płynności
przyspieszony, wskaźnik środków pieniężnych.
– Korekty miar płynności.
– Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej, wskaźnik indeks płynności λ
(LAMBDA), NLB, i im pokrewne.
– Wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu
płynności finansowej.
Ćwiczenie: zdobywanie umiejętności dopasowania wskaźnika do potrzeb i możliwości trakcie pomiaru

4. Kapitał pracujący netto i zapotrzebowanie na kapitał pracujący netto
– Zapotrzebowanie na kapitał pracujący (obrotowy) netto (Net Working Capital, dalej: NWC)
w przedsiębiorstwie.
– Poziom NWC.
– Cykl konwersji gotówki (cykl konwersji środków pieniężnych).
– Określanie strategii zarządzania NWC.
Ćwiczenie: Rozpoznawanie składników związanych z zarządzaniem NWC i wycena ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
– Potrzeba utrzymywania zapasów. Zapasy materiałów i surowców, zapasy produkcji w toku,
zapasy wyrobów gotowych. Okres konwersji zapasów. Rotacja zapasów.
– Metoda ABC w doborze podejścia do zarządzania zapasami. Model ekonomicznej partii
dostawy (EOQ), model ukierunkowanej na wartość przedsiębiorstwa ekonomicznej
wartości dostawy (VBEOQ), model produkcyjnej partii dostawy (POQ), model
ukierunkowanej na wzrost wartości przedsiębiorstwa produkcyjnej partii dostawy
(VBEOQ).
– Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów i ich wpływ na wolne przepływy pieniężne, na
ryzyko przedsiębiorstwa, koszt kapitału i na wartość przedsiębiorstwa. Minimalny zapas –
wyznaczanie minimalnego zapasu bezpieczeństwa.
Ćwiczenie: Dobieranie sposobów zarządzania zapasami optymalizującego i wpływ na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

6. Zarządzanie kredytem kupieckim (zarządzanie należnościami)
– Ocena należności przedsiębiorstwa.
– Metody optymalizowania okresu spływu należności.
– Prognozowanie należności.
– Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie.
– Faktoring należności.
– Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego.
– Metody analizy ryzyka kredytowego. Metoda punktowa. Metoda standardu kredytowego.
– Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.
Ćwiczenie: Dobór odpowiedniej wielkości parametrów kredytu kupieckiego i optymalizowanie inwestycji w należności z uwzględnieniem ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

7. Zarządzanie środkami pieniężnymi i krótkoterminowe źródła finansowania
przedsiębiorstwa
– Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.
– Modele zarządzania środkami pieniężnymi, min.: model Baumola (Baumola-Alaisa-Tobina
-BAT), model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a).
– Budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).
– Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych.
Ćwiczenie: Wybór odpowiedniego modelu zarządzania środkami pieniężnymi w zależności od charakteru przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie i optymalizowanie inwestycji w środki pieniężne z uwzględnieniem ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

8. Wartość płynności finansowej
– Wartość płynności finansowej.
– Definicja i znaczenie.
– Relacja wartości płynności do jej poziomu.
– Jakie czynniki wpływają na wartość płynności.
– Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami.
– Konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.
– Płynność finansowa jako amerykańska opcja kupna.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szkolenie polecamy też właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na tworzenie wartości firmy.

Proponujemy szkolenie, dzięki któremu uczestnicy powinni posiąść wiedzę dotyczącą zarządzania elementami aktywów płynnych takich jak środki pieniężne, należności i zapasy w sposób kreujący wartość przedsiębiorstwa (bogactwo właściciela).
Zarządzanie płynnością finansową zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie kształtowania aktywów płynnych na wartość przedsiębiorstwa.
W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki będą się opierały na danych bliskich rzeczywistości.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

dr hab. Grzegorz Michalski, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstwa. Członek branżowych stowarzyszeń, m.in.: European Finance Association (EFA), American Finance Association (AFA), Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości (PSFiB). Członek rady naukowej renomowanego czasopisma z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem: „Problems and Perspectives in Management (PPM)”. Autor i współautor licznych publikacji i książek.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Nowe obowiązki podmiotów i kompetencje organów w świetle najnowszych zmian przepisów o odpadach

Czerwiec 28, 2018 12:03 pm Published by Leave your thoughts

Program szkolenia

(w godz. 10.00-15.15)

 1. Wymagania dotyczące magazynowania i składowania odpadów – skrócenie czasu magazynowania, kontrola wizyjna miejsc magazynowania i składowania odpadów, przepisy wykonawcze dotyczące szczegółowych wymagań w zakresie magazynowania odpadów w ramach wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów.
 2. Wymagania dotyczące transportu odpadów, kto może kontrolować transportujących, nowe sankcje za naruszenie wymagań, odpowiedzialność transportującego za zagospodarowanie odpadów, wyznaczenie miejsca zatrzymania pojazdów z odpadami w przypadku naruszeń.
 3. Szczególne wymagania w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości, na której jest prowadzone zbieranie lub przetwarzanie niektórych odpadów.
 4. Nowe przypadki wstrzymywania działalności posiadacza odpadów.
 5. Zmiany w zakresie wydawania decyzji z zakresu gospodarki odpadami:
 • zmiana organu właściwego
 • opiniowanie przez gminę
 • kontrola przed wydaniem decyzji, w tym wprowadzenie kontroli przez Państwową Straż Pożarną
 • sporządzanie i uzgadnianie operatu przeciwpożarowego
 • nowe informacje we wniosku i w decyzjach z zakresu gospodarki odpadami
 • nowe załączniki dołączane do wniosku o wydanie decyzji
 • obowiązek wystąpienia o zmianę posiadanych decyzji z zakresu gospodarki odpadami
 1. Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń – zasady ustalania, procedura określania wysokości i formy przez organ właściwy, termin ustanowienia zabezpieczenia, zasady przeznaczania środków z zabezpieczenia i zwrotu zabezpieczenia.
 2. Nowe przesłanki cofania decyzji i odmowy jej wydania, w tym realizacja zasady tzw. “wilczego biletu” .
 3. Zwiększenie sankcji dotyczących naruszeń w zakresie gospodarowania odpadami.
 4. Zaostrzenie przepisów dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów.
 5. Zwiększenie uprawnień Inspekcji Ochrony Środowiska.
 6. Zmiana dotycząca procedury uznania za produkt uboczny.
 7. Obowiązek posiadania wpisu do rejestru.
 8. Zmiany dotyczące ewidencji odpadów i Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
 9. Dalsze projektowane zmiany.

 

Opis szkolenia

Adresaci szkolenia:
– przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe i inne podmioty wytwarzające odpady
– podmioty transportujące odpady
– przedsiębiorcy zbierający lub przetwarzający odpady
– podmioty pośredniczące w obrocie odpadami i sprzedawcy odpadów

Cel szkolenia: zaznajomienie uczestników ze zmianami wprowadzonymi w zakresie gospodarki odpadami przez 3 nowe ustawy uchwalone 20 lipca br.:
– Ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1592)
– Ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1479)
– Ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1564)

 

Prowadzenie szkolenia:

Prowadzącym szkolenie będzie radca prawny, który specjalizuje się w przepisach prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Ma w dorobku publikacje książkowe i artykuły z tego zakresu, w tym dla publikacji elektronicznej Prawo Ochrony Środowiska wydawnictwa Wolters Kluwer S.A. Wieloletni pracownik resortu środowiska. Doświadczony wykładowca – od dwudziestu lat prowadzi szkolenia z zakresu regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami. Prowadzi wykłady z zakresu prawa odpadowego na studiach podyplomowych z zakresu ochrony środowiska (Uczelnia Vistula, Uczelnia Łazarskiego).

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w organizacji

Czerwiec 28, 2018 12:01 pm Published by Leave your thoughts

Program szkolenia dwudniowego

(w godz. 10.00-15.15 /1-wszy dzień/ i 9.00-14.15 /2-gi dzień/)

Dzień 1: (Teoria i przepisy)
– wprowadzenie do tematyki ochrony danych,
– podstawowe definicje,
– struktura systemu ochrony danych,
– prawa osób, których dane dotyczą,
– obowiązki administratora danych w zakresie ochrony danych osobowych,
– rola inspektora ochrony danych jako funkcji doradczej, reprezentacyjnej i nadzorczej,
– okresowe audyty zgodności organizacji z RODO,
– wsparcie w przeprowadzaniu oceny skutków przetwarzania danych osobowych (DPIA),
– rola IOD w procedurze domyślnej ochrony danych osobowych,
– rola IOD w procedurze ochrony danych osobowych na etapie projektowania,
– udział IOD w zarządzaniu incydentami ochrony danych osobowych,
– udział IOD w konsultacjach z organem nadzorczym,
– nadzór IOD nad zgodności systemów informatycznych z RODO,
– nadzór nad procedurą realizacji praw osób, których dane dotyczą,
– praktyka pełnienie funkcji IOD,
– pytania/ dyskusja.

Dzień 2: (Praktyka i wdrożenie nadzoru)
– audyt zgodności z RODO – wybór metody audytowania,
– wywiad osobowy – ćwiczenia,
– wizja lokalna – ćwiczenia,
– analiza dokumentów – ćwiczenia,
– ocena skutków przetwarzania – narzędzia przeprowadzania oceny,
– analiza ryzyka wobec zasobów – narzędzia przeprowadzania oceny,
– identyfikacja zagrożeń – ćwiczenia,
– ocena prawdopodobieństwa – ćwiczenia
– ocena realizacji planu postępowania z ryzykiem
– nadzór nad podmiotami przetwarzającymi – ćwiczenia
– ocena zgodności wewnętrznej dokumentacji z RODO,
– udział IOD w rozpatrywaniu skarg osób, których dane dotyczą – ćwiczenia,
– udział IOD w kontroli Prezesa UODO,
– raportowanie przez IOD do najwyższego kierownictwa,
– podsumowanie i dyskusja.

 

Opis szkolenia

Adresaci szkolenia:
Osoby pełniące lub mające pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD), jak również osoby na kierowniczych stanowiskach i przedsiębiorcy indywidualni. Szkolenie może stanowić również podstawę merytoryczną do oceny skuteczności działań podejmowanych przez powołanego w organizacji IOD.
Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z wszystkimi wymogami RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych z punktu widzenia pełnienia nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli jak nadzorować system ochrony danych osobowych, od czego zacząć i jakie są obowiazki osoby pełniącej funkcję IOD od strony praktycznej. Szkolenie nie jest wykładem, a praktyczną formą przekazania skomplikowanych wymogów prawa w sposób przystępny dla każdego uczestnika.
Zakres szkolenia:
W zakres szkolenia wchodzą między innymi takie zagadnienia jak: Wprowadzenie do tematyki ochrony ochrony danych osobowych, gdzie opisane są same podstawy i definicje ochrony danych osobowych, jak również struktura systemu ochrony danych osobowych. Pierwszy dzień szkoleniowy kończy się podsumowaniem wszelkich wymogów RODO wobec każdej organizacji. Drugi dzień szkoleniowy skupiony jest na praktyce i zaczyna się od audytu zgodności z RODO, czyli weryfikacji zgodności stanu faktycznego organizacji z RODO prowadzony przez IOD. Następnie opis udziału IOD w najważniejszych procedurach wewnętrznych takich jak ocena skutków przetwarzania (DPIA) oraz realizacja praw osób, których dane dotyczą. Ostatecznie w trakcie szkolenia omawiana jest tematyka raportowania do najwyższego kierownictwa oraz ciągłego doskonalenia systemu ochrony danych osobowych.

 

Prowadzenie szkolenia

Konrad Gałaj-Emiliańczyk, prawnik, inspektor ochrony danych, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301. Wykładowca biorący udział w licznych konferencjach i seminariach, samodzielnie przeprowadził ponad 700 otwartych szkoleń i warsztatów dla administratorów bezpieczeństwa informacji. Zawodowo zajmuje się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji oraz sporządzaniem opinii prawnych. Autor wielu publikacji i książek dotyczących RODO.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Finanse dla niefinansistów

Czerwiec 28, 2018 12:00 pm Published by Leave your thoughts

 

Program szkolenia

(w godz.: 1-szy dzień 10.00-15.15, 2-gi dzień 9.00-14.30)

1. Różnica między księgowością a finansami
– jakie finansowe cele może mieć przedsiębiorstwo
– jak mierzyć realizację tych celów
– jak powstaje bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów
– jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa
Ćwiczenia
Rozpoznawanie finansowej natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na finansowe rezultaty przedsiębiorstwa.

2. Wpływ zmiany wartości pieniądza w czasie na postrzeganie i ocenę przyszłości
– elementy matematyki finansowej (prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej)
– dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest deflacja czy inflacja
– jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych
Ćwiczenia
Przeliczanie kwot z przyszłości na mierzalne w pieniądzu na dzień dzisiejszy.

3. Ocena przyszłych działań przedsiębiorstwa oparta o kryteria decyzyjne
– jak stosować okres zwrotu, poprawiony (zdyskontowany) okres zwrotu, NPV, IRR
– jak interpretować kryteria decyzyjne
– kiedy nie stosować IRR
Ćwiczenia
Na podstawie danych liczbowych wyznaczanie i interpretacja kryteriów decyzyjnych

4. Podstawowe informacje o wolnych przepływach pieniężnych wypracowywanych przez przedsiębiorstwo
– zasady prawidłowego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
– jakich parametrów nie bierzemy pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
– różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i do jakich celów właściwe wybrać
Ćwiczenia
Podstawowe przykłady pokazujące sposób szacowania przepływów pieniężnych.

5. Aktywa bieżące (aktywa płynne)
– przegląd podstawowych elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami
– jak zarządzać zapasami
– jakie poziomy należności utrzymywać
– ile gotówki powinna mieć firma

 

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są zainteresowane zrozumieniem podstawowych mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie, pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szkolenie szczególne polecamy właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na rezultaty finansowe firmy.

Na szkoleniu zostaną omówione podstawy podejmowania, często w warunkach ryzyka i niepewności, decyzji rodzących skutki finansowe.

Finanse dla przedsiębiorców zawierają w sobie zbiór kilku kluczowych narzędzi, dzięki którym możliwe staje się przeliczenie naszych wyobrażeń dotyczących przyszłych działań biznesowych na pieniądze.

W trakcie szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki będą się opierały się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą nabierać umiejętności:

• analizowania zdarzeń pod kątem ich opłacalności,
• podstawowego szacowania przepływów pieniężnych,
• elementarnego uwzględniania w decyzjach ryzyka i niepewności.

Proponowane szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa.

 

Prowadzenie szkolenia

dr hab. Grzegorz Michalski, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstwa. Członek branżowych stowarzyszeń, m.in.: European Finance Association (EFA), American Finance Association (AFA), Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości (PSFiB). Członek rady naukowej renomowanego czasopisma z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem: „Problems and Perspectives in Management (PPM)”. Autor i współautor licznych publikacji i książek.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Wdrożenie systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO

Czerwiec 28, 2018 11:59 am Published by Leave your thoughts

Program szkolenia

(w godz. 10.00-15.15)

1.  wprowadzenie do tematyki ochrony danych,
2.  podstawowe definicje,
3.  struktura systemu ochrony danych,
4.  prawa osób, których dane dotyczą,
5.  audyt zgodności organizacji z RODO,
6.  ocena skutków przetwarzania danych osobowych w poszczególnych procesach (DPIA),
7.  inwentaryzacja zasobów biorących udział w procesach przetwarzania danych,
8.  analiza ryzyka wobec zasobów biorących udział w procesach przetwarzania danych osobowych,
9.  tworzenie dokumentacji zgodności z RODO,
10. zawieranie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
11. spełnianie obowiązku informacyjnego przy pobieraniu danych,
12. zgody na przetwarzania danych osobowych jako podstawa prawna przetwarzania,
13. funkcja inspektora ochrony danych (IOD),
14. kontrola organu nadzorczego i kary administracyjne,
15. nadzór i ciągłe doskonalenia systemu ochrony danych osobowych,
16. podsumowanie i dyskusja.

 

Opis szkolenia

Adresaci szkolenia: osoby na co dzień zajmujące się obszarem compliance, jak również osoby na kierowniczych stanowiskach i przedsiębiorcy indywidualni. Szkolenie może stanowić również podstawę merytoryczną do zajęcia stanowiska Inspektora Ochrony Danych (IOD) w organizacji.

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z wszystkimi wymogami RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz przedstawienie praktycznych metod ich realizacji. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli jak wdrożyć system ochrony danych osobowych, od czego zacząć i jakie są poszczególne kroki wdrożenia jak również jaka jest kolejność ich wykonywania. Szkolenie nie jest wykładem, a praktyczną formą przekazania skomplikowanych wymogów prawa w sposób przystępny dla każdego uczestnika.

Zakres szkolenia: w zakres szkolenia wchodzą między innymi takie zagadnienia jak: Wprowadzenie do tematyki ochrony ochrony danych osobowych, gdzie opisane są same podstawy i definicje ochrony danych osobowych, jak również struktura systemu ochrony danych osobowych. Kolejno audyt zgodności z RODO, czyli weryfikacja stanu faktycznego organizacji. Następnie opis przeprowadzania oceny skutków przetwarzania (DPIA) oraz przeprowadzania analizy ryzyka wobec zasobów biorących udział w procesach przetwarzania danych. Ostatecznie w trakcie szkolenia omawiana jest tematyka przygotowania dokumentacji zgodności z RODO oraz jej faktycznego wdrożenia w organizacji.

 

Prowadzenie szkolenia:

Konrad Gałaj-Emiliańczyk, prawnik, inspektor ochrony danych, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301. Wykładowca biorący udział w licznych konferencjach i seminariach, samodzielnie przeprowadził ponad 700 otwartych szkoleń i warsztatów dla administratorów bezpieczeństwa informacji. Zawodowo zajmuje się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji oraz sporządzaniem opinii prawnych. Autor wielu publikacji i książek dotyczących RODO.

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Żywienie dzieci i młodzieży w żłobkach, przedszkolach, szkołach. Zasady zdrowego żywienia z uwzględnieniem nowych norm żywienia dla populacji Polski

Czerwiec 28, 2018 11:56 am Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

 1. Obowiązujące przepisy prawne dotyczące żywienia zbiorowego w żłobkach, klubach malucha, przedszkolach i szkołach.
 2. Żywienie dzieci do 3 roku życia – zasady postępowania w żywieniu zbiorowym z uwzględnieniem nowych norm żywienia dla populacji Polski (2017 r.).
 3. Wymagania dotyczące produktów żywnościowych przeznaczonych do sprzedaży w szkołach zgodne z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
 4. Wymagania dotyczące żywienia zbiorowego w przedszkolach i szkołach wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia.
 5. Wartość odżywcza posiłków szkolnych i przedszkolnych.
 6. Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dla dzieci i młodzieży.
 7. Zasady racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży z uwzględnieniem regularności i składu posiłków, doboru produktów spożywczych, sposobu przyrządzania potraw.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie jest kierowane do realizatorów żywienia w żłobkach, placówkach przedszkolnych, szkolnych, pracowników firm cateringowych przygotowujących posiłki dla dzieci z wyżej wymienionych placówek.

W celu poprawy żywienia dzieci i młodzieży, a także ograniczenia spożycia żywności, do której dodawane są cukry i substancje słodzące, żywności o wysokiej zawartości tłuszczu, soli/sodu, we wrześniu 2016 r. wprowadzono w życie znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154). Celem nowelizacji było uproszczenie przepisów – niektóre zapisy poprzedniego rozporządzenia (z dn. 26 sierpnia 2015 r.) nie były do końca jasne, inne zbyt restrykcyjne, chociaż wprowadziły bardzo wiele korzystnych zmian.

Zmiany dotyczące m.in. kwestii żywienia wprowadzono również do ustawy z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Z początkiem 2018 r. żłobki i kluby dziecięce zostały zobowiązane do zapewnienia przebywającym w nich dzieciom wyżywienia zgodnego z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia.

Jakie są zasady postępowania w żywieniu zbiorowym dzieci do lat 3 z uwzględnieniem nowych norm żywienia dla populacji Polski? Jak interpretować i realizować w praktyce zapisy obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia? Jak unikać najczęstszych błędów popełnianych w żywieniu dzieci do 3 r.ż., przedszkolaków i uczniów? Te i wiele innych zagadnień zostanie omówionych podczas szkolenia.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

mgr inż. Anna Taraszewska – realizator wykładów i warsztatów popularyzujących zasady prawidłowego żywienia wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców. Konsultant merytoryczny z zakresu żywienia programów edukacyjnych skierowanych do dzieci. Autor i współautor publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących dietoprofilaktyki i dietoterapii chorób niezakaźnych, prawidłowego żywienia i stanu odżywienia dzieci i młodzieży. Wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia, członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

dr  Katarzyna Wolnicka – lider i wykonawca projektów związanych z edukacją żywieniową dzieci i młodzieży, współautor rekomendacji z zakresu dietoprofilaktyki i dietoterapii oraz prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży, autor publikacji z zakresu sposobu żywienia i stanu odżywienia populacji dzieci i młodzieży, wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia obecnie jako Kierownik Pracowni Żywienia Dzieci i Młodzieży.

mgr inż. Joanna Jaczewska-Schuetz – współrealizator działań w projektach edukacyjnych związanych z edukacją żywieniową dzieci i młodzieży oraz rodziców. Konsultant merytoryczny z zakresu edukacji żywieniowej w szkołach i przedszkolach. Realizator warsztatów żywieniowych dla dzieci i rodziców. Wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia.

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Suplementy diety. Procedura wprowadzania na rynek, wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo, oznakowanie opakowań i reklama

Czerwiec 28, 2018 11:27 am Published by

 

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

 1. Kwalifikacja suplementów diety
 2. Suplementy diety a leki bez recepty
 3. Wprowadzanie do obrotu – regulacje prawne
 4. Skład suplementów diety i ich rodzaje
 5. Bezpieczeństwo zdrowotne
 6. Oznakowanie opakowań jednostkowych w świetle prawa
 7. Reklama suplementów diety i próby jej szczegółowego uregulowania
 8. Skuteczność działania suplementów diety (odchudzanie, choroby serca, nowotwory, inne)
 9. Stosowanie suplementów diety – moda czy konieczność
 10. Porady dla pacjentów

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do podmiotów działających na rynku suplementów diety  (producentów, importerów, dystrybutorów, firm zajmujących się sprzedażą suplementów diety), przedstawicieli urzędowej kontroli żywności, a także osób zajmujących się edukacją w obszarze  suplementów diety.

Suplementy diety budzą ostatnio wiele kontrowersji, z uwagi na ich postać analogiczną do leków, a przynależność formalną do żywności. W reklamie, która zdominowała media przypisuje się im działanie lecznicze i skuteczność w wielu dolegliwościach zdrowotnych. Czy jest to udowodnione i co ujawnia nauka na temat ich działania w organizmie? To tylko wybrane zagadnienia kompleksowego szkolenia odnośnie suplementów diety, prowadzonego przez krajowego eksperta w tym zakresie.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Prowadzenie szkolenia: dr Regina Wierzejska – pracownik Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Naukowiec, dietetyk, ekspert prawa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności. W swoim dorobku zawodowym ma wiele wykładów, szkoleń, opinii eksperckich z zakresu znakowania żywności, w tym suplementów, wprowadzania ich do obrotu i wpływu diety na stan zdrowia.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Operacje dokumentowe: inkaso, akredytywa; teoria i praktyka

Czerwiec 28, 2018 11:11 am Published by

 

Program szkolenia

(godz. 10.00-16.05)

 

1.      Nieuwarunkowane i uwarunkowane formy rozliczeń w międzynarodowym obrocie towarowo-usługowym; wybór właściwej formy rozliczenia kontraktu.
2.      Dokumenty towarowe w operacjach dokumentowych; faktura handlowa, dokumenty przewozowe i ubezpieczeniowe, atesty, certyfikaty, świadectwo pochodzenia i przewozowe, inne; przenoszenie praw: indos, cesja, wręczenie. Rola dokumentów towarowych przy obsłudze inkasa i akredytywy.
3.      Reguły handlowe INCOTERMS 2010 – ogólna charakterystyka.
4.      Inkaso dokumentowe: podstawy prawne publikacja MIH No 522; definicja operacji, strony uczestniczące w inkasie, ryzyka stron kontraktu; rodzaje i typy inkasa dokumentowego; przebieg inkasa – w zależności od rodzaju i typu; rola i ryzyka banków uczestniczących w transakcji; zastosowanie inkasa w handlu międzynarodowym.
5.     Akredytywa dokumentowa: podstawy prawne publikacja MIH No 600; pojęcie akredytywy; uczestnicy transakcji realizowanej w formie akredytywy dokumentowej, ryzyko stron kontraktu, rola i ryzyko banków uczestniczących w obsłudze; rodzaje akredytyw (potwierdzone, niepotwierdzone, negocjacyjne, płatne z góry, z dołu, akredytywy szczególnego rodzaju: rewolwingowe, zaliczkowe, typu standy, przenośne, wiązane back-to-back); wykonanie   transakcji w ramach akredytywy (zlecenie otwarcia, otwarcie akredytywy dokumentowej, awizacja, rola banku pośredniczącego, realizacja akredytywy – analiza dokumentów, dokumenty z zastrzeżeniami); zastosowanie akredytywy dokumentowej w handlu międzynarodowym.

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom szkolenia różnych form rozliczeń międzynarodowego obrotu towarowo-usługowego oraz przekazanie informacji z nimi związanych m.in.: o dokumentach towarowych i bazach transakcji.

Szkolenie przeznaczone dla pracowników banków – pionów operacyjnych, kredytowych, doradców klienta oraz przedsiębiorców, zarówno importerów jak i eksporterów towarów i usług.

Prowadzenie szkolenia

Szkolenie zostanie poprowadzone przez uznaną specjalistkę, autorkę wielu publikacji w dziedzinie rozliczeń międzynarodowego obrotu towarowo-usługowego, a zwłaszcza operacji dokumentowych, członka zarządu Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC Paryż): Barbarę Andrzejuk

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Etykietowanie żywności wartością odżywczą. Pomocne informacje

Czerwiec 28, 2018 10:07 am Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(w godz. 10.00-15.15)

1. Znakowanie żywności wartością odżywczą – aspekty prawne;

 • Informacja obowiązkowa i dobrowolna;
 • Informacja o wartości odżywczej – wymagania i formy prezentacji;
 • Informacja o wartości odżywczej produktów wzbogacanych;
 • Informacja o wartości odżywczej produktów z oświadczeniami żywieniowymi;

2. Co nowego w przepisach prawnych?

3. Dodatkowe systemy znakowania żywności wartością odżywczą, w tym system GDA po zmianie przepisów prawnych;

4. Zakresy tolerancji oraz zasady zaokrąglania – Wytyczne Komisji Europejskiej;

5. Sposoby określania wartości odżywczej produktów do celów znakowania:

 • Analiza chemiczna żywności, przygotowanie wartości deklarowanych na podstawie  sprawozdania z wyników badań (metody badań, przygotowanie informacji żywieniowej na podstawie raportu z badań);
 • Wykorzystanie ogólnie dostępnych i zaakceptowanych danych (bazy dane oraz tabele składu i wartości odżywczych żywności) – które bazy danych wybrać, na co zwracać uwagę przy korzystaniu z danych tabelarycznych;
 • Obliczenia na podstawie znanych lub rzeczywistych wartości średnich użytych składników (obliczenia na podstawie receptur):
  • Obliczanie wartości energetycznej – na wybranych przykładach;
  • Obliczanie wartości odżywczej i przygotowania informacji żywieniowej – krok po kroku;
  • Co zrobić, gdy brakuje danych o wartości odżywczej surowców;

6. Ćwiczenia – przygotowanie informacji o wartości odżywczej; etykietowanie żywności wartością odżywczą – studium przypadku.

Pytania i odpowiedzi.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności.
Podczas szkolenia zostaną omówione wymagania prawne dotyczące  znakowania środków spożywczych wartością odżywczą, poszerzone o analizę przykładowych opakowań pod kątem prawidłowej informacji żywieniowej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18);
Omówione będą także zagadnienia dotyczące dodatkowego systemu znakowania żywności – GDA po zmianie przepisów prawnych.
Przedstawione zostaną wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zakresów tolerancji ilości deklarowanych na etykiecie składników odżywczych oraz zasad zaokrąglania.
Omówione będą na wybranych przykładach sposoby obliczania wartości energetycznej oraz o kreślania wartości odżywczej produktów spożywczych w celu przygotowania prawidłowej informacji żywieniowej na opakowaniu, w tym m.in.
•    pozyskiwanie danych,
•    źródła danych,
•    obliczanie wartości odżywczej produktów złożonych na wybranych przykładach,
•    co zrobić, gdy brakuje danych o zawartości składników odżywczych niektórych surowcach,
Omówione zostanie także podawanie informacji żywieniowej w przypadku środków spożywczych z dodatkiem witamin, składników mineralnych i innych substancji oraz produktów z oświadczeniem żywieniowym lub zdrowotnym.
Dodatkowo uczestnicy szkolenia mogą przesyłać pytania, zagadnienia czy projekty etykiety do omówienia na szkoleniu, nie później niż siedem dni przez terminem szkolenia.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie dr Beatę Przygodę.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Zafałszowania żywności, metody ich wykrywania i przeciwdziałania tym procederom

Czerwiec 28, 2018 10:00 am Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

 1. Zafałszowania żywności – rodzaje, identyfikacja, możliwe zagrożenia
 2. Przykłady zafałszowań w świetle działań kontrolnych w Polsce i na świecie
 3. Metody badawcze stosowane do poświadczenia autentyczności składników na wybranych przykładach surowców i produktów
 4. Autentyczność i identyfikowalność żywności w świetle legislacji
 5. Przewodnik wdrożeniowy poświęcony przeciwdziałaniu zafałszowaniom produktów (ang. Food Fraud) – narzędzie dla producentów żywności, a także wszystkich instytucji i osób zajmujących się bezpieczeństwem żywności
 6. Żywność tradycyjna i regionalna – wyroby o gwarantowanej jakości
 7. Konsekwencje wynikające z fałszowania żywności dla konsumentów i producentów.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za jakość i bezpieczeństwo żywności.
Celem szkolenia jest zapoznanie z zafałszowaniami żywności, rodzajami, skalą zjawiska, podwójnymi standardami oraz głównymi czynnikami ryzyka w zakresie bezpieczeństwa jakości i autentyczności. Omówione zostaną techniki analityczne stosowane do określania autentyczności produktów spożywczych oraz praktyczne zastosowanie poświadczenia autentyczności dla wybranych grup żywności. Przedstawione zostaną uwarunkowania prawne dotyczące autentyczności żywności, na podstawie prawa krajowego i UE. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z przewodnikiem wdrożeniowym, którego wersję polską opublikowano w 08.2018r, poświęconym przeciwdziałaniu zafałszowaniom produktów (ang. Food Fraud). Dokument ten pozwala na sprawne i prawidłowe wdrożenie wymogów zawartych m.in. w standardach IFS Food wersja 6.1, IFS PACsecure wersja 1.1 oraz IFS Logistics wersja 2.2. Przedstawione zostaną przykłady wymagań dla żywności tradycyjnej i regionalnej oraz konsekwencje wynikające z fałszowania żywności dla konsumentów i producentów.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez  pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywienia i żywności, posiadającego wieloletnie doświadczenie w badaniach analitycznych, sensorycznych, prowadzeniu szkoleń, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Zanieczyszczenia żywności pochodzenia środowiskowego i przemysłowego – metale szkodliwe dla zdrowia, azotany i inne

Czerwiec 28, 2018 9:57 am Published by

 

PROGRAM SZKOLENIA

(godz.10.00-15.15)

 

I. METALE:
1. Źródła zanieczyszczenia żywności metalami ciężkimi i skutki zdrowotne
2. Doniesienia w ramach systemu System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (System RASFF).
3. EFSA i jej rola w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności
4. Ocena ryzyka
5. Kryteria toksyczności pierwiastków
6. Ocena toksykologiczna
– opinie naukowe EFSA i JECFA
– badania specjacyjne i ich rola w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności
– dawki referencyjne metali → zmiany
7. Ustawodawstwo:
– wymagania ogólne prawa żywnościowego
– najwyższe dopuszczalne poziomy metali szkodliwych dla zdrowia w środkach spożywczych
– kryteria doboru metod analitycznych
8. Prace Komisji Kodeksu Żywnościowego
9. Urzędowa kontrola i monitoring
10. Pobranie metali z żywnością
11. Środki ograniczające zanieczyszczenie żywności pierwiastkami szkodliwymi
12.Inne źródła pobrania metali ciężkich z żywnością – wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością (aspekty legislacyjne, wyniki krajowych badań monitoringowych, kierunki przyszłych prac)

II. AZOTANY:
1. Źródła narażenia
2. Toksyczność
3. Wymagania legislacyjne
4. Opinie EFSA
5. Wyniki krajowych badań monitoringowych
6. Ocena pobrania na podstawie wybranych grup środków spożywczych

III. INNE CHEMICZNE ZANIECZYSZCZENIA ŻYWNOŚCI – WYBRANE PRZYKŁADY
1. Źródła narażenia
2. Toksyczność
3. Wymagania legislacyjne
4. Opinie EFSA

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów, importerów i dystrybutorów środków spożywczych, jak i organów urzędowej kontroli żywności oraz innych laboratoriów.

Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zanieczyszczenia przemysłowe występujące w żywności tj. metale, azotany i inne. Ponadto zostaną omówione wymagania legislacyjne w zakresie m.in. zanieczyszczania żywności pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia oraz aktualne prace legislacyjne w tym zakresie toczące się w ramach:  Komisji Europejskiej, Codex Alimentarius.

Przedstawione zostaną również źródła zanieczyszczenia żywności łącznie  z migracją z wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, ocena toksykologiczna, oceny ryzyka dokonane przez EFSA i JECFA. Nacisk zostanie położony na zmiany w ustawodawstwie zarówno już ostatnio wprowadzone, a także te, których wprowadzenie jest planowane. Omówione zostanie również aktualne zanieczyszczenie żywności znajdującej się na rynku w Polsce m.in. metalami oraz związane z tym zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Prowadzenie szkolenia: mgr inż. Monika Mania – kierownik Pracowni w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności  w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego Państwowym Zakładzie Higieny.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Substancje dodatkowe, aromaty i enzymy

Czerwiec 28, 2018 9:18 am Published by

 

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

I. Unijne wykazy substancji dodatkowych – załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych:

 • substancja dodatkowa a substancja pomocnicza w przetwórstwie – zasady kwalifikacji, znakowanie w wykazie składników produktu
 • kategoryzacja produktów spożywczych pod kątem możliwości dodawania substancji dodatkowych, przewodnik Komisji Europejskiej po kategoriach i podkategoriach środków spożywczych, przyporządkowanie produktu do odpowiedniej kategorii – studium przypadku ze szczególnym uwzględnieniem produktów złożonych (wieloskładnikowych)
 • zasada przenoszenia w praktyce –  substancje dodatkowe obecne w półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków spożywczych; substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników- przykłady
 • zasady stosowania barwników w formie laków glinowych
 • obliczanie ilości dodanych związków fosforu, przeliczanie zawartości innych substancji dodatkowych, wyjątki i ograniczenia w stosowaniu substancji dodatkowych do poszczególnych produktów
 • limity dodatków w substancji dodatkowych, w aromatach, enzymach oraz w substancjach odżywczych, zasada przenoszenia tych dodatków do środków spożywczych

II. Inne prace Unii Europejskiej w zakresie substancji dodatkowych:

 • przewodnik dotyczący rozróżniania składników żywności o właściwościach barwiących (np. ekstrakty z roślin) a barwnikami – problemy interpretacyjne i konsekwencje dla producentów żywności
 • projekt przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie zasady przenoszenia
  (ang. carry-over)
 • plan prac Komisji Europejskiej na kolejne lata – jakich zmian w zakresie substancji dodatkowych można się spodziewać w najbliższym czasie (np. zmiany dotyczące suplementów diety oraz stosowania azotanów i azotynów w produktach mięsnych).

III.Unijny wykaz substancji aromatycznych oraz rozporządzenie Komisji w sprawie aromatów dymu wędzarniczego

 • zapisy rozporządzenia Komisji nr 872/2012 w sprawie wykazu substancji aromatycznych i ich praktyczne znaczenie dla producentów żywności
 • problemy wynikające z uregulowania aromatów dymu wędzarniczego –rozporządzenie Komisji Nr 1321/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r.
 • nowe wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie znakowania środków spożywczych zawierających aromaty, w tym aromaty naturalne oraz aromaty dymu wędzarniczego

IV. Prace Komisji w zakresie unijnego wykazu enzymów oraz znakowanie środków
spożywczych zawierających enzymy.

 • aspekty prawne stosowania enzymów w produkcji żywności, w tym znakowanie żywności zawierającej enzymy
 • przewodnik Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów (składnik produktu czy substancja pomocnicza w przetwórstwie)
 • stan prac nad wspólnotową listą enzymów

V. Interpretacja obowiązujących przepisów 

 • deklarowanie nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktu – przykłady
 • interpretacje w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, dotyczące umieszczania rysunków owoców/warzyw na opakowaniach produktów zawierających w składzie aromaty
 • przykłady interpretacji przepisów w zakresie substancji dodatkowych w przypadkach niejednoznacznego sformułowania w akcie prawnym.

VI. Dyskusja

Rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i dystrybutorów żywności oraz dla pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością stosowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów.
Na szkoleniu zostaną przedstawione aktualne przepisy Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych do żywności, aromatów i enzymów oraz aktualne prace Komisji Europejskiej w tym zakresie  (zmiany przewidywane w najbliższym czasie). Szczegółowo zostaną omówione różne aspekty wykorzystania tych przepisów w praktyce, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów. Poszczególne zapisy będą omówione na przykładach konkretnych produktów.
Zostaną również omówione obowiązujące interpretacje niektórych zapisów – m.in. dotyczy to rozróżnienia pomiędzy substancją dodatkową a substancją pomocniczą w przetwórstwie, przyporządkowania produktów do odpowiedniej kategorii w rozporządzeniu 1129/2011, klasyfikacji ekstraktów o właściwościach barwiących (składnik żywności czy barwnik), podawania  nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktów.
Przedstawione zostaną aktualne przepisy w zakresie aromatów wraz z oceną ich skutków dla producentów żywności; w tym przepisy dotyczące znakowania środków spożywczych zwierających aromaty naturalne oraz przepisy dotyczące aromatów dymu wędzarniczego.
Zostaną przedstawione przewodniki Komisji Europejskiej: przewodnik dotyczący zasady przenoszenia (projekt) oraz przewodnik w zakresie klasyfikacji enzymów.
W ramach szkolenia przewidziano dyskusję, podczas której  możliwe jest rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Joannę Gajdę-Wyrębek, kierownika Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Styczeń 4, 2018 2:35 pm Published by

 

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

 

1. Podmioty, na których ciążą obowiązki związane z opakowaniami i gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi

2. Zwolnienia a pomoc de minimis

3. Zasady podlegania wpisowi do rejestru

4. Pojęcie opakowań

5. Wymagania odnoszące się do opakowań

6. Pojęcie odpadów opakowaniowych i ich klasyfikacja

7. Wymagania związane z wprowadzaniem produktów w opakowaniach, w tym:

– osiąganie poziomów odzysku i recyklingu,

– dokumenty potwierdzające poziomy – zmienione zasady uzyskiwania

– publiczne kampanie edukacyjne,

8. Szczególne zasady dotyczące opakowań po środkach niebezpiecznych, w tym środkach ochrony roślin, i wielomateriałowych

9. Samodzielna realizacja obowiązków

10. Realizacja obowiązków przez organizację odzysku opakowań

11. Porozumienia dotyczące gospodarki odpadami opakowaniowymi

12. Ponoszenie opłaty produktowej

13. Wymagania dotyczące dystrybutorów

14. Opłata recyklingowa od torebek z tworzywa sztucznego

15. Kto podlega audytowi i zasady jego wykonywania

16. Skutki wyrycia nieprawidłowości w trakcie audytu

17. Kontrola i sankcje

18. Sprawozdawczość dotycząca opakowań i odpadów opakowaniowych

19. Zakres stosowania ustawy o odpadach, w tym ewidencja

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich podmiotów objętych ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzających produkty w opakowaniach, dystrybutorów takich produktów, organizacji odzysku opakowań oraz organizacji samorządu gospodarczego, podmiotów prowadzących recykling lub inny rodzaj odzysku odpadów opakowaniowych lub dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy albo eksportu takich odpadów.

Szczegółowo zostaną omówione obowiązki ciążące na poszczególnych grupach podmiotów.

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych instytucji i podstawowej praktyki oraz wskazanie zmian dotyczących nałożenia nowych lub modyfikacji istniejących obowiązków.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z obowiązującymi przepisami oraz z najnowszymi zmianami dotyczącymi gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z najnowszych nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, jak również z ustawy o odpadach (łącznie z nowelizacją tej ustawy).

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Prowadzącym szkolenie będzie radca prawny, który specjalizuje się w przepisach prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Ma w dorobku publikacje książkowe i artykuły z tego zakresu, w tym dla publikacji elektronicznej Prawo Ochrony Środowiska wydawnictwa Wolters Kluwer S.A. Wieloletni pracownik resortu środowiska. Doświadczony wykładowca – od dwudziestu lat prowadzi szkolenia z zakresu regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami. Prowadzi wykłady z zakresu prawa odpadowego na studiach podyplomowych z zakresu ochrony środowiska (Uczelnia Vistula, Uczelnia Łazarskiego).

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Zagrożenia bakteryjne i wirusowe żywności w świetle unijnych i amerykańskich wymagań mikrobiologicznych produktów spożywczych

Grudzień 21, 2017 6:35 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(w godz. 10.00-15.15)

 1. Zagrożenia mikrobiologiczne w różnych rodzajach produktów spożywczych, z uwzględnieniem najnowszych zagrożeń wirusowych i bakteryjnych;
 2. Informacje o aktualnie niebezpiecznej żywności na terenie Unii Europejskiej – doniesienia zgłaszane w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF);
 3. Zatrucia pokarmowe w Polsce i krajach Unii Europejskiej;
 4. Źródło zagrożeń mikrobiologicznych w zakładach przetwórstwa spożywczego: surowce, woda, powietrze, opakowania do kontaktu z żywnością;
 5. Mikrobiologiczna ocena ryzyka;
 6. Nowe wyzwania dotyczące opakowań do kontaktu z żywnością;
 7. Aktualny stan prawny dotyczący kryteriów mikrobiologicznych produktów spożywczych w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem zmian proponowanych przez Komisję Europejską;
 8. Nowe kierunki polityki Komisji Europejskiej dla krajów członkowskich w dziedzinie mikrobiologii żywności w związku z umową handlową CETA między Kanadą, a Unią Europejską. Porównanie amerykańskich i europejskich kryteriów i metod badań mikrobiologicznych żywności.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do producentów żywności, osób zarządzających ryzykiem w zakładach przetwórstwa spożywczego, osób do spraw jakości jak również dla pracowników laboratoriów mikrobiologicznych żywności oraz placówek urzędowej kontroli żywności.

Program szkolenia pozwoli na rozszerzenie i weryfikację posiadanej wiedzy, a możliwość dyskusji na wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości.

Przedstawione informacje będą m.in. obejmować  interpretację nowych wymagań mikrobiologicznych dla środków spożywczych oraz przewidywane zmiany Komisji Europejskiej w zakresie kryteriów mikrobiologicznych dla żywności.
Ponadto zostanie dokonane porównanie amerykańskich kryteriów mikrobiologicznych żywności z wymaganiami Unii Europejskiej.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

dr Halina Ścieżyńska z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Wymogi formalne i praktyka rynku

Grudzień 21, 2017 6:28 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

 1. Interpretacja przepisów nie jednoznacznych
 2. Przypadki sporne
 3. Oświadczenia typu „fit” , „wellness”, „SpA”
 4. Żywność funkcjonalna na przykładach
 5. Cytowanie na opakowaniu publikacji naukowej
 6. Wymóg znaczącej ilości składnika
 7. Zawartość składnika w 100 g, czy w porcji do spożycia
 8. Składniki roślinne  (typu  zielona herbata, czosnek, miód),
 9. Oświadczenia na suplementach diety
 10. Oświadczenia zdrowotne wprowadzające w błąd
 11. Inne, niż w wykazie brzmienie oświadczeń
 12. Kiedy warto stosować oświadczenia żywieniowe
 13. Czy produkty opatrzone oświadczeniem maja lepszą wartość odżywczą
 14. Co interesuje konsumentów

Warsztaty robocze – uczestnicy szkolenia dokonują analizy otrzymanych konkretnych opakowań z rynku oraz przykładów teoretycznych etykiet, które mogą być opatrzone oświadczeniami (projektowanie etykiet). Ocena pod kątem prawnym i wspólna dyskusja wszystkich przypadków.

OPIS SZKOLENIA

Forma prowadzenia zajęć : szkolenie + warsztaty robocze. Możliwość konsultacji projektów etykiet „z biurka”.

Mija kilka lat od ustanowienia regulacji prawnych o możliwości komunikacji o szczególnych właściwościach produktu spożywczego. Ma to szczególne znaczenie wobec takich czynników, jak wzrost świadomości społecznej zdrowego żywienia, modyfikacja receptur żywności, profile żywieniowe, czy jakość odżywcza produktów oferowanych w sklepikach szkolnych.

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne przemawiają za rozwojem rynku żywności prozdrowotnej, ale praktyka nie zawsze jednak jest uczciwa i rzetelna.

Kiedy producent może zamieścić oświadczenie. Czy oświadczenie nie podkreśla właściwości oczywistych. Czy producent powinien studiować literaturę naukową. Oświadczenie, o nie uzasadnionym działaniu produktu. Te i wiele innych zagadnień zostanie omówione podczas szkolenia.

PROWADZENIE SZKOLENIA

Dr Regina Wierzejska – pracownik Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Naukowiec, dietetyk, ekspert prawa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności. W swoim dorobku zawodowym ma wiele wykładów, szkoleń, opinii eksperckich z zakresu znakowania żywności, w tym suplementów, wprowadzania ich do obrotu i wpływu diety na stan zdrowia.

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Znakowanie żywności z uwzględnieniem substancji dodatkowych aromatów i enzymów

Grudzień 21, 2017 6:24 pm Published by

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

(godz.10.00-15.30)

 1.  Znakowanie w oparciu o przepisy ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania niektórych grup środków spożywczych oraz rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) Nr 1169/2011 odpowiedzialność za produkt:
 • Znakowanie informacją o kraju lub miejsca pochodzenia (produkty mięsne, składnik podstawowy)
 • wielkość czcionki stosowana na opakowaniu produktu
 • nowe obowiązkowe elementy oznakowania (produkty mięsne, produkty zawierające substancje słodzące, )
 • znakowanie składników alergennych (gluten, ryby itp., śladowa ilość alergenu)
 • najczęściej popełniane błędy w znakowaniu (nazwa produktu, stosowanie określeń tj.: wiejski, domowy tradycyjny itp)
 • wymagania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania niektórych grup środków spożywczych znakowanie produktów bez opakowań i pakowanych przy sprzedaży na życzenie konsumenta
 • interpretacje niektórych przepisów rozporządzenia (UE) Nr 1169/2011 na podstawie dokumentów Pytania i Odpowiedzi Komisji Europejskiej oraz przewodników opracowanych z udziałem Państw Członkowskich i Komisji pomagających w interpretacji poszczególnych przepisów rozporządzenia
 • nowe przepisy krajowe – Produkt polski, znakowanie octu
 • działania Komisji Europejskiej – raport odnośnie do znakowania wyrobów alkoholowych, wytyczne Q&A cz. II
 1. Znakowanie środków spożywczych w zakresie substancji dodatkowych, enzymów i aromatów:
 • przepisy odnośnie znakowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów  zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
 • deklarowanie nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktu – zapisy w rozporządzeniach Komisji, przykłady
 • znakowania produktów zawierających substancje dodatkowe wnoszone ze składnikami
 • substancje dodatkowe obecne w półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków spożywczych – substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników  – dyskusja na przykładach konkretnych środków spożywczych
 • zwolnienia z deklarowania niektórych składników
 • znakowania produktów napisami typu „bez konserwantów”
 • znakowanie produktów zapisanych kursywą w rozporządzeniu 1333/2008
 • umieszczania wizerunku owoców lub innego składnika na etykiecie środków spożywczych
 • znakowania środków spożywczych zawierających glikozydy stewiolowe
 • oznakowania aromatów w świetle projektu przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie znakowania środków  spożywczych zawierających aromaty (m.in. znakowanie produktów zawierających ekstrakty, aromaty naturalne, aromaty dymu wędzarniczego)
 • znakowania środków spożywczych zawierających enzymy w świetle przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów.

 Istnieje możliwość wcześniejszego przesłania organizatorowi szkolenia pytań dotyczących konkretnych zagadnień w sprawie znakowania środków spożywczych. W trakcie szkolenia pytania zostaną omówione wraz z podaniem odpowiedzi. 

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie/warsztaty adresowane jest do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością znakowania środków spożywczych.

W programie szkolenia przewidziano dyskusję nad przekazanymi wcześniej przez uczestników pytaniami lub ew. wzorami etykiet lub elementów etykiet. Odpowiedzi zostaną udzielone zgodnie ze  stanem obecnym i planowanymi zmianami w ustawodawstwie krajowym i Unii Europejskiej w zakresie znakowania żywności, w tym zapisami rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

W pierwszej części szkolenia zostaną omówione uregulowania obowiązującego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych oraz perspektywy wynikające ze zmian przepisów zarówno krajowych jak i Unii Europejskiej w zakresie znakowania.

W drugiej części szkolenia zostaną omówione pytania  dotyczące  znakowania w zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Szczegółowo zostaną omówione różne aspekty wykorzystania tych przepisów w praktyce, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów. Omówione zostaną także rozwiązania dotyczące deklarowania nazw substancji dodatkowych i ich funkcji technologicznych na opakowaniach wyrobów,  aktualne podejście do umieszczania wizerunku owoców na etykiecie środków spożywczych. Zapisy etykiet zostaną ocenione w świetle  projektu wytycznych  Komisji Europejskiej dotyczących znakowania żywności zawierającej aromaty oraz  przewodnika Komisji Europejskiej ułatwiającego znakowanie środków spożywczych, do produkcji których zastosowano enzymy.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

-p. Bożena Pławska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

-p. Joanna Gajda-Wyrębek, kierownik Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Zmiany w procedurze cywilnej zmierzające do jej uproszczenia. Nowa definicja dokumentu w kodeksie cywilnym, informatyzacja postępowania cywilnego oraz popularyzacja mediacji wprowadzone ustawami z dnia 10 lipca i 10 września 2015 roku „o zmianie kodeksu postępowania cywilnego”

Grudzień 21, 2017 6:22 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.00)

 

I.  Informatyzacja postępowania cywilnego.

1.      Wnoszenie pism procesowych drogą elektroniczną

a.       obowiązek składania pism w systemie teleinformatycznym a dokonanie wyboru takiej formy składania                      pism,

b.      osoby uprawnione do dokonania wyboru formy korespondencji z sądem,

c.       konsekwencje zastosowania systemu teleinformatycznego dla stron i sądu,

d.      pełnomocnictwo składane drogą elektroniczną,

e.       załączniki składane drogą elektroniczną,

f.        kwestie związane z uiszczaniem opłaty w przypadku stosowania systemu teleinformatycznego.

2.      Doręczenie pism procesowych drogą elektroniczną

a.       korespondencja z sądem,

b.      korespondencja pomiędzy stronami i ich pełnomocnikami,

c.       pozostawianie pism ze skutkiem doręczenia,

d.      potwierdzenie otrzymania doręczenia drogą elektroniczną.

3.      Umożliwienie przeprowadzenia posiedzenia sądowego przy użyciu urządzeń technicznych.

a.       przeprowadzenie posiedzenia „na odległość”,

b.      możliwość utrwalenia przebiegu posiedzenia przez strony.

II.  Uproszczenie procedury cywilnej.

1.      Odformalizowanie wezwań stron i świadków przez sąd.

2.      Poszerzenie katalogu spraw rozpatrywanych na posiedzeniu niejawnym

a.       przesłanki do wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym,

b.      wyrok na posiedzeniu niejawnym a możliwość wydania wyroku zaocznego.

3.      Złagodzenie przepisów dotyczących wyłączenia sędziego

a.       wyłączenie sędziego na wniosek,

b.      wyłączenie sędziego z urzędu.

4.      Poszerzenie katalogu spraw rozpatrywanych przez referendarzy sądowych.

5.      Zmiany w elektronicznym postepowaniu upominawczym

a.       umorzenie postępowania na wniosek powoda,

b.      uzupełnienie opłaty od pozwu,

c.       sprecyzowanie zakresu w jakim sprzeciw od nakazu zapłaty podlega uzupełnieniu.

III.   Nowa definicja dokumentu w kodeksie cywilnym i konsekwencje z tego wynikające dla postępowania cywilnego.

1.      Forma dokumentowa, elektroniczna i papierowa.

2.      Dokument jako nośnik informacji.

3.      Cechy dokumentu.

4.      Rodzaje dokumentów na gruncie kodeksu cywilnego.

5.      Konsekwencje  wprowadzenia formy dokumentacji do kodeksu cywilnego.

IV.    Zmiany w postępowaniu mediacyjnym zmierzające do popularyzacji pozasądowych metod rozwiązywania sporu.

1.      Obowiązek wskazania w pozwie prób polubownego rozwiązania sporu.

2.      Ekonomiczne zachęty do prowadzenia mediacji

a.       koszty mediacji a koszty sądowe,

b.      zasady zwrotu opłaty sądowej, wpływ mediacji na ustalanie wysokości kosztów pełnomocnika i stron                          postępowania.

3.      Nowa pozycja mediatora.

4.      Wszczęcie mediacji a przedawnienie roszczeń.

5.      Różnice pomiędzy spotkaniem informacyjnym a posiedzeniem niejawnym w sprawie mediacji.

6.      Zmiany w postępowaniu ze skargi o udzielenie wyroku sadu polubownego.

7.      Zmiany w postępowaniu o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego.

 

OPIS SZKOLENIA

Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się ze zmianami w procedurze cywilnej zmierzającej do przyspieszenia postępowania sądowego. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje spotykane w praktyce orzeczniczej.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Tomasz Chojnacki –  sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Zmiany  do Rozporządzenia UE nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością  – nowe substancje i wymagania

Grudzień 21, 2017 6:19 pm Published by

 

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15) 

 

 1. Nowe przepisy wprowadzające zmiany do załączników rozporządzenia UE nr 10/2011
 2. Wymagania przepisów dotyczące składu wyrobów do kontaktu z żywnością
 3. Unijny wykaz substancji dozwolonych – zasady jego tworzenia, dodawanie nowych substancji
 4. Substancje nie ujęte w wykazie unijnym – ocena ryzyka dla zdrowia
 5. Nowe substancje dodane do unijnego wykazu zgodnie z rozporządzeniami: 1282/2012/UE, 1183/2012/UE, 202/2014/UE, 174/2015/UE, 1416/2016/UE, 752/2017/UE
 6. Nanocząsteczki w wykazie substancji dozwolonych do stosowania
 7. Zmiany dotyczące substancji dozwolonych – nowe limity migracji, specyfikacje i ograniczenia oraz ich znaczenie dla ochrony zdrowia konsumenta
 8. Zmiany dotyczące badania migracji z wyrobów z tworzyw sztucznych
 9. Wyroby jednorazowego i wielokrotnego użytku – sprawdzanie zgodności na podstawie badania migracji
 10. Wykorzystywanie współczynników korekcji w badaniach migracji do płynów modelowych w celu wykazania zgodności
 11. Badania migracji z zastosowaniem płynów modelowych i żywności – warunki badania i dobór odpowiednich płynów modelowych
 12. Badanie migracji z finalnych wyrobów do płynów modelowych w celu wykazania zgodności z dopuszczalnymi limitami

 

OPIS SZKOLENIA

 Szkolenie skierowane jest do producentów, importerów, dystrybutorów oraz użytkowników wyrobów i materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a także  do pracowników służb kontrolnych odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów  dotyczących materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz za prawidłowe ich stosowanie w codziennej praktyce, aby zapewnić, że wprowadzone do obrotu finalne wyroby będą bezpieczne dla konsumenta.

Celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzonych do rozporządzenia UE nr 10/2011 kolejnymi rozporządzeniami UE, które dodają nowe substancje do unijnego wykazu, wprowadzają nowe limity migracji dla zanieczyszczeń oraz określają ujednolicone w UE warunki badania migracji  do płynów modelowych i żywności. Wiedza z tego zakresu ma istotne znaczenie przy sprawdzaniu zgodności finalnych wyrobów z wymaganiami przepisów UE. Pozwala producentowi uniknąć wielu problemów i nieporozumień wynikających z nieznajomości wprowadzonych zmian w zakresie składu materiału, dopuszczalnych limitów migracji oraz zasad badania opakowań z zastosowaniem płynów modelowych i żywności w celu wykazania zgodności z przepisami.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie poprowadzone będzie przez dr inż. Kazimierę Ćwiek- Ludwicką z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Eksperta w zakresie regulacji prawnych dotyczących wyrobów do kontaktu z żywnością, oceny ich bezpieczeństwa zdrowotnego oraz badania migracji substancji szkodliwych w celu potwierdzenia zgodności. Posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wykładów. Autorka wielu  publikacji  dotyczących zagrożeń wynikających ze stosowania opakowań do żywności, ich oceny zdrowotnej oraz zasad badania.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Żywienie dzieci i młodzieży w żłobkach, przedszkolach, szkołach. Zasady zdrowego żywienia z uwzględnieniem nowych norm żywienia dla populacji Polski

Grudzień 21, 2017 6:10 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

 1. Obowiązujące przepisy prawne dotyczące żywienia zbiorowego w żłobkach, klubach malucha, przedszkolach i szkołach.
 2. Żywienie dzieci do 3 roku życia – zasady postępowania w żywieniu zbiorowym z uwzględnieniem nowych norm żywienia dla populacji Polski (2017 r.).
 3. Wymagania dotyczące produktów żywnościowych przeznaczonych do sprzedaży w szkołach zgodne z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
 4. Wymagania dotyczące żywienia zbiorowego w przedszkolach i szkołach wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia.
 5. Wartość odżywcza posiłków szkolnych i przedszkolnych – zalecenia.
 6. Najczęstsze błędy w żywieniu dzieci do 3 r.ż., przedszkolaków i uczniów – co warto dopracować by było lepiej.
 7. Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dla dzieci i młodzieży.
 8. Zasady racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży z uwzględnieniem regularności i składu posiłków, doboru produktów spożywczych, sposobu przyrządzania potraw.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie jest kierowane do: intendentów w żłobkach, placówkach przedszkolnych, szkolnych, pracowników firm cateringowych przygotowujących posiłki dla dzieci z wyżej wymienionych placówek.

W celu poprawy żywienia dzieci i młodzieży, a także ograniczenia spożycia żywności, do której dodawane są cukry i substancje słodzące, żywności o wysokiej zawartości tłuszczu, soli/sodu, we wrześniu 2016 r. wprowadzono w życie znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154). Celem nowelizacji było uproszczenie przepisów – niektóre zapisy poprzedniego rozporządzenia (z dn. 26 sierpnia 2015 r.) nie były do końca jasne, inne zbyt restrykcyjne, chociaż wprowadziły bardzo wiele korzystnych zmian.

Zmiany dotyczące m.in. kwestii żywienia wprowadzono również do ustawy z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Z początkiem 2018 r. żłobki i kluby dziecięce zostały zobowiązane do zapewnienia przebywającym w nich dzieciom

wyżywienia zgodnego z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia w 2017 r..

Jakie są zasady postępowania w żywieniu zbiorowym dzieci do lat 3 z uwzględnieniem nowych norm żywienia dla populacji Polski? Jak interpretować i realizować w praktyce zapisy obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia? Jak unikać najczęstszych błędów popełnianych w żywieniu dzieci do 3 r.ż., przedszkolaków i uczniów? Te i wiele innych zagadnień zostanie omówionych podczas szkolenia.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

mgr inż. Anna Taraszewska – realizator wykładów i warsztatów popularyzujących zasady prawidłowego żywienia wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców. Konsultant merytoryczny z zakresu żywienia programów edukacyjnych skierowanych do dzieci. Autor i współautor publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących dietoprofilaktyki i dietoterapii chorób niezakaźnych, prawidłowego żywienia i stanu odżywienia dzieci i młodzieży. Wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia, członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

dr  Katarzyna Wolnicka – lider i wykonawca projektów związanych z edukacją żywieniową dzieci i młodzieży, współautor rekomendacji z zakresu dietoprofilaktyki i dietoterapii oraz prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży, autor publikacji z zakresu sposobu żywienia i stanu odżywienia populacji dzieci i młodzieży, wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia obecnie jako Kierownik Pracowni Żywienia Dzieci i Młodzieży.

mgr inż. Joanna Jaczewska-Schuetz – współrealizator działań w projektach edukacyjnych związanych z edukacją żywieniową dzieci i młodzieży oraz rodziców. Konsultant merytoryczny z zakresu edukacji żywieniowej w szkołach i przedszkolach. Realizator warsztatów żywieniowych dla dzieci i rodziców. Wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Hipoteka umowna, księgi wieczyste i nieruchomości – wybrane zagadnienia

Grudzień 21, 2017 5:30 pm Published by

Szkolenie zrealizowane

Przejdź do listy aktualnych szkoleń

PROGRAM SZKOLENIA

/w godz. 10.00-15.15 (1-wszy dzień) i 9.00-14.15 (2-gi dzień)/

 

 1. Księgi wieczyste prowadzone w systemie teleinformatycznym
 2. Definicja hipoteki oraz jej cechy charakterystyczne
 3. Przedmiot hipoteki
 • Nieruchomość
 • pojęcie nieruchomości
 • pojęcie nieruchomości rolnej i możliwość obciążania jej hipoteką
 • nieruchomości będące współwłasnością łączną
 • nieruchomości kościelne
 • nabycie własności nieruchomości – forma umowy oraz wpis do księgi wieczystej
 • Ułamkowa część nieruchomości
 • Użytkowanie wieczyste
 • Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu
 • Problem garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych
 • Obciążenie hipoteką kilku nieruchomości – hipoteka łączna oraz repartycja hipoteki
 • Podział nieruchomości a hipoteka
 1. Zakres obciążenia nieruchomości
 • Części składowe
 • Przynależności
 • Wpływ hipoteki na skuteczność umowy zastawu, przewłaszczenia i cesji
 • Wzajemne relacje pomiędzy hipoteką a zastawem i przewłaszczeniem oraz cesją wierzytelności
 1. Inne niż hipoteka obciążenia nieruchomości
  • Dożywocie
  • Służebności osobiste, w tym służebność mieszkania
  • Służebności gruntowe, w tym służebność przejazdu oraz służebność drogi koniecznej
  • Użytkowanie, najem, dzierżawa
  • Forma ustanowienia praw wymienionych w pkt. 1 – 4
  • Wpływ obciążeń nieruchomości na możliwość i celowość obciążenia nieruchomości hipoteką, z uwzględnieniem art. 88 ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz art. 1000 – 1002 oraz 1025 kodeksu postępowania cywilnego
 2. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i wyjątki od tej zasady oraz jej skutki dla hipoteki i innych obciążeń nieruchomości
 3. Wierzytelność hipoteczna
  • Pojęcie wierzytelności hipotecznej
  • Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności tego samego wierzyciela
  • Zabezpieczenie jednej wierzytelności kilkoma hipotekami
 4. Ustanowienie hipoteki
  • Forma ustanowienia hipoteki;
  • Kwota i waluta hipoteki oraz problematyka nadzabezpieczenia
  • Kwota hipoteki w przypadku nieruchomości rolnej
  • Niedozwolone klauzule umowne i skutki ich umieszczenia
   • określenie innego niż postępowanie egzekucyjne sposobu zaspokojenie roszczeń z nieruchomości
   • zakaz obciążania lub zbywania nieruchomości
   • zakaz rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.
  • Dozwolone klauzule umowne
 5. Powstanie hipoteki
  • Ustanowienie a powstanie hipoteki
  • Wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej
  • charakter postępowania wieczystoksięgowego
  • uczestnicy postępowania
  • forma wniosku o wpis hipoteki
  • forma wniosku o wpis hipoteki notarialnej
  • treść wniosku o wpis hipoteki
  • oświadczenie wierzyciela o poparciu wniosku
  • Postępowanie przed sądem wieczystoksięgowym
   • w przypadku składania wniosku bezpośrednio przez właściciela nieruchomości
   • w przypadku składania wniosku przez notariusza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
  • Zasada związania sądu treścią wniosku oraz kolejnością jego wpływu
  • Środki odwoławcze od orzeczeń sądu wieczystoksięgowego
 6. Pierwszeństwo hipotek i innych praw ujawnionych w księdze wieczystej
  • Pojęcie pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych
  • Stałe pierwszeństwo hipotek
  • Pierwszeństwo hipoteki a pierwszeństwo praw wpisanych w Dziale III kw
  • Zmiana pierwszeństwa
  • Podstawienie wierzytelności
 7. Zmiana treści wierzytelności hipotecznej i hipoteki
 • Zmiana waluty
 • Zmiana kwoty
 • Zmiana terminu zapłaty
 • Zmiana oprocentowania
 • Zmiana wierzyciela hipotecznego (przelew wierzytelności hipotecznej)
 • Zamiana wierzytelności hipotecznej
 • Dodanie kolejnej wierzytelności hipotecznej
 1. Zmiana treści hipoteki – zmiana kwoty i waluty hipoteki
 2. Wygaśnięcie hipoteki
 3. Opróżnione miejsce hipoteczne
 • Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego oraz wtórnie opróżnionego miejsca hipotecznego
 • Powstanie opróżnionego miejsca hipotecznego
 • Uprawnienie właściciela nieruchomości do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
 • Roszczenie o przeniesienie albo wpisanie hipoteki na miejsce opróżnione przez inną hipotekę
 • Dopuszczalność przeniesienia lub wpisania hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne, w wypadku ustanowienia hipoteki w kwocie wyższej lub w innej walucie niż kwota lub waluta opróżnionego miejsca hipotecznego
 • Wygaśnięcie opróżnionego miejsca hipotecznego

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się w swojej działalności problemami zabezpieczania wierzytelności, w szczególności zabezpieczeniami hipotecznymi. Szkoleniem szczególnie mogą być zainteresowani pracownicy działów kredytowych i prawnych oraz działów finansowych i operacyjnych banków komercyjnych, spółdzielczych, SKOK-ów i innych firm przyjmujących jako zabezpieczenia swoich wierzytelności hipoteki.

Program szkolenia obejmuje najważniejsze zagadnienia dot. hipoteki, ksiąg wieczystych oraz nieruchomości. W szczególności uwzględnia aktualne orzecznictwo sądowe dot. tych zagadnień oraz praktykę.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez Izabelę Heropolitańską uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, członka zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego; arbitra Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich; rzeczoznawcy i konsultanta z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Jest autorką i współautorką ponad dwudziestu wielokrotnie wznawianych książek z dziedziny bankowości, a także analiz prawnych ukazujących się w Profesjonalnym Serwisie Bankowym

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Statystyka w MS Excel

Grudzień 21, 2017 5:29 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(w godz.: 1-wszy dzień 10.00-15.15, 2-gi dzień 9.00-14.15)

Dzień 1. 

1. Statystyka w badaniach empirycznych – jak właściwie zaplanować badanie? [ 1 godz. ]

 • czemu służą badania statystyczne?
 • różnice pomiędzy badaniami ilościowymi i jakościowymi,
 • cel badania,
 • podmiot badania,
 • przedmiot badania,
 • skale pomiarowe,
 • zakres badania,
 • źródła danych,
 • czas trwania badania,
 • rodzaje cech statystycznych.

2. Statystyczna analiza danych w MS Excel [ 1.5 godz. ]

 • średnia arytmetyczna i błąd oszacowania z próby,
 • miary zróżnicowania,
 • dominanta,
 • mediana,
 • miary asymetrii,
 • miary koncentracji.

3. Prezentacja danych empirycznych w praktyce  [ 1.5 godz. ]

 • tabele krzyżowe,
 • tabele przestawne,
 • histogram,
 • kwartyle oraz „box & whisker plot”.

 4. Analiza wariancji ANOVA w programie MS Excel  [ 1 godz. ]

 • analiza wariancji jednoczynnikowa,
 • analiza wariancji dwuczynnikowa bez powtórzeń,
 • analiza wariancji dwuczynnikowa z powtórzeniami.

5. Analiza korelacji  [ 1 godz. ]

 • związek przyczynowo-skutkowy i zależność pozorna,
 • współczynnik korelacji liniowej Pearsona,
 • prezentacja graficzna zmiennych skorelowanych,
 • macierz korelacji,

Dzień 2.

6.  Analiza korelacji – ciąg dalszy [ 0.5 godz. ]

 • testowanie istotności statystycznej współczynnika korelacji z próby,
 • interpretacja ekonomiczna związków korelacyjnych,
 • korelacja rang (Spearman’a).

 7. Analiza regresji z wykorzystaniem dodatku „Analiza danych”   [ 4 godz. ]

 • liniowy model regresji z jedną zmienną objaśniającą,
 • liniowy model regresji z wieloma zmiennymi objaśniającymi,
 • ocena dobroci dopasowania modelu do danych empirycznych,
 • interpretacja ekonomiczna parametrów modelu,
 • własności składnika resztowego i założenia metody MNK,
 • standaryzacja zmiennych i tworzenie rankingu zmiennych niezależnych.

8. Wspomaganie problemów decyzyjnych z wykorzystaniem dodatku „Solver” [ 1.5 godz. ]

 • optymalizacja zależności liniowych,
 • optymalizacja całkowitoliczbowa,
 • optymalizacja dla zmiennych zero-jedynkowych,
 • przykłady wspomagania podejmowania decyzji.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla:
– analityków danych,
– menedżerów pracujących z danymi ilościowymi,
– osób planujących prowadzenie badań statystycznych (np. rynku)
– osób zainteresowanych tematyką analizy danych.

Celem szkolenia jest:
1. Poznanie podstaw statystyki w zastosowaniach praktycznych.
2. Opanowanie wybranych metod analizy statystycznej w programie MS Excel. Zajęcia mają charakter warsztatowy z wykorzystaniem popularnych dodatków programu MS Excel (m.in. analiza danych, solver itd.).
3. Nabycie umiejętności poprawnego doboru metody analizy do typu problemu badawczego oraz interpretacji uzyskanych wyników.

Uwaga: wymagany własny laptop lub dopłata do ceny szkolenia 100 zł.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

dr Rafał Zbyrowski adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w badaniach ilościowych rynku i prognozowaniu sprzedaży z wykorzystaniem pakietów STATA, EViews, SPSS, Statistica, Gretl, MS Excel, AMOS. Trener Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) w ramach doradztwa finansowego EFPA oraz Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME). Twórca i realizator wielu kursów szkoleniowych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych związanych z budową i praktycznym wykorzystaniem narządzi ilościowych w biznesie. Analityk posiadający w swym dorobku wiele projektów badawczych z zakresu zarządzania, planowania sprzedaży i analizy rynku nieruchomości.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Windykacja należności w praktyce – procedury, zasady, efektywność

Grudzień 21, 2017 4:57 pm Published by

 

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-16.15)

 1. DEBT COLLECTIONS IMPLEMENTS – koło efektywnej windykacji
 • Priorytety płatności dłużników
 • Kiedy klient staje się nierzetelny, czyli strategie dłużników
 • Zasady postępowania z dłużnikami
 1. Proces windykacji polubownej i jego etapy
 • Narzędzia windykacji na etapie polubownym
 • Sankcje w windykacji a skuteczność podejmowanych działań
 • Monity – skuteczne narzędzie w rękach windykatora
 1. Regulamin i procedura windykacji – jak ją opracować?
 • Elementy procedury windykacji
 • Cel, przedmiot i wyznaczanie ścieżek w procedurze windykacyjnej
 • Na co zwrócić uwagę opracowując zasady postępowania z dłużnikami?
 1. Casy study: przykłady procedur windykacji dla branży handlowej, usługowej i produkcyjnej.

 

OPIS SZKOLENIA

W dzisiejszym świecie – pełnym zagrożeń i ostrej konkurencji –proces zarządzania wierzytelnościami zaczyna się już w chwili pozyskania nowego kontrahenta – od sprawdzenia jego wiarygodności i wypłacalności. Dobrze przygotowane procedury uchronią przedsiębiorstwo przed powstaniem zatorów płatniczych, a w rezultacie nawet przed utratą płynności finansowej.

Szkolenie skierowane jest do działów księgowości, windykacji, przedstawicieli handlowych, którzy są odpowiedzialni za spływ należności, ale również do osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności negocjacyjne.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Monika Bekas – autorka licznych artykułów i prac naukowych z zakresu zarządzania należnościami, windykacji czy psychologii dłużnika. W 2013 roku ukazała się jej książka pt. Windykacja należności w praktyce. Wykłada windykację na studiach podyplomowych SGH w Warszawie. W ostatnich latach przeszkoliła ponad 3000 przedsiębiorstw. Pracowała w Krajowym Rejestrze Długów, zarządzała Kancelarią Prawną, a obecnie wspiera i pomaga wielu firmom rozwiązywać problemy z dłużnikami poprzez szkolenia, consulting, coaching i mentoring.

 

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Taktyka profesjonalnego pełnomocnika ( metodyka pracy pełnomocnika)

Grudzień 21, 2017 4:56 pm Published by

 

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.00)

 

I . Wstęp

Profesjonalny pełnomocnik to pełnomocnik skuteczny ale także przewidujący i nieufny.

II. Pełnomocnictwo

 1. Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania treści pełnomocnictwa.
 • Wpływ rodzaju pełnomocnictwa na wynagrodzenie pełnomocnika.
 • Zakres pełnomocnictwa w kontekście możliwości zaskarżenia orzeczeń sądu oraz obowiązek kontroli jego treści przez przeciwnika procesowego.

 ….2. Treść pełnomocnictwa, a kwestie związane z zarzutem potrącenia.

 • Posługiwanie się pełnomocnictwem przez pełnomocnika (dołączenie pełnomocnictwa i jego odpisu).
 • Weryfikacja odpisu pełnomocnictwa.
 • Brak należytego umocowania, a zarzut nieważności postępowania.
 • Prawidłowe uwierzytelnienie pełnomocnictwa.
 • Ograniczenie zakresu pełnomocnictwa.
 • Tymczasowe dopuszczenie pełnomocnika do udziału w spawie.
 • Wypowiedzenie pełnomocnictwa, a działanie za stronę.

III. Postępowanie pełnomocnika przed złożeniem pozwu.

 1. Argumenty przemawiające za skorzystaniem przez pełnomocnika z mediacji.
 2. Wynagrodzenie pełnomocnika, a mediacja.
 3. Tajemnica mediacji.

IV. Rozróżnienie sprawy cywilnej od sprawy gospodarczej i jej znaczenie z punktu widzenia pracy pełnomocnika.

 1. Wpływ właściwości funkcjonalnej na właściwość miejscową, a spór kompetencyjny. Prawidłowa rola pełnomocnika.
 2. Konstytutywne elementy sprawy gospodarczej.
 • Definicja przedsiębiorcy.
 • Działalność gospodarcza a zawodowa.
 • Kiedy spór pozostaje w związku z prowadzona działalnością gospodarczą.

V. Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania pozwu przez pełnomocnika.

 1. Wskazanie podstawy prawnej dochodzonych roszczeń.
 2. Możliwość wskazania kilku ewentualnych podstaw prawnych wraz z uzasadnieniem faktycznym podstawy żądania.
 3. Przytoczenie okoliczności uzasadniających właściwość sądu.

VI. Twierdzenia jakie powinny być składane przez pełnomocników na różnych etapach postępowania w świetle obowiązującego systemu koncentracja materiału dowodowego.

 1. Pozew, a system koncentracji materiału dowodowego.
 2. Ocena pracy pełnomocnika przez pryzmat dobrych obyczajów ( art. 3 kpc). Zakres nadużywania praw procesowych i konsekwencje jego złamania.
 3. Relacja art. 207 § 5 kpc do obowiązków pełnomocnika wynikających z treści art. 132 kpc.
 4. Prawo strony wynikające z treści art. 217 § 1 kpc, a obowiązek sądu pominięcia spóźnionych przytoczeń ( art. 207 § 6 kpc).
 5. Składanie przez pełnomocnika pism procesowych w toku postepowania.
 6. Problematyka zarzutów w postepowaniu cywilnym.
 7. Rola pełnomocnika w przypadku realizowania przez sad obowiązków wynikających z treści art. 210 § 21 kpc oraz art. 212 kpc.
 8. Problematyka późniejszego zgłoszenia twierdzeń i wniosków dowodowych.
 9. Nowe przesłanki umożliwiające uwzględnienie spóźnionych twierdzeń
  i wniosków dowodowych i prawidłowe działanie pełnomocnika w tym zakresie ( art. 162 kpc).

VII Ocena profesjonalizmu pełnomocnika przez pryzmat  prawidłowego formułowania wniosków dowodowych.

 1. Przesłanki decyzji sądu w zakresie dopuszczenia lub oddalenia wniosku dowodowego jakie powinien znać pełnomocnik.
 2. Prawidłowa reakcja pełnomocnika na dopuszczenie przez sąd dowodu
  z urzędu.

VIII. Prawidłowy sposób formułowania przez pełnomocnika zarzutów i wniosków
w środkach odwoławczych i środkach zaskarżenia .

 1. Konieczność zaskarżenia postanowień Sądu I instancji zawartych
  w wyrokach (zwłaszcza dotyczących kosztów zastępstwa procesowego)
 2. Granice rozpoznania apelacji, a konieczność podniesienia przez pełnomocnika zarzutu dotyczącego uchybienia przez sąd przepisom procesowym w oparciu o treść art. 162 kpc.
 3. Prawidłowe działanie pełnomocnika w celu kontroli niezaskarżonych orzeczeń Sądu I instancji w ramach art. 380 kpc.
 4. Prawidłowe formułowanie przez pełnomocnika zarzutów naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego.

 

OPIS SZKOLENIA

Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się z kryteriami jakie sądy powszechne biorą pod uwagę przy ocenie skuteczności i profesjonalizmu działań pełnomocników. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje spotykane w praktyce orzeczniczej. Szkolenie to pozwoli słuchaczom na doskonalenie swoich działań w ceku realizacji najlepiej pojętego interesu swoich klientów.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie poprowadzi: Tomasz Chojnacki –  sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds. gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Gwarancje bankowe

Grudzień 21, 2017 3:57 pm Published by

 

PROGRAM SZKOLENIA 

(1-szy dzień w godz. 10.00-15.35, 2-gi dzień w  godz. 9.00-15.05)

 

 1. Przepisy dotyczące gwarancji bankowych
 2. Ogólna charakterystyka gwarancji bankowej
 • Definicja gwarancji bankowej
 • Charakter prawny gwarancji bankowej
 • Przedmiot gwarancji
 • Gwarancja bankowa jako czynność bankowa
 • Rodzaje gwarancji bankowych
 1. Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej
 1)  Podstawa udzielenia gwarancji bankowej
 2)  Definicja i forma zlecenia udzielenia gwarancji
 3)  Związanie banku treścią umowy zlecenia udzielenia gwarancji
 1. Umowa gwarancji
 • Tryb zawarcia umowy gwarancji
 • Strony i uczestnicy stosunku gwarancyjnego
 • Treść gwarancji bankowej
 • Elementy gwarancji
 • Poddanie gwarancji Jednolitym Regułom
 • Prawo, jakiemu podlega gwarancja
 • Zmiany w treści gwarancji
 1. Roszczenia z gwarancji
 1) Charakter prawny odpowiedzialności  banku-gwaranta
 2) Zgłoszenie żądania zapłaty przez beneficjenta gwarancji
 3) Żądanie płać lub przedłuż gwarancję
 4) Zapłata sumy gwarancyjnej
 5) Zarzuty gwaranta przeciwko żądaniu beneficjenta
 6) Uprawnienia regresowe banku wynikające z udzielenia gwarancji
 1. Wygaśnięcie gwarancji
 2. Przedawnienie roszczeń z gwarancji
 3. Przeniesienie wierzytelności z gwarancji
 4. Potwierdzenie gwarancji, regwarancja i promesa
 5. Roszczenie beneficjenta gwarancji
 6. Rodzaje typowych gwarancji bankowych
1) Gwarancje dobrego wykonania umowy
2) Gwarancje zapłaty
3) Gwarancja zwrotu zaliczki
4) Gwarancja wypłaty zaliczki
5) Gwarancje przetargowe
6) Gwarancja spłaty kredytu
 1. Omówienie przykładowej treści poszczególnych gwarancji

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla:  osób zlecających bankowi wystawianie gwarancji na zabezpieczenia swoich zobowiązań, osób przyjmujących jako zabezpieczenie swoich wierzytelności gwarancje bankowe, pracowników banków, którzy zajmują się przyjmowaniem od klientów zleceń udzielenia gwarancji bankowej, wystawiają te gwarancje oraz przyjmują żądania zapłaty sumy przez bank gwarantowanej
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami konstruowania zleceń udzielania gwarancji, konstruowania treści i właściwego ich czytania oraz interpretacji przez beneficjentów.
W programie szkolenia położono duży nacisk na stronę praktyczną stosowania gwarancji bankowych i przewidziano ćwiczenia w zakresie poprawności ich konstruowania i właściwej interpretacji.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez Izabelę Heropolitańską – uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, arbitra Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich; rzeczoznawcę i konsultanta z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Jest autorką i współautorką ponad dwudziestu wielokrotnie wznawianych książek z dziedziny bankowości, a także analiz prawnych ukazujących się w Profesjonalnym Serwisie Bankowym

 

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Prawne zabezpieczenia wierzytelności

Grudzień 20, 2017 10:05 pm Published by

 

PROGRAM SZKOLENIA 

(w godz.: 1-szy dzień 10.00-15.35, 2-gi dzień 9.00-15.05, 3-ci dzień 9.00-14.00)

 

I. Dzień

1. Prawne zabezpieczenia ogólnie
2. Problematyka nadzabezpieczenia
3. Zabezpieczenia wekslowe
1) Pojęcie weksla in blanco
– minimalne i maksymalne elementy, jakie powinien mieć weksel in blanco- elementy ustawowe oraz wybrane klauzule wekslowe – przykłady
– weksel in blanco zabezpieczający jedną wierzytelność, kilka wierzytelności oraz część wierzytelności
2) Poręczenie wekslowe (awal) – Przykłady
a) definicja poręczenia
b) miejsce poręczenia
c) forma poręczenia
3) Konstrukcja i treść deklaracji do weksla in blanco nieporęcznego i poręczonego – przykłady
4) Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na przyjęty wcześniej weksel in blanco; zmiana treści deklaracji do weksla in blanco oraz przyjęcie dodatkowych weksli
5) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy wystawianiu i poręczaniu weksla in blanco – przykłady, orzecznictwo
4. Poręczenie
1) Definicja poręczenia
2) Forma poręczenia
3) Rodzaje poręczenia
– poręczenie za dług istniejący
– poręczenie za dług przyszły
– poręczenie za całość długu
– poręczenie za część długu
4) Teść poręczenia
5) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy poręczaniu – przykłady, orzecznictwo
6) Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na udzielone wcześniej poręczenie

II. Dzień

5. Przelew wierzytelności (cesja)
1) Definicja
2) Zawarcie, forma i treść umowy przelewu – przykłady
3) Przelew na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz zawieszającym – przykłady umów przelewu
4) Co wierzyciel nabywa zawierając umowę przelewu wierzytelności na zabezpieczenie
5) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy cesji – przykłady, orzecznictwo
6) Rodzaje przelewu na zabezpieczenie
– Przelew wierzytelności istniejącej oraz wierzytelności przyszłej
– Przelew całości oraz części wierzytelności
– Przelew jednej lub kilku wierzytelności indywidualnie oznaczonych oraz przelew globalny
– Przelew wierzytelności należącej do kilku wierzycieli oraz przelew wierzytelności w stosunku do kilku dłużników
7) Przelew wierzytelności z rachunku bankowego – przykład umowy
8) Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia – przykład umowy
9) Dopuszczalność zmiany treści umowy, z której wynika przelana wierzytelność
6. Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych
1) Definicja zastawu i zastawu rejestrowego
2) Przedmiot zastawu rejestrowego
– rzeczy mogące być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
– rzeczy, które nie mogą być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
– rzeczy indywidualnie oznaczone, rzeczy oznaczone co do gatunku oraz zbiór rzeczy
3) Zastaw na zabezpieczenie kilku wierzytelności
4) Najczęściej popełniane błędy przy ustalaniu przedmiotu zastawu
5) Zawarcie i treść umowy zastawu – przykłady
6) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy zastawu – przykłady
7) Powstanie zastawu
8) Zmiana treści umowy zastawu ze szczególnym uwzględnieniem zmiany przedmiotu zastawu
7. Zastaw na prawach
1) Prawa mogące być przedmiotem zastawu
2) Forma i treść umowy zastawu
3) Rodzaje zastawów na prawach ze szczególnym uwzględnieniem zastawu na wierzytelności z rachunku bankowego
8. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
1) Definicja
2) Przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie
– rzeczy mogące być przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie
przykłady, orzecznictwo
– rzeczy, które nie mogą być przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady, orzecznictwo
– rzeczy indywidualnie oznaczone, rzeczy oznaczone co do gatunku oraz zbiór rzeczy
3) Przewłaszczenie na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz zawieszającym – przykłady umów
4) Najczęściej popełniane błędy przy ustalaniu przedmiotu przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady, orzecznictwo
5) Zawarcie i treść umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady
6) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady
7) Zmiana treści umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie

III. Dzień

9. Hipoteka
1) Definicja hipoteki
2) Przedmiot hipoteki
3) Zakres obciążenia nieruchomości
– Części składowe
– Przynależności
– Wpływ hipoteki na skuteczność umowy zastawu, przewłaszczenia i cesji
4) Wierzytelność hipoteczna
– Zabezpieczenie hipoteką jednej wierzytelności
– Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności
5) Ustanowienie hipoteki umownej – Forma i treść umowy o ustanowienie hipoteki
6) Powstanie hipoteki
– Ustanowienie a powstanie hipoteki
– Wpis hipoteki do księgi wieczystej
– Uprawomocnienie się wpisu hipoteki do księgi wieczystej
7) Pierwszeństwo hipoteki
– Pojęcie
– Pierwszeństwo hipoteki a pierwszeństwo praw wpisanych w Dziale III kw
8) Zmiana treści hipoteki
– Forma zmiany treści hipoteki
– Zmiana przedmiotu hipoteki
– Zmiana wierzytelności hipotecznej
– Zamiana wierzytelności hipotecznej
9) Wygaśnięcie hipoteki
10) Opróżnione miejsce hipoteczne
– Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego
– Chwila powstania opróżnionego miejsca hipotecznego
– Uprawnienia właściciela nieruchomości w razie wygaśnięcia hipoteki
– Uprawnienie do rozporządzenia przez właściciela nieruchomości opróżnionym miejscem hipotecznym
– Roszczenie wierzyciela hipotecznego o przeniesienie jego hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie (3 dni) przeznaczone jest dla pracowników banków, towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów zajmujących się zawodowo udzielaniem pożyczek, kredytów, poręczeń, gwarancji i zawieraniem umów leasingu oraz pracowników innych przedsiębiorstw, które zawierają umowy wymagające prawnego zabezpieczenia ich wykonania.

Korzyści udziału w szkoleniu: z udzielaniem kredytów, pożyczek, gwarancji czy zawieraniem umów leasingu potencjalnie wiąże się ryzyko, które powoduje konieczność zabezpieczania się przed skutkami ewentualnego niespłacenia długu. Szkolenie nt. prawnych zabezpieczeń wierzytelności będzie pomocą w wyborze jak najlepszego prawnego zabezpieczenia poprzez wskazanie zalet i wad poszczególnych form zabezpieczenia. Szkolenie obejmuje wszystkie najważniejsze prawne zabezpieczenia zarówno osobiste, jak i rzeczowe.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez Izabelę Heropolitańską – uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, arbitra Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich; rzeczoznawcę i konsultanta z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Jest autorką i współautorką ponad dwudziestu wielokrotnie wznawianych książek z dziedziny bankowości, a także analiz prawnych ukazujących się w Profesjonalnym Serwisie Bankowym.

 

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Substancje dodatkowe, aromaty i enzymy

Grudzień 20, 2017 7:31 pm Published by

 

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

I. Unijne wykazy substancji dodatkowych – załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych:

 • substancja dodatkowa a substancja pomocnicza w przetwórstwie – zasady kwalifikacji, znakowanie w wykazie składników produktu
 • kategoryzacja produktów spożywczych pod kątem możliwości dodawania substancji dodatkowych, przewodnik Komisji Europejskiej po kategoriach i podkategoriach środków spożywczych, przyporządkowanie produktu do odpowiedniej kategorii – studium przypadku ze szczególnym uwzględnieniem produktów złożonych (wieloskładnikowych)
 • zasada przenoszenia w praktyce –  substancje dodatkowe obecne w półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków spożywczych; substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników- przykłady
 • zasady stosowania barwników w formie laków glinowych
 • obliczanie ilości dodanych związków fosforu, przeliczanie zawartości innych substancji dodatkowych, wyjątki i ograniczenia w stosowaniu substancji dodatkowych do poszczególnych produktów
 • limity dodatków w substancji dodatkowych, w aromatach, enzymach oraz w substancjach odżywczych, zasada przenoszenia tych dodatków do środków spożywczych

II. Inne prace Unii Europejskiej w zakresie substancji dodatkowych:

 • przewodnik dotyczący rozróżniania składników żywności o właściwościach barwiących (np. ekstrakty z roślin) a barwnikami – problemy interpretacyjne i konsekwencje dla producentów żywności
 • projekt przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie zasady przenoszenia
  (ang. carry-over)
 • plan prac Komisji Europejskiej na kolejne lata – jakich zmian w zakresie substancji dodatkowych można się spodziewać w najbliższym czasie (np. zmiany dotyczące suplementów diety oraz stosowania azotanów i azotynów w produktach mięsnych).

III.Unijny wykaz substancji aromatycznych oraz rozporządzenie Komisji w sprawie aromatów dymu wędzarniczego

 • zapisy rozporządzenia Komisji nr 872/2012 w sprawie wykazu substancji aromatycznych i ich praktyczne znaczenie dla producentów żywności
 • problemy wynikające z uregulowania aromatów dymu wędzarniczego –rozporządzenie Komisji Nr 1321/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r.
 • nowe wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie znakowania środków spożywczych zawierających aromaty, w tym aromaty naturalne oraz aromaty dymu wędzarniczego

IV. Prace Komisji w zakresie unijnego wykazu enzymów oraz znakowanie środków
spożywczych zawierających enzymy.

 • aspekty prawne stosowania enzymów w produkcji żywności, w tym znakowanie żywności zawierającej enzymy
 • przewodnik Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów (składnik produktu czy substancja pomocnicza w przetwórstwie)
 • stan prac nad wspólnotową listą enzymów

V. Interpretacja obowiązujących przepisów 

 • deklarowanie nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktu – przykłady
 • interpretacje w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, dotyczące umieszczania rysunków owoców/warzyw na opakowaniach produktów zawierających w składzie aromaty
 • przykłady interpretacji przepisów w zakresie substancji dodatkowych w przypadkach niejednoznacznego sformułowania w akcie prawnym.

VI. Dyskusja

Rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i dystrybutorów żywności oraz dla pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością stosowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów.
Na szkoleniu zostaną przedstawione aktualne przepisy Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych do żywności, aromatów i enzymów oraz aktualne prace Komisji Europejskiej w tym zakresie  (zmiany przewidywane w najbliższym czasie). Szczegółowo zostaną omówione różne aspekty wykorzystania tych przepisów w praktyce, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów. Poszczególne zapisy będą omówione na przykładach konkretnych produktów.
Zostaną również omówione obowiązujące interpretacje niektórych zapisów – m.in. dotyczy to rozróżnienia pomiędzy substancją dodatkową a substancją pomocniczą w przetwórstwie, przyporządkowania produktów do odpowiedniej kategorii w rozporządzeniu 1129/2011, klasyfikacji ekstraktów o właściwościach barwiących (składnik żywności czy barwnik), podawania  nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktów.
Przedstawione zostaną aktualne przepisy w zakresie aromatów wraz z oceną ich skutków dla producentów żywności; w tym przepisy dotyczące znakowania środków spożywczych zwierających aromaty naturalne oraz przepisy dotyczące aromatów dymu wędzarniczego.
Zostaną przedstawione przewodniki Komisji Europejskiej: przewodnik dotyczący zasady przenoszenia (projekt) oraz przewodnik w zakresie klasyfikacji enzymów.
W ramach szkolenia przewidziano dyskusję, podczas której  możliwe jest rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Joannę Gajdę-Wyrębek, kierownika Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Jakość żywności mrożonej

Grudzień 20, 2017 7:30 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

 1. Przemiany chemiczne, fizyczne i biochemiczne  w żywności mrożonej
 2. Wpływ wahań temperatury na zmiany jakościowe produktów mrożonych
 3. Przeciwutleniacze , synergenty,  krioprotektanty, enzymy
 4. Wspomagające czynniki technologiczne
 5. Funkcja ochronna opakowań
 6. Dyskusja

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów  i dystrybutorów żywności mrożonej i chłodzonej, dla pracowników chłodni przechowalniczych oraz technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za jakość i bezpieczeństwo żywności.

Celem szkolenia jest zapoznanie z  zagadnieniami związanymi z czynnikami wpływającymi na jakość mrożonej żywności. Przedstawione zostaną zagadnienia związane z czynnikami kształtującymi strukturę produktów oraz charakter zachodzących zmian w żywności mrożonej. Tematyka szkolenia pozwoli na rozszerzenie i weryfikację posiadanej wiedzy w tym zakresie.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Dr inż. Joanna Markowska, pracownik Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, pracownik naukowy, ekspert w  zakresie dot. chłodnictwa i zamrażalnictwa, technologii przetwarzania i utrwalania żywności, posiada doświadczenie w badaniach analitycznych, sensorycznych, prowadzeniu szkoleń, autora  wielu opinii i ekspertyz, zgłoszeń patentowych oraz publikacji naukowych i popularno naukowych.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Pestycydy w systemie bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej i Polsce

Grudzień 20, 2017 7:28 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

Cz. 1.

 1. Co to są pestycydy, ich klasyfikacja i zastosowanie,
 2. Uregulowania prawne dotyczące rejestracji i dopuszczenia do stosowania poszczególnych pestycydów,
 3. Uregulowania prawne dotyczące ochrony zdrowia i życia konsumentów,
 4. Definicje związane z pozostałościami pestycydów w żywności i ich interpretacja,
 5. Kryteria doboru metod analitycznych stosowanych do oznaczania pozostałości pestycydów w żywności,
 6. Wytyczne do pobierania próbek dla potrzeb badań kontrolnych,
 7. Kontrola żywności na obecność pozostałości pestycydów.

Cz. 2.

 1. Pestycydy a system bezpieczeństwa żywności,
 2. Analiza ryzyka dla konsumenta: charakterystyka zagrożenia, ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem,
 3. System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF ang. Rapid Alert System for Food and Feed),
 4. Rola Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA, ang. European Food Safety Agency).

Cz. 3.

 1. Pestycydy w wodzie. Woda do picia to też żywność.
 2. Inne zastosowanie pestycydów np., jako leki weterynaryjne czy w higienie sanitarnej (biocydy),
 3. Prawodawstwo w Polsce, Unii Europejskiej i w krajach trzecich.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i importerów środków spożywczych, jak i organów urzędowej kontroli żywności oraz innych laboratoriów.

Na szkoleniu zostaną podane informacje o gospodarce pestycydami w Polsce i Unii Europejskiej w kontekście systemu bezpieczeństwa żywności. Omawiane zagadnienia będą podzielone na kilka tematycznych części i będą zawierały informacje na temat wymaganych badań i sposobu ich oceny niezbędnych do wydania zezwolenia na ich stosowanie oraz obrót.
Głównym tematem omawianym podczas zajęć będzie zanieczyszczenie żywności pozostałościami pestycydów a bezpieczeństwo konsumenta. Omówione zostaną akty prawne regulujące to zagadnienie, a także praktyczne rozwiązania, czyli badania kontrolne pozostałości pestycydów w różnych środkach spożywczych, ich zasady i organizacja, kryteria doboru metod analitycznych wykorzystywanych w tych badaniach oraz sposoby interpretacji uzyskiwanych wyników wraz z implikacjami wynikającymi dla producentów żywności i konsumentów w przypadkach przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) pestycydów.  Zostaną omówione również zagadnienia związane ze stosowaniem pestycydów nie tylko w ochronie upraw, ale i jakie to ma przełożenie na pozostałości pestycydów w żywności znajdującej się w obrocie.

PROWADZENIE SZKOLENIA

dr hab. Katarzyna Góralczyk – długoletni pracownik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Specjalista od badania chemicznych zanieczyszczeń żywności ze szczególnym uwzględnieniem pozostałości pestycydów.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Odpowiedzialność korporacyjna i odszkodowawcza członków zarządu spółek kapitałowych oraz sankcja zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Praktyczne uwagi w zakresie postępowania sądowego

Grudzień 20, 2017 7:10 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA 

(godz. 10.00-15.00)

1. Charakter odpowiedzialności członka zarządu spółki kapitałowej
a. odpowiedzialność dyscyplinarna ( korporacyjna )
b. zawieszenie w pełnieniu funkcji członka zarządu oraz kwestie związane z delegowaniem osoby do pełnienia funkcji członka zarządu
c. odpowiedzialność cywilnoprawna ( odszkodowawcza )

2. Odpowiedzialność członka zarządu przy tworzeniu spółki oraz podwyższaniu kapitału zakładowego

3. Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu przewidziana w przepisach kodeksu spółek handlowych
a. wobec wierzycieli spółki z tytułu naruszenia obowiązków ustawowych
(art.291 k.s.h. i art.479 k.s.h.)
b. wobec spółki oraz osób trzecich (art. 292 k.s.h., art. 480 do 484 k.s.h.)

4. Odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania
a. przesłanki podmiotowe i przedmiotowe odpowiedzialności
b. przesłanki egzoneracyjne wyłączające odpowiedzialność członka zarządu
c. kadencja a mandat członka zarządu w kontekście jego odpowiedzialności
d. pojęcie bezskutecznej egzekucji

Geneza instytucji zakazu prowadzenia działalności gospodarczej jako sankcji dla reprezentantów spółek kapitałowych
5. Krąg podmiotów wobec których zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może być orzeczony

6. Podstawy orzeczenia zakazu – przesłanki pozytywne i negatywne

7. Postępowanie w przedmiocie orzeczenia zakazu

8. Zagadnienia związane z wpisem orzeczenia o zakazie do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest głównie do osób zarządzających w spółkach prawa handlowego i uczestniczących w obrocie gospodarczym a także do reprezentantów i pełnomocników wskazanych podmiotów.

Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej odpowiedzialności osób reprezentujących spółki kapitałowe uczestniczące w obrocie gospodarczym. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się z kryteriami jakie sądy powszechne biorą pod uwagę przy ocenie odpowiedzialności wskazanych osób. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje spotykane w praktyce obrotu gospodarczego.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Tomasz Chojnacki –  sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Upadłość konsumencka – orzecznictwo, praktyka

Grudzień 20, 2017 6:16 pm Published by

Szkolenie zrealizowane

Przejdź do listy aktualnych szkoleń

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

1. Podstawy ogłoszenia upadłości konsumenta (przesłanki  negatywne, klauzule generalne)

2. Masa upadłości – skład i likwidacja

3. Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych upadłego

4. Plan spłaty (ustalanie, zaskarżanie)

5. Wykonywanie i zmiany planu spłaty

6. Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty i po wykonaniu planu spłaty; skutki umorzenia zobowiązań

7. Wpływ upadłości konsumenckiej i umorzenia zobowiązań dla dochodzenia roszczeń od dłużnika

8. Praktyczne problemy upadłości małżonków

9. Upadłość konsumencka za granicą, w tym upadłość likwidacyjna konsumenta w wybranych państwach systemu common law.

 

OPIS SZKOLENIA

Zajęcia przeznaczone są dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub zamierzających taką licencję uzyskać, adwokatów, radców prawnych, aplikantów tych zawodów, pracowników banków i firm windykacyjnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz ośrodków pomocy rodzinie, miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów

W trakcie zajęć omówiona zostanie część ustawy Prawo upadłościowe w zakresie postępowania upadłościowego osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, tj. tzw. „upadłości konsumenckiej”.

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o orzecznictwo sądów upadłościowych i sądów odwoławczych. W ramach zajęć zostaną przedstawione praktyczne problemy pojawiające się w postępowaniach upadłościowych prowadzonych wobec konsumentów.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Prowadzenie szkolenia: sędzia Anna Hrycaj – doktor habilitowany nauk prawnych; sędzia Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Warszawie z kilkunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych; profesor nadzwyczajny, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Badań nad Niewypłacalnością oraz kierownik studiów doktoranckich nauk prawnych Uczelni Łazarskiego w Warszawie; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz aplikacji radcowskiej, adwokackiej i komorniczej; członek zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego; ekspert Zespołu do opracowania projektu zmian przepisów w zakresie upadłości konsumenckie powołanego zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r., członek Komitetu Sterującego projektu Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości; w 2012 r. ekspert Komisji Europejskiej ds. nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego; członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute; autorka i współautorka wielu publikacji dotyczących postępowania cywilnego i egzekucyjnego oraz prawa upadłościowego (w tym, Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji, Komentarz, P. Filipiak (red. nauk.), A. Hrycaj, Ł. Lipowicz, Poznań 2015; Postanowienie sądu o ustaleniu planu spłaty w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, (współautor: Agnieszka Owczarewicz, Albin Pawłowsk), Doradca Restrukturyzacyjny nr 6, 4/2016; Oddłużenie upadłego konsumenta a brak zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, Monitor Prawniczy 2016, nr 2.)

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Prawo restrukturyzacyjne ratunkiem dla przedsiębiorcy w kryzysie

Grudzień 20, 2017 5:10 pm Published by

Szkolenie zrealizowane

Przejdź do listy aktualnych szkoleń


PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

1. Cel Prawa restrukturyzacyjnego jak narzędzia służącego uniknięciu upadłości dłużnika

2. Cztery procedury jako cztery drogi wyjścia z kryzysu

3. Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

4. Organy i uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego – wzajemne relacje, współdziałanie

5. Zawarcie i zatwierdzenie układu

6. Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu

7. Przebieg przyspieszonego postępowania układowego

8. Przebieg postępowania układowego

9. Postępowanie sanacyjne jako instrument głębokiej restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika

10. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości

 

OPIS SZKOLENIA

Zajęcia przeznaczone są dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub zamierzających taką licencję uzyskać, adwokatów, radców prawnych, aplikantów tych zawodów, pracowników banków i firm windykacyjnych, przedsiębiorców.

W trakcie zajęć omówiona zostanie ustawa z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016r. Ustawa wprowadziła do porządku prawnego cztery postępowania restrukturyzacyjne zmierzające do zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami. Prawo restrukturyzacyjne z jednej strony daje przedsiębiorcom konkretne narzędzia pozwalające na uniknięcie upadłości i uratowanie przedsiębiorstwa, a z drugiej strony istotnie ogranicza prawa wierzycieli, m.in. wprowadzając określone ograniczenia możliwości prowadzenia postępowań egzekucyjnych. Jednocześnie jednak nowa regulacja istotnie wzmacnia pozycję prawną wierzycieli dając im realny wpływ na bieg postępowania. Celem szkolenia jest omówienie sposobu dochodzenia należności w postępowaniu restrukturyzacyjnym, praw i obowiązków wierzycieli, w tym praw związanych z funkcjonowaniem organów wierzycieli tj. rady wierzycieli oraz zgromadzenia wierzycieli.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Prelegent: sędzia dr hab. Anna Hrycaj – sędzia z ponad dwunastoletnim doświadczeniem w sprawach upadłościowych, doktor habilitowany nauk prawnych, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Autorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego, w tym: „Bankowy tytuł egzekucyjny”, „Egzekucja praktyczna” oraz kilkudziesięciu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: „Syndyk masy upadłości”, „Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, „Europejskie prawo upadłościowe”.

Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, aplikacji komorniczej, radcowskiej, adwokackiej.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Etykietowanie żywności wartością odżywczą. Pomocne informacje

Grudzień 20, 2017 4:55 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(w godz. 10.00-15.15)

1. Znakowanie żywności wartością odżywczą – aspekty prawne;

 • Informacja obowiązkowa i dobrowolna;

 • Informacja o wartości odżywczej – wymagania i formy prezentacji;

 • Informacja o wartości odżywczej produktów wzbogacanych;

 • Informacja o wartości odżywczej produktów z oświadczeniami żywieniowymi;

2. Co nowego w przepisach prawnych?

3. Dodatkowe systemy znakowania żywności wartością odżywczą, w tym system GDA po zmianie przepisów prawnych;

4. Zakresy tolerancji oraz zasady zaokrąglania – Wytyczne Komisji Europejskiej;

5. Sposoby określania wartości odżywczej produktów do celów znakowania:

 • Analiza chemiczna żywności, przygotowanie wartości deklarowanych na podstawie  sprawozdania z wyników badań (metody badań, przygotowanie informacji żywieniowej na podstawie raportu z badań);

 • Wykorzystanie ogólnie dostępnych i zaakceptowanych danych (bazy dane oraz tabele składu i wartości odżywczych żywności) – które bazy danych wybrać, na co zwracać uwagę przy korzystaniu z danych tabelarycznych;

 • Obliczenia na podstawie znanych lub rzeczywistych wartości średnich użytych składników (obliczenia na podstawie receptur):

  • Obliczanie wartości energetycznej – na wybranych przykładach;

  • Obliczanie wartości odżywczej i przygotowania informacji żywieniowej – krok po kroku;

  • Co zrobić, gdy brakuje danych o wartości odżywczej surowców;

6. Ćwiczenia – przygotowanie informacji o wartości odżywczej; etykietowanie żywności wartością odżywczą – studium przypadku.

Pytania i odpowiedzi.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności.
Podczas szkolenia zostaną omówione wymagania prawne dotyczące  znakowania środków spożywczych wartością odżywczą, poszerzone o analizę przykładowych opakowań pod kątem prawidłowej informacji żywieniowej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18);
Omówione będą także zagadnienia dotyczące dodatkowego systemu znakowania żywności – GDA po zmianie przepisów prawnych.
Przedstawione zostaną wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zakresów tolerancji ilości deklarowanych na etykiecie składników odżywczych oraz zasad zaokrąglania.
Omówione będą na wybranych przykładach sposoby obliczania wartości energetycznej oraz o kreślania wartości odżywczej produktów spożywczych w celu przygotowania prawidłowej informacji żywieniowej na opakowaniu, w tym m.in.
•    pozyskiwanie danych,
•    źródła danych,
•    obliczanie wartości odżywczej produktów złożonych na wybranych przykładach,
•    co zrobić, gdy brakuje danych o zawartości składników odżywczych niektórych surowcach,
Omówione zostanie także podawanie informacji żywieniowej w przypadku środków spożywczych z dodatkiem witamin, składników mineralnych i innych substancji oraz produktów z oświadczeniem żywieniowym lub zdrowotnym.
Dodatkowo uczestnicy szkolenia mogą przesyłać pytania, zagadnienia czy projekty etykiety do omówienia na szkoleniu, nie później niż siedem dni przez terminem szkolenia.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie dr Beatę Przygodę.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Preparaty/półprodukty dla przemysłu spożywczego zawierające substancje dodatkowe, aromaty lub enzymy oraz znakowanie tych preparatów i żywności z ich dodatkiem

Grudzień 20, 2017 4:54 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

I. Unijne wykazy substancji dodatkowych – załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych:

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności
  • substancja dodatkowa a substancja pomocnicza w przetwórstwie – zasady kwalifikacji, znakowanie w wykazie składników produktu/półproduktu
  • zasada przenoszenia w praktyce –  substancje dodatkowe obecne w półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków spożywczych; substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników- przykłady
  • kategoryzacja produktów spożywczych pod kątem możliwości dodawania substancji dodatkowych do półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego – klasyfikujemy półprodukt czy produkt końcowy? Studium przypadku.
 • Obliczanie ilości dodanych związków fosforu, przeliczanie zawartości innych substancji dodatkowych, wyjątki i ograniczenia w stosowaniu substancji dodatkowych do poszczególnych produktów – jak stosować te przepisy w odniesieniu do półproduktów.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1130/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych
  • limity w substancji dodatkowych w innych substancjach dodatkowych, w aromatach, enzymach oraz w substancjach odżywczych.

 II. Inne prace Unii Europejskiej w zakresie substancji dodatkowych:

 • przewodnik dotyczący rozróżniania składników żywności o właściwościach barwiących (np. ekstrakty z roślin) a barwnikami – problemy interpretacyjne i konsekwencje dla producentów żywności
 • projekt przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie zasady przenoszenia
  (ang. carry-over)

III. Unijny wykaz substancji aromatycznych oraz rozporządzenie Komisji w sprawie aromatów dymu wędzarniczego

 • Aromaty, w tym aromaty dymu wędzarniczego w półproduktach przeznaczonych dla przemysłu spożywczego – czy zawsze mogą być obecne w półproduktach?

 IV. Prace Komisji w zakresie unijnego wykazu enzymów oraz znakowanie środków
spożywczych zawierających enzymy.

 • aspekty prawne stosowania enzymów w produkcji żywności, w tym znakowanie żywności zawierającej enzymy
 • przewodnik Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów (składnik produktu czy substancja pomocnicza w przetwórstwie)
 • stan prac nad wspólnotową listą enzymów

V. Znakowanie preparatów/półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego

 • Informacje obowiązkowe na etykietach preparatów/półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego
 • Oznakowanie preparatów zawierających substancje dodatkowe – co musi być na etykiecie, a co tylko w dokumentacji towarzyszącej przesyłce.
 • Informacje dotyczące aromatów dymu wędzarniczego obecnego w preparatach.
 • Znakowanie półproduktów a znakowanie wyrobów finalnych zawierających półprodukty – jakie informacje powinien przekazać dostawca preparatów swojemu odbiorcy.

VI. Dyskusja

Rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i dystrybutorów preparatów/półproduktów przeznaczonych do stosowania w produkcji żywności (tzw. obrót business to business), dla producentów żywności stosujących preparaty/półprodukty oraz dla pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością stosowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów w preparatach/półproduktach jak również w produktach finalnych.
Na szkoleniu zostaną przedstawione aktualne  przepisy  Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych do żywności, aromatów i enzymów oraz aktualne prace Komisji Europejskiej w tym zakresie  (zmiany przewidywane w najbliższym czasie). Zostanie omówione zastosowanie tych przepisów do preparatów/półproduktów przeznaczonych do produkcji żywności.
Zostaną omówione obowiązujące interpretacje niektórych zapisów – m.in. dotyczy to rozróżnienia pomiędzy substancją dodatkową a substancją pomocniczą w przetwórstwie, przyporządkowania produktów do odpowiedniej kategorii w rozporządzeniu 1129/2011 (czy należy klasyfikować półprodukt czy produkt końcowy),  klasyfikacji ekstraktów o właściwościach barwiących (składnik żywności czy barwnik), podawania  nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktów.
Przedstawione zostaną aktualne przepisy w zakresie aromatów wraz z oceną ich skutków dla producentów żywności (półproduktów i produktów finalnych); w tym przepisy dotyczące znakowania środków spożywczych zwierających aromaty naturalne oraz przepisy dotyczące aromatów dymu wędzarniczego.
Zostaną przedstawione przewodniki Komisji Europejskiej: przewodnik dotyczący zasady przenoszenia (projekt) oraz przewodnik w zakresie klasyfikacji enzymów.
Na szkoleniu zostaną omówione zasady znakowania preparatów/półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego z uwzględnieniem znakowania finalnych środków spożywczych.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Joannę Gajdę-Wyrębek, kierownika Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

 

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Autentyczność i zafałszowania środków spożywczych

Grudzień 20, 2017 4:29 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

 1. Autentyczność środków spożywczych – identyfikacja, rodzaje zafałszowań i możliwych zagrożeń
 2. Żywność tradycyjna i regionalna – wyroby o gwarantowanej jakości
 3. Metody badawcze stosowane do poświadczenia autentyczności składników na wybranych przykładach surowców i produktów.
 4. Autentyczność i identyfikowalność żywności w świetle legislacji. Systemy gwarantowanej wysokiej jakości w Polsce i na świecie
 5. Konsekwencje wynikające z fałszowania żywności

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za jakość i bezpieczeństwo żywności.
Celem szkolenia jest zapoznanie z zagrożeniami środków spożywczych oraz głównych czynników ryzyka w zakresie bezpieczeństwa jakości i autentyczności. Przedstawione zostaną uwarunkowania prawne dotyczące autentyczności żywności, na podstawie prawa krajowego i UE. Omówione zostaną techniki analityczne stosowane do określania autentyczności produktów spożywczych oraz praktyczne zastosowanie poświadczenia autentyczności dla wybranych grup żywności.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez  Halinę Makała, doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywienia i żywności, pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w badaniach analitycznych, sensorycznych, prowadzeniu szkoleń, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Telewindykacja – sztuka negocjacji z dłużnikami przez telefon

Grudzień 20, 2017 12:44 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA 

(godz. 10.00-16.15)

 1. Zasady windykacji przez telefon:
 • Najczęstsze popełniane błędy
 • Bariery emocjonalne wierzyciela i dłużnika
 • „Dekalog” w rozmowie windykatora
 1. Profesjonalna rozmowa windykacyjna przez telefon:
 • Błędy strategiczne i negocjacyjne w rozmowach telefonicznych
 • Etapy rozmowy windykacyjnej
 • Emisja głosu w rozmowie telefonicznej
 • Strategie windykacji przez telefon
 1. Rola i znaczenie sankcji w rozmowie telefonicznej:
 • Sankcje psychologiczno – społeczne
 • Sankcje wynikające ze współpracy
 • Sankcje prawne
 1. Wymówki stosowane przez dłużników w rozmowie telefonicznej:
 • Typologia rozmówców – dłużników
 • Sposoby skutecznego radzenia z wymówkami dłużników

OPIS SZKOLENIA

W całym procesie windykacji polubownej rozmowa telefoniczna jest bardzo często pierwszym działaniem skierowanym do niesolidnego klienta, który nie reguluje swoich zobowiązań w terminie. Dlatego windykowanie niespłaconych należności przez telefon jest sztuką, którą warto doskonalić. Od umiejętności windykatora zależy czy dłużnik spłaci szybko swoje zadłużenie. Negocjacje prowadzane z dłużnikiem przez telefon w sposób mało profesjonalny prowadzą tylko do nieskutecznej windykacji.
Szkolenie skierowane jest do działów księgowości, windykacji, przedstawicieli handlowych, którzy są odpowiedzialni za spływ należności, ale również do osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności negocjacyjne.

PROWADZENIE SZKOLENIA

Monika Bekas – autorka licznych artykułów i prac naukowych z zakresu zarządzania należnościami, windykacji czy psychologii dłużnika. W 2013 roku ukazała się jej książka pt. Windykacja należności w praktyce. Wykłada windykację na studiach podyplomowych SGH w Warszawie. W ostatnich latach przeszkoliła ponad 3000 przedsiębiorstw. Pracowała w Krajowym Rejestrze Długów, zarządzała Kancelarią Prawną, a obecnie wspiera i pomaga wielu firmom rozwiązywać problemy z dłużnikami poprzez szkolenia, consulting, coaching i mentoring.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Prognozowanie sprzedaży w MS Excel

Grudzień 20, 2017 12:43 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(w godz.: 1-wszy dzień 10.00-15.15, 2-gi dzień 9.00-14.15)

Dzień 1.

1. Szeregi czasowe sprzedaży: [ 0.5 godz. ]

– rodzaje danych w analizie i prognozowaniu sprzedaży,
– składniki szeregów czasowych sprzedaży.

2. Modele rozwoju sprzedaży w czasie: [ 0.5 godz. ]

– metody naiwne,
– prognozowanie sprzedaży na podstawie metod naiwnych.

3. Trend i sezonowość sprzedaży: [ 1.5 godz. ]

– rodzaje trendów,
– wygładzanie szeregu sprzedaży (identyfikacja trendu metodą mechaniczną),
– obliczanie i interpretacja wskaźników sezonowości sprzedaży,
– model trendu.

4. Błędy prognoz: [ 0.5 godz. ]

– obliczanie błędu prognozy,
– rodzaje błędów prognoz.

5. Wyodrębnianie determinantów sprzedaży: [ 1 godz. ]

– Jak sprawdzić co wpływa na moją sprzedaż?
– testowanie korelacji sprzedaży z wybranymi zmiennymi objaśniającymi,
– determinizm sprzedaży – wyciąganie wniosków na podstawie danych z próby.

6. Budowa prostego modelu zależności jednokierunkowej: [ 1 godz. ]

– liniowy model regresji z jedną zmienną, która objaśnia sprzedaż,
– liniowy model regresji z wieloma zmiennymi objaśniającymi sprzedaż,
– ocena modelu sprzedaży,
– interpretacja związków w modelu sprzedaży,
– prognozowanie sprzedaży na podstawie liniowego modelu sprzedaży.

7. Przykład prostej analizy połączonej (conjoint): [ 1 godz. ]

– przykład badania preferencji nabywców,
– kodowanie danych jakościowych i ilościowych,
– weryfikacja cech produktu zwiększających lub zmniejszających sprzedaż.

Dzień 2.

8. Nieliniowe modele sprzedaży: [ 2 godz. ]

– model potęgowy,
– model wykładniczy,
– model hiperboliczny (określanie poziomu nasycenia sprzedaży),
– model logarytmiczny,
– model wielomianowy (cykl życia produktu).

9. Dostosowywanie poziomu ceny: [ 0.5 godz. ]

– prognozowanie sprzedaży, przy różnym poziomie ceny,
– przykład zastosowania modeli nieliniowych.

10. Modele sprzedaży z trendem analitycznym: [ 1 godz. ]

– liniowe modele z trendem,
– nieliniowe modele z trendem,
– prognozowanie sprzedaży na podstawie modeli z trendem.

11. Modele sprzedaży z trendem analitycznym i sezonowością: [ 0.5 godz. ]

– kodowanie zmian sezonowych,
– testowanie wahań sezonowych sprzedaży,
– prognozowanie sprzedaży na podstawie modeli z trendem i sezonowością.

12. Proces naśladownictwa nabywców: [ 1.5 godz. ]

– przygotowanie danych,
– prognozowanie na podstawie sprzedaży opóźnionej w czasie,
– prognozy statyczne i prognozy dynamiczne sprzedaży.

13. Prognozowanie w oparciu o modele mieszane – łączenie poznanych metod [ 0.5 godz. ]

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla:
– analityków sprzedaży,
– menadżerów sprzedaży,
– osób zajmujących się planowaniem sprzedaży,
– osób zainteresowanych tematyką prognozowania sprzedaży.

Celem szkolenia jest opanowanie podstawowych metod analizy ilościowej sprzedaży w programie MS Excel dla potrzeb prognozowania.

 

Uwaga: wymagany własny laptop lub dopłata do ceny szkolenia 100 zł.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Prowadzenie szkolenia: dr Rafał Zbyrowski adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w badaniach ilościowych rynku i prognozowaniu sprzedaży z wykorzystaniem pakietów STATA, EViews, SPSS, Statistica, Gretl, MS Excel, AMOS. Trener Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) w ramach doradztwa finansowego EFPA oraz Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME). Twórca i realizator wielu kursów szkoleniowych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych związanych z budową i praktycznym wykorzystaniem narządzi ilościowych w biznesie. Analityk posiadający w swym dorobku wiele projektów badawczych z zakresu zarządzania, planowania sprzedaży i analizy rynku nieruchomości.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Zanieczyszczenia żywności pochodzenia środowiskowego i przemysłowego – metale szkodliwe dla zdrowia, azotany i inne

Grudzień 20, 2017 12:13 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA

I. METALE:
1. Źródła zanieczyszczenia żywności metalami ciężkimi i skutki zdrowotne
2. Doniesienia w ramach systemu System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (System RASFF).
3. EFSA i jej rola w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności
4. Ocena ryzyka
5. Kryteria toksyczności pierwiastków
6. Ocena toksykologiczna
– opinie naukowe EFSA i JECFA
– badania specjacyjne i ich rola w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności
– dawki referencyjne metali → zmiany
7. Ustawodawstwo:
– wymagania ogólne prawa żywnościowego
– najwyższe dopuszczalne poziomy metali szkodliwych dla zdrowia w środkach spożywczych
– kryteria doboru metod analitycznych
8. Prace Komisji Kodeksu Żywnościowego
9. Urzędowa kontrola i monitoring
10. Zanieczyszczenie wybranych grup środków spożywczych metalami ciężkimi na podstawie wyników krajowych badań monitoringowych i danych z piśmiennictwa
11. Pobranie metali z żywnością
12. Środki ograniczające zanieczyszczenie żywności pierwiastkami szkodliwymi
13. Migracja z wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
– aspekty legislacyjne
– przyszłe prace legislacyjne
– wyniki krajowych badań monitoringowych

II. AZOTANY:
1. Źródła narażenia
2. Toksyczność
3. Wymagania legislacyjne
4. Opinie EFSA
5. Wyniki krajowych badań monitoringowych
6. Ocena pobrania na podstawie wybranych grup środków spożywczych

III. INNE CHEMICZNE ZANIECZYSZCZENIA ŻYWNOŚCI – PRZYKŁADY

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów, importerów i dystrybutorów środków spożywczych, jak i organów urzędowej kontroli żywności oraz innych laboratoriów.

Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zanieczyszczenia przemysłowe występujące w żywności tj. metale, azotany i inne. Ponadto zostaną omówione wymagania legislacyjne w zakresie m.in. zanieczyszczania żywności pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia oraz aktualne prace legislacyjne w tym zakresie toczące się w ramach:  Komisji Europejskiej, Codex Alimentarius.

Przedstawione zostaną również źródła zanieczyszczenia żywności łącznie  z migracją z wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, ocena toksykologiczna, oceny ryzyka dokonane przez EFSA i JECFA. Nacisk zostanie położony na zmiany w ustawodawstwie zarówno już ostatnio wprowadzone, a także te, których wprowadzenie jest planowane. Omówione zostanie również aktualne zanieczyszczenie żywności znajdującej się na rynku w Polsce m.in. metalami oraz związane z tym zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Prowadzenie szkolenia: mgr inż. Monika Mania – kierownik Pracowni w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności  w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego Państwowym Zakładzie Higieny.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Podstawowe obowiązki podmiotów związane z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami

Grudzień 20, 2017 11:17 am Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(godz.10.00-15.15)

1. Kto jest wytwórcą odpadów, inne podmioty podlegające pod przepisy ustawy

2. Pojęcie odpadów

 • kiedy substancje i materiały są odpadami
 • substancje i materiały wyłączone z zakresu ustawy o odpadach
 • katalog odpadów
 • odpady niebezpieczne i zmiana klasyfikacji na odpady inne niż niebezpieczne
 • produkt uboczny
 • utrata statusu odpadów, kryteria wynikające z przepisów UE

3. Wymagania dotyczące transportu odpadów

4. Zasady magazynowania i zbierania odpadów

5. Przekazanie odpadów i odpowiedzialności za odpady

 • komu można przekazywać odpady
 • zakończenie odpowiedzialności wytwórcy odpadów lub innego przekazującego
 • odpady
 • rola transportującego odpady, sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie
 • odpadami

6. Uzyskiwanie decyzji administracyjnych z uwzględnieniem zmian:

 • decyzje wymagane na wytwarzanie odpadów
 • wymagane zezwolenia na gospodarowanie odpadami, podmioty zwolnione z obowiązku uzyskiwania zezwoleń
 • jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji
 • obowiązkowa kontrola przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie z przetwarzaniem odpadów
 • właściwość organów do orzekania w sprawach gospodarki odpadami i prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami
 • wygaśnięcie decyzji w zakresie gospodarowania odpadami
 • możliwość zmiany zezwolenia i przeniesienia na inny podmiot

7. Wpis do rejestru

 • kiedy na wniosek a kiedy z urzędu
 • kto uiszcza opłatę związaną z wpisem do rejestru
 • terminy uzyskania wpisu do rejestru
 • obowiązek posługiwania się numerem rejestrowym

8. Wymagania w zakresie ewidencji odpadów

 • podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów
 • zwolnienia z ewidencji odpadów
 • zmiana przepisów dotyczących obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji
 • odpadów i wypełnianiem dokumentów ewidencji odpadów

9. Zasady składania sprawozdań

10. Zmiana wymagań dotyczących postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, w tym zakaźnymi

11. Wytwarzanie odpadów komunalnych przez przedsiębiorców

 • rozróżnienie między odpadami komunalnymi a odpadami z działalności gospodarczej
 • selektywne zbieranie odpadów komunalnych
 • kiedy przedsiębiorca samodzielnie zawiera umowę na odbieranie odpadów komunalnych a kiedy składa deklarację i płaci gminie za gospodarowanie tymi odpadami.

 

OPIS SZKOLENIA

Adresaci szkolenia:
– przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe i inne podmioty wytwarzające odpady
– podmioty transportujące odpady
– przedsiębiorcy zbierający lub przetwarzający odpady
– podmioty pośredniczące w obrocie odpadami i sprzedawcy odpadów
Celem szkolenia jest zapoznanie z obowiązkami ciążącymi na wytwórcach odpadów, transportujących odpady, podmiotach zbierających i przetwarzających odpady, sprzedawcach odpadów i pośrednikach w obrocie odpadami. Omówione zostaną obowiązki związane z nowym wymogiem uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, jak również obowiązkami w zakresie uzyskiwania wymaganych decyzji administracyjnych, prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących przepisów wynikających z nowelizacji ustawy o odpadach.
W trakcie szkolenia poruszone zostaną wybrane problemy związane ze stosowaniem przepisów ustawy o odpadach i rozporządzeń wykonawczych – ich interpretacje (zwłaszcza dokonywane przez Ministerstwo Środowiska), orzecznictwo, wytyczne Komisji Europejskiej.Omówione zostaną także zgłaszane przez uczestników problemy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach.
PROWADZENIE SZKOLENIA
Prowadzącym szkolenie będzie radca prawny, który specjalizuje się w przepisach prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Ma w dorobku publikacje książkowe i artykuły z tego zakresu, w tym dla publikacji elektronicznej Prawo Ochrony Środowiska wydawnictwa Wolters Kluwer S.A. Wieloletni pracownik resortu środowiska. Doświadczony wykładowca – od dwudziestu lat prowadzi szkolenia z zakresu regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami. Prowadzi wykłady z zakresu prawa odpadowego na studiach podyplomowych z zakresu ochrony środowiska (Uczelnia Vistula, Uczelnia Łazarskiego).

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Wpływ upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych na wszczynanie i dalsze prowadzenie postępowań cywilnych

Grudzień 20, 2017 10:41 am Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

 

1. Uwagi wprowadzające

2. Postępowanie dotyczące masy układowej lub masy sanacyjnej

2.1 Uwagi ogólne

2.2 Pojęcie postępowania dotyczącego masy układowej lub masy sanacyjnej

2.3 Podział postępowań na postępowania dotyczące i niedotyczące masy układowej

lub sanacyjnej

3. Pozycja prawna nadzorcy oraz zarządcy w postępowaniach z ich udziałem

3.1 Uwagi wprowadzające

3.1.1 Kwalifikacja czynności procesowych nadzorcy sądowego i zarządcy w

świetle zakresu ich czynności w postępowaniu restrukturyzacyjnym

3.1.2 Znaczenie licencji doradcy restrukturyzacyjnego dla pozycja prawnej

nadzorcy lub zarządcy w postępowaniach sądowych, administracyjnych i

przed sądami polubownymi

3.2 Pozycja prawna nadzorcy sądowego w postępowaniach z jego udziałem

3.2.1 Pozycja prawna nadzorcy sądowego ustanowionego w przyspieszonym

postępowaniu układowym w postępowaniach z jego udziałem

3.2.2 Pozycja prawna nadzorcy sądowego ustanowionego w postępowaniu

układowym w postępowaniach z jego udziałem

3.3 Pozycja prawna zarządcy w postępowaniach sądowych, administracyjnych i

sądowoadministracyjnych z jego udziałem

3.3.1 Zdolność sądowa oraz zdolność procesowa zarządcy

3.3.2 Oznaczanie zarządcy jako podmiotu postępowania

3.3.3 Znaczenie ustanowienia zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym

dla pełnomocnictw udzielonych przez dłużnika w postępowaniach

sądowych

4. Wpływ postępowania o zatwierdzenie układu na postępowania sądowe, administracyjne

oraz sądowoadministracyjne

5. Wpływ przyspieszonego postępowania układowego na postępowania sądowe,

administracyjne oraz sądowoadministracyjne

6. Wpływ postępowania układowego na postępowania sądowe, administracyjne oraz

sądowoadministracyjne

7. Wpływ postępowania sanacyjnego na postępowania sądowe, administracyjne oraz

sądowoadministracyjne

7.1 Uwagi ogólne

7.2 Skutki ustanowienia zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym dla toczących

się postępowań cywilnych rozpoznawczych

7.3 Skutki ustanowienia zarządcy dla toczących się postępowań klauzulowych

7.4 Dopuszczalność wszczynania nowych postępowań cywilnych po ustanowieniu

 

OPIS SZKOLENIA

Zajęcia przeznaczone są dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub zamierzających taką licencję uzyskać, adwokatów, radców prawnych, aplikantów tych zawodów, pracowników banków i firm windykacyjnych, przedsiębiorców.

W trakcie zajęć omówiona zostanie ustawa z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i istotnie zmieniła również Prawo upadłościowe. Zarówno Prawo restrukturyzacyjne jak i Prawo upadłościowe istotnie ogranicza wierzycieli w możliwości prowadzenia przeciwko dłużnikowi/upadłemu postępowań sądowych oraz egzekucyjnych. Celem szkolenia jest omówienie procesowych skutków otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz ogłoszenia upadłości, przedstawienie podstaw oraz skutków zawieszenia postępowania cywilnego, zasad orzekania o kosztach procesu, wpływu upadłości i restrukturyzacji na postępowania zabezpieczające i egzekucyjne.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

sędzia dr hab. Anna Hrycaj – sędzia z ponad dwunastoletnim doświadczeniem w sprawach upadłościowych, doktor habilitowany nauk prawnych, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Autorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego, w tym: „Bankowy tytuł egzekucyjny”, „Egzekucja praktyczna” oraz kilkudziesięciu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: „Syndyk masy upadłości”, „Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, „Europejskie prawo upadłościowe”.

Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, aplikacji komorniczej, radcowskiej, adwokackiej.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Żywność prozdrowotna – kierunki rozwoju, trendy i oczekiwania konsumentów

Grudzień 20, 2017 10:03 am Published by

PROGRAM SZKOLENIA 

(godz. 10.00-15.15)

 1. Rodzaje żywności prozdrowotnej i ich charakterystyka
 1. Bioaktywne składniki żywności, prozdrowotne dodatki funkcjonalne
 1. Żywność prozdrowotna a profilaktyka zdrowotna
 1. Trendy w stosowaniu dodatków prozdrowotnych żywności a oczekiwania konsumentów
 1. Zasady wzbogacania żywności. Oświadczenia zdrowotne
 1. Dodatki prozdrowotne w wybranych grupach żywności

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do producentów i technologów zakładów przemysłu spożywczego, pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności, do producentów i dystrybutorów opakowań i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych.
Celem szkolenia jest zapoznanie z wybranymi aspektami dotyczącymi żywności prozdrowotnej, rodzajami i regulacjami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie, rolą prozdrowotnych dodatków funkcjonalnych.
Scharakteryzowane zostaną trendy w stosowaniu dodatków prozdrowotnych, efektami a oczekiwaniami konsumentów. Omówione zostaną przykłady zastosowania dodatków prozdrowotnych do wybranych grup żywności.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez  dr inż. Halinę Makała – pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, kierownika zespołu badawczego ds. jakości i ocen sensorycznych, rzeczoznawcy i członka komisji oceniającej jakość surowców i przetworów, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Żywność mrożona i chłodzona – technologie, przechowywanie, transport

Grudzień 20, 2017 10:03 am Published by

 

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

 1. Technologie chłodnicze

 2. Komory chłodnicze w przechowywaniu żywności,

 3. Trwałość żywności mrożonej  i chłodzonej, w tym pakowanej w atmosferze ochronnej MAP

 4. Transport – strategiczne ogniwo łańcucha chłodniczego

 5. Ślad środowiskowy łańcucha chłodniczego

 6. Dyskusja

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów  i dystrybutorów/przewoźników  żywności mrożonej i chłodzonej, dla pracowników chłodni przechowalniczych oraz technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za jakość i bezpieczeństwo żywności.

Celem szkolenia jest zapoznanie z  zagadnieniami chłodniczego przechowywania żywności, technologiami i infrastrukturą chłodniczą . Przedstawione zostaną uwarunkowania prawne dotyczące wymagań transportowych oraz zagadnienia i problemy transportu wpływające na jakość przewożonej żywności. Omówione zostanie zagadnienie dotyczące aspektu śladu węglowego w technologiach chłodniczych jako wskaźnik efektu cieplarnianego.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Dr inż. Joanna Markowska, pracownik Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, pracownik naukowy, ekspert w  zakresie dot. chłodnictwa i zamrażalnictwa, technologii przetwarzania i utrwalania żywności, posiada doświadczenie w badaniach analitycznych, sensorycznych, prowadzeniu szkoleń, autora  wielu opinii i ekspertyz, zgłoszeń patentowych oraz publikacji naukowych i popularno naukowych.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Suplementy diety. Procedura wprowadzania na rynek, wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo, oznakowanie opakowań i reklama

Grudzień 20, 2017 10:02 am Published by

20042

 

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

 1. Kwalifikacja suplementów diety
 2. Suplementy diety a leki bez recepty
 3. Wprowadzanie do obrotu – regulacje prawne
 4. Skład suplementów diety i ich rodzaje
 5. Bezpieczeństwo zdrowotne
 6. Oznakowanie opakowań jednostkowych w świetle prawa
 7. Reklama suplementów diety i próby jej szczegółowego uregulowania
 8. Skuteczność działania suplementów diety (odchudzanie, choroby serca, nowotwory, inne)
 9. Stosowanie suplementów diety – moda czy konieczność
 10. Porady dla pacjentów

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do podmiotów działających na rynku suplementów diety  (producentów, importerów, dystrybutorów, firm zajmujących się sprzedażą suplementów diety), przedstawicieli urzędowej kontroli żywności, a także osób zajmujących się edukacją w obszarze  suplementów diety.

Suplementy diety budzą ostatnio wiele kontrowersji, z uwagi na ich postać analogiczną do leków, a przynależność formalną do żywności. W reklamie, która zdominowała media przypisuje się im działanie lecznicze i skuteczność w wielu dolegliwościach zdrowotnych. Czy jest to udowodnione i co ujawnia nauka na temat ich działania w organizmie? To tylko wybrane zagadnienia kompleksowego szkolenia odnośnie suplementów diety, prowadzonego przez krajowego eksperta w tym zakresie.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Prowadzenie szkolenia: dr Regina Wierzejska – pracownik Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Naukowiec, dietetyk, ekspert prawa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności. W swoim dorobku zawodowym ma wiele wykładów, szkoleń, opinii eksperckich z zakresu znakowania żywności, w tym suplementów, wprowadzania ich do obrotu i wpływu diety na stan zdrowia.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Znakowanie żywności z uwzględnieniem substancji dodatkowych aromatów i enzymów

Grudzień 20, 2017 10:01 am Published by

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.30)

 

I. Znakowanie w oparciu o przepisy ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania niektórych grup środków spożywczych oraz rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) Nr 1169/2011 odpowiedzialność za produkt:

 • Znakowanie informacją o kraju lub miejsca pochodzenia (produkty mięsne, składnik podstawowy)
 • wielkość czcionki stosowana na opakowaniu produktu
 • nowe obowiązkowe elementy oznakowania (produkty mięsne, produkty zawierające substancje słodzące, )
 • znakowanie składników alergennych (gluten, ryby itp., śladowa ilość alergenu)
 • najczęściej popełniane błędy w znakowaniu (nazwa produktu, stosowanie określeń tj.: wiejski, domowy tradycyjny itp)
 • wymagania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania niektórych grup środków spożywczych znakowanie produktów bez opakowań i pakowanych przy sprzedaży na życzenie konsumenta
 • interpretacje niektórych przepisów rozporządzenia (UE) Nr 1169/2011 na podstawie dokumentów Pytania i Odpowiedzi Komisji Europejskiej oraz przewodników opracowanych z udziałem Państw Członkowskich i Komisji pomagających w interpretacji poszczególnych przepisów rozporządzenia
 • nowe przepisy krajowe – Produkt polski, znakowanie octu
 • działania Komisji Europejskiej – raport odnośnie do znakowania wyrobów alkoholowych, wytyczne Q&A cz. II

II. Znakowanie środków spożywczych w zakresie substancji dodatkowych, enzymów i aromatów:

 • przepisy odnośnie znakowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów  zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
 • deklarowanie nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktu – zapisy w rozporządzeniach Komisji, przykłady
 • znakowania produktów zawierających substancje dodatkowe wnoszone ze składnikami
 • substancje dodatkowe obecne w półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków spożywczych – substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników  – dyskusja na przykładach konkretnych środków spożywczych
 • zwolnienia z deklarowania niektórych składników
 • znakowania produktów napisami typu „bez konserwantów”
 • znakowanie produktów zapisanych kursywą w rozporządzeniu 1333/2008
 • umieszczania wizerunku owoców lub innego składnika na etykiecie środków spożywczych
 • znakowania środków spożywczych zawierających glikozydy stewiolowe
 • oznakowania aromatów w świetle projektu przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie znakowania środków  spożywczych zawierających aromaty (m.in. znakowanie produktów zawierających ekstrakty, aromaty naturalne, aromaty dymu wędzarniczego)
 • znakowania środków spożywczych zawierających enzymy w świetle przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów.

 

Istnieje możliwość wcześniejszego przesłania organizatorowi szkolenia pytań dotyczących konkretnych zagadnień w sprawie znakowania środków spożywczych. W trakcie szkolenia pytania zostaną omówione wraz z podaniem odpowiedzi. 

 

OPIS SZKOLENIA

 

Szkolenie/warsztaty adresowane jest do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością znakowania środków spożywczych.

W programie szkolenia przewidziano dyskusję nad przekazanymi wcześniej przez uczestników pytaniami lub ew. wzorami etykiet lub elementów etykiet. Odpowiedzi zostaną udzielone zgodnie ze  stanem obecnym i planowanymi zmianami w ustawodawstwie krajowym i Unii Europejskiej w zakresie znakowania żywności, w tym zapisami rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

W pierwszej części szkolenia zostaną omówione uregulowania obowiązującego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych oraz perspektywy wynikające ze zmian przepisów zarówno krajowych jak i Unii Europejskiej w zakresie znakowania.

W drugiej części szkolenia zostaną omówione pytania  dotyczące  znakowania w zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Szczegółowo zostaną omówione różne aspekty wykorzystania tych przepisów w praktyce, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów. Omówione zostaną także rozwiązania dotyczące deklarowania nazw substancji dodatkowych i ich funkcji technologicznych na opakowaniach wyrobów,  aktualne podejście do umieszczania wizerunku owoców na etykiecie środków spożywczych. Zapisy etykiet zostaną ocenione w świetle  projektu wytycznych  Komisji Europejskiej dotyczących znakowania żywności zawierającej aromaty oraz  przewodnika Komisji Europejskiej ułatwiającego znakowanie środków spożywczych, do produkcji których zastosowano enzymy.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez:

-p. Bożenę Pławską z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

-p. Joannę Gajdę-Wyrębek, kierownika Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Pozycja wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika

Grudzień 19, 2017 11:09 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

 1. Ogólne założenia Prawa restrukturyzacyjnego
 2. Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w tym pokrzywdzenie wierzycieli jako negatywna przesłanka prowadzenia postępowania
 3. Wierzyciel jako uczestnik postępowania restrukturyzacyjnego
 4. Rola rady wierzycieli
 5. Spis wierzytelności i środki zaskarżenia spisu w poszczególnych postępowaniach restrukturyzacyjnych
 6. Rola wierzyciela w głosowaniu nad układem
 7. Obowiązywanie układu
 8. Pozycja wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo
 9. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości

 

OPIS SZKOLENIA

Zajęcia przeznaczone są dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub zamierzających taką licencję uzyskać, adwokatów, radców prawnych, aplikantów tych zawodów, pracowników banków i firm windykacyjnych, przedsiębiorców.

W trakcie zajęć omówiona zostanie ustawa z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016r. Ustawa wprowadziła do porządku prawnego cztery postępowania restrukturyzacyjne zmierzające do zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami. Prawo restrukturyzacyjne z jednej strony daje przedsiębiorcom konkretne narzędzia pozwalające na uniknięcie upadłości i uratowanie przedsiębiorstwa, a z drugiej strony istotnie ogranicza prawa wierzycieli, m.in. wprowadzając określone ograniczenia możliwości prowadzenia postępowań egzekucyjnych. Jednocześnie jednak nowa regulacja istotnie wzmacnia pozycję prawną wierzycieli dając im realny wpływ na bieg postępowania. Celem szkolenia jest omówienie sposobu dochodzenia należności w postępowaniu restrukturyzacyjnym, praw i obowiązków wierzycieli, w tym praw związanych z funkcjonowaniem organów wierzycieli tj. rady wierzycieli oraz zgromadzenia wierzycieli.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

sędzia dr hab. Anna Hrycaj – sędzia z ponad dwunastoletnim doświadczeniem w sprawach upadłościowych, doktor habilitowany nauk prawnych, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Autorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego, w tym: „Bankowy tytuł egzekucyjny”, „Egzekucja praktyczna” oraz kilkudziesięciu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: „Syndyk masy upadłości”, „Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, „Europejskie prawo upadłościowe”.

Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, aplikacji komorniczej, radcowskiej, adwokackiej.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Windykacja – strategiczna gra z dłużnikami. Jak skutecznie używać nowoczesnych narzędzi psychologii.

Grudzień 19, 2017 10:53 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-16.15)

 1. „Być albo mieć” – czy warto mieć klienta za wszelką cenę?
 • DNA dłużnika – dlaczego klienci nie płacą w terminie?
 • Czynniki wpływające na zadłużenie w Polsce
 • Priorytety płatności dłużników, a płynność finansowa Twojej firmy
 1. Psychologia dłużnika – magia kłamstwa
 • Dlaczego klienci kłamią i trudno jest wierzycielowi odzyskać pieniądze?
 • Jak dobrze znasz swojego klienta? – psychologia zachowań dłużników
 • Sankcje – jak pomagają efektywnie windykować?
 1. Psychologiczne podstawy relacji z dłużnikiem
 • Strategie negocjacji z dłużnikami
 • Skuteczna komunikacja z dłużnikiem – jak budować efektywny dialog?
 • W co grają dłużnicy – jak reagować na ich wymówki?
 1. Techniki perswazji wykorzystywane w negocjacjach z dłużnikami
 • PINK ELEPHANTS IDEA – taktyki negocjacyjne
 • Sztuka targowania się z dłużnikiem
 • Techniki wywierania wpływu społecznego wykorzystywane w windykacji

 

OPIS SZKOLENIA

Negocjując spłatę zadłużenia dłużnik prowadzi z wierzycielem grę, gdzie Tylko jedna ze stron może wygrać. Albo Twoja firma, bo odzyska niespłacone należności. Albo dłużnik, który uniknie sankcji za brak spłaty zadłużenia. Aby wygrywać wierzyciel powinien znać i używać nowoczesnych narzędzi współczesnej psychologii w GRZE STRATEGICZNEJ prowadzonej z dłużnikami. Umiejętne budowanie relacji z trudnymi klientami, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi współczesnej psychologii, pozwoli Tobie lepiej pracować, czuć się komfortowo, jako wierzyciel i osiągać spektakularne wyniki negocjacyjne.
Szkolenie skierowane jest do działów księgowości, windykacji, przedstawicieli handlowych, którzy są odpowiedzialni za spływ należności, ale również do osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności negocjacyjne.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Monika Bekas – autorka licznych artykułów i prac naukowych z zakresu zarządzania należnościami, windykacji czy psychologii dłużnika. W 2013 roku ukazała się jej książka pt. Windykacja należności w praktyce. Wykłada windykację na studiach podyplomowych SGH w Warszawie. W ostatnich latach przeszkoliła ponad 3000 przedsiębiorstw. Pracowała w Krajowym Rejestrze Długów, zarządzała Kancelarią Prawną, a obecnie wspiera i pomaga wielu firmom rozwiązywać problemy z dłużnikami poprzez szkolenia, consulting, coaching i mentoring.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Reprezentacja spółek osobowych oraz spółek kapitałowych na różnych etapach ich działalności. Modyfikacje przedmiotowe i podmiotowe zakresu reprezentacji. Ocena skuteczności i ważności zawartych umów prawa handlowego

Grudzień 19, 2017 10:28 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.00)

1. Rozróżnienie w praktyce zakresu prawa reprezentacji od sposobu reprezentacji

2. Zarząd w spółkach kapitałowych jako najważniejszy organ uprawniony do ich
reprezentowania
a. konflikty w łonie zarządu i ich bezpośredni wpływ na funkcjonowanie spółek
b. ograniczenia przedmiotowe członka zarządu dotyczące prawa reprezentacji spółek
c. ograniczenia podmiotowe prawa reprezentacji spółek przez członka zarządu
d. kwestia dopuszczalności udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarządu przez pozostałych piastunów tego organu a także przez wspólników spółek

3. Pojęcie mandatu i kadencji członka zarządu oraz praktyczne problemy z tym
związane
a. powołanie członka zarządu
b. odwołanie członka zarządu
c. zawieszenie członka zarządu
d. problemy związane z rezygnacją z funkcji członka zarządu

4. Pozostałe podmioty uprawnione do reprezentowania spółki z o.o. i spółki
akcyjnej

5. Prokurent jako szczególnego rodzaju pełnomocnik upoważniony do
reprezentowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej
a. zakres umocowania prokurenta
b. zagadnienie prokury łącznej
c. ustawowe ograniczenia prokury

6. Reprezentacja spółki z o.o. i spółki akcyjnej w organizacji

7. Reprezentacja spółki z o.o. i spółki akcyjnej w likwidacji

8. Reprezentacja spółek osobowych i jej praktyczny wpływ na odpowiedzialność
wspólników

9. Dopuszczalne modyfikacje reprezentacji w spółkach osobowych

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest głównie do osób zarządzających w spółkach prawa handlowego i reprezentujących je w obrocie gospodarczym, jak również do profesjonalnych pełnomocników prowadzących obsługę prawną wskazanych podmiotów.
Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych w obrocie a także sposobów rozwiązywania sporów w spółkach prawa handlowego w przypadku narastających konfliktów. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się z kryteriami jakie sądy powszechne biorą pod uwagę przy ocenie skuteczności zawarcia kontraktów przez podmioty gospodarcze i to w kontekście badania prawidłowego sposobu ich reprezentacji. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje spotykane w praktyce obrotu gospodarczego.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Tomasz Chojnacki –  sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz kursów przygotowawczych na aplikacje prawnicze.

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Wymogi formalne i praktyka rynku

Grudzień 19, 2017 10:11 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

 1. Interpretacja przepisów nie jednoznacznych
 2. Przypadki sporne
 3. Oświadczenia typu „fit” , „wellness”, „SpA”
 4. Żywność funkcjonalna na przykładach
 5. Cytowanie na opakowaniu publikacji naukowej
 6. Wymóg znaczącej ilości składnika
 7. Zawartość składnika w 100 g, czy w porcji do spożycia
 8. Składniki roślinne  (typu  zielona herbata, czosnek, miód),
 9. Oświadczenia na suplementach diety
 10. Oświadczenia zdrowotne wprowadzające w błąd
 11. Inne, niż w wykazie brzmienie oświadczeń
 12. Kiedy warto stosować oświadczenia żywieniowe
 13. Czy produkty opatrzone oświadczeniem maja lepszą wartość odżywczą
 14. Co interesuje konsumentów
Warsztaty robocze – uczestnicy szkolenia dokonują analizy otrzymanych konkretnych opakowań z rynku oraz przykładów teoretycznych etykiet, które mogą być opatrzone oświadczeniami (projektowanie etykiet). Ocena pod kątem prawnym i wspólna dyskusja wszystkich przypadków.

OPIS SZKOLENIA

Forma prowadzenia zajęć : szkolenie + warsztaty robocze. Możliwość konsultacji projektów etykiet „z biurka”.
Mija kilka lat od ustanowienia regulacji prawnych o możliwości komunikacji o szczególnych właściwościach produktu spożywczego. Ma to szczególne znaczenie wobec takich czynników, jak wzrost świadomości społecznej zdrowego żywienia, modyfikacja receptur żywności, profile żywieniowe, czy jakość odżywcza produktów oferowanych w sklepikach szkolnych.
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne przemawiają za rozwojem rynku żywności prozdrowotnej, ale praktyka nie zawsze jednak jest uczciwa i rzetelna.
Kiedy producent może zamieścić oświadczenie. Czy oświadczenie nie podkreśla właściwości oczywistych. Czy producent powinien studiować literaturę naukową. Oświadczenie, o nie uzasadnionym działaniu produktu. Te i wiele innych zagadnień zostanie omówione podczas szkolenia.

PROWADZENIE SZKOLENIA

Prowadzenie szkolenia: dr Regina Wierzejska – pracownik Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Naukowiec, dietetyk, ekspert prawa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności. W swoim dorobku zawodowym ma wiele wykładów, szkoleń, opinii eksperckich z zakresu znakowania żywności, w tym suplementów, wprowadzania ich do obrotu i wpływu diety na stan zdrowia.

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Opakowania do żywności – dokumentacja potwierdzająca bezpieczeństwo zdrowotne i zgodność z wymaganiami przepisów UE

Grudzień 19, 2017 10:10 pm Published by

Szkolenie zrealizowane

Przejdź do listy aktualnych szkoleń

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

 1. Ryzyko dla zdrowia związane z migracją do żywności substancji szkodliwych
 • opakowania z tworzyw sztucznych
 • opakowania z papieru i tektury
 • wyroby ceramiczne
 • wyroby metalowe
 • nanomateriały
 1. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie potwierdzania bezpieczeństwa zdrowotnego materiałów opakowaniowych  i wyrobów do kontaktu z żywnością
 2. Deklaracja zgodności – cel wystawiania, dane jakie powinna zawierać, uaktualnianie i przekazywanie w łańcuchu dostaw
 3. Zgodność z ogólnymi wymaganiami rozporządzenia WE nr 1935/2004  –  dokumentacja potwierdzająca
 4. Potwierdzanie zgodności z wymaganiami rozporządzenia UE 10/2011
 • opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, z barierą  funkcjonalną, zawierające      ‘dual-use additives’, tworzywa sztuczne z recyklingu,
 1. Potwierdzanie zgodności z przepisami narodowymi i innymi dokumentami
 2. Deklaracje zgodności dla preform i butelek z PET oraz wyrobów z importu
 3. Zagrożenie dla zdrowia i dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo powłok ochronnych, klejów, farb drukarskich i barwników stosowanych w opakowaniach do żywności
 4. Dokumentacja uzupełniająca – rodzaje, omówienie i przykłady
 5. Raporty z badań laboratoryjnych i ich znaczenie przy potwierdzaniu zgodności opakowań z dopuszczalnymi limitami migracji
 6. Udostępnianie deklaracji zgodności i dokumentacji uzupełniającej w łańcuchu dostaw –obowiązek czy dobrowolność?
 7. Urzędowa kontrola dokumentacji przeprowadzana w ramach urzędowej kontroli i jej rola w ochronie zdrowia konsumenta

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do producentów, importerów i dystrybutorów opakowań, a także producentów żywności, wody i  napojów, wykorzystujących takie opakowania. Szkolenie adresowane jest także do inspektorów i audytorów przeprowadzających kontrole dokumentacji, w celu potwierdzenia zgodności opakowań z wymaganiami przepisów.

Omówione zostanie ryzyko dla zdrowia związane z migracją substancji szkodliwych do żywności oraz wynikająca z tego konieczność potwierdzania bezpieczeństwa zdrowotnego opakowań w celu ochrony zdrowia konsumenta. Przedstawione zostaną informacje jakie powinny zawierać deklaracje zgodności wystawiane w całym łańcuchu dostaw, począwszy od  substancji chemicznych poprzez produkty pośrednie  i gotowe  wyroby. Podkreślona zostanie rola i znaczenie  deklaracji zgodności oraz rodzaje dokumentacji potwierdzającej zgodność oraz  ich udostępnianie w łańcuchu dostaw.  Omówiona  będą także kontrola dokumentacji przeprowadzana w ramach urzędowej kontroli oraz audytu na zlecenie odbiorcy.

Na zakończenie szkolenia przewidziana jest dyskusja z możliwością wyjaśnienia i omówienia indywidualnych przypadków zgłoszonych przez uczestników, w zakresie tematyki objętej szkoleniem.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie poprowadzone będzie przez dr inż. Kazimierę Ćwiek- Ludwicką z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Eksperta w zakresie regulacji prawnych  dotyczących wyrobów do kontaktu z żywnością,  oceny ich bezpieczeństwa zdrowotnego oraz badania migracji substancji szkodliwych w celu potwierdzenia zgodności. Posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wykładów. Autorka wielu  publikacji  dotyczących zagrożeń wynikających ze stosowania opakowań do żywności, ich oceny zdrowotnej oraz zasad badania.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Monitorowanie alergenów w zakładzie produkcyjnym i gastronomii

Grudzień 19, 2017 9:51 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(godz. 10.00-15.15)

 1. Alergeny w żywności – rodzaje, charakterystyka, poziomy występowania, poziomy alergenów dla osoby uczulonej
 2. Alergeny w zakładzie produkcyjnym i gastronomii – obligatoryjna lista alergenów
 3. Informacje o alergenach dla konsumenta – znakowanie informacją o alergenach
 4. Metody badawcze stosowane do monitorowania alergenów w zakładzie
 5. Identyfikowalność w zakładzie produkcyjnym, program kontroli alergenów

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do technologów, gastronomów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za autentyczność i bezpieczeństwo żywności.

Celem szkolenia jest zapoznanie z zagrożeniami wynikających ze stosowania alergenów, ich prawidłowym znakowaniem oraz głównych czynników ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i zarządzaniem w zakładzie.

 

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez dr inż. Halinę Makała – pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, kierownika zespołu badawczego ds. jakości i ocen sensorycznych, rzeczoznawcy i członka komisji oceniającej jakość surowców i przetworów, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Jak przygotować informację o wartości odżywczej produktu spożywczego do celów etykietowania ? Wymagania prawne i porady praktyczne

Grudzień 19, 2017 6:07 pm Published by

PROGRAM SZKOLENIA

(w godz. 10.00-15.15)

1. Znakowanie żywności wartością odżywczą – aspekty prawne;

 • Informacja obowiązkowa i dobrowolna;
 • Informacja o wartości odżywczej – wymagania i formy prezentacji;
 • Informacja o wartości odżywczej produktów wzbogacanych;
 • Informacja o wartości odżywczej produktów z oświadczeniami żywieniowymi;

2. Co nowego w przepisach prawnych?

3. Dodatkowe systemy znakowania żywności wartością odżywczą, w tym system GDA po zmianie przepisów prawnych;

4. Zakresy tolerancji oraz zasady zaokrąglania – Wytyczne Komisji Europejskiej;

5. Sposoby określania wartości odżywczej produktów do celów znakowania:

 • Analiza chemiczna żywności, przygotowanie wartości deklarowanych na podstawie  sprawozdania z wyników      badań (metody badań, przygotowanie informacji żywieniowej na podstawie raportu z badań);
 • Wykorzystanie ogólnie dostępnych i zaakceptowanych danych (bazy dane oraz tabele składu i wartości                odżywczych żywności) – które bazy danych wybrać, na co zwracać uwagę przy korzystaniu z danych                      tabelarycznych;
 • Obliczenia na podstawie znanych lub rzeczywistych wartości średnich użytych składników (obliczenia na               podstawie receptur):
  • Obliczanie wartości energetycznej – na wybranych przykładach;
  • Obliczanie wartości odżywczej i przygotowania informacji żywieniowej – krok po kroku;
  • Co zrobić, gdy brakuje danych o wartości odżywczej surowców;

6. Ćwiczenia – przygotowanie informacji o wartości odżywczej; etykietowanie żywności wartością odżywczą – studium przypadku.

Pytania i odpowiedzi.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności.
Podczas szkolenia zostaną omówione wymagania prawne dotyczące  znakowania środków spożywczych wartością odżywczą, poszerzone o analizę przykładowych opakowań pod kątem prawidłowej informacji żywieniowej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18);
Omówione będą także zagadnienia dotyczące dodatkowego systemu znakowania żywności – GDA po zmianie przepisów prawnych.
Przedstawione zostaną wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zakresów tolerancji ilości deklarowanych na etykiecie składników odżywczych oraz zasad zaokrąglania.
Omówione będą na wybranych przykładach sposoby obliczania wartości energetycznej oraz o kreślania wartości odżywczej produktów spożywczych w celu przygotowania prawidłowej informacji żywieniowej na opakowaniu, w tym m.in.
•    pozyskiwanie danych,
•    źródła danych,
•    obliczanie wartości odżywczej produktów złożonych na wybranych przykładach,
•    co zrobić, gdy brakuje danych o zawartości składników odżywczych niektórych surowcach,
Omówione zostanie także podawanie informacji żywieniowej w przypadku środków spożywczych z dodatkiem witamin, składników mineralnych i innych substancji oraz produktów z oświadczeniem żywieniowym lub zdrowotnym.
Dodatkowo uczestnicy szkolenia mogą przesyłać pytania, zagadnienia czy projekty etykiety do omówienia na szkoleniu, nie później niż siedem dni przez terminem szkolenia.

PROWADZENIE SZKOLENIA

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie dr Beatę Przygodę.

 

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Żywność pochodzenia zwierzęcego – zasady stosowania i kontroli substancji dodatkowych, aromatów i enzymów

Grudzień 13, 2017 8:11 pm Published by

Program szkolenia

(godz. 10.00-15.15)

I. Stosowanie substancji dodatkowych w żywności pochodzenia zwierzęcego

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności
  • substancja dodatkowa a substancja pomocnicza w przetwórstwie – zasady kwalifikacji, znakowanie w wykazie składników produktu
  • kategoryzacja produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego pod kątem możliwości dodawania substancji dodatkowych, przewodnik Komisji Europejskiej po kategoriach i podkategoriach środków spożywczych, przyporządkowanie produktu do odpowiedniej kategorii
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia nr 1333/2008 w odniesieniu do kategorii 8 „Mięso” oraz w odniesieniu do stosowania określonych dodatków do żywności w surowych wyrobach mięsnych
 • Produkt mięsny a surowy wyrób mięsny – zasady klasyfikacji
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1130/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych
  • limity substancji dodatkowych w innych substancjach dodatkowych, w aromatach, enzymach oraz w substancjach odżywczych.
 • Azotany i azotyny w produktach mięsnych i serach dojrzewających – zasady stosowania, wyliczanie ilości azotynów dodanych do produktów mięsnych – przykłady
 • Stosowanie zasady przenoszenia w praktyce
  • substancje dodatkowe obecne w mieszankach przyprawowych (preparatach), solankach przeznaczonych do produkcji środków spożywczych – substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników – przykłady
  • przewodnik Komisji Europejskiej dotyczący zasady przenoszenia
   • Obliczanie ilości dodanych związków fosforu, przeliczanie zawartości innych substancji dodatkowych, wyjątki i ograniczenia w stosowaniu substancji dodatkowych do poszczególnych produktów
   • Barwniki a żywność barwiąca – przewodnik Komisji Europejskiej

 II. Aromaty dymu wędzarniczego stosowane w przemyśle mięsnym.

 • Stosowanie aromatów dymu wędzarniczego – rozporządzenie Komisji Nr 1321/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r.
 • Tracebility w odniesieniu do aromatów dymu wędzarniczego – specyfikacje aromatów
 • Znakowanie środków spożywczych zawierających aromaty dymu wędzarniczego

III. Aspekty prawne stosowania enzymów w produkcji żywności

IV. Interpretacje przepisów prawnych w zakresie znakowanie środków spożywczych
zawierających substancje dodatkowe, aromaty lub enzymy.

 • Nazwy substancji dodatkowych podane na etykiecie produktu
 • Znakowanie środków spożywczych zawierających aromaty, w tym aromaty naturalne
 • Wizerunek składnika na etykiecie produktu
 • Znakowanie mieszanek przeznaczonych dla przemysłu mięsnego

 V. Dyskusja

 • Rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem

 

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dlaproducentów i dystrybutorów żywności pochodzenia zwierzęcego, producentów mieszanek (premiksów) stosowanych w przemyśle mięsnym lub mleczarskim, pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad zakładami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego lub producentami mieszanek (premiksów) stosowanych w przemyśle mięsnym lub mleczarskim.

Na szkoleniu zostaną przedstawione aktualne przepisy Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych do żywności, aromatów i enzymów oraz aktualne prace Komisji Europejskiej w tym zakresie  (zmiany przewidywane w najbliższym czasie), ze szczególnym uwzględnieniem produktów pochodzenia zwierzęcego (produkty mięsne i mleczarskie). Szczegółowo zostaną omówione różne aspekty wykorzystania tych przepisów w praktyce, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów. Poszczególne zapisy będą omówione na przykładach konkretnych produktów. Przedstawione zostaną zasady klasyfikacji środków spożywczych do odpowiednich kategorii, w tym również rozróżnienie pomiędzy surowymi wyrobami mięsnymi oraz produktami mięsnymi.

Omówiony zostanie przewodnik Komisji Europejskiej dotyczący odróżniania barwników od żywności barwiącej  oraz przewodnik wyjaśniający zasadę przenoszenia.

Przedstawione  zostaną problemy związane ze stosowanie mieszanek (premiksów) w zakładach mięsnych i mleczarskich, ze szczególnym uwzględnieniem zasady przenoszenia i zasady odwrotnego przenoszenia.

Omówione zostaną aktualne przepisy w zakresie aromatów dymu wędzarniczego wraz ze wskazaniem elementów, które są sprawdzane podczas  urzędowej kontroli żywności.
Zostaną również omówione obowiązujące interpretacje niektórych zapisów w zakresie znakowania środków spożywczych oraz mieszanek przeznaczonych dla przemysłu mięsnego i mleczarskiego w zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów.

W ramach szkolenia przewidziano dyskusję, podczas której  możliwe jest rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.

Prowadzenie szkolenia

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Joannę Gajdę-Wyrębek, kierownika Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Zagrożenia bakteryjne i wirusowe żywności w świetle unijnych i amerykańskich wymagań mikrobiologicznych produktów spożywczych

Grudzień 13, 2017 7:36 pm Published by

Program szkolenia

(godz. 10.00-15.15)

 1. Zagrożenia mikrobiologiczne w różnych rodzajach produktów spożywczych, z uwzględnieniem najnowszych zagrożeń wirusowych i bakteryjnych;
 2. Informacje o aktualnie niebezpiecznej żywności na terenie Unii Europejskiej – doniesienia zgłaszane w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF);
 3. Zatrucia pokarmowe w Polsce i krajach Unii Europejskiej;
 4. Źródło zagrożeń mikrobiologicznych w zakładach przetwórstwa spożywczego: surowce, woda, powietrze, opakowania do kontaktu z żywnością;
 5. Mikrobiologiczna ocena ryzyka;
 6. Nowe wyzwania dotyczące opakowań do kontaktu z żywnością;
 7. Aktualny stan prawny dotyczący kryteriów mikrobiologicznych produktów spożywczych w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem zmian proponowanych przez Komisję Europejską;
 8. Nowe kierunki polityki Komisji Europejskiej dla krajów członkowskich w dziedzinie mikrobiologii żywności w związku z umową handlową CETA między Kanadą, a Unią Europejską. Porównanie amerykańskich i europejskich kryteriów i metod badań mikrobiologicznych żywności.

 

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do producentów żywności, osób zarządzających ryzykiem w zakładach przetwórstwa spożywczego, osób do spraw jakości jak również do pracowników laboratoriów mikrobiologicznych żywności oraz placówek urzędowej kontroli żywności.

Program szkolenia pozwoli na rozszerzenie i weryfikację posiadanej wiedzy, a możliwość dyskusji na wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości. Przedstawione informacje będą m.in. obejmować  interpretację nowych wymagań mikrobiologicznych dla środków spożywczych oraz przewidywane zmiany Komisji Europejskiej w zakresie kryteriów mikrobiologicznych dla żywności. Ponadto zostanie dokonane porównanie amerykańskich kryteriów mikrobiologicznych żywności z wymaganiami Unii Europejskiej.

 

Prowadzenie szkolenia

dr Halina Ścieżyńska z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Priorytety w zakresie zdrowia publicznego w Unii Europejskiej i ich znaczenie dla ochrony zdrowia na przykładzie bezpieczeństwa żywności

Listopad 29, 2017 5:29 pm Published by

Program szkolenia

 

1. Unia Europejska wobec bezpieczeństwa żywnościowego


2. Jakość i bezpieczeństwo żywności


3. Prozdrowotne europejskie działania w zakresie reformulacji produktów żywnościowych

 

 

Opis szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do technologów żywności i żywienia, lekarzy, dietetyków, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za autentyczność i bezpieczeństwo żywności.

Celem szkolenia jest zapoznanie z celami i kierunkami realizacji inicjatyw Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego, jakością i bezpieczeństwem żywności w świetle badań kontrolnych w Polsce i UE, działaniami aktualnie realizowanymi w zakresie reformulacji produktów żywnościowych.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych. 

 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Zanieczyszczenia żywności pochodzenia przemysłowego – metale szkodliwe, azotany i inne

Listopad 29, 2017 5:28 pm Published by

Program szkolenia

I. METALE:
1.    Źródła zanieczyszczenia żywności metalami ciężkimi
2.    Skutki zdrowotne
3.    Doniesienia w ramach systemu System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i
Paszach (System RASFF).
4.    Kryteria toksyczności pierwiastków
5.    Ocena toksykologiczna
–  opinie naukowe EFSA i JECFA
–  badania specjacyjne i ich rola w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności
–  dawki referencyjne metali → zmiany
6.    Ustawodawstwo dot. zawartości pierwiastków szkodliwych dla zdrowia w żywności
–  najwyższe dopuszczalne poziomy metali szkodliwych dla zdrowia w środkach
spożywczych
–  kryteria doboru metod analitycznych
7.    Prace Komisji Kodeksu Żywnościowego
8.    Zanieczyszczenie wybranych grup środków spożywczych metalami ciężkimi na podstawie
wyników krajowych badań monitoringowych i danych z piśmiennictwa
9.    Pobranie metali z żywnością
10.  Środki ograniczające zanieczyszczenie żywności  pierwiastkami szkodliwymi
11.  Migracja z wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
– wyniki krajowych badań monitoringowych
– aspekty legislacyjne
– przyszłe prace legislacyjne
II. AZOTANY:
12.  Źródła narażenia
13.  Toksyczność
14.  Wymagania legislacyjne
15.  Opinia EFSA
16.  Wyniki krajowych badań monitoringowych
17.  Ocena pobrania na podstawie wybranych grup środków spożywczych

III. PRZYKŁADY INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ WYSTEPUJĄCYCH W ŻYWNOŚCI. 

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/ 
Termin: 12.12.2017 r., w godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch. 

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów, importerów i dystrybutorów środków spożywczych, jak i organów urzędowej kontroli żywności oraz innych laboratoriów.

Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zanieczyszczenia przemysłowe występujące w żywności tj. metale, azotany i inne. Ponadto zostaną omówione wymagania legislacyjne w zakresie m.in. zanieczyszczania żywności pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia oraz aktualne prace legislacyjne w tym zakresie toczące się w ramach:  Komisji Europejskiej, Codex Alimentarius.
Przedstawione zostaną również źródła zanieczyszczenia żywności łącznie  z migracją z wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, ocena toksykologiczna, oceny ryzyka dokonane przez EFSA i JECFA. Nacisk zostanie położony na zmiany w ustawodawstwie zarówno już ostatnio wprowadzone, a także te, których wprowadzenie jest planowane. Omówione zostanie również aktualne zanieczyszczenie żywności znajdującej się na rynku w Polsce m.in. metalami oraz związane z tym zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Prowadzenie szkolenia: mgr inż. Monika Mania – kierownik Pracowni w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności  w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego Państwowym Zakładzie Higieny

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Substancje dodatkowe, aromaty i enzymy

Listopad 29, 2017 5:23 pm Published by

I.   Unijne wykazy substancji dodatkowych  – załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych:

 • substancja dodatkowa a substancja pomocnicza w przetwórstwie – zasady kwalifikacji, znakowanie w wykazie składników produktu
 • kategoryzacja produktów spożywczych pod kątem możliwości dodawania substancji dodatkowych, przewodnik Komisji Europejskiej po kategoriach i podkategoriach środków spożywczych, przyporządkowanie produktu do odpowiedniej kategorii – studium przypadku ze szczególnym uwzględnieniem produktów złożonych (wieloskładnikowych)
 • zasada przenoszenia w praktyce  –  substancje dodatkowe obecne w półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków spożywczych; substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników- przykłady
 • zasady stosowania barwników w formie laków glinowych
 • obliczanie ilości dodanych związków fosforu, przeliczanie zawartości innych substancji dodatkowych, wyjątki i ograniczenia w stosowaniu substancji dodatkowych do poszczególnych produktów
 • limity dodatków w substancji dodatkowych, w aromatach, enzymach  oraz w substancjach odżywczych, zasada przenoszenia tych dodatków do środków spożywczych

II.   Inne prace Unii Europejskiej w zakresie substancji dodatkowych:

 • przewodnik dotyczący rozróżniania składników żywności o właściwościach barwiących (np. ekstrakty z roślin) a barwnikami – problemy interpretacyjne i konsekwencje dla producentów żywności
 • projekt przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie zasady przenoszenia (ang. carry-over)
 • plan prac Komisji Europejskiej na kolejne lata – jakich zmian w zakresie substancji dodatkowych można się spodziewać w najbliższym czasie (np. zmiany dotyczące  suplementów diety oraz stosowania azotanów i azotynów w produktach mięsnych).

III.  Unijny wykaz substancji aromatycznych oraz rozporządzenie Komisji w sprawie aromatów
dymu wędzarniczego

 • zapisy rozporządzenia Komisji nr 872/2012 w sprawie wykazu substancji aromatycznych i ich praktyczne znaczenie dla  producentów żywności
 • problemy wynikające z uregulowania aromatów dymu wędzarniczego –rozporządzenie Komisji Nr 1321/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r.
 • nowe wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie znakowania środków  spożywczych zawierających aromaty, w tym aromaty naturalne oraz aromaty dymu wędzarniczego

IV. Prace Komisji w zakresie unijnego wykazu enzymów oraz znakowanie środków spożywczych zawierających enzymy. 

 • aspekty prawne stosowania enzymów w produkcji żywności, w tym znakowanie żywności zawierającej enzymy
 • przewodnik Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów (składnik produktu czy substancja pomocnicza w przetwórstwie)
 • stan prac nad wspólnotową listą enzymów

V.    Interpretacja obowiązujących przepisów

 • deklarowanie nazw substancji dodatkowych  na etykiecie produktu – przykłady
 • interpretacje w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, dotyczące umieszczania rysunków owoców/warzyw na opakowaniach produktów zawierających w składzie aromaty
 • przykłady interpretacji przepisów w zakresie substancji dodatkowych w przypadkach niejednoznacznego sformułowania w akcie prawnym.

VI.    Dyskusja
Rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem. 


Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 01.12.2017 r., godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i dystrybutorów żywności oraz dla pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością stosowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów.

Na szkoleniu zostaną przedstawione aktualne  przepisy  Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych do żywności, aromatów i enzymów oraz aktualne prace Komisji Europejskiej w tym zakresie  (zmiany przewidywane w najbliższym czasie). Szczegółowo zostaną omówione różne aspekty wykorzystania tych przepisów w praktyce, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów. Poszczególne zapisy będą omówione na przykładach konkretnych produktów.
Zostaną również omówione obowiązujące interpretacje niektórych zapisów – m.in. dotyczy to rozróżnienia pomiędzy substancją dodatkową a substancją pomocniczą w przetwórstwie, przyporządkowania produktów do odpowiedniej kategorii w rozporządzeniu 1129/2011, klasyfikacji ekstraktów o właściwościach barwiących (składnik żywności czy barwnik), podawania  nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktów.
Przedstawione zostaną aktualne przepisy w zakresie aromatów wraz z oceną ich skutków dla producentów żywności; w tym przepisy dotyczące znakowania środków spożywczych zwierających aromaty naturalne oraz przepisy dotyczące aromatów dymu wędzarniczego.
Zostaną przedstawione przewodniki Komisji Europejskiej: przewodnik dotyczący zasady przenoszenia (projekt) oraz przewodnik w zakresie klasyfikacji enzymów.
W ramach szkolenia przewidziano dyskusję, podczas której  możliwe jest rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.

 Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Joannę Gajdę-Wyrębek, kierownika Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Pestycydy w systemie bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej i Polsce

Listopad 29, 2017 5:19 pm Published by

Cz. 1.

 1. Co to są pestycydy, ich klasyfikacja i zastosowanie,
 2. Uregulowania prawne dotyczące rejestracji i dopuszczenia do stosowania poszczególnych pestycydów,
 3. Uregulowania prawne dotyczące ochrony zdrowia i życia konsumentów,
 4. Definicje związane z pozostałościami pestycydów w żywności i ich interpretacja,
 5. Kryteria doboru metod analitycznych stosowanych do oznaczania pozostałości pestycydów w żywności,
 6. Wytyczne do pobierania próbek dla potrzeb badań kontrolnych,
 7. Kontrola żywności na obecność pozostałości pestycydów.

Cz. 2.

 1. Pestycydy a system bezpieczeństwa żywności,
 2. Analiza ryzyka dla konsumenta: charakterystyka zagrożenia, ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem,
 3. System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF ang. Rapid Alert System for Food and Feed),
 4. Rola Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA, ang. European Food Safety Agency).

Cz. 3.

 1. Pestycydy w wodzie. Woda do picia to też żywność.
 2. Inne zastosowanie pestycydów np., jako leki weterynaryjne czy w higienie sanitarnej (biocydy),
 3. Prawodawstwo w Polsce, Unii Europejskiej i w krajach trzecich.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 30.11.2017 r. godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i importerów środków spożywczych, jak i organów urzędowej kontroli żywności oraz innych laboratoriów.

Na szkoleniu zostaną podane informacje o gospodarce pestycydami w Polsce i Unii Europejskiej w kontekście systemu bezpieczeństwa żywności. Omawiane zagadnienia będą podzielone na kilka tematycznych części i będą zawierały informacje na temat wymaganych badań i sposobu ich oceny niezbędnych do wydania zezwolenia na ich stosowanie oraz obrót.
Głównym tematem omawianym podczas zajęć będzie zanieczyszczenie żywności pozostałościami pestycydów a bezpieczeństwo konsumenta. Omówione zostaną akty prawne regulujące to zagadnienie, a także praktyczne rozwiązania, czyli badania kontrolne pozostałości pestycydów w różnych środkach spożywczych, ich zasady i organizacja, kryteria doboru metod analitycznych wykorzystywanych w tych badaniach oraz sposoby interpretacji uzyskiwanych wyników wraz z implikacjami wynikającymi dla producentów żywności i konsumentów w przypadkach przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) pestycydów.  Zostaną omówione również zagadnienia związane ze stosowaniem pestycydów nie tylko w ochronie upraw i jakie to ma przełożenie na pozostałości pestycydów w żywności znajdującej się w obrocie.

Prowadzenie szkolenia: dr hab. Katarzyna Góralczyk – były wieloletni pracownik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Gwarancje bankowe

Listopad 29, 2017 5:15 pm Published by

Szkolenie zrealizowane

Przejdź do listy aktualnych szkoleń

Program szkolenia

 

1. Przepisy dotyczące gwarancji bankowych

2. Ogólna charakterystyka gwarancji bankowej

1)      Definicja gwarancji bankowej
2)      Charakter prawny gwarancji bankowej
3)      Przedmiot gwarancji
4)      Gwarancja bankowa jako czynność bankowa
5)      Rodzaje gwarancji bankowych

 3. Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej

1)  Podstawa udzielenia gwarancji bankowej
2)  Definicja i forma zlecenia udzielenia gwarancji
3)  Związanie banku treścią umowy zlecenia udzielenia gwarancji

4. Umowa gwarancji

1)      Tryb zawarcia umowy gwarancji
2)      Strony i uczestnicy stosunku gwarancyjnego
3)      Treść gwarancji bankowej

·   Elementy gwarancji
·   Poddanie gwarancji Jednolitym Regułom
·   Prawo, jakiemu podlega gwarancja

4)      Zmiany w treści gwarancji

5.  Roszczenia z gwarancji

1) Charakter prawny odpowiedzialności  banku-gwaranta
2) Zgłoszenie żądania zapłaty przez beneficjenta gwarancji
3) Żądanie płać lub przedłuż gwarancję
4) Zapłata sumy gwarancyjnej
5) Zarzuty gwaranta przeciwko żądaniu beneficjenta
6) Uprawnienia regresowe banku wynikające z udzielenia gwarancji

6.  Wygaśnięcie gwarancji

7.  Przedawnienie roszczeń z gwarancji

8. Przeniesienie wierzytelności z gwarancji

9. Potwierdzenie gwarancji, regwarancja i promesa

10. Roszczenie beneficjenta gwarancji

11. Rodzaje typowych gwarancji bankowych

1) Gwarancje dobrego wykonania umowy
2) Gwarancje zapłaty
3) Gwarancja zwrotu zaliczki
4) Gwarancja wypłaty zaliczki
5) Gwarancje przetargowe
6) Gwarancja spłaty kredytu

12. Omówienie przykładowej treści poszczególnych gwarancji

 


Miejsce szkolenia:
 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 07-08.12.2017 r., (1-szy dzień w godz. 10.00-15.35, 2-gi dzień 9.00-15.05)
Cena: 1180,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

 

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla:
– osób zlecających bankowi wystawianie gwarancji na zabezpieczenia swoich zobowiązań
– osób przyjmujących jako zabezpieczenie swoich wierzytelności gwarancje bankowe
– pracowników banków, którzy zajmują się przyjmowaniem od klientów zleceń udzielenia gwarancji bankowej, wystawiają te gwarancje oraz przyjmują żądania zapłaty sumy przez bank gwarantowanej

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami konstruowania zleceń udzielania gwarancji, konstruowania treści i właściwego ich czytania oraz interpretacji przez beneficjentów.
W programie szkolenia położono duży nacisk na stronę praktyczną stosowania gwarancji bankowych i przewidziano ćwiczenia w zakresie poprawności ich konstruowania i właściwej interpretacji.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez uznaną specjalistkę, autorkę wielu publikacji z dziedziny bankowości, w tym gwarancji bankowych, praktyka i wykładowcę wyższych uczelni mec. Izabelę Heropolitańską.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Wyroby i opakowania do kontaktu z żywnością – interpretacja wymagań Rozporządzenia UE nr 10/2011 i postępowanie w praktyce

Listopad 29, 2017 5:15 pm Published by
 1. Rozporządzenie UE nr 10/2011 i jego kolejne nowelizacje
 2. Wytyczne  Komisji Europejskiej dotyczące stosowania w praktyce przepisów rozporządzenia UE nr 10/2011
 3. Interpretacja wymagań w zakresie składu materiału lub wyrobu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i  aktualnych wytycznych Komisji Europejskiej
 • Unijny wykaz substancji dozwolonych
 • Dodawanie nowych substancji i wprowadzanie zmian do unijnego wykazu
 • Odstępstwa w odniesieniu do substancji niewłączonych do unijnego wykazu
 • Substancje niewłączone do unijnego wykazu (powłoki, farby, kleje, barwniki, rozpuszczalniki)
 • Substancje przeciwdrobnoustrojowe
 1. Interpretacja wymagań dotyczących  substancji dozwolonych do stosowania 
 • Dopuszczalny limit migracji globalnej (OML)
 • Dopuszczalne limity migracji specyficznej  (SML)
 • Substancje dodatkowe o podwójnym zastosowaniu (‘dual-use additives’)
 • Specyfikacje i ograniczenia w zakresie limitowania substancji dozwolonych w wyrobach z tworzyw sztucznych – omówienie na przykładach
 1. Wymagania szczegółowe  dla wielowarstwowych materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych  
 2. Wymagania szczegółowe dla  wielomateriałowych, wielowarstwowych materiałów i wyrobów
 3. Odbicie farby (set-off) w przypadku materiałów lub wyrobów zadrukowanych
 4. Rodzaje  dokumentacji potwierdzającej spełnianie przepisów Rozporządzenia UE 10/2011
 5. Badania  wyrobów  i opakowań do żywności w celu potwierdzenia zgodności z  wymaganiami przepisów

Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 – budynek Kolmex
Termin: 23.11.2017 r., w godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

Szkolenie skierowane jest do producentów, importerów, dystrybutorów oraz użytkowników wyrobów i materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a także  do pracowników służb kontrolnych odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów  dotyczących materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz za prawidłowe ich stosowanie w codziennej praktyce, aby  zapewnić, że wprowadzone do obrotu będą bezpieczne dla konsumenta.

Celem szkolenia jest omówienie rozporządzenia UE nr 10/2011 i  wprowadzonych do niego zmian kolejnymi rozporządzeniami UE  oraz zaleceń nowych Wytycznych Komisji Europejskiej. Wiedza z tego zakresu ma istotne znaczenie przy potwierdzaniu zgodności wyrobów do kontaktu z żywnością z przepisami oraz pozwala uniknąć wielu problemów i nieporozumień wynikających z niewłaściwej interpretacji wymagań obowiązujących przepisów.
Przedstawiona zostanie obowiązująca interpretacja  wymagań dotyczących  substancji stosowanych w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, z uwzględnieniem  substancji dozwolonych, dopuszczalnych limitów migracji oraz  wymagań dla substancji stosowanych w powłokach, klejach, farbach drukarskich i barwnikach. Przedstawione zostaną także wymagania  jakie powinny spełniać wielowarstwowe i wielomateriałowe wyroby i opakowania do kontaktu z żywnością oraz  występowanie odbicia farby w opakowaniach zadrukowanych.

Szkolenie poprowadzone będzie przez dr inż. Kazimierę Ćwiek- Ludwicką z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, eksperta w zakresie legislacji krajowej i unijnej, oceny zdrowotnej materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz ich badania w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami przepisów.  Posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wykładów, autorka wielu  artykułów i publikacji na temat interpretacji   wymagań przepisów dotyczących wyrobów i opakowań do żywności.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Prawne zabezpieczenia wierzytelności

Listopad 29, 2017 5:11 pm Published by
 1. Dzień
 2. Prawne zabezpieczenia ogólnie
 3. Problematyka nadzabezpieczenia
 4. Zabezpieczenia wekslowe

1)      Pojęcie weksla in blanco

 • minimalne i maksymalne elementy, jakie powinien mieć weksel in blanco – elementy ustawowe oraz wybrane klauzule wekslowe – przykłady
 • weksel in blanco zabezpieczający jedną wierzytelność, kilka wierzytelności oraz część wierzytelności

2)      Poręczenie wekslowe (awal) – Przykłady

 • definicja poręczenia
 • miejsce poręczenia
 • forma poręczenia

3)      Konstrukcja i treść deklaracji do weksla in blanco nieporęcznego i

      poręczonego – przykłady

4)      Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na przyjęty wcześniej weksel in blanco; zmiana

      treści deklaracji do weksla in blanco oraz przyjęcie dodatkowych weksli

5)      Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy wystawianiu i poręczaniu weksla

      in blanco – przykłady, orzecznictwo

 1. Poręczenie

1)      Definicja poręczenia

2)      Forma poręczenia

3)      Rodzaje poręczenia

 • poręczenie za dług istniejący
 • poręczenie za dług przyszły
 • poręczenie za całość długu
 • poręczenie za część długu

4)      Teść poręczenia

5)      Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy poręczaniu – przykłady, orzecznictwo

6)      Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na udzielone wcześniej poręczenie

 

 1. Dzień
 2. Przelew wierzytelności (cesja)

1) Definicja

2) Zawarcie, forma i treść umowy przelewu – przykłady

3) Przelew na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz zawieszającym – przykłady umów przelewu

4) Co wierzyciel nabywa zawierając umowę przelewu wierzytelności na zabezpieczenie

5) Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy cesji – przykłady, orzecznictwo

6) Rodzaje przelewu na zabezpieczenie

 • Przelew wierzytelności istniejącej oraz wierzytelności przyszłej
 • Przelew całości oraz części wierzytelności
 • Przelew jednej lub kilku wierzytelności indywidualnie oznaczonych oraz przelew globalny
 • Przelew wierzytelności należącej do kilku wierzycieli oraz przelew wierzytelności w stosunku do kilku dłużników

7)  Przelew wierzytelności z rachunku bankowego – przykład umowy

8)  Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia – przykład umowy

9)  Dopuszczalność zmiany treści umowy, z której wynika przelana wierzytelność

 1. Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych

1)      Definicja zastawu i zastawu rejestrowego

2)      Przedmiot zastawu rejestrowego

 • rzeczy mogące być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
 • rzeczy, które nie mogą być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
 • rzeczy indywidualnie oznaczone, rzeczy oznaczone co do gatunku oraz zbiór rzeczy

3)      Zastaw na zabezpieczenie kilku wierzytelności

4)      Najczęściej popełniane błędy przy ustalaniu przedmiotu zastawu

5)      Zawarcie i treść umowy zastawu – przykłady

6)      Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy zastawu – przykłady

7)      Powstanie zastawu

8)      Zmiana treści umowy zastawu ze szczególnym uwzględnieniem zmiany

      przedmiotu zastawu

 1. Zastaw na prawach

1)     Prawa mogące być przedmiotem zastawu

2)    Forma i treść umowy zastawu

3)     Rodzaje zastawów na prawach ze szczególnym uwzględnieniem zastawu na wierzytelności z rachunku bankowego

 1. Przewłaszczenie na zabezpieczenie

1)  Definicja

2)  Przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie

 • rzeczy mogące być przedmiotem przewłaszczenia na

     zabezpieczenie – przykłady, orzecznictwo

 • rzeczy, które nie mogą być przedmiotem przewłaszczenia na

      zabezpieczenie – przykłady, orzecznictwo

 • rzeczy indywidualnie oznaczone, rzeczy oznaczone co do gatunku

     oraz zbiór rzeczy

3)  Przewłaszczenie na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz

    zawieszającym – przykłady umów

4)  Najczęściej popełniane błędy przy ustalaniu przedmiotu przewłaszczenia na

    zabezpieczenie – przykłady, orzecznictwo

5)  Zawarcie i treść umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady

6)  Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy przewłaszczenia

    na zabezpieczenie – przykłady

7)  Zmiana treści umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie

 III. Dzień

 1. Hipoteka

1)      Definicja hipoteki

2)      Przedmiot hipoteki

3)      Zakres obciążenia nieruchomości

 • Części składowe
 • Przynależności
 • Wpływ hipoteki na skuteczność umowy zastawu, przewłaszczenia i cesji

4)      Wierzytelność hipoteczna

 • Zabezpieczenie hipoteką jednej wierzytelności
 • Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności

5)      Ustanowienie hipoteki umownej – Forma i treść umowy o ustanowienie hipoteki

6)      Powstanie hipoteki

 • Ustanowienie a powstanie hipoteki
 • Wpis hipoteki do księgi wieczystej
 • Uprawomocnienie się wpisu hipoteki do księgi wieczystej

7)      Pierwszeństwo hipoteki

 • Pojęcie
 • Pierwszeństwo hipoteki a pierwszeństwo praw wpisanych w Dziale III kw

8)      Zmiana treści hipoteki

 • Forma zmiany treści hipoteki
 • Zmiana przedmiotu hipoteki
 • Zmiana wierzytelności hipotecznej
 • Zamiana wierzytelności hipotecznej

9)      Wygaśnięcie hipoteki

10)  Opróżnione miejsce hipoteczne

 • Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego
 • Chwila powstania opróżnionego miejsca hipotecznego
 • Uprawnienia właściciela nieruchomości w razie wygaśnięcia hipoteki
 • Uprawnienie do rozporządzenia przez właściciela nieruchomości opróżnionym

      miejscem hipotecznym

 • Roszczenie wierzyciela hipotecznego o przeniesienie jego hipoteki na opróżnione

      miejsce hipoteczne


Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek Kolmex)
Termin:  15-17.11.2017 r. (w godz.: 1-szy dzień 10.00-15.35, 2-gi dzień 9.00-15.05, 3-ci dzień 9.00-14.00)
Cena: 1770,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch


Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników banków, towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów zajmujących się zawodowo udzielaniem pożyczek, kredytów, poręczeń, gwarancji i zawieraniem umów leasingu oraz pracowników innych przedsiębiorstw, które zawierają umowy wymagające prawnego zabezpieczenia ich wykonania..

Korzyści udziału w szkoleniu:
Z udzielaniem kredytów, pożyczek, gwarancji czy zawieraniem umów leasingu potencjalnie wiąże się ryzyko, które powoduje konieczność zabezpieczania się przed skutkami ewentualnego niespłacenia długu. Szkolenie nt. Prawnych Zabezpieczeń Wierzytelności będzie pomocą w wyborze jak najlepszego prawnego zabezpieczenia poprzez wskazanie zalet i wad poszczególnych form zabezpieczenia. Szkolenie obejmuje wszystkie najważniejsze prawne zabezpieczenia zarówno osobiste, jak i rzeczowe.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, autorkę wielu książek, w tym nt.  prawnych zabezpieczeń wierzytelności – mec. Izabelę Heropolitańską.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Preparaty/półprodukty dla przemysłu spożywczego zawierające substancje dodatkowe, aromaty lub enzymy oraz znakowanie tych preparatów i żywności z ich dodatkiem

Listopad 29, 2017 5:05 pm Published by

I.   Unijne wykazy substancji dodatkowych  – załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych:

1.    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie
unijnego wykazu dodatków do żywności

        –    substancja dodatkowa a substancja pomocnicza w przetwórstwie – zasady kwalifikacji,
znakowanie w wykazie składników produktu/półproduktu
–    zasada przenoszenia w praktyce  –  substancje dodatkowe obecne w półproduktach (preparatach)
przeznaczonych do produkcji środków spożywczych; substancje przenoszone do produktu
końcowego a wykaz składników- przykłady
–    kategoryzacja produktów spożywczych pod kątem możliwości dodawania substancji dodatkowych
do półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego –  klasyfikujemy półprodukt czy
produkt końcowy? Studium przypadku.

2.    Obliczanie ilości dodanych związków fosforu, przeliczanie zawartości innych substancji dodatkowych,
wyjątki i ograniczenia w stosowaniu substancji dodatkowych do poszczególnych produktów – jak stosować
te przepisy w odniesieniu do półproduktów.

3.    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1130/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik III do
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego
wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach
spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych
–    limity w substancji dodatkowych w innych substancjach dodatkowych, w aromatach, enzymach
oraz w substancjach odżywczych.

II.   Inne prace Unii Europejskiej w zakresie substancji dodatkowych:

   1.    przewodnik dotyczący rozróżniania składników żywności o właściwościach barwiących
(np. ekstrakty z roślin) a barwnikami – problemy interpretacyjne i konsekwencje dla
producentów żywności
2.    projekt przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie zasady przenoszenia (ang. carry-over)

III.    Unijny wykaz substancji aromatycznych oraz rozporządzenie Komisji w sprawie aromatów
dymu wędzarniczego

      –    Aromaty, w tym aromaty dymu wędzarniczego w półproduktach przeznaczonych dla przemysłu
spożywczego – czy zawsze mogą być obecne w półproduktach?

IV. Prace Komisji w zakresie unijnego wykazu enzymów oraz znakowanie środków
spożywczych zawierających enzymy

    1.   aspekty prawne stosowania enzymów w produkcji żywności, w tym znakowanie żywności
zawierającej enzymy
2.   przewodnik Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów (składnik produktu czy
substancja pomocnicza w przetwórstwie)
3.   stan prac nad wspólnotową listą enzymów

V.    Znakowanie preparatów/półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego

    1.    Informacje obowiązkowe na etykietach preparatów/półproduktów przeznaczonych dla
przemysłu spożywczego
2.    Oznakowanie preparatów zawierających substancje dodatkowe – co musi być na etykiecie,
a co tylko w dokumentacji towarzyszącej przesyłce.
3.    Informacje dotyczące aromatów dymu wędzarniczego obecnego w preparatach.
4.    Znakowanie półproduktów a znakowanie wyrobów finalnych zawierających półprodukty – jakie
informacje powinien przekazać dostawca preparatów swojemu odbiorcy.

VI.    Dyskusja
Rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin:
 14.11.2017 r., w godz. 10.00-15.15
Cena:
 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i dystrybutorów preparatów/półproduktów przeznaczonych do stosowania w produkcji żywności (tzw. obrót business to business), dla producentów żywności stosujących preparaty/półprodukty oraz dla pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością stosowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów w preparatach/półproduktach jak również w produktach finalnych.

Na szkoleniu zostaną przedstawione aktualne  przepisy  Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych do żywności, aromatów i enzymów oraz aktualne prace Komisji Europejskiej w tym zakresie  (zmiany przewidywane w najbliższym czasie). Zostanie omówione zastosowanie tych przepisów do preparatów/półproduktów przeznaczonych do produkcji żywności.
Zostaną omówione obowiązujące interpretacje niektórych zapisów – m.in. dotyczy to rozróżnienia pomiędzy substancją dodatkową a substancją pomocniczą w przetwórstwie, przyporządkowania produktów do odpowiedniej kategorii w rozporządzeniu 1129/2011 (czy należy klasyfikować półprodukt czy produkt końcowy),  klasyfikacji ekstraktów o właściwościach barwiących (składnik żywności czy barwnik), podawania  nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktów.
Przedstawione zostaną aktualne przepisy w zakresie aromatów wraz z oceną ich skutków dla producentów żywności (półproduktów i produktów finalnych); w tym przepisy dotyczące znakowania środków spożywczych zwierających aromaty naturalne oraz przepisy dotyczące aromatów dymu wędzarniczego.

Zostaną przedstawione przewodniki Komisji Europejskiej: przewodnik dotyczący zasady przenoszenia (projekt) oraz przewodnik w zakresie klasyfikacji enzymów.

Na szkoleniu zostaną omówione również zasady znakowania preparatów/półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego z uwzględnieniem znakowania finalnych środków spożywczych.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Joannę Gajdę-Wyrębek, kierownika Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Żywność prozdrowotna – trendy i oczekiwania konsumentów

Listopad 29, 2017 4:57 pm Published by

1.    Rodzaje żywności prozdrowotnej i ich charakterystyka

2.    Bioaktywne składniki żywności, prozdrowotne dodatki funkcjonalne

3.    Żywność prozdrowotna a profilaktyka zdrowotna

4.    Trendy w stosowaniu dodatków prozdrowotnych żywności a
oczekiwania konsumentów

5.    Zasady wzbogacania żywności. Oświadczenia zdrowotne

6.    Dodatki prozdrowotne w wybranych grupach żywności

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 10.11.2017 r., godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie skierowane jest do producentów i technologów zakładów przemysłu spożywczego, pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności, do producentów i dystrybutorów opakowań i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych.
Celem szkolenia jest zapoznanie z wybranymi aspektami dotyczącymi żywności prozdrowotnej, rodzajami i regulacjami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie, rolą prozdrowotnych dodatków funkcjonalnych. Scharakteryzowane zostaną trendy w stosowaniu dodatków prozdrowotnych, efekatmi a oczekiwania konsumentów. Omówione zostaną przykłady zastosowania dodatków prozdrowotnych do wybranych grup żywności.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, kierownika zespołu badawczego ds. jakości i ocen sensorycznych, rzeczoznawcy i członka komisji oceniającej jakość surowców i przetworów, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Wymogi formalne i praktyka rynku

Listopad 29, 2017 4:50 pm Published by

1.     Interpretacja przepisów nie jednoznacznych
2.     Przypadki sporne
3.     Oświadczenia typu „fit” , „wellness”, „SpA”
4.     Żywność funkcjonalna na przykładach
5.     Cytowanie na opakowaniu publikacji naukowej
6.     Wymóg znaczącej ilości składnika
7.     Zawartość składnika w 100 g, czy w porcji do spożycia
8.     Składniki roślinne  (typu  zielona herbata, czosnek, miód),
9.     Oświadczenia na suplementach diety
10.   Oświadczenia zdrowotne wprowadzające w błąd
11.   Inne, niż w wykazie brzmienie oświadczeń
12.   Kiedy warto stosować oświadczenia żywieniowe
13.   Czy produkty opatrzone oświadczeniem maja lepszą wartość odżywczą
14.   Co interesuje konsumentów

Warsztaty robocze – uczestnicy szkolenia dokonują analizy otrzymanych konkretnych opakowań z rynku oraz przykładów teoretycznych etykiet, które mogą być opatrzone oświadczeniami (projektowanie etykiet). Ocena pod kątem prawnym i wspólna dyskusja wszystkich przypadków.


Miejsce szkolenia: 
Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 09.11.2017 r., godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Mija kilka lat od ustanowienia regulacji prawnych o możliwości komunikacji o szczególnych właściwościach produktu spożywczego. Ma to szczególne znaczenie wobec takich czynników, jak wzrost świadomości społecznej zdrowego żywienia, modyfikacja receptur żywności, profile żywieniowe, czy jakość odżywcza produktów oferowanych w sklepikach szkolnych.
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne przemawiają za rozwojem rynku żywności prozdrowotnej, ale praktyka nie zawsze jednak jest uczciwa i rzetelna.
Kiedy producent może zamieścić oświadczenie. Czy oświadczenie nie podkreśla właściwości oczywistych. Czy producent powinien studiować literaturę naukową. Oświadczenie, o nie uzasadnionym działaniu produktu. Te i wiele innych zagadnień zostanie omówione podczas szkolenia.

Prowadzenie szkolenia:
dr Regina Wierzejska jest pracownikiem Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Naukowiec, dietetyk, ekspert prawa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności. W swoim dorobku zawodowym ma wiele wykładów, szkoleń, opinii eksperckich z zakresu znakowania żywności, w tym suplementów, wprowadzania ich do obrotu i wpływu diety na stan zdrowia

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Weksel własny jako instrument kredytu, zapłaty i zabezpieczenia

Listopad 29, 2017 4:46 pm Published by

1.    Definicja weksla, jego cechy charakterystyczne, funkcje i przyczyny wystawiania

2.    Elementy ustawowe weksla własnego – na przykładach

3.    Klauzule wekslowe – powody i skutki ich umieszczenia na wekslu

a)    domicyliat
b)    waluty
c)    bez protestu

4.    Poręczenie wekslowe (Awal) – na przykładach

a)    pojęcie awalu
b)    forma awalu
c)    poręczyciel wekslowy (awalista)
d)    odpowiedzialność awalisty

5.    Przenoszenie praw z weksla – Indosowanie weksla – na przykładach

a)    pojęcie indosu
b)    przyczyny indosowania weksla
c)    klauzula zakazująca indosowania weksla („nie na zlecenie”) –  powody i skutki umieszczenia
jej na wekslu
d)    rodzaje indosów
e)    forma indosu
f)    osoba indosująca weksel (indosant) oraz osoba, na którą się weksel przenosi (indosatariusz)
g)   skutki indosu
h)   szereg (ciąg) indosów – nieprzerwany i przerwany
i)    prawny posiadacz weksla

6.    Weksel własny in blanco – na przykładach

a)    definicja  i zastosowanie weksla in blanco
b)    deklaracje do weksla in blanco – przykłady
c)    skutki uzupełnienia weksla niezgodnie z deklaracją wekslową

7.    Zapłata weksla

Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, budynek Kolmex
Termin:  26.10.2017 r., w godz. 10.00-16.05
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie adresowane jest do firm o profilu produkcyjnym, handlowym i usługowym oraz pracowników banków i zakładów ubezpieczeniowych.
Na szkoleniu słuchacz dowie się:
– co to jest weksel i jakie elementy musi zawierać dla swej ważności
– jak wykorzystywać dopuszczalne przez prawo klauzule wekslowe, żeby lepiej zabezpieczyć prawa
wystawcy i wierzyciela wekslowego
– jakie pełni funkcje weksel w obrocie gospodarczym i jak je wykorzystać w praktyce
– w jaki sposób wykorzystać indos wekslowy
– rolę jaką może pełnić w praktyce weksel in blanco

Szkolenie zostanie poprowadzone przez mec. Izabelę Heropolitańską – autorkę wielu publikacji i książek z dziedziny bankowości, w tym obrotu wekslowego w gospodarce (m.in. 14 wznowień książki „Weksel w obrocie gospodarczym”).

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Żywność pochodzenia zwierzęcego – zasady stosowania i kontroli substancji dodatkowych, aromatów i enzymów

Listopad 29, 2017 4:33 pm Published by

I. Stosowanie substancji dodatkowych w żywności pochodzenia zwierzęcego

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności
 • Substancja dodatkowa a substancja pomocnicza w przetwórstwie – zasady kwalifikacji, znakowanie w wykazie składników produktu
 • kategoryzacja produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego pod kątem możliwości dodawania substancji dodatkowych, przewodnik Komisji Europejskiej po kategoriach i podkategoriach środków spożywczych, przyporządkowanie produktu do odpowiedniej kategorii
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia nr 1333/2008 w odniesieniu do kategorii 8 „Mięso” oraz w odniesieniu do stosowania określonych dodatków do żywności  w surowych wyrobach mięsnych
 • Produkt mięsny a surowy wyrób mięsny – zasady klasyfikacji
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1130/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych
 • Limity substancji dodatkowych w innych substancjach dodatkowych, w aromatach, enzymach  oraz w substancjach odżywczych.
 • Azotany i azotyny w produktach mięsnych i serach dojrzewających – zasady stosowania, wyliczanie ilości azotynów dodanych do produktów mięsnych – przykłady
 • Stosowanie zasady przenoszenia w praktyce
 • Substancje dodatkowe obecne w mieszankach przyprawowych (preparatach), solankach przeznaczonych do produkcji środków spożywczych – substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników  – przykłady
 • Przewodnik Komisji Europejskiej dotyczący zasady przenoszenia
 • Obliczanie ilości dodanych związków fosforu, przeliczanie zawartości innych substancji dodatkowych, wyjątki i ograniczenia w stosowaniu substancji dodatkowych do poszczególnych produktów
 • Barwniki a żywność barwiąca – przewodnik Komisji Europejskiej

II. Aromaty dymu wędzarniczego stosowane w przemyśle mięsnym.

 • Stosowanie  aromatów dymu wędzarniczego – rozporządzenie Komisji Nr 1321/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r.
 • Tracebility w odniesieniu do aromatów dymu wędzarniczego – specyfikacje aromatów
 • Znakowanie  środków spożywczych zawierających aromaty dymu wędzarniczego

III. Aspekty prawne stosowania enzymów w produkcji żywności

IV. Interpretacje przepisów prawnych w zakresie znakowanie środków spożywczych zawierających substancje dodatkowe, aromaty lub enzymy.

 • Nazwy substancji dodatkowych podane na etykiecie produktu
 • Znakowanie środków spożywczych zawierających aromaty, w tym aromaty naturalne
 • Wizerunek składnika na etykiecie produktu
 • Znakowanie mieszanek przeznaczonych dla przemysłu mięsnego

V. Dyskusja

 • Rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 18.10.2017 r., godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie przeznaczone jest dla :
– producentów i dystrybutorów żywności pochodzenia zwierzęcego,
– producentów mieszanek (premiksów) stosowanych w przemyśle mięsnym lub mleczarskim
– pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad zakładami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego lub producentami mieszanek (premiksów) stosowanych w przemyśle mięsnym lub mleczarskim.

Na szkoleniu zostaną przedstawione aktualne przepisy Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych do żywności, aromatów i enzymów oraz aktualne prace Komisji Europejskiej w tym zakresie  (zmiany przewidywane w najbliższym czasie), ze szczególnym uwzględnieniem produktów pochodzenia zwierzęcego (produkty mięsne i mleczarskie). Szczegółowo zostaną omówione różne aspekty wykorzystania tych przepisów w praktyce, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów. Poszczególne zapisy będą omówione na przykładach konkretnych produktów. Przedstawione zostaną zasady klasyfikacji środków spożywczych do odpowiednich kategorii, w tym również rozróżnienie pomiędzy surowymi wyrobami mięsnymi oraz produktami mięsnymi.

Omówiony zostanie przewodnik Komisji Europejskiej dotyczący odróżniania barwników od żywności barwiącej  oraz przewodnik wyjaśniający zasadę przenoszenia.
Przedstawione  zostaną problemy związane ze stosowanie mieszanek (premiksów) w zakładach mięsnych i mleczarskich, ze szczególnym uwzględnieniem zasady przenoszenia i zasady odwrotnego przenoszenia.
Omówione zostaną aktualne przepisy w zakresie aromatów dymu wędzarniczego wraz ze wskazaniem elementów, które są sprawdzane podczas  urzędowej kontroli żywności.
Zostaną również omówione obowiązujące interpretacje niektórych zapisów w zakresie znakowania środków spożywczych oraz mieszanek przeznaczonych dla przemysłu mięsnego i mleczarskiego w zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów.
W ramach szkolenia przewidziano dyskusję, podczas której  możliwe jest rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Joannę Gajdę-Wyrębek, kierownika Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Hipoteka umowna, księgi wieczyste i nieruchomości – wybrane zagadnienia

Listopad 29, 2017 4:23 pm Published by
 1. Księgi wieczyste prowadzone w systemie teleinformatycznym
 2. Definicja hipoteki oraz jej cechy charakterystyczne
 3. Przedmiot hipoteki

1)      Nieruchomość

–        pojęcie nieruchomości

–        pojęcie nieruchomości rolnej i możliwość obciążania jej hipoteką

–        nieruchomości będące współwłasnością łączną

–        nieruchomości kościelne

–        nabycie własności nieruchomości – forma umowy oraz wpis do księgi wieczystej

2)      Ułamkowa część nieruchomości

3)      Użytkowanie wieczyste

4)      Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

5)      Problem garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych

6)      Obciążenie hipoteką kilku nieruchomości – hipoteka łączna oraz repartycja hipoteki

7)      Podział nieruchomości a hipoteka

 1. Zakres obciążenia nieruchomości

1)      Części składowe

2)      Przynależności

3)      Wpływ hipoteki na skuteczność umowy zastawu, przewłaszczenia i cesji

4)    Wzajemne relacje pomiędzy hipoteką a zastawem i przewłaszczeniem oraz cesją wierzytelności

 1. Inne niż hipoteka obciążenia nieruchomości

1)      Dożywocie

2)      Służebności osobiste, w tym służebność mieszkania

3)      Służebności gruntowe, w tym służebność przejazdu oraz służebność drogi koniecznej

4)      Użytkowanie, najem, dzierżawa

5)      Forma ustanowienia praw wymienionych w pkt. 1 – 4

6)      Wpływ obciążeń nieruchomości na możliwość i celowość obciążenia nieruchomości hipoteką,

      z uwzględnieniem art. 88 ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz art. 1000 – 1002

      oraz 1025 kodeksu postępowania cywilnego

 1. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i wyjątki od tej zasady oraz jej skutki dla 

      hipoteki i innych obciążeń nieruchomości

 1. Wierzytelność hipoteczna

1)      Pojęcie wierzytelności hipotecznej

2)      Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności tego samego wierzyciela

3)      Zabezpieczenie jednej wierzytelności kilkoma hipotekami

 1. Ustanowienie hipoteki

1)      Forma ustanowienia hipoteki;

2)      Kwota i waluta hipoteki oraz problematyka nadzabezpieczenia

3)      Kwota hipoteki w przypadku nieruchomości rolnej

4)      Niedozwolone klauzule umowne i skutki ich umieszczenia

–       określenie innego niż postępowanie egzekucyjne sposobu zaspokojenie roszczeń

     z nieruchomości

–      zakaz obciążania lub zbywania nieruchomości

–      zakaz rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.

5)      Dozwolone klauzule umowne

 1. Powstanie hipoteki

1)      Ustanowienie a powstanie hipoteki

2)      Wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej

–        charakter postępowania wieczystoksięgowego

–        uczestnicy postępowania

–        forma wniosku o wpis hipoteki

–        forma wniosku o wpis hipoteki notarialnej

–        treść wniosku o wpis hipoteki

–        oświadczenie wierzyciela o poparciu wniosku

3)      Postępowanie przed sądem wieczystoksięgowym

–        w przypadku składania wniosku bezpośrednio przez właściciela nieruchomości

–        w przypadku składania wniosku przez notariusza za pośrednictwem systemu

     teleinformatycznego

4)      Zasada związania sądu treścią wniosku oraz kolejnością jego wpływu

5)      Środki odwoławcze od orzeczeń sądu wieczystoksięgowego

 1. Pierwszeństwo hipotek i innych praw ujawnionych w księdze wieczystej

1)      Pojęcie pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych

2)      Stałe pierwszeństwo hipotek

3)      Pierwszeństwo hipoteki a pierwszeństwo praw wpisanych w Dziale III kw

4)      Zmiana pierwszeństwa

5)      Podstawienie wierzytelności

 1. Zmiana treści wierzytelności hipotecznej i hipoteki

1)      Zmiana waluty

2)      Zmiana kwoty

3)      Zmiana terminu zapłaty

4)      Zmiana oprocentowania

5)      Zmiana wierzyciela hipotecznego (przelew wierzytelności hipotecznej)

6)      Zamiana wierzytelności hipotecznej

7)      Dodanie kolejnej wierzytelności hipotecznej

 1. Zmiana treści hipoteki – zmiana kwoty i waluty hipoteki
 2. Wygaśnięcie hipoteki
 3. Opróżnione miejsce hipoteczne

1)      Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego oraz wtórnie opróżnionego miejsca hipotecznego

2)      Powstanie opróżnionego miejsca hipotecznego

3)      Uprawnienie właściciela nieruchomości do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym

4)      Roszczenie o przeniesienie albo wpisanie hipoteki na miejsce opróżnione przez inną hipotekę

5)      Dopuszczalność przeniesienia lub wpisania hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne, w

      wypadku ustanowienia hipoteki w kwocie wyższej lub w innej walucie niż kwota lub waluta

      opróżnionego miejsca hipotecznego

6)      Wygaśnięcie opróżnionego miejsca hipotecznego

Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, budynek Kolmex
Termin: 12-13.10.2017 r., w godz. 10.00-15.15 (1-wszy dzień) i 9.00-14.15 (2-gi dzień)
Cena: 1180,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

 

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się w swojej działalności problemami zabezpieczania wierzytelności, w szczególności zabezpieczeniami hipotecznymi. Szkoleniem szczególnie mogą być zainteresowani pracownicy działów kredytowych i prawnych oraz działów finansowych i operacyjnych banków komercyjnych, spółdzielczych, SKOK-ów i innych firm przyjmujących jako zabezpieczenia swoich wierzytelności hipoteki.

Program szkolenia obejmuje najważniejsze zagadnienia dot. hipoteki, ksiąg wieczystych oraz nieruchomości. W szczególności uwzględnia aktualne orzecznictwo sądowe dot. tych zagadnień oraz praktykę. Obejmuje także zmiany przepisów, jakie obowiązują w zasadach prowadzenia ksiąg wieczystych, ustanawiania hipotek oraz w postępowaniu wieczystoksięgowym, od  30 kwietnia 2016 r. oraz przede wszystkim od 1 lipca 2016 r.

Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie zmiany następujących ustaw w zakresie dot. ksiąg wieczystych:

 1.       ustawa o księgach wieczystych i hipotece,
 2.       kodeks postępowania cywilnego,
 3.       ustawa Prawo o notariacie,
 4.       ustawa o komornikach sądowych i egzekucji.

Najważniejszą zmianą w ustawie o księgach wieczystych i hipotece jest zmiana art. 251. Ust. 1 tego artykułu otrzyma brzmienie „Art. 251. 1. Księgi wieczyste są zakładane i prowadzone w systemie teleinformatycznym.”

Pozostałe wprowadzone zmiany są konsekwencją dostosowania przepisów do zmienionego art. 25ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Zasady prowadzenia ksiąg wieczystych od 1 lipca 2016 r. określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym.

Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego są również spowodowane zmianą art. 251 ustawy. Najistotniejszą zmianą jest art. 6264. Stanowić on będzie w § 1, że notariusz, komornik oraz naczelnik urzędu skarbowego działający jako administracyjny organ egzekucyjny składa wniosek o wpis wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Konsekwencją zmian w ustawie o księgach wieczystych i hipotece są zmiany w ustawie Prawo o notariacie, które zostały dostosowane do czynnego udziału notariuszy w postępowaniu wieczystoksięgowym.

W dniu 14 kwietnia 2016 r. została uchwalona przez Sejm ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Wprowadzana ona zmiany w szeregu ustawach dot. obrotu nieruchomościami rolnymi, w szczególności w:

 • kodeksie cywilnym,
 • ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 • ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego,
 • ustawie o księgach wieczystych i hipotece.

Powyższe przepisy ustalają definicję nieruchomości rolnej, zasady obrotu takimi nieruchomościami dopuszczalność i zasady obciążania hipoteką nieruchomości rolnych, w tym nabytych z Zasobu. Zmiany w ustawach obowiązują od 30 kwietnia 2016 r.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, autorkę wielu książek, w tym nt.  prawnych zabezpieczeń wierzytelności – mec. Izabelę  Heropolitańską.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Monitorowanie alergenów w zakładzie produkcyjnym i gastronomii

Listopad 29, 2017 4:10 pm Published by

PROGRAM

 • Alergeny w żywności – rodzaje, charakterystyka, poziomy występowania, poziomy alergenów dla osoby uczulonej
 • Alergeny w zakładzie produkcyjnym i gastronomii – obligatoryjna lista alergenów
 • Informacje o alergenach dla konsumenta – znakowanie informacją o alergenach
 • Metody badawcze stosowane do monitorowania alergenów w zakładzie
 • Identyfikowalność w zakładzie produkcyjnym, program kontroli alergenów

 

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 11.10.2017 r. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

 

OPIS

Szkolenie skierowane jest do technologów, gastronomów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za autentyczność i bezpieczeństwo żywności.
Celem szkolenia jest zapoznanie z zagrożeniami wynikających ze stosowania alergenów, ich prawidłowym znakowaniem oraz głównych czynników ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i zarządzaniem w zakładzie.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w badaniach analitycznych, sensorycznych, prowadzeniu szkoleń, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Jak przygotować informację o wartości odżywczej produktu spożywczego do celów etykietowania? Wymagania prawne i porady praktyczne

Listopad 29, 2017 4:06 pm Published by

1. Znakowanie żywności wartością odżywczą – wymagania prawne;

 • Informacja obowiązkowa i dobrowolna;
 • Informacja o wartości odżywczej – wymagania i formy prezentacji;
 • Informacja o wartości odżywczej produktów wzbogacanych;
 • Informacja o wartości odżywczej produktów z oświadczeniami żywieniowymi;

2. Dodatkowe systemy znakowania żywności wartością odżywczą, w tym system GDA po zmianie
przepisów prawnych;

3. Zakresy tolerancji oraz zasady zaokrąglania – Wytyczne Komisji Europejskiej;

4. Etykietowanie żywności wartością odżywczą – przykłady nieprawidłowych informacji;

5. Sposoby określania wartości odżywczej produktów do celów znakowania:

 •  Analiza chemiczna żywności, przygotowanie wartości deklarowanych na podstawie sprawozdania z wyników badań;
 •  Wykorzystanie ogólnie dostępnych i zaakceptowanych danych (bazy dane oraz tabele składu i wartości odżywczych żywności) – które bazy danych wybrać, na co zwracać uwagę przy korzystaniu z danych tabelarycznych;
 • Obliczenia na podstawie znanych lub rzeczywistych wartości średnich użytych składników (obliczenia na podstawie receptur);

6. Ćwiczenia praktyczne:

 • Obliczanie wartości energetycznej – na wybranych przykładach;
 • Obliczanie wartości odżywczej i przygotowanie informacji żywieniowej – krok po kroku;
 • Co zrobić, gdy brakuje danych o wartości odżywczej syrowców;


7. Pytania i odpowiedzi.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 03.10.2017 r., w godz.  10.00-15.15
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie adresowane jest do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności.

Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany i nowe wymagania prawne dotyczące  znakowania środków spożywczych wartością odżywczą, poszerzone o analizę przykładowych opakowań pod kątem prawidłowej informacji żywieniowej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18);

Omówione będą także zagadnienia dotyczące dodatkowego systemu znakowania żywności – GDA po zmianie przepisów prawnych.
Przedstawione zostaną wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zakresów tolerancji ilości deklarowanych na etykiecie składników odżywczych oraz zasad zaokrąglania.
Przedstawione zostaną na wybranych przykładach sposoby określania wartości energetycznej oraz określania wartości odżywczej produktów spożywczych w celu przygotowania prawidłowej informacji żywieniowej na opakowaniu, w tym m.in.
•    pozyskiwanie danych,
•    źródła danych,
•    obliczanie wartości odżywczej produktów złożonych na wybranych przykładach,
•    co zrobić, gdy brakuje danych o zawartości składników odżywczych niektórych surowcach,
Omówione zostanie także podawanie informacji żywieniowej w przypadku środków spożywczych z dodatkiem witamin, składników mineralnych i innych substancji oraz produktów z oświadczeniem żywieniowym lub zdrowotnym.
Dodatkowo uczestnicy szkolenia mogą przesyłać pytania, zagadnienia czy projekty etykiety do omówienia na szkoleniu, nie później niż siedem dni przez terminem szkolenia.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie dr Beatę Przygodę.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Preparaty/półprodukty dla przemysłu spożywczego zawierające substancje dodatkowe, aromaty lub enzymy oraz znakowanie tych preparatów i żywności z ich dodatkiem

Listopad 29, 2017 4:01 pm Published by

I.   Unijne wykazy substancji dodatkowych  – załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych:

1.    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie
unijnego wykazu dodatków do żywności

        –    substancja dodatkowa a substancja pomocnicza w przetwórstwie – zasady kwalifikacji,
znakowanie w wykazie składników produktu/półproduktu
–    zasada przenoszenia w praktyce  –  substancje dodatkowe obecne w
półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków
spożywczych; substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników- przykłady
–    kategoryzacja produktów spożywczych pod kątem możliwości dodawania substancji
dodatkowych do półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego –  klasyfikujemy
półprodukt czy produkt końcowy? Studium przypadku.

2.    Obliczanie ilości dodanych związków fosforu, przeliczanie zawartości innych substancji dodatkowych,
wyjątki i ograniczenia w stosowaniu substancji dodatkowych do poszczególnych produktów – jak stosować
te przepisy w odniesieniu do półproduktów.

3.    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1130/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik III do
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego
wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach
spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych
–    limity w substancji dodatkowych w innych substancjach dodatkowych, w aromatach, enzymach
oraz w substancjach odżywczych.

II.   Inne prace Unii Europejskiej w zakresie substancji dodatkowych:

1.    przewodnik dotyczący rozróżniania składników żywności o właściwościach barwiących
(np. ekstrakty z roślin) a barwnikami – problemy interpretacyjne i konsekwencje dla
producentów żywności
2.    projekt przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie zasady przenoszenia (ang. carry-over)

III.    Unijny wykaz substancji aromatycznych oraz rozporządzenie Komisji w sprawie aromatów
dymu wędzarniczego

      –    Aromaty, w tym aromaty dymu wędzarniczego w półproduktach przeznaczonych dla przemysłu
spożywczego – czy zawsze mogą być obecne w półproduktach?

IV. Prace Komisji w zakresie unijnego wykazu enzymów oraz znakowanie środków
spożywczych zawierających enzymy

1.   aspekty prawne stosowania enzymów w produkcji żywności, w tym znakowanie żywności
zawierającej enzymy
2.   przewodnik Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów (składnik produktu czy
substancja pomocnicza w przetwórstwie)
3.   stan prac nad wspólnotową listą enzymów

V.    Znakowanie preparatów/półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego

1.    Informacje obowiązkowe na etykietach preparatów/półproduktów przeznaczonych dla
przemysłu spożywczego
2.    Oznakowanie preparatów zawierających substancje dodatkowe – co musi być na etykiecie,
a co tylko w dokumentacji towarzyszącej przesyłce.
3.    Informacje dotyczące aromatów dymu wędzarniczego obecnego w preparatach.
4.    Znakowanie półproduktów a znakowanie wyrobów finalnych zawierających półprodukty – jakie
informacje powinien przekazać dostawca preparatów swojemu odbiorcy.

VI.    Dyskusja
Rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin:
 28.09.2017 r., w godz. 10.00-15.15
Cena:
 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i dystrybutorów preparatów/półproduktów przeznaczonych do stosowania w produkcji żywności (tzw. obrót business to business), dla producentów żywności stosujących preparaty/półprodukty oraz dla pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością stosowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów w preparatach/półproduktach jak również w produktach finalnych.

Na szkoleniu zostaną przedstawione aktualne  przepisy  Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych do żywności, aromatów i enzymów oraz aktualne prace Komisji Europejskiej w tym zakresie  (zmiany przewidywane w najbliższym czasie). Zostanie omówione zastosowanie tych przepisów do preparatów/półproduktów przeznaczonych do produkcji żywności.
Zostaną omówione obowiązujące interpretacje niektórych zapisów – m.in. dotyczy to rozróżnienia pomiędzy substancją dodatkową a substancją pomocniczą w przetwórstwie, przyporządkowania produktów do odpowiedniej kategorii w rozporządzeniu 1129/2011 (czy należy klasyfikować półprodukt czy produkt końcowy),  klasyfikacji ekstraktów o właściwościach barwiących (składnik żywności czy barwnik), podawania  nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktów.
Przedstawione zostaną aktualne przepisy w zakresie aromatów wraz z oceną ich skutków dla producentów żywności (półproduktów i produktów finalnych); w tym przepisy dotyczące znakowania środków spożywczych zwierających aromaty naturalne oraz przepisy dotyczące aromatów dymu wędzarniczego.

Zostaną przedstawione przewodniki Komisji Europejskiej: przewodnik dotyczący zasady przenoszenia (projekt) oraz przewodnik w zakresie klasyfikacji enzymów.

Na szkoleniu zostaną omówione również zasady znakowania preparatów/półproduktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego z uwzględnieniem znakowania finalnych środków spożywczych.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Joannę Gajdę-Wyrębek, kierownika Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Uprawnienia i obowiązki członków zarządu w spółkach z o.o. i spółkach akcyjnych oraz ich odpowiedzialność prawna za niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień

Listopad 29, 2017 3:55 pm Published by

CZĘŚĆ I
WIADOMOŚCI WPROWADZAJĄCE

1.   Przegląd podstawowych źródeł prawa regulujących pozycję prawną i odpowiedzialność prawną 
      członków zarządów spółek kapitałowych
          – ustawy
          – rozporządzenia
          – kodeksy corporate governance i kodeksy etyczne
          – umowy spółek (statuty) i regulaminy zarządu, rady nadzorczej 
2.   Przegląd pozaustawowych źródeł wiedzy dotyczących pozycji prawnej członków zarządów spółek 
      kapitałowych oraz ich odpowiedzialności prawnej
          – przegląd komentarzy do KSH, KC i KK
          – przegląd monografii i poradników
          – przegląd profesjonalnych periodyków
          – przegląd portali internetowych
3.   Przedstawienie podstawowych zasad wykładni norm prawa spółek handlowych
          – zasady wykładni językowej
          – zasady wykładni systemowej
          – zasady wykładni funkcjonalnej.

CZĘŚĆ II
POZYCJA PRAWNA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ

4.   Otoczenie prawno-organizacyjne członka zarządu spółki.
5.   Prawa i obowiązki członka zarządu wobec zarządu.
6.   Prawa i obowiązki członka zarządu wobec spółki.
7.   Prawa i obowiązki członka zarządu wobec wspólników.
8.   Prawa i obowiązki członka zarządu wobec zgromadzenia wspólników.
9.   Prawa i obowiązki członka zarządu wobec rady nadzorczej.
10. Nadzór w spółkach kapitałowych.
11. Pozycja prawna rady nadzorczej i członka rady nadzorczej w spółce kapitałowej.

CZĘŚĆ III
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ

12. Podstawy i zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej.
13. Odpowiedzialność organizacyjna
          – zawieszenie w wykonywaniu mandatu członka zarządu
          – odwołanie z wykonywania mandatu członka zarządu
          – odmowa udzielenia absolutorium (pokwitowania)
          – wymuszona rezygnacja
          – inne pozakodeksowe formy odpowiedzialności)
14. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki
          – odpowiedzialność za zobowiązania spółki z powodu podania fałszywych danych
          – odpowiedzialność za zobowiązania spółki z powodu bezskutecznej egzekucji
          – odpowiedzialność za podatkowe zobowiązania spółki
15. Odpowiedzialność odszkodowawcza wobec spółki i osób trzecich
          – odpowiedzialność za wyrządzenie szkody spółce w organizacji
          – odpowiedzialność za wyrządzenie szkody spółce za działania lub zaniechania
          – odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną udziałowcom lub osobom trzecim
16. Odpowiedzialność wyrównawcza wobec spółki
          – odpowiedzialność za zawyżenie wkładów niepieniężnych (aportów)
          – odpowiedzialność za bezprawne wypłaty lub przesunięcia z majątku spółki.
17. Odpowiedzialność za procesy restrukturyzacyjne (zarys)
18. Podejmowanie działań mających na celu wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności cywilnoprawnej.

CZĘŚĆ IV
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNOPRAWNA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ

19. Podstawy i zasady odpowiedzialności karnoprawnej
20. Odpowiedzialność karna na gruncie Kodeksu spółek handlowych
          – odpowiedzialność za niezgłoszenie upadłości
          – odpowiedzialność za przedstawianie nieprawdziwych danych
          – odpowiedzialność za nabywanie własnych udziałów spółki
          – odpowiedzialność za nieprowadzenie księgi udziałów
          – odpowiedzialność za niezwoływanie zgromadzenia wspólników
          – odpowiedzialność za nieskładanie sądowi listy wspólników
          – odpowiedzialność za nieprawidłowości we współpracy z biegłym rewidentem
          – odpowiedzialność za nieskładanie w sadzie wniosku o wyznaczenie biegłego
          – odpowiedzialność za braki w pismach i zamówieniach handlowych
21. Odpowiedzialność karna na gruncie Kodeksu karnego
          – odpowiedzialność za działania na szkodę spółki
          – odpowiedzialność za naruszanie praw pracowniczych
          – odpowiedzialność za naruszanie zasad ubezpieczeń społecznych
          – odpowiedzialność za bezprawne ujawnienia tajemnicy
          – odpowiedzialność za przekupstwo menedżerskie
          – odpowiedzialność za fałsz kredytowy, subwencyjny
          – odpowiedzialność za fałsz w procesie zamówienia publicznego
          – odpowiedzialność za doprowadzenie spółki do upadłości
          – odpowiedzialność za działania na szkodę niektórych wierzycieli.
22. Odpowiedzialność karna na gruncie ustaw szczególnych
          – odpowiedzialność za nieprowadzenie ksiąg rachunkowych
          – odpowiedzialność za utrudnianie pracy biegłemu
          – odpowiedzialność za nieskładanie sprawozdań finansowych
          – odpowiedzialność za ujawnianie tajemnicy spółki
          – odpowiedzialność za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o spółce
          – odpowiedzialność za nieprawidłowości w ochronie danych osobowych
          – odpowiedzialność za fałszywe informacje w postępowaniu upadłościowym
          – odpowiedzialność za ukrywanie majątku w postępowaniu upadłościowym
23. Podejmowanie działań mających na celu wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności karnoprawnej.


Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/ 
Termin:21.09.2017 r., w godz. 9.45-15.45
Cena: 780,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, obiad. 

Adresaci szkolenia:

 • Członkowie i kandydaci na członków zarządu i rad nadzorczych spółek z o.o. i spółek akcyjnych
 • Prokurenci i likwidatorzy spółek z o.o. i spółek akcyjnych
 • Udziałowcy spółek z o.o. i akcjonariusze spółek akcyjnych
 • Pracownicy biur zarządu i rady nadzorczej 

Cel szkolenia:

Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami i podstawami odpowiedzialności prawnej związanej z wykonywaniem mandatu członka zarządu polskiej spółki kapitałowej. Członkowie zarządu spółek kapitałowych posiadają bardzo szeroki zakres kompetencji ustalony regulacjami ustawowymi i statutowymi. Zakres kompetencji zawsze musi być skorelowany z odpowiedzialnością. Wykonywanie mandatu członka zarządu ma charakter osobisty, a zatem jego postępowanie musi podlegać ocenie w zakresie odpowiedzialności nie tylko organizacyjnej, ale także cywilnoprawnej oraz karnoprawnej. Jak wskazuje praktyka i badania ankietowe, członkowie zarządów polskich spółek kapitałowych znają zazwyczaj zaledwie kilka norm prawnych regulujących ich odpowiedzialność prawną związanych z wykonywaniem ich mandatu. Tymczasem przepisów prawnych na podstawie których członkowie zarządu mogą ponieść odpowiedzialność prawną jest w polskim systemie prawnym co najmniej kilkadziesiąt. Niestety, normy te ustawodawca ulokował nie tylko w Kodeksie spółek handlowych, Kodeksie cywilnym i Kodeksie karnym, ale również w wielu ustawach szczególnych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie źródła prawa ich obowiązują, gdzie można zapoznać się z aktualnymi ich tekstami, w jaki sposób przeprowadzić wykładnię tych przepisów, aby móc poprawnie zrekonstruować obowiązujące ich normy zachowania. Przedstawione zostaną, na podstawie poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz utrwalonej praktyki, podstawy prawne odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu spółki kapitałowej, przesłanki odpowiedzialności, zasady odpowiedzialności, charakter odpowiedzialności, podmiotowy zakres odpowiedzialności, zakres obowiązku naprawienia szkody, odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową spółki, zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na uzasadnione ryzyko gospodarcze, znaczenie absolutorium dla odpowiedzialności odszkodowawczej, odpowiedzialność wobec akcjonariuszy za tzw. szkodę refleksową, odpowiedzialność wobec inwestorów za naruszenie obowiązków informacyjnych. Omówione zostaną również ułatwienia proceduralne w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, przedawnienia, właściwość sądu, koszty sądowe itp. Przedstawione zostaną praktyczne sposoby ograniczenia odpowiedzialności cywilnoprawnej osób wykonujących mandat członka zarządu polskiej spółki kapitałowej, w tym również zagadnienia ubezpieczenia D&O od odpowiedzialności odszkodowawczej.

 Forma prowadzenia zajęć:

 • Wykład o charakterze warsztatowym w technice multimedialnej
 • Przedstawienie najważniejszych problemów występujących w praktyce
 • Wspólna wykładnia podstawowych norm prawnych
 • Praca z przykładowymi wzorcami dokumentów
 • Dyskusja

Indywidualne konsultacje po zajęciach (60-120 min.

Prowadzenie szkolenia: 

Dr Witold Sawicz – prawnik (legitymujący się tytułem doktora nauk prawnych – Uniwersytet im. A.Mickiewicza), specjalizujący się w publicznym i prywatnym prawie gospodarczym, a w szczególności w zagadnieniach związanych z prawem spółek kapitałowych i problematyką szeroko pojętego ładu korporacyjnego. W latach 1989-93 pracował w Toronto, jako konsultant w kilku kanadyjskich spółkach akcyjnych w zakresie studiów wykonalności przyjaznych i wrogich przejęć kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry). Współzałożyciel kancelarii prawnej CRAFTSMAN-SAWICZ (1993 r.) specjalizującej się w europejskim prawie gospodarczym i korporacyjnym. Od 1993 r. do chwili obecnej doradca prawny zarządów i rad nadzorczych oraz doradca prawny indywidualnych członków tych organów w polskich i kanadyjskich spółkach kapitałowych. Autor komentarza pt. „Rada nadzorcza w spółce akcyjnej. Komentarz do Kodeksu spółek handlowych” (2013 r.) oraz monografii pt. „Zasady wykonywania mandatu członka rady nadzorczej w warunkach wrogiego przejęcia spółki akcyjnej” (2013 r.)  Autor kilkunastu artykułów specjalistycznych publikowanych w „Prawie Spółek” i kwartalniku „Przegląd Corporate Governance”. Wykładowca akademicki oraz wykładowca prowadzący komercyjne szkolenia i warsztaty dotyczące zasad funkcjonowania spółek kapitałowych oraz zasad wykonywania mandatu przez funkcjonariuszy tych spółek. Mediator ds. gospodarczych w Polskim Stowarzyszeniu Mediacji Gospodarczej. Od ponad 25 lat zajmujący się zawodowo praktycznymi aspektami zasad funkcjonowania spółek kapitałowych w Polsce.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Suplementy diety. Procedura wprowadzania na rynek, wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo, oznakowanie opakowań i reklama

Listopad 29, 2017 3:42 pm Published by
 1. Kwalifikacja suplementów diety
 2. Suplementy diety a leki bez recepty
 3. Wprowadzanie do obrotu – regulacje prawne
 4. Skład suplementów diety i ich rodzaje
 5. Bezpieczeństwo zdrowotne
 6. Oznakowanie opakowań jednostkowych w świetle prawa
 7. Reklama suplementów diety i próby jej szczegółowego uregulowania
 8. Skuteczność działania suplementów diety (odchudzanie, choroby serca, nowotwory, inne)
 9. Stosowanie suplementów diety – moda czy konieczność
 10. Porady dla pacjentów

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 15.09.2017 r. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Suplementy diety budzą ostatnio wiele kontrowersji, z uwagi na ich postać analogiczną do leków, a przynależność formalną do żywności. W reklamie, która zdominowała media przypisuje się im działanie lecznicze i skuteczność w wielu dolegliwościach zdrowotnych. Czy jest to udowodnione i co ujawnia nauka na temat ich działania w organizmie? To tylko wybrane zagadnienia kompleksowego szkolenia odnośnie suplementów diety, prowadzonego przez krajowego eksperta w tym zakresie.

Prowadzenie szkolenia: dr Regina Wierzejska – pracownik Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Naukowiec, dietetyk, ekspert prawa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności. W swoim dorobku zawodowym ma wiele wykładów, szkoleń, opinii eksperckich z zakresu znakowania żywności, w tym suplementów, wprowadzania ich do obrotu i wpływu diety na stan zdrowia.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Znakowanie żywności z uwzględnieniem substancji dodatkowych, aromatów i enzymów

Listopad 29, 2017 3:39 pm Published by
 1.  Znakowanie w oparciu o przepisy ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania niektórych grup środków
  spożywczych oraz rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) Nr 1169/2011
  odpowiedzialność za produkt
 • Znakowanie informacją o kraju lub miejsca pochodzenia (produkty mięsne, składnik podstawowy)
 • wielkość czcionki stosowana na opakowaniu produktu
 • nowe obowiązkowe elementy oznakowania (produkty mięsne, produkty zawierające substancje słodzące, )
 • znakowanie składników alergennych (gluten, ryby itp., śladowa ilość alergenu)
 • najczęściej popełniane błędy w znakowaniu (nazwa produktu, stosowanie określeń tj.: wiejski, domowy tradycyjny itp)
 • wymagania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania niektórych grup środków spożywczych znakowanie produktów bez opakowań i pakowanych przy sprzedaży na życzenie konsumenta
 • interpretacje niektórych przepisów rozporządzenia (UE) Nr 1169/2011 na podstawie dokumentów Pytania i Odpowiedzi Komisji Europejskiej oraz przewodników opracowanych z udziałem Państw Członkowskich i Komisji pomagających w interpretacji poszczególnych przepisów rozporządzenia
 • nowe przepisy krajowe – Produkt polski, znakowanie octu
 • działania Komisji Europejskiej – raport odnośnie do znakowania wyrobów alkoholowych, wytyczne Q&A cz II
 1. Znakowanie środków spożywczych w zakresie substancji dodatkowych, enzymów i aromatów:
 • przepisy odnośnie znakowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów  zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
 • deklarowanie nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktu – zapisy w rozporządzeniach Komisji, przykłady
 • znakowania produktów zawierających substancje dodatkowe wnoszone ze składnikami
 • substancje dodatkowe obecne w półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków spożywczych – substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników  – dyskusja na przykładach konkretnych środków spożywczych
 • zwolnienia z deklarowania niektórych składników
 • znakowania produktów napisami typu „bez konserwantów”
 • znakowanie produktów zapisanych kursywą w rozporządzeniu 1333/2008
 • umieszczania wizerunku owoców lub innego składnika na etykiecie środków spożywczych
 • znakowania środków spożywczych zawierających glikozydy stewiolowe
 • oznakowania aromatów w świetle projektu przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie znakowania środków  spożywczych zawierających aromaty (m.in. znakowanie produktów zawierających ekstrakty, aromaty naturalne, aromaty dymu wędzarniczego)
 • znakowania środków spożywczych zawierających enzymy w świetle przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów.


Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 14.09.2017 r. 10.00-15.30
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Warsztaty adresowane są do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością znakowania środków spożywczych.

W programie szkolenia/warsztatów przewidziano również dyskusję nad przekazanymi wcześniej przez uczestników pytaniami lub ew. wzorami etykiet lub elementów etykiet. Odpowiedzi zostaną udzielone zgodnie ze  stanem obecnym i planowanymi zmianami w ustawodawstwie krajowym i Unii Europejskiej w zakresie znakowania żywności, w tym zapisami rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

W pierwszej części szkolenia zostaną omówione uregulowania obowiązującego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych oraz perspektywy wynikające ze zmian przepisów zarówno krajowych jak i Unii Europejskiej w zakresie znakowania.

W drugiej części szkolenia zostaną omówione pytania  dotyczące  znakowania w zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Szczegółowo zostaną omówione różne aspekty wykorzystania tych przepisów w praktyce, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów.
Omówione zostaną także rozwiązania dotyczące deklarowania nazw substancji dodatkowych i ich funkcji technologicznych na opakowaniach wyrobów,  aktualne podejście do umieszczania wizerunku owoców na etykiecie środków spożywczych. Zapisy etykiet zostaną ocenione w świetle  projektu wytycznych  Komisji Europejskiej dotyczących znakowania żywności zawierającej aromaty oraz  przewodnika Komisji Europejskiej ułatwiającego znakowanie środków spożywczych, do produkcji których zastosowano enzymy.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez:
-p. Bożenę Pławską z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
-p. Joannę Gajdę-Wyrębek, kierownika Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Weksel własny jako instrument kredytu, zapłaty i zabezpieczenia

Listopad 29, 2017 3:28 pm Published by

1.    Definicja weksla, jego cechy charakterystyczne, funkcje i przyczyny wystawiania

2.    Elementy ustawowe weksla własnego – na przykładach

3.    Klauzule wekslowe – powody i skutki ich umieszczenia na wekslu

a)    domicyliat
b)    waluty
c)    bez protestu

4.    Poręczenie wekslowe (Awal) – na przykładach

a)    pojęcie awalu
b)    forma awalu
c)    poręczyciel wekslowy (awalista)
d)    odpowiedzialność awalisty

5.    Przenoszenie praw z weksla – Indosowanie weksla – na przykładach

a)    pojęcie indosu
b)    przyczyny indosowania weksla
c)    klauzula zakazująca indosowania weksla („nie na zlecenie”) –  powody i skutki umieszczenia
jej na wekslu
d)    rodzaje indosów
e)    forma indosu
f)    osoba indosująca weksel (indosant) oraz osoba, na którą się weksel przenosi (indosatariusz)
g)   skutki indosu
h)   szereg (ciąg) indosów – nieprzerwany i przerwany
i)    prawny posiadacz weksla

6.    Weksel własny in blanco – na przykładach

a)    definicja  i zastosowanie weksla in blanco
b)    deklaracje do weksla in blanco – przykłady
c)    skutki uzupełnienia weksla niezgodnie z deklaracją wekslową

7.    Zapłata weksla

Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, budynek Kolmex
Termin:  07.06.2017 r., w godz. 10.00-16.05
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie adresowane jest do firm o profilu produkcyjnym, handlowym i usługowym oraz pracowników banków i zakładów ubezpieczeniowych.
Na szkoleniu słuchacz dowie się:
– co to jest weksel i jakie elementy musi zawierać dla swej ważności
– jak wykorzystywać dopuszczalne przez prawo klauzule wekslowe, żeby lepiej zabezpieczyć prawa wystawcy i wierzyciela wekslowego
– jakie pełni funkcje weksel w obrocie gospodarczym i jak je wykorzystać w praktyce
– w jaki sposób wykorzystać indos wekslowy
– rolę jaką może pełnić w praktyce weksel in blanco

Szkolenie zostanie poprowadzone przez mec. Izabelę Heropolitańską – autorkę wielu publikacji i książek z dziedziny bankowości, w tym obrotu wekslowego w gospodarce (m.in. 14 wznowień książki „Weksel w obrocie gospodarczym”).

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Logistyka środków żywnościowych – wybrane aspekty

Listopad 29, 2017 3:24 pm Published by
 1. Systemy jakości i bezpieczeństwa żywności
 2. Rodzaje i możliwości zanieczyszczeń środków spożywczych podczas procesów produkcji, transportu i przechowywania oraz metody ich eliminacji
 3. Wymagania dotyczące warunków przechowywania środków spożywczych. Możliwe zagrożenia
 4. Terminy trwałości produktów żywnościowych – badania przechowalnicze, oznakowanie na etykietach, rozpoznawanie produktów przeterminowanych – cechy zepsucia
 5. Transport produktów żywnościowych – wymagania dotyczące uprawnień do przewożenia produktów żywnościowych,  środków transportu oraz kierowców
 6. Handlowy dokument identyfikacyjny oraz atest jakościowy – specyfika dokumentów oraz wymogi dot. zawartych w nich treści

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 31.05.2017 r. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie skierowane jest do: pracowników logistyki, producentów i technologów zakładów przemysłu spożywczego, pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności, do producentów i dystrybutorów opakowań i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, do pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Celem szkolenia jest zapoznanie z wybranymi aspektami dotyczącymi bezpieczeństwa produkcji, transportu i przechowywania żywności, regulacjami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie, rolą opakowań w obrocie towarowym środków spożywczych. Scharakteryzowane zostaną uwarunkowania dotyczące właściwego przechowywania i transportu żywności. Omówione zostaną obowiązki producentów i dystrybutorów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Szkolenie zostanie poprowadzone przez  pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, kierownika zespołu badawczego ds. jakości i ocen sensorycznych, rzeczoznawcy i członka komisji oceniającej jakość surowców i przetworów, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Zabezpieczenia wierzytelności bankowych i aspekty prawne ich ustanawiania

Listopad 29, 2017 3:15 pm Published by

Szkolenie zrealizowane

Przejdź do listy aktualnych szkoleń

I. Dzień

1.    Prawne zabezpieczenia ogólnie

1)    Rodzaje prawnych zabezpieczeń
2)    Pojęcie wierzytelności istniejącej i wierzytelności przyszłej oraz wierzytelności niewymagalnej i wymagalnej – przykłady, orzecznictwo
3)    Zasady reprezentacji, ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictw i prokury

2.    Zabezpieczenia wekslowe

1)    Pojęcie weksla in blanco
2)    Weksel in blanco kaucyjny i gwarancyjny
3)    Minimalne i maksymalne elementy, jakie powinien mieć weksel in blanco- elementy ustawowe oraz wybrane klauzule wekslowe – przykłady
4)    Weksel in blanco zabezpieczający kilka wierzytelności oraz zabezpieczający część wierzytelności
5)    Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy wystawianiu weksla in blanco – przykłady
6)    Poręczenie wekslowe (awal) – Przykłady

a) definicja poręczenia
b) miejsce poręczenia
c) forma poręczenia

7)    Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy poręczaniu weksla in blanco – przykłady, orzecznictwo
8)    Konstrukcja i treść deklaracji do weksla in blanco nieporęcznego i poręczonego – przykłady
9)    Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na przyjęty wcześniej weksel in blanco; zmiana treści deklaracji do weksla in blanco oraz przyjęcie dodatkowych weksli
10)    Co daje wierzycielowi przyjęcie na zabezpieczenie weksla in blanco

3.    Poręczenie

1)    Definicja poręczenia
2)    Forma poręczenia
3)    Rodzaje poręczenia

– poręczenie za dług istniejący
– poręczenie za dług przyszły
– poręczenie za całość długu
– poręczenie za część długu

4)    Teść poręczenia
5)    Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy poręczaniu – przykłady, orzecznictwo
6)    Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na udzielone wcześniej poręczenie
7)    Co daje wierzycielowi przyjęcie na zabezpieczenie poręczenia

II. Dzień

4. Przelew wierzytelności (cesja)

1)     Definicja
2)     Wierzytelności mogące być przedmiotem przelewu
3)     Zawarcie, forma i treść umowy przelewu – przykłady
4)     Przelew na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz zawieszającym – przykłady umów przelewu
5)     Co wierzyciel nabywa zawierając umowę przelewu wierzytelności na zabezpieczenie
6)     Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy cesji – przykłady, orzecznictwo
7)     Rodzaje przelewu na zabezpieczenie

– Przelew wierzytelności istniejącej oraz wierzytelności przyszłej
– Przelew całości oraz części wierzytelności
– Przelew jednej lub kilku wierzytelności indywidualnie oznaczonych oraz przelew globalny
– Przelew wierzytelności należącej do kilku wierzycieli oraz przelew wierzytelności w stosunku do kilku dłużników

8)     Przelew wierzytelności z rachunku bankowego oraz z umowy ubezpieczenia – przykłady umów
9)     Zmiana treści umowy przelewu
10)   Co daje wierzycielowi przyjęcie na zabezpieczenie przelewu

5. Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych

1)    Definicja zastawu i zastawu rejestrowego
2)    Wierzytelności, które mogą być zabezpieczone zastawem rejestrowym
3)    Rzeczy mogące być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
4)    Rzeczy, które nie mogą być przedmiotem zastawu – przykłady, orzecznictwo
5)    Zastaw na rzeczach indywidualnie oznaczonych, na rzeczach oznaczonych co do gatunku oraz na zbiorze rzeczy
6)    Najczęściej popełniane błędy przy ustalaniu przedmiotu zastawu
7)    Zawarcie i treść umowy zastawu – przykłady
8)    Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy zastawu – przykłady
9)    Zastaw na zabezpieczenie kilku wierzytelności – pierwotny i wtórny
10)  Powstanie zastawu
11)  Zmiana treści umowy zastawu ze szczególnym uwzględnieniem zmiany przedmiotu zastawu
12)  Co daje wierzycielowi przyjęcie na zabezpieczenie zastawu

6. Zastaw na prawach

1)    Prawa mogące być przedmiotem zastawu
2)    Forma i treść umowy zastawu
3)    Powstanie umowy zastawu
4)    Rodzaje zastawów na prawach ze szczególnym uwzględnieniem zastawu na wierzytelności z rachunku bankowego

7. Przewłaszczenie na zabezpieczenie

1)     Definicja
2)     Wierzytelności, które mogą być zabezpieczone przewłaszczeniem na zabezpieczenie
3)     Rzeczy mogące być przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady, orzecznictwo
4)     Rzeczy, które nie mogą być przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady, orzecznictwo
5)     Przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy indywidualnie oznaczonych, rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz zbioru rzeczy
6)     Przewłaszczenie na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz zawieszającym – przykłady umów
7)     Najczęściej popełniane błędy przy ustalaniu przedmiotu przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady, orzecznictwo
8)     Przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy indywidualnie oznaczonych, rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz zbioru rzeczy
9)     Zawarcie i treść umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady
10)   Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy zawieraniu umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie – przykłady
11)   Co wierzyciel nabywa zawierając umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie
12)   Zmiana treści umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie
13)  Co daje wierzycielowi przyjęcie na zabezpieczenie przewłaszczenia

III. Dzień

8. Hipoteka

1)    Definicja hipoteki, jej cechy charakterystyczne oraz przepisy prawne ją regulujące
2)    Przedmiot hipoteki oraz jego określenie

– nieruchomość (mieszkalna i użytkowa)
– ułamkowa część nieruchomości
– użytkowanie wieczyste
– spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
– wierzytelność hipoteczna
– kilka nieruchomości
– Hipoteka łączna
– Repartycja hipoteki
– Hipoteka na łączonych nieruchomościach

3)    Co hipoteka obejmuje oprócz nieruchomości

– Części składowe
– Przynależności
– Wpływ hipoteki na skuteczność umowy zastawu, przewłaszczenia i cesji

4)    Wierzytelność hipoteczna

– Pojęcie
– Zabezpieczenie hipoteką jednej wierzytelności
–  Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności
– Zakres zabezpieczenia hipoteką

5)    Ustanowienie hipoteki umownej

– Forma i treść umowy o ustanowienie hipoteki
– Oznaczenie wierzyciela hipotecznego oraz właściciela nieruchomości; Osoby, które mogą się podpisywać na oświadczeniach dot. ustanowienia hipoteki
– Oznaczenie wierzytelności hipotecznej
– Oznaczenie przedmiotu hipoteki
– Oznaczenie właściciela nieruchomości oraz wierzyciela hipotecznego
–  Niedopuszczalne klauzule umowne

6)    Powstanie hipoteki

– Ustanowienie a powstanie hipoteki
– Wpis hipoteki do księgi wieczystej
– Uprawomocnienie się wpisu hipoteki do księgi wieczystej

7)    Pierwszeństwo hipoteki

– Pojęcie
– Pierwszeństwo hipoteki a pierwszeństwo praw wpisanych w Dziale III Kw
– Możliwość zmiany pierwszeństwa hipotek

8)    Zmiana treści hipoteki

– Forma zmiany treści hipoteki
– Zmiana przedmiotu hipoteki
– Zmiana wierzytelności hipotecznej
– Zamiana wierzytelności hipotecznej
– Podział hipoteki

9)    Wygaśnięcie hipoteki

10)  Opróżnione miejsce hipoteczne

– Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego pierwotnego i wtórnego
– Chwila powstania opróżnionego miejsca hipotecznego
– Uprawnienia właściciela nieruchomości w razie wygaśnięcia hipoteki
– Uprawnienie do rozporządzenia przez właściciela nieruchomości opróżnionym miejscem hipotecznym
– Niedopuszczalne klauzule umowne
– Roszczenie wierzyciela hipotecznego o przeniesienie jego hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne

11)    Co daje wierzycielowi przyjęcie na zabezpieczenie hipoteki

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek Kolmex)
Termin:  24-26.05.2017 r. (w godz.: 1-szy dzień 10.00-15.35, 2-gi dzień 9.00-15.05, 3-ci dzień 9.00-14.00)
Cena: 1770,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników banków, towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów zajmujących się zawodowo udzielaniem pożyczek, kredytów, poręczeń, gwarancji i zawieraniem umów leasingu oraz pracowników innych przedsiębiorstw, które zawierają umowy wymagające prawnego zabezpieczenia ich wykonania..

Korzyści udziału w szkoleniu:
Z udzielaniem kredytów, pożyczek, gwarancji czy zawieraniem umów leasingu potencjalnie wiąże się ryzyko, które powoduje konieczność zabezpieczania się przed skutkami ewentualnego niespłacenia długu. Szkolenie nt. Prawnych Zabezpieczeń Wierzytelności będzie pomocą w wyborze jak najlepszego prawnego zabezpieczenia poprzez wskazanie zalet i wad poszczególnych form zabezpieczenia. Szkolenie obejmuje wszystkie najważniejsze prawne zabezpieczenia zarówno osobiste, jak i rzeczowe.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, autorkę wielu książek, w tym nt.  prawnych zabezpieczeń wierzytelności – mec. Izabelę Heropolitańską.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne – aktualne zagadnienia dotyczące nowych uregulowań prawnych z zakresu mikrobiologii żywności

Listopad 29, 2017 3:07 pm Published by
 1. Zagrożenia mikrobiologiczne w różnych rodzajach produktów spożywczych, z uwzględnieniem najnowszych zagrożeń wirusowych i bakteryjnych.
 2. Doniesienia RASFF – aktualne źródło informacji dotyczącej niebezpiecznej żywności.
 3. Źródło zagrożeń mikrobiologicznych w zakładach przetwórstwa spożywczego (surowce, woda, powietrze),
 4. Znaczenie parametrów mikrobiologicznych w ocenie jakości żywności,
 5. Zasady pobierania próbek żywności do badań mikrobiologicznych.
 6. Opakowania do kontaktu z żywnością,
 7. Metody utrwalania żywności ze szczególnym uwzględnieniem nowych niekonwencjonalnych metod,
 8. Obowiązujące kryteria mikrobiologiczne dla środków spożywczych i ich interpretacja – uwzględnienie nietypowych przypadków
 9. Nowe kierunki polityki Komisji Europejskiej w dziedzinie mikrobiologii żywności
 10. Prawo amerykańskie, a prawo Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 11.05.2017 r. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie skierowane jest zarówno do producentów żywności, osób zarządzających ryzykiem w zakładach przetwórstwa spożywczego jak również do pracowników laboratoriów mikrobiologicznych żywności i pracowników sanepid.
Poruszone będą zagadnienia związane z najnowszymi trendami w dziedzinie drobnoustrojów chorobotwórczych w żywności, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zagrożeń:  norowirusów i wirusa zapalenia wątroby typu A i E.
Program szkolenia uwzględnia zagadnienia dotyczące pobierania próbek żywności do badań mikrobiologicznych oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.
Informacje będą również obejmować  interpretację nowych wymagań mikrobiologicznych dla środków spożywczych oraz przewidywane zmiany Komisji Europejskiej w zakresie kryteriów mikrobiologicznych dla żywności.
Ponadto będzie poruszone zagadnienie dotyczące metody utrwalania żywności ze szczególnym uwzględnieniem nowych niekonwencjonalnych metod jak również porównanie amerykańskich kryteriów mikrobiologicznych żywności z wymaganiami Unii Europejskiej.

Prowadzenie szkolenia: dr Halina Ścieżyńska z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Autentyczność i zafałszowania środków spożywczych

Listopad 29, 2017 3:02 pm Published by
 1. Autentyczność środków spożywczych – identyfikacja, rodzaje zafałszowań i możliwych zagrożeń
 2. Żywność tradycyjna i regionalna – wyroby o gwarantowanej jakości
 3. Metody badawcze stosowane do poświadczenia autentyczności składników na wybranych przykładach surowców i produktów.
 4. Autentyczność i identyfikowalność żywności w świetle legislacji. Systemy gwarantowanej wysokiej jakości w Polsce i na świecie
 5. Konsekwencje wynikające z fałszowania żywności

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 10.05.2017 r. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za jakość i bezpieczeństwo żywności.
Celem szkolenia jest zapoznanie z zagrożeniami środków spożywczych oraz głównych czynników ryzyka w zakresie bezpieczeństwa jakości i autentyczności. Przedstawione zostaną uwarunkowania prawne dotyczące autentyczności żywności, na podstawie prawa krajowego i UE. Omówione zostaną techniki analityczne stosowane do określania autentyczności produktów spożywczych oraz praktyczne zastosowanie poświadczenia autentyczności dla wybranych grup żywności.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w badaniach analitycznych, sensorycznych, prowadzeniu szkoleń, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Wyroby i opakowania do kontaktu z żywnością – interpretacja wymagań Rozporządzenia UE nr 10/2011 i postępowanie w praktyce

Listopad 29, 2017 2:52 pm Published by
 1. Rozporządzenie UE nr 10/2011 i jego kolejne nowelizacje
 2. Wytyczne  Komisji Europejskiej dotyczące stosowania w praktyce przepisów rozporządzenia UE nr 10/2011
 3. Interpretacja wymagań w zakresie składu materiału lub wyrobu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i  aktualnych wytycznych Komisji Europejskiej
 • Unijny wykaz substancji dozwolonych
 • Dodawanie nowych substancji i wprowadzanie zmian do unijnego wykazu
 • Odstępstwa w odniesieniu do substancji niewłączonych do unijnego wykazu
 • Substancje niewłączone do unijnego wykazu (powłoki, farby, kleje, barwniki, rozpuszczalniki)
 • Substancje przeciwdrobnoustrojowe
 1. Interpretacja wymagań dotyczących  substancji dozwolonych do stosowania 
 • Dopuszczalny limit migracji globalnej (OML)
 • Dopuszczalne limity migracji specyficznej  (SML)
 • Substancje dodatkowe o podwójnym zastosowaniu (‘dual-use additives’)
 • Specyfikacje i ograniczenia w zakresie limitowania substancji dozwolonych w wyrobach z tworzyw sztucznych – omówienie na przykładach
 1. Wymagania szczegółowe  dla wielowarstwowych materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych  
 2. Wymagania szczegółowe dla  wielomateriałowych, wielowarstwowych materiałów i wyrobów
 3. Odbicie farby (set-off) w przypadku materiałów lub wyrobów zadrukowanych
 4. Rodzaje  dokumentacji potwierdzającej spełnianie przepisów Rozporządzenia UE 10/2011
 5. Badania  wyrobów  i opakowań do żywności w celu potwierdzenia zgodności z  wymaganiami przepisów

Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 – budynek Kolmex
Termin: 09.05.2017 r., w godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

Szkolenie skierowane jest do producentów, importerów, dystrybutorów oraz użytkowników wyrobów i materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a także  do pracowników służb kontrolnych odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów  dotyczących materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz za prawidłowe ich stosowanie w codziennej praktyce, aby  zapewnić, że wprowadzone do obrotu będą bezpieczne dla konsumenta.

Celem szkolenia jest omówienie rozporządzenia UE nr 10/2011 i  wprowadzonych do niego zmian kolejnymi rozporządzeniami UE  oraz zaleceń nowych Wytycznych Komisji Europejskiej. Wiedza z tego zakresu ma istotne znaczenie przy potwierdzaniu zgodności wyrobów do kontaktu z żywnością z przepisami oraz pozwala uniknąć wielu problemów i nieporozumień wynikających z niewłaściwej interpretacji wymagań obowiązujących przepisów.
Przedstawiona zostanie obowiązująca interpretacja  wymagań dotyczących  substancji stosowanych w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, z uwzględnieniem  substancji dozwolonych, dopuszczalnych limitów migracji oraz  wymagań dla substancji stosowanych w powłokach, klejach, farbach drukarskich i barwnikach. Przedstawione zostaną także wymagania  jakie powinny spełniać wielowarstwowe i wielomateriałowe wyroby i opakowania do kontaktu z żywnością oraz  występowanie odbicia farby w opakowaniach zadrukowanych.

Szkolenie poprowadzone będzie przez dr inż. Kazimierę Ćwiek- Ludwicką z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, eksperta w zakresie legislacji krajowej i unijnej, oceny zdrowotnej materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz ich badania w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami przepisów.  Posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wykładów, autorka wielu  artykułów i publikacji na temat interpretacji   wymagań przepisów dotyczących wyrobów i opakowań do żywności.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Żywność prozdrowotna – trendy i oczekiwania konsumentów

Listopad 29, 2017 2:48 pm Published by

1.    Rodzaje żywności prozdrowotnej i ich charakterystyka

2.    Bioaktywne składniki żywności, prozdrowotne dodatki funkcjonalne

3.    Żywność prozdrowotna a profilaktyka zdrowotna

4.    Trendy w stosowaniu dodatków prozdrowotnych żywności a
oczekiwania konsumentów

5.    Zasady wzbogacania żywności. Oświadczenia zdrowotne

6.    Dodatki prozdrowotne w wybranych grupach żywności

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 26.04.2017 r., godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie skierowane jest do producentów i technologów zakładów przemysłu spożywczego, pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności, do producentów i dystrybutorów opakowań i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych.
Celem szkolenia jest zapoznanie z wybranymi aspektami dotyczącymi żywności prozdrowotnej, rodzajami i regulacjami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie, rolą prozdrowotnych dodatków funkcjonalnych. Scharakteryzowane zostaną trendy w stosowaniu dodatków prozdrowotnych, efekatmi a oczekiwania konsumentów. Omówione zostaną przykłady zastosowania dodatków prozdrowotnych do wybranych grup żywności.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, kierownika zespołu badawczego ds. jakości i ocen sensorycznych, rzeczoznawcy i członka komisji oceniającej jakość surowców i przetworów, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Suplementy diety. Procedura wprowadzania na rynek, wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo, oznakowanie opakowań i reklama

Listopad 29, 2017 2:40 pm Published by
 1. Kwalifikacja suplementów diety
 2. Suplementy diety a leki bez recepty
 3. Wprowadzanie do obrotu – regulacje prawne
 4. Skład suplementów diety i ich rodzaje
 5. Bezpieczeństwo zdrowotne
 6. Oznakowanie opakowań jednostkowych w świetle prawa
 7. Reklama suplementów diety i próby jej szczegółowego uregulowania
 8. Skuteczność działania suplementów diety (odchudzanie, choroby serca, nowotwory, inne)
 9. Stosowanie suplementów diety – moda czy konieczność
 10. Porady dla pacjentów

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 25.04.2017 r. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Suplementy diety budzą ostatnio wiele kontrowersji, z uwagi na ich postać analogiczną do leków, a przynależność formalną do żywności. W reklamie, która zdominowała media przypisuje się im działanie lecznicze i skuteczność w wielu dolegliwościach zdrowotnych. Czy jest to udowodnione i co ujawnia nauka na temat ich działania w organizmie? To tylko wybrane zagadnienia kompleksowego szkolenia odnośnie suplementów diety, prowadzonego przez krajowego eksperta w tym zakresie.

Prowadzenie szkolenia: dr Regina Wierzejska – pracownik Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Naukowiec, dietetyk, ekspert prawa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności. W swoim dorobku zawodowym ma wiele wykładów, szkoleń, opinii eksperckich z zakresu znakowania żywności, w tym suplementów, wprowadzania ich do obrotu i wpływu diety na stan zdrowia.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Operacje dokumentowe: inkaso, akredytywa; teoria i praktyka

Listopad 29, 2017 2:28 pm Published by

1.      Nieuwarunkowane i uwarunkowane formy rozliczeń w międzynarodowym obrocie towarowo-usługowym; wybór właściwej formy rozliczenia kontraktu.
2.      Dokumenty towarowe w operacjach dokumentowych; faktura handlowa, dokumenty przewozowe i ubezpieczeniowe, atesty, certyfikaty, świadectwo pochodzenia i przewozowe, inne; przenoszenie praw: indos, cesja, wręczenie. Rola dokumentów towarowych przy obsłudze inkasa i akredytywy.
3.      Reguły handlowe INCOTERMS 2010 – ogólna charakterystyka.
4.      Inkaso dokumentowe: podstawy prawne publikacja MIH No 522; definicja operacji, strony uczestniczące w inkasie, ryzyka stron kontraktu; rodzaje i typy inkasa dokumentowego; przebieg inkasa – w zależności od rodzaju i typu; rola i ryzyka banków uczestniczących w transakcji; zastosowanie inkasa w handlu międzynarodowym.
5.     Akredytywa dokumentowa: podstawy prawne publikacja MIH No 600; pojęcie akredytywy; uczestnicy transakcji realizowanej w formie akredytywy dokumentowej, ryzyko stron kontraktu, rola i ryzyko banków uczestniczących w obsłudze; rodzaje akredytyw (potwierdzone, niepotwierdzone, negocjacyjne, płatne z góry, z dołu, akredytywy szczególnego rodzaju: rewolwingowe, zaliczkowe, typu standy, przenośne, wiązane back-to-back); wykonanie   transakcji w ramach akredytywy (zlecenie otwarcia, otwarcie akredytywy dokumentowej, awizacja, rola banku pośredniczącego, realizacja akredytywy – analiza dokumentów, dokumenty z zastrzeżeniami); zastosowanie akredytywy dokumentowej w handlu międzynarodowym.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 24.04.2017 r., w godz. 10.00-16.05
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch. 


Szkolenie zostanie poprowadzone przez uznaną specjalistkę, autorkę wielu publikacji w dziedzinie rozliczeń międzynarodowego obrotu towarowo-usługowego, a zwłaszcza operacji dokumentowych, członka zarządu Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC Paryż): p. Barbarę Andrzejuk. 

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom szkolenia różnych form rozliczeń międzynarodowego obrotu towarowo-usługowego oraz przekazanie informacji z nimi związanych np.: o dokumentach towarowych i bazach transakcji. 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników banków – pionów operacyjnych, kredytowych, doradców klienta oraz przedsiębiorców, zarówno importerów jak i eksporterów towarów i usług. 

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Czeki w obrocie zagranicznym

Listopad 29, 2017 2:17 pm Published by

1.    Prawa czekowe oparte na konwencji genewskiej na przykładzie polskiego prawa czekowego,
w tym głównie Niemcy, Włochy i Francja. Teoria i ćwiczenia

2.    Przepisy kolizyjne polskiego prawa czekowego

3.    Prawo czekowe USA

1)    Źródła amerykańskiego prawa czekowego
2)    Prawny charakter czeku

–    czek jako rodzaj weksla trasowanego, w tym omówienie różnic pomiędzy tymi
dwoma dokumentami
–    różnica pomiędzy czekiem a wekslem własnym
–    ćwiczenia praktyczne polegające na odróżnieniu weksla od czeku

3)    Ustawowe elementy czeku (omówienie na przykładach)
4)    Fakultatywne elementy czeku (omówienie na przykładach)

–    remitent, w tym czek na okaziciela
–    miejsce i data wystawienia, w tym czeki postdatowane, antydatowane i bez daty
–    miejsce płatności
–    domicyliat (trzeci bank, u którego jest płatny czek)
–    termin przedstawienia do zapłaty
–    klauzule dot. przenoszalności i nieprzenoszalności czeku
–    różne znaczenia klauzuli „only”

5)    Skutki braku na czeku elementów ustawowych lub fakultatywnych
6)    Ćwiczenia praktyczne – rozpoznawanie właściwie i niewłaściwie wystawionych czeków
7)    Szczególne rodzaje czeków i dokumentów czekopodobnych (omówienie na przykładach)

–    Government checks
–    Cashier’s checks
–    Traveller’s checks
–    Money Order
–    Ćwiczenia praktyczne

8)    Indosowanie czeków (omówienie na przykładach)

–    pojęcie indosu
–    forma indosu
–    rodzaje indosów
–    indosy szczególne: inkasowy, „Pay any Bank” oraz „Prior indorsements guaranteed”
–    indosowanie czeku w przypadku, gdy remitentem były dwie osoby lub więcej
–    przenoszenie czeku mającego klauzulę „bez indosowania”
–    wykorzystanie indosu przy skupie i inkasie czeków

9)    Ćwiczenia praktyczne – Prawny posiadacz czeku oraz nieprzerwany szereg indosów
10)    Przedstawienie czeku do zapłaty (omówienie na przykładach)
11)    Wstrzymanie zapłaty (Stop payment),
12)    Zapłata za czeki
13)    Odmowa zapłaty za czeki

4.    Prawo czekowe brytyjskie  

1)    Elementy czeku, zasady indosowania, stop payment
2)    Ćwiczenia praktyczne

5.    Prawo czekowe kanadyjskie i australijskie 

1)    Omówienie na przykładach różnic pomiędzy prawem czekowym kanadyjskim i  australijskim
a brytyjskim i  i amerykańskim
2)    Ćwiczenia praktyczne

Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 – budynek Kolmex
Termin: 20-21.04.2017 r, (1-szy dzień w godz. 10.00-16.05, 2-gi dzień 9.00-15.05)
Cena: 1280,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie przeznaczone jest dla banków, które skupują i przyjmują do inkasa czeki wystawione za granicą oraz wysyłają je do zapłaty  względnie płacą za czeki wystawione za granicą a płatne w bankach polskich oraz dla przedsiębiorców, którzy przyjmują zapłatę w formie czeków wystawionych za granicą i oddają je w bankach polskich do skupu lub do inkasa.
Szkolenie zostanie poprowadzone przez uznaną specjalistkę, autorkę wielu publikacji z dziedziny bankowości, w tym gwarancji bankowych, praktyka i wykładowcę wyższych uczelni mec. Izabelę Heropolitańską.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Monitorowanie alergenów w zakładzie produkcyjnym i gastronomii

Listopad 29, 2017 2:11 pm Published by
 1. Alergeny w żywności – rodzaje, charakterystyka, poziomy występowania, poziomy alergenów dla osoby uczulonej
 2. Alergeny w zakładzie produkcyjnym i gastronomii – obligatoryjna lista alergenów
 3. Informacje o alergenach dla konsumenta – znakowanie informacją o alergenach
 4. Metody badawcze stosowane do monitorowania alergenów w zakładzie
 5. Identyfikowalność w zakładzie produkcyjnym, program kontroli alergenów

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 11.04.2017 r. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie skierowane jest do technologów, gastronomów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za autentyczność i bezpieczeństwo żywności.
Celem szkolenia jest zapoznanie z zagrożeniami wynikających ze stosowania alergenów, ich prawidłowym znakowaniem oraz głównych czynników ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i zarządzaniem w zakładzie.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w badaniach analitycznych, sensorycznych, prowadzeniu szkoleń, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Rozporządzenie „sklepikowe”. Rewolucja czy ewolucja ?

Listopad 29, 2017 2:05 pm Published by
 1. Obowiązujące przepisy prawne dotyczące żywienia zbiorowego w przedszkolach i szkołach.
 2. Wymagania dotyczące produktów żywnościowych przeznaczonych do sprzedaży w szkołach zgodne z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
 3. Wymagania dotyczące żywienia zbiorowego w przedszkolach i szkołach wynikające z obowiązującego rozporządzenia.
 4. Praktyczne porady żywieniowe wynikające z obowiązujących przepisów.
 5. Wartość odżywcza posiłków szkolnych i przedszkolnych – zalecenia.
 6. Ocena realizacji wymagań wynikających z obowiązującego rozporządzenia .
 7. Najczęstsze błędy w żywieniu przedszkolaków i uczniów – co warto dopracować by było lepiej.
 8. Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dla dzieci i młodzieży – co nowego?
 9. Dobór produktów spożywczych zgodnych z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży
 10. Informowanie o alergenach i wartości odżywczej w żywieniu zbiorowym – obowiązek czy dobra wola?

Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 – budynek Kolmex
Termin: 07.04.2017 r., w godz. 10.00-15.15
Cena: 490,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie jest kierowane do: intendentów w placówkach przedszkolnych, szkolnych, pracowników firm cateringowych przygotowujących posiłki dla przedszkolaków i uczniów.

W celu poprawy żywienia dzieci i młodzieży, a także ograniczenia spożycia żywności, do której dodawane są cukry i substancje słodzące, żywności o wysokiej zawartości tłuszczu, soli/sodu, we wrześniu 2016 r. weszło w życie znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154). Celem nowelizacji było uproszczenie przepisów – niektóre zapisy poprzedniego rozporządzenia (z dn. 26 sierpnia 2015 r.) nie były do końca jasne, inne zbyt restrykcyjne, chociaż wprowadziły bardzo wiele korzystnych zmian.

Jak interpretować zapisy obowiązującego rozporządzenia? Jak zaplanować jadłospis przedszkolaka/ucznia by był on zgodny z zasadami racjonalnego żywienia i spełniał wymogi rozporządzenia? Jak unikać najczęstszych błędów popełnianych w żywieniu przedszkolaków i uczniów? Te i wiele innych zagadnień zostanie omówionych podczas szkolenia.

Prowadzenie szkolenia:
mgr inż. Anna Taraszewska – realizator wykładów i warsztatów popularyzujących zasady prawidłowego żywienia wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców. Współrealizator działań w programach zwalczania nadwagi i otyłości, promowania nawyków prozdrowotnych. Konsultant merytoryczny z zakresu żywienia programów edukacyjnych skierowanych do dzieci. Autor i współautor publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących dietoprofilaktyki i dietoterapii chorób niezakaźnych, prawidłowego żywienia i stanu odżywienia dzieci i młodzieży. Wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia, członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki.
dr  Katarzyna Wolnicka – lider i wykonawca projektów związanych z edukacją żywieniową dzieci i młodzieży, współautor rekomendacji z zakresu dietoprofilaktyki i dietoterapii oraz prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży, autor publikacji z zakresu sposobu żywienia i stanu odżywienia populacji dzieci i młodzieży, wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia obecnie jako Kierownik Pracowni Żywienia Dzieci i Młodzieży.
mgr inż. Joanna Jaczewska-Schuetz – współrealizator działań w projektach edukacyjnych związanych z edukacją żywieniową dzieci i młodzieży oraz rodziców. Konsultant merytoryczny z zakresu edukacji żywieniowej w szkołach i przedszkolach. Realizator warsztatów żywieniowych dla dzieci i rodziców. Wieloletni pracownik Instytutu Żywności i Żywienia.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Gwarancje bankowe

Listopad 29, 2017 1:56 pm Published by

1. Przepisy dotyczące gwarancji bankowych

2. Ogólna charakterystyka gwarancji bankowej

1)      Definicja gwarancji bankowej
2)      Charakter prawny gwarancji bankowej
3)      Przedmiot gwarancji
4)      Gwarancja bankowa jako czynność bankowa
5)      Rodzaje gwarancji bankowych

 3. Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej

1)  Podstawa udzielenia gwarancji bankowej
2)  Definicja i forma zlecenia udzielenia gwarancji
3)  Związanie banku treścią umowy zlecenia udzielenia gwarancji

4. Umowa gwarancji

1)      Tryb zawarcia umowy gwarancji
2)      Strony i uczestnicy stosunku gwarancyjnego
3)      Treść gwarancji bankowej

    ·   Elementy gwarancji
·   Poddanie gwarancji Jednolitym Regułom
·   Prawo, jakiemu podlega gwarancja

4)      Zmiany w treści gwarancji

5.  Roszczenia z gwarancji

1) Charakter prawny odpowiedzialności  banku-gwaranta
2) Zgłoszenie żądania zapłaty przez beneficjenta gwarancji
3) Żądanie płać lub przedłuż gwarancję
4) Zapłata sumy gwarancyjnej
5) Zarzuty gwaranta przeciwko żądaniu beneficjenta
6) Uprawnienia regresowe banku wynikające z udzielenia gwarancji

6.  Wygaśnięcie gwarancji

7.  Przedawnienie roszczeń z gwarancji

8. Przeniesienie wierzytelności z gwarancji

9. Potwierdzenie gwarancji, regwarancja i promesa

10. Roszczenie beneficjenta gwarancji

11. Rodzaje typowych gwarancji bankowych

1) Gwarancje dobrego wykonania umowy
2) Gwarancje zapłaty
3) Gwarancja zwrotu zaliczki
4) Gwarancja wypłaty zaliczki
5) Gwarancje przetargowe
6) Gwarancja spłaty kredytu

12. Omówienie przykładowej treści poszczególnych gwarancji


Miejsce szkolenia:
 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 06-07.04.2017 r., (1-szy dzień w godz. 10.00-15.35, 2-gi dzień 9.00-15.05)
Cena: 1180,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie przeznaczone jest dla:

– osób zlecających bankowi wystawianie gwarancji na zabezpieczenia swoich zobowiązań

– osób przyjmujących jako zabezpieczenie swoich wierzytelności gwarancje bankowe

– pracowników banków, którzy zajmują się przyjmowaniem od klientów zleceń udzielenia gwarancji bankowej, wystawiają te gwarancje oraz przyjmują żądania zapłaty sumy przez bank gwarantowanej

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami konstruowania zleceń udzielania gwarancji, konstruowania treści i właściwego ich czytania oraz interpretacji przez beneficjentów.

W programie szkolenia położono duży nacisk na stronę praktyczną stosowania gwarancji bankowych i przewidziano ćwiczenia w zakresie poprawności ich konstruowania i właściwej interpretacji.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez uznaną specjalistkę, autorkę wielu publikacji z dziedziny bankowości, w tym gwarancji bankowych, praktyka i wykładowcę wyższych uczelni mec. Izabelę Heropolitańską.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Hipoteka i księgi wieczyste – wybrane zagadnienia

Listopad 28, 2017 9:39 pm Published by
 1. Księgi wieczyste prowadzone w systemie teleinformatycznym na podstawie Rozporządzenie Ministra 

    Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w 

    systemie teleinformatycznym

 1. Przedmiot hipoteki

1)      Nieruchomość

–        pojęcie nieruchomości

–        pojęcie nieruchomości rolnej i możliwość obciążania jej hipoteką

–        nieruchomości będące współwłasnością łączną

–        nieruchomości kościelne

2)      Ułamkowa część nieruchomości

3)      Użytkowanie wieczyste

4)      Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

5)      Obciążenie hipoteką kilku nieruchomości – hipoteka łączna

6)      Podział nieruchomości a hipoteka

 1. Problematyka przynależności i części składowych nieruchomości. Wzajemne relacje pomiędzy hipoteką 

   a zastawem i przewłaszczeniem części składowych nieruchomości i przynależności oraz cesją wierzytelności

 1. Inne niż hipoteka obciążenia nieruchomości

1)      Dożywocie

2)      Służebności osobiste, w tym służebność mieszkania

3)      Służebności gruntowe, w tym służebność przejazdu oraz służebność drogi koniecznej

4)      Użytkowanie, najem, dzierżawa

5)      Wpływ na możliwość i celowość obciążenia nieruchomości hipoteką, z uwzględnieniem art. 88 ustawy

      o księgach wieczystych i hipotece oraz art. 1000 – 1002 kodeksu postępowania cywilnego

 1. Problem garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych
 2. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i wyjątki od tej zasady oraz jej skutki dla hipoteki i 

      innych obciążeń nieruchomości

 1. Wierzytelność hipoteczna

1)      Pojęcie wierzytelności hipotecznej

2)      Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności tego samego wierzyciela

3)      Zabezpieczenie jednej wierzytelności kilkoma hipotekami

 1. Ustanowienie hipoteki

1)      Forma ustanowienia hipoteki;

2)      Kwota i waluta hipoteki oraz problematyka nadzabezpieczenia

3)      Kwota hipoteki w przypadku nieruchomości rolnej

4)      Niedozwolone klauzule umowne i skutki ich umieszczenia

–        określenie innego niż postępowanie egzekucyjne sposobu zaspokojenie roszczeń z nieruchomości

–        zakaz obciążania lub zbywania nieruchomości

–        zakaz rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.

5)      Dozwolone klauzule umowne

 1. Powstanie hipoteki

1)      Ustanowienie a powstanie hipoteki

2)      Wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej

–        charakter postępowania wieczystoksięgowego

–        uczestnicy postępowania

–        forma wniosku o wpis hipoteki

–        forma wniosku o wpis hipoteki notarialnej

–        treść wniosku o wpis hipoteki

–        oświadczenie wierzyciela o poparciu wniosku

3)      Postępowanie przed sądem wieczystoksięgowym

–        w przypadku składania wniosku bezpośrednio przez właściciela nieruchomości

–        w przypadku składania wniosku przez notariusza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

4)      Zasada związania sądu treścią wniosku oraz kolejnością jego wpływu

5)      Środki odwoławcze od orzeczeń sądu wieczystoksięgowego

 1. Pierwszeństwo hipotek i innych praw ujawnionych w księdze wieczystej

1)      Stałe pierwszeństwo hipotek

2)      Zmiana pierwszeństwa

3)      Podstawienie wierzytelności

 1. Zmiana treści wierzytelności hipotecznej i hipoteki

1)      Zmiana waluty

2)      Zmiana kwoty

3)      Zmiana terminu zapłaty

4)      Zmiana oprocentowania

5)      Zmiana wierzyciela hipotecznego (przelew wierzytelności hipotecznej)

6)      Zamiana wierzytelności hipotecznej

7)      Dodanie kolejnej wierzytelności hipotecznej

 1. Zmiana treści hipoteki – zmiana kwoty i waluty hipoteki
 2. Wygaśnięcie hipoteki
 3. Opróżnione miejsce hipoteczne

1)      Pojęcie opróżnionego miejsca hipotecznego oraz wtórnie opróżnionego miejsca hipotecznego

2)      Powstanie opróżnionego miejsca hipotecznego

3)      Roszczenie o przeniesienie albo wpisanie hipoteki na miejsce opróżnione przez inną hipotekę

4)      Dopuszczalność przeniesienia lub wpisania hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne, w wypadku

      ustanowienia hipoteki w kwocie wyższej lub w innej walucie niż kwota lub waluta opróżnionego miejsca hipotecznego

5)      Wygaśnięcie opróżnionego miejsca hipotecznego

Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, budynek Kolmex
Termin: 30-31.03.2017 r., w godz. 10.00-15.15 (1-wszy dzień) i 9.00-14.15 (2-gi dzień)
Cena: 1180,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

 

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się w swojej działalności problemami zabezpieczania wierzytelności, w szczególności zabezpieczeniami hipotecznymi. Szkoleniem szczególnie mogą być zainteresowani pracownicy działów kredytowych i prawnych oraz działów finansowych i operacyjnych banków komercyjnych, spółdzielczych, SKOK-ów i innych firm przyjmujących jako zabezpieczenia swoich wierzytelności hipoteki.

Program szkolenia obejmuje najważniejsze zagadnienia dot. hipoteki, ksiąg wieczystych oraz nieruchomości. W szczególności uwzględnia aktualne orzecznictwo sądowe dot. tych zagadnień oraz praktykę. Obejmuje także zmiany przepisów, jakie obowiązują w zasadach prowadzenia ksiąg wieczystych, ustanawiania hipotek oraz w postępowaniu wieczystoksięgowym, od  30 kwietnia 2016 r. oraz przede wszystkim od 1 lipca 2016 r.

Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie zmiany następujących ustaw w zakresie dot. ksiąg wieczystych:

1)      ustawa o księgach wieczystych i hipotece,

2)      kodeks postępowania cywilnego,

3)      ustawa Prawo o notariacie,

4)      ustawa o komornikach sądowych i egzekucji.

Najważniejszą zmianą w ustawie o księgach wieczystych i hipotece jest zmiana art. 251. Ust. 1 tego artykułu otrzyma brzmienie „Art. 251. 1. Księgi wieczyste są zakładane i prowadzone w systemie teleinformatycznym.”

Pozostałe wprowadzone zmiany są konsekwencją dostosowania przepisów do zmienionego art. 25ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Zasady prowadzenia ksiąg wieczystych od 1 lipca 2016 r. określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym.

Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego są również spowodowane zmianą art. 251 ustawy. Najistotniejszą zmianą jest art. 6264. Stanowić on będzie w § 1, że notariusz, komornik oraz naczelnik urzędu skarbowego działający jako administracyjny organ egzekucyjny składa wniosek o wpis wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Konsekwencją zmian w ustawie o księgach wieczystych i hipotece są zmiany w ustawie Prawo o notariacie, które zostały dostosowane do czynnego udziału notariuszy w postępowaniu wieczystoksięgowym.

W dniu 14 kwietnia 2016 r. została uchwalona przez Sejm ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Wprowadzana ona zmiany w szeregu ustawach dot. obrotu nieruchomościami rolnymi, w szczególności w:

– kodeksie cywilnym,

– ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,

– ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego,

– ustawie o księgach wieczystych i hipotece.

Powyższe przepisy ustalają definicję nieruchomości rolnej, zasady obrotu takimi nieruchomościami dopuszczalność i zasady obciążania hipoteką nieruchomości rolnych, w tym nabytych z Zasobu. Zmiany w ustawach obowiązują od 30 kwietnia 2016 r.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez uznaną specjalistkę, praktyka i wykładowcę, autorkę wielu książek, w tym nt.  prawnych zabezpieczeń wierzytelności – mec. Izabelę  Heropolitańską.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Substancje dodatkowe, aromaty i enzymy

Listopad 28, 2017 9:24 pm Published by

I.    Unijne wykazy substancji dodatkowych  – załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych:

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności
 • substancja dodatkowa a substancja pomocnicza w przetwórstwie – zasady kwalifikacji, znakowanie w wykazie składników produktu
 • kategoryzacja produktów spożywczych pod kątem możliwości dodawania substancji dodatkowych, przewodnik Komisji Europejskiej po kategoriach i podkategoriach środków spożywczych, przyporządkowanie produktu do odpowiedniej kategorii – studium przypadku ze szczególnym uwzględnieniem produktów złożonych (wieloskładnikowych)
 • zasada przenoszenia w praktyce  –  substancje dodatkowe obecne w półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków spożywczych; substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników- przykłady
 • Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do niektórych barwników oraz substancji dodatkowych zawierających glin
 • Obliczanie ilości dodanych związków fosforu, przeliczanie zawartości innych substancji dodatkowych, wyjątki i ograniczenia w stosowaniu substancji dodatkowych do poszczególnych produktów
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1130/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych
 • limity w substancji dodatkowych w innych substancjach dodatkowych, w aromatach, enzymach  oraz w substancjach odżywczych.

II.   Inne prace Unii Europejskiej w zakresie substancji dodatkowych:

 • przewodnik dotyczący rozróżniania składników żywności o właściwościach barwiących (np. ekstrakty z roślin) a barwnikami – problemy interpretacyjne i konsekwencje dla producentów żywności
 • projekt przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie zasady przenoszenia (ang. carry-over)
 • plan prac Komisji Europejskiej na kolejne lata – jakich zmian w zakresie substancji dodatkowych można się spodziewać w najbliższym czasie (np. zmiany dotyczące  suplementów diety oraz stosowania azotanów i azotynów w produktach mięsnych).

III. Unijny wykaz substancji aromatycznych oraz rozporządzenie Komisji w sprawie aromatów
dymu wędzarniczego

 • zapisy rozporządzenia Komisji nr 872/2012 w sprawie wykazu substancji aromatycznych i ich praktyczne znaczenie dla  producentów żywności
 • problemy wynikające z uregulowania aromatów dymu wędzarniczego –rozporządzenie Komisji Nr 1321/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r.
 • nowe wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie znakowania środków  spożywczych zawierających aromaty, w tym aromaty naturalne oraz aromaty dymu wędzarniczego

IV. Prace Komisji w zakresie unijnego wykazu enzymów oraz znakowanie środków spożywczych zawierających enzymy.

 • aspekty prawne stosowania enzymów w produkcji żywności, w tym znakowanie żywności zawierającej enzymy
 • przewodnik Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów (składnik produktu czy substancja pomocnicza w przetwórstwie)
 • stan prac nad wspólnotową listą enzymów

V.  Interpretacja obowiązujących przepisów

 • deklarowanie nazw substancji dodatkowych  na etykiecie produktu – przykłady
 • interpretacje w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, dotyczące umieszczania rysunków owoców/warzyw na opakowaniach produktów zawierających w składzie aromaty
 • przykłady interpretacji przepisów w zakresie substancji dodatkowych w przypadkach niejednoznacznego sformułowania w akcie prawnym.

VI. Dyskusja
Rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 23.03.2017 r., godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i dystrybutorów żywności oraz dla pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością stosowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów.

Na szkoleniu zostaną przedstawione aktualne  przepisy  Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych do żywności, aromatów i enzymów oraz aktualne prace Komisji Europejskiej w tym zakresie  (zmiany przewidywane w najbliższym czasie). Szczegółowo zostaną omówione różne aspekty wykorzystania tych przepisów w praktyce, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów. Poszczególne zapisy będą omówione na przykładach konkretnych produktów.

Zostaną również omówione obowiązujące interpretacje niektórych zapisów – m.in. dotyczy to rozróżnienia pomiędzy substancją dodatkową a substancją pomocniczą w przetwórstwie, przyporządkowania produktów do odpowiedniej kategorii w rozporządzeniu 1129/2011, klasyfikacji ekstraktów o właściwościach barwiących (składnik żywności czy barwnik), podawania  nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktów.
Przedstawione zostaną aktualne przepisy w zakresie aromatów wraz z oceną ich skutków dla producentów żywności; w tym przepisy dotyczące znakowania środków spożywczych zwierających aromaty naturalne oraz przepisy dotyczące aromatów dymu wędzarniczego.

Zostaną przedstawione przewodniki Komisji Europejskiej: przewodnik dotyczący zasady przenoszenia (projekt) oraz przewodnik w zakresie klasyfikacji enzymów.

W ramach szkolenia przewidziano dyskusję, podczas której  możliwe jest rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Joannę Gajdę-Wyrębek, kierownika Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.”

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Sensoryczne badania żywności. Podstawy – metody – zastosowania

Listopad 28, 2017 9:15 pm Published by
 1. Podstawy i zadania ocen sensorycznych
 2. Zespół oceniający – wybór, szkolenie, monitorowanie
 3. Warunki przeprowadzenia ocen sensorycznych
 4. Materiał do badań sensorycznych (przygotowanie, prezentacja)
 5. Charakterystyka metod stosowanych w badaniach sensorycznych w ocenie żywności – metody różnicowe, metody skalowania, metody sensorycznej analizy opisowej
 6. Sensoryczne badania konsumenckie – metody jakościowe, metody ilościowe
 7. Przykładowe metody oceny jakości sensorycznej dla wybranych grup żywności
 8. Sensoryczne badania żywności w projektowaniu nowych wyrobów

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 22.03.2017 r. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za jakość i bezpieczeństwo żywności, sieci handlowych.
Celem szkolenia jest zapoznanie z rolą i istotą ocen sensorycznych w ocenie jakości żywności.
W ramach szkolenia przeprowadzone zostaną wybrane testy stosowane przy selekcji i szkoleniu kandydatów do panelu sensorycznego, między innymi:
•    ocena zdolności rozpoznawania smaków podstawowych
•    ocena zdolności wykrywania różnic smaku – metoda parzysta,
•    ocena zdolności wykrywania różnic smaku – metoda trójkątowa,
•    ocena rozpoznawania i definiowania jakości zapachów,
•    ocena różnicowania natężenia zapachu metodą szeregowania.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez  pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w badaniach, kontroli jakości sensorycznej środków spożywczych, prowadzeniu szkoleń sensorycznych, dla pracowników zakładów przetwórczych, kierownika zespołu badawczego ds. jakości i ocen sensorycznych, rzeczoznawcy i członka komisji oceniającej jakość sensoryczną surowców i przetworów, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych związanych z praktycznym zastosowaniem badań sensorycznych w ocenie jakości żywności

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Oznakowanie oraz skład suplementów diety w kontekście rozporządzenia unijnego nr 1169/2011 i rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

Listopad 28, 2017 8:50 pm Published by
 1. Omówienie przepisów rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, w tym dotyczących informacji o wartości odżywczej.
 2. Składniki o działaniu odżywczym i/lub fizjologicznym  w  suplementach diety – na co zwrócić uwagę?
 3. Bezpieczeństwo dla konsumenta oraz prawidłowość kwalifikacji produktu – z jakich dokumentów oraz danych można korzystać.
 4. Obowiązkowe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety – praktyczne wskazówki.
 5. Jakie przepisy  zawiera  projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety.
 6. Pytania i odpowiedzi.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 
16.03.2017 r., w godz. 10.00-15.15
Cena: 
590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch


Szkolenie skierowane jest do podmiotów działających na rynku suplementów diety  (producentów, importerów, dystrybutorów, firm zajmujących się sprzedażą suplementów diety), przedstawicieli urzędowej kontroli żywności, a także osób zajmujących się edukacją oraz popularyzacją wiedzy  w zakresie suplementów diety.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi wymaganiami odnośnie znakowania suplementów diety biorąc pod uwagę  rozporządzenie unijne nr 1169/2011 oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety.  Ponadto wskazane  zostaną dokumenty/dane naukowe, z których można korzystać przy  ocenie składu suplementu diety pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa  dla konsumenta oraz  poprawnej kwalifikacji produktu.
Przedstawione zostaną zagadnienia/problemy związane z oznakowaniem  suplementów diety, a także wskazane zostaną praktyczne wskazówki, jak uniknąć nieprawidłowości  w oznakowaniu tych produktów.   Ponadto uczestnicy będą mogli zapoznać się z przepisami w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

Prowadzenie szkolenia: mgr inż. Alicja Walkiewicz – ekspert w Departamencie Żywności Prozdrowotnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego,

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Jak przygotować informację o wartości odżywczej produktu spożywczego do celów etykietowania? Wymagania prawne i porady praktyczne

Listopad 28, 2017 8:46 pm Published by

1. Znakowanie żywności wartością odżywczą – wymagania prawne;

–        Informacja obowiązkowa i dobrowolna; 
–        Informacja o wartości odżywczej – wymagania i formy prezentacji;

2. Dodatkowe systemy znakowania żywności wartością odżywczą, w tym system GDA po zmianie przepisów prawnych;
3. Zakresy tolerancji oraz zasady zaokrąglania – Wytyczne Komisji Europejskiej;
4. Etykietowanie żywności wartością odżywczą – przykłady nieprawidłowych informacji;
5. Sposoby określania wartości odżywczej produktów do celów znakowania:

–       Analiza chemiczna żywności; 
–       Wykorzystanie ogólnie dostępnych i zaakceptowanych danych (bazy dane oraz tabele składu i wartości odżywczych żywności); 
–       Obliczenia na podstawie znanych lub rzeczywistych wartości średnich użytych składników (obliczenia na podstawie receptur);

6. Ćwiczenia praktyczne:

–        Obliczanie wartości energetycznej – na wybranych przykładach; 
–        Obliczanie wartości odżywczej – na wybranych przykładach; 
–        Przygotowanie informacji żywieniowej – krok po kroku;

7. Pytania i odpowiedzi.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 10.03.2017 r., w godz.  10.00-15.15
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie adresowane jest do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności.

Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany i nowe wymagania prawne dotyczące  znakowania środków spożywczych wartością odżywczą, poszerzone o analizę przykładowych opakowań pod kątem prawidłowej informacji żywieniowej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18);

Omówione będą także zagadnienia dotyczące dodatkowego systemu znakowania żywności – GDA po zmianie przepisów prawnych.
Przedstawione zostaną wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zakresów tolerancji ilości deklarowanych na etykiecie składników odżywczych.
Przedstawione zostaną na wybranych przykładach sposoby określania wartości odżywczej produktów spożywczych w celu przygotowania prawidłowej informacji żywieniowej na opakowaniu, w tym m.in.
•    pozyskiwanie danych,
•    źródła danych,
•    obliczanie wartości odżywczej produktów złożonych na wybranych przykładach,
•    co zrobić, gdy brakuje danych o zawartości składników odżywczych niektórych surowcach,
Omówione zostanie także podawanie informacji żywieniowej w przypadku środków spożywczych z dodatkiem witamin, składników mineralnych i innych substancji oraz produktów z oświadczeniem żywieniowym lub zdrowotnym.
Dodatkowo uczestnicy szkolenia mogą przesyłać pytania, zagadnienia czy projekty etykiety do omówienia na szkoleniu, nie później niż siedem dni przez terminem szkolenia.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie dr Beatę Przygodę.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Pestycydy w systemie bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej i Polsce

Listopad 28, 2017 8:43 pm Published by

Cz. 1.

 1. Co to są pestycydy, ich klasyfikacja i zastosowanie,
 2. Uregulowania prawne dotyczące rejestracji i dopuszczenia do stosowania poszczególnych pestycydów,
 3. Uregulowania prawne dotyczące ochrony zdrowia i życia konsumentów,
 4. Definicje związane z pozostałościami pestycydów w żywności i ich interpretacja,
 5. Kryteria doboru metod analitycznych stosowanych do oznaczania pozostałości pestycydów w żywności,
 6. Wytyczne do pobierania próbek dla potrzeb badań kontrolnych,
 7. Kontrola żywności na obecność pozostałości pestycydów.

Cz. 2.

 1. Pestycydy a system bezpieczeństwa żywności,
 2. Analiza ryzyka dla konsumenta: charakterystyka zagrożenia, ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem,
 3. System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF ang. Rapid Alert System for Food and Feed),
 4. Rola Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA, ang. European Food Safety Agency).

Cz. 3.

 1. Pestycydy w wodzie. Woda do picia to też żywność.
 2. Inne zastosowanie pestycydów np., jako leki weterynaryjne czy w higienie sanitarnej (biocydy),
 3. Prawodawstwo w Polsce, Unii Europejskiej i w krajach trzecich.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 02.03.2017 r. godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów i importerów środków spożywczych, jak i organów urzędowej kontroli żywności oraz innych laboratoriów.

Na szkoleniu zostaną podane informacje o gospodarce pestycydami w Polsce i Unii Europejskiej w kontekście systemu bezpieczeństwa żywności. Omawiane zagadnienia będą podzielone na kilka tematycznych części i będą zawierały informacje na temat wymaganych badań i sposobu ich oceny niezbędnych do wydania zezwolenia na ich stosowanie oraz obrót.
Głównym tematem omawianym podczas zajęć będzie zanieczyszczenie żywności pozostałościami pestycydów a bezpieczeństwo konsumenta. Omówione zostaną akty prawne regulujące to zagadnienie, a także praktyczne rozwiązania, czyli badania kontrolne pozostałości pestycydów w różnych środkach spożywczych, ich zasady i organizacja, kryteria doboru metod analitycznych wykorzystywanych w tych badaniach oraz sposoby interpretacji uzyskiwanych wyników wraz z implikacjami wynikającymi dla producentów żywności i konsumentów w przypadkach przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) pestycydów.  Zostaną omówione również zagadnienia związane ze stosowaniem pestycydów nie tylko w ochronie upraw i jakie to ma przełożenie na pozostałości pestycydów w żywności znajdującej się w obrocie.

Prowadzenie szkolenia: dr hab. Katarzyna Góralczyk – były wieloletni pracownik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Żywność prozdrowotna – trendy i oczekiwania konsumentów

Listopad 28, 2017 8:39 pm Published by

1.    Rodzaje żywności prozdrowotnej i ich charakterystyka

2.    Bioaktywne składniki żywności, prozdrowotne dodatki funkcjonalne

3.    Żywność prozdrowotna a profilaktyka zdrowotna

4.    Trendy w stosowaniu dodatków prozdrowotnych żywności a
oczekiwania konsumentów

5.    Zasady wzbogacania żywności. Oświadczenia zdrowotne

6.    Dodatki prozdrowotne w wybranych grupach żywności

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 09.02.2017 r., godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie skierowane jest do producentów i technologów zakładów przemysłu spożywczego, pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności, do producentów i dystrybutorów opakowań i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych.
Celem szkolenia jest zapoznanie z wybranymi aspektami dotyczącymi żywności prozdrowotnej, rodzajami i regulacjami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie, rolą prozdrowotnych dodatków funkcjonalnych. Scharakteryzowane zostaną trendy w stosowaniu dodatków prozdrowotnych, efekatmi a oczekiwania konsumentów. Omówione zostaną przykłady zastosowania dodatków prozdrowotnych do wybranych grup żywności.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, kierownika zespołu badawczego ds. jakości i ocen sensorycznych, rzeczoznawcy i członka komisji oceniającej jakość surowców i przetworów, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Znakowanie żywności z uwzględnieniem substancji dodatkowych, aromatów i enzymów

Listopad 28, 2017 8:35 pm Published by

I.  Znakowanie w oparciu o przepisy ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania niektórych grup środków
spożywczych oraz rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) Nr 1169/2011
odpowiedzialność za produkt

 • definicja kraju lub miejsca pochodzenia (produkty mięsne, składnik podstawowy)
 • wielkość czcionki stosowana na opakowaniu produktu
 • nowe obowiązkowe elementy oznakowania (produkty mięsne, produkty zawierające substancje słodzące, )
 • znakowanie składników alergennych (gluten, ryby itp., śladowa ilość alergenu)
 • najczęściej popełniane błędy w znakowaniu (nazwa produktu, stosowanie określeń tj.: wiejski, domowy tradycyjny itp)
 • wymagania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania niektórych grup środków spożywczych znakowanie produktów bez opakowań i pakowanych przy sprzedaży na życzenie konsumenta
 • interpretacje niektórych przepisów rozporządzenia (UE) Nr 1169/2011 na podstawie dokumentów Pytania i Odpowiedzi Komisji Europejskiej oraz przewodników opracowanych z udziałem Państw Członkowskich i Komisji pomagających w interpretacji poszczególnych przepisów rozporządzenia

II. Znakowanie środków spożywczych w zakresie substancji dodatkowych, enzymów i aromatów:

 • przepisy odnośnie znakowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów  zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
 • deklarowanie nazw substancji dodatkowych na etykiecie produktu – zapisy w rozporządzeniach Komisji, przykłady
 • znakowania produktów zawierających substancje dodatkowe wnoszone ze składnikami
 • substancje dodatkowe obecne w półproduktach (preparatach) przeznaczonych do produkcji środków spożywczych – substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników  – dyskusja na przykładach konkretnych środków spożywczych
 • zwolnienia z deklarowania niektórych składników
 • znakowania produktów napisami typu „bez konserwantów”
 • umieszczania wizerunku owoców lub innego składnika na etykiecie środków spożywczych
 • znakowania środków spożywczych zawierających glikozydy stewiolowe
 • oznakowania aromatów w świetle projektu przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie znakowania środków  spożywczych zawierających aromaty (m.in. znakowanie produktów zawierających ekstrakty, aromaty naturalne, aromaty dymu wędzarniczego)
 • znakowania środków spożywczych zawierających enzymy w świetle przewodnika Komisji Europejskiej w zakresie klasyfikacji enzymów.

Istnieje możliwość wcześniejszego przesłania organizatorowi szkolenia pytań dotyczących konkretnych zagadnień w sprawie znakowania środków spożywczych.
W trakcie szkolenia pytania zostaną omówione wraz z podaniem odpowiedzi.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 08.02.2017 r. 10.00-15.30
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Warsztaty adresowane jest do producentów i dystrybutorów żywności oraz pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością znakowania środków spożywczych.

W programie szkolenia przewidziano dyskusję nad przekazanymi wcześniej przez uczestników pytaniami lub ew. wzorami etykiet lub elementów etykiet. Odpowiedzi zostaną udzielone zgodnie ze  stanem obecnym i planowanymi zmianami w ustawodawstwie krajowym i Unii Europejskiej w zakresie znakowania żywności, w tym zapisami rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

W pierwszej części szkolenia zostaną omówione uregulowania obowiązującego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych oraz perspektywy wynikające ze zmian przepisów zarówno krajowych jak i Unii Europejskiej w zakresie znakowania.

W drugiej części szkolenia zostaną omówione pytania  dotyczące  znakowania w zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Szczegółowo zostaną omówione różne aspekty wykorzystania tych przepisów w praktyce, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów.
Omówione zostaną także rozwiązania dotyczące deklarowania nazw substancji dodatkowych i ich funkcji technologicznych na opakowaniach wyrobów,  aktualne podejście do umieszczania wizerunku owoców na etykiecie środków spożywczych. Zapisy etykiet zostaną ocenione w świetle  projektu wytycznych  Komisji Europejskiej dotyczących znakowania żywności zawierającej aromaty oraz  przewodnika Komisji Europejskiej ułatwiającego znakowanie środków spożywczych, do produkcji których zastosowano enzymy.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez:
-p. Bożenę Pławską z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
-p. Joannę Gajdę-Wyrębek, kierownika Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Wymogi formalne i praktyka rynku

Listopad 28, 2017 8:30 pm Published by

1.     Interpretacja przepisów nie jednoznacznych
2.     Przypadki sporne
3.     Oświadczenia typu „fit” , „wellness”, „SpA”
4.     Żywność funkcjonalna na przykładach
5.     Cytowanie na opakowaniu publikacji naukowej
6.     Wymóg znaczącej ilości składnika
7.     Zawartość składnika w 100 g, czy w porcji do spożycia
8.     Składniki roślinne  (typu  zielona herbata, czosnek, miód),
9.     Oświadczenia na suplementach diety
10.   Oświadczenia zdrowotne wprowadzające w błąd
11.   Inne, niż w wykazie brzmienie oświadczeń
12.   Kiedy warto stosować oświadczenia żywieniowe
13.   Czy produkty opatrzone oświadczeniem maja lepszą wartość odżywczą
14.   Co interesuje konsumentów

Warsztaty robocze – uczestnicy szkolenia dokonują analizy otrzymanych konkretnych opakowań z rynku oraz przykładów teoretycznych etykiet, które mogą być opatrzone oświadczeniami (projektowanie etykiet). Ocena pod kątem prawnym i wspólna dyskusja wszystkich przypadków.


Miejsce szkolenia: 
Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 02.02.2017 r., godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Mija kilka lat od ustanowienia regulacji prawnych o możliwości komunikacji o szczególnych właściwościach produktu spożywczego. Ma to szczególne znaczenie wobec takich czynników, jak wzrost świadomości społecznej zdrowego żywienia, modyfikacja receptur żywności, profile żywieniowe, czy jakość odżywcza produktów oferowanych w sklepikach szkolnych.
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne przemawiają za rozwojem rynku żywności prozdrowotnej, ale praktyka nie zawsze jednak jest uczciwa i rzetelna.
Kiedy producent może zamieścić oświadczenie. Czy oświadczenie nie podkreśla właściwości oczywistych. Czy producent powinien studiować literaturę naukową. Oświadczenie, o nie uzasadnionym działaniu produktu. Te i wiele innych zagadnień zostanie omówione podczas szkolenia.

Prowadzenie szkolenia:
dr Regina Wierzejska jest pracownikiem Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Naukowiec, dietetyk, ekspert prawa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności. W swoim dorobku zawodowym ma wiele wykładów, szkoleń, opinii eksperckich z zakresu znakowania żywności, w tym suplementów, wprowadzania ich do obrotu i wpływu diety na stan zdrowia

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Procedura notyfikacji oraz oznakowanie suplementów diety w praktyce

Listopad 28, 2017 8:26 pm Published by
 1. Elektroniczny system powiadamiana GIS dla suplementów diety – na co zwrócić uwagę?
 2. Składniki roślinne oraz inne o działaniu odżywczym/fizjologicznym  w  suplementach diety – bezpieczeństwo dla konsumenta oraz prawidłowość kwalifikacji produktu.
 3. Z jakich dokumentów/danych unijnych oraz  krajowych można korzystać przy ocenie składu  suplementów diety?
 4. Obowiązkowe oraz dobrowolne wymagania w świetle rozporządzenia  unijnego nr 1169/2011 –  praktyczne wskazówki?
 5. Obowiązkowe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety.
 6. Jak  podawać składniki czynne  w suplementach diety, aby nie popełnić błędów?
 7. Pytania i odpowiedzi.Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, budynek Kolmex
Termin: 01.02.2017 r., w godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie skierowane jest do podmiotów działających na rynku suplementów diety  (producentów, importerów, dystrybutorów, firm zajmujących się sprzedażą suplementów diety), przedstawicieli urzędowej kontroli żywności, a także osób zajmujących się edukacją w obszarze  suplementów diety.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurą notyfikacji suplementów diety w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, w tym jakie informacje należy uwzględnić przy wypełnianiu formularza powiadomienia. Ponadto wskazane zostaną dokumenty/dane naukowe, z których można korzystać przy ocenie składu suplementu diety pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa  dla konsumenta oraz  poprawnej jego kwalifikacji.
Przedstawione zostaną zagadnienia/problemy związane z oznakowaniem suplementów diety, a także wskazane zostaną praktyczne wskazówki, jak uniknąć nieprawidłowości  w oznakowaniu tych produktów.
Uczestnicy będą mogli zapoznać się z tematyką w jaki sposób zastosować zapisy rozporządzenia unijnego nr 1169/2011, a także rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety, z uwzględnieniem planowanej zmiany.

Prowadzenie szkolenia: mgr inż. Alicja Walkiewicz – ekspert w Departamencie Żywności Prozdrowotnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Wyroby i opakowania do kontaktu z żywnością – deklaracja zgodności i dokumentacja potwierdzająca w łańcuchu dostaw, zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów i zaleceń Komisji Europejskiej

Listopad 28, 2017 8:22 pm Published by
 1. Ogólne i szczegółowe wymagania  aktualnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego opakowań i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 2. Deklaracje zgodności i ich zawartość w zależności od rodzaju produktu dostarczanego w łańcuchu dostaw, z uwzględnieniem wyrobów zawierających barierę funkcjonalną oraz wytworzonych z zastosowaniem tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu – szczegółowe omówienie na przykładach
 3. Potwierdzanie zgodności  powłok, klejów i farb drukarskich stosowanych w wyrobach do kontaktu z żywnością i udostępnianie  informacji o stosowanych substancjach
 4. Rodzaje dokumentacji (zewnętrznej i wewnętrznej)  wymaganej dla potwierdzenia bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobu do kontaktu z żywnością dostarczanego w łańcuchu dostaw
 5. Kontrola dokumentacji przeprowadzana u dostawców i odbiorców wyrobów w ramach urzędowej kontroli i audytu w celu potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami przepisów dotyczących materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością w zakresie składu i  dopuszczalnych limitów migracji

 

Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 – budynek Kolmex
Termin: 30.01.2017 r, w godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

Szkolenie skierowane jest do producentów, importerów i dystrybutorów opakowań i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, z uwzględnieniem wyrobów gospodarstwa domowego, którzy wystawiają deklarację zgodności i muszą  posiadać odpowiednią dokumentację potwierdzającą zgodność. Szkolenie adresowane jest także do inspektorów i audytorów przeprowadzających kontrole dokumentacji u dostawców, w celu potwierdzenia bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów dostarczanych odbiorcy w łańcuchu  dostaw.

Omówione zostaną deklaracje zgodności jakie powinny być wystawiane przez dostawców substancji chemicznych,  produktów pośrednich  (preformy, folie do termoformowania, elementy urządzeń itp.) i gotowych opakowań/wyrobów, z uwzględnieniem danych jakie powinny one zawierać, zgodnie z wymaganiami przepisów UE. Podkreślone zostanie znaczenie uaktualniania deklaracji zgodności oraz sposób postępowania w codziennej praktyce.  Omówione będą także rodzaje dokumentacji (wewnętrznej i zewnętrznej) potwierdzającej zgodność dostarczanego produktu z wymaganiami przepisów, które  są niezbędne przy wystawianiu deklaracji zgodności i muszą być udostępniane w ramach przeprowadzanych kontroli i audytu.
Na zakończenie szkolenia przewidziana jest dyskusja z możliwością wyjaśnienia i omówienia szczególnych problemów zgłoszonych przez uczestników, w zakresie tematyki objętej szkoleniem.

Szkolenie poprowadzone będzie przez dr inż. Kazimierę Ćwiek- Ludwicką z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, eksperta w zakresie legislacji krajowej i unijnej, oceny zdrowotnej i badania materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, posiadającej długoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wykładów, autora wielu publikacji naukowych z zakresu ustawodawstwa i bezpieczeństwa opakowań do żywności.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Substancje dodatkowe, aromaty, w tym dymu wędzarniczego i enzymy w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego – zasady stosowania i kontroli wg przepisów Unii Europejskiej

Listopad 28, 2017 8:15 pm Published by

I. Unijne wykazy substancji dodatkowych  – załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych:

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności
 • substancja dodatkowa a substancja pomocnicza w przetwórstwie – zasady kwalifikacji, znakowanie w wykazie składników produktu
 • kategoryzacja produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego pod kątem możliwości dodawania substancji dodatkowych, przewodnik Komisji Europejskiej po kategoriach i podkategoriach środków spożywczych, przyporządkowanie produktu do odpowiedniej kategorii
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia nr 1333/2008 w odniesieniu do kategorii 8 „Mięso” oraz w odniesieniu do stosowania określonych dodatków do żywności  w surowych wyrobach mięsnych
 • produkt mięsny a surowy wyrób mięsny – zasady klasyfikacji
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1130/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych
 • limity substancji dodatkowych w innych substancjach dodatkowych, w aromatach, enzymach oraz w substancjach odżywczych.
 • azotany i azotyny w produktach mięsnych i serach dojrzewających – zasady stosowania, wyliczanie ilości azotynów dodanych do produktów mięsnych – przykłady
 • stosowanie zasady przenoszenia w praktyce
 • substancje dodatkowe obecne w mieszankach przyprawowych (preparatach), solankach przeznaczonych do produkcji środków spożywczych – substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników – przykłady
 • przewodnik Komisji Europejskiej dotyczący zasady przenoszenia
 • obliczanie ilości dodanych związków fosforu, przeliczanie zawartości innych substancji dodatkowych, wyjątki i ograniczenia w stosowaniu substancji dodatkowych do poszczególnych produktów
 • barwniki a żywność barwiąca – przewodnik Komisji Europejskiej

II. Aromaty dymu wędzarniczego stosowane w przemyśle mięsnym

 • stosowanie  aromatów dymu wędzarniczego – rozporządzenie Komisji Nr 1321/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r.
 • tracebility w odniesieniu do aromatów dymu wędzarniczego – specyfikacje aromatów
 • znakowanie  środków spożywczych zawierających aromaty dymu wędzarniczego

III. Aspekty prawne stosowania enzymów w produkcji żywności 

IV. Interpretacje przepisów prawnych w zakresie znakowanie środków spożywczych zawierających substancje dodatkowe, aromaty lub enzymy

 • nazwy substancji dodatkowych podane na etykiecie produktu
 • znakowanie środków spożywczych zawierających aromaty, w tym aromaty naturalne
 • wizerunek składnika na etykiecie produktu
 • znakowanie mieszanek przeznaczonych dla przemysłu mięsnego

V. Dyskusja
Rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 27.01.2017 r., godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Szkolenie przeznaczone jest dla :
– producentów i dystrybutorów żywności pochodzenia zwierzęcego,
– producentów mieszanek (premiksów) stosowanych w przemyśle mięsnym lub mleczarskim
– pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad zakładami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego lub producentami mieszanek (premiksów) stosowanych w przemyśle mięsnym lub mleczarskim.

Na szkoleniu zostaną przedstawione aktualne przepisy Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych do żywności, aromatów i enzymów oraz aktualne prace Komisji Europejskiej w tym zakresie  (zmiany przewidywane w najbliższym czasie), ze szczególnym uwzględnieniem produktów pochodzenia zwierzęcego (produkty mięsne i mleczarskie). Szczegółowo zostaną omówione różne aspekty wykorzystania tych przepisów w praktyce, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów. Poszczególne zapisy będą omówione na przykładach konkretnych produktów. Przedstawione zostaną zasady klasyfikacji środków spożywczych do odpowiednich kategorii, w tym również rozróżnienie pomiędzy surowymi wyrobami mięsnymi oraz produktami mięsnymi.

Omówiony zostanie przewodnik Komisji Europejskiej dotyczący odróżniania barwników od żywności barwiącej  oraz przewodnik wyjaśniający zasadę przenoszenia.

Przedstawione  zostaną problemy związane ze stosowanie mieszanek (premiksów) w zakładach mięsnych i mleczarskich, ze szczególnym uwzględnieniem zasady przenoszenia i zasady odwrotnego przenoszenia.

Omówione zostaną aktualne przepisy w zakresie aromatów dymu wędzarniczego wraz ze wskazaniem elementów, które są sprawdzane podczas  urzędowej kontroli żywności.

Zostaną również omówione obowiązujące interpretacje niektórych zapisów w zakresie znakowania środków spożywczych oraz mieszanek przeznaczonych dla przemysłu mięsnego i mleczarskiego w zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów.

W ramach szkolenia przewidziano dyskusję, podczas której  możliwe jest rozwiązanie problemów przedstawionych przez uczestników i dotyczących zagadnień objętych szkoleniem.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Joannę Gajdę-Wyrębek, kierownika Pracowni Oceny Dodatków do Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne – aktualne zagadnienia dotyczące nowych uregulowań prawnych z zakresu mikrobiologii żywności

Listopad 28, 2017 8:01 pm Published by
 1. Zatrucia pokarmowe: bakteryjne i wirusowe w Polsce i krajach Unii Europejskiej.
 2. Zagrożenia mikrobiologiczne w różnych rodzajach produktów spożywczych, z uwzględnieniem najnowszych zagrożeń wirusowych i bakteryjnych.
 3. Doniesienia RASFF – aktualne źródło informacji dotyczącej niebezpiecznej żywności.
 4. Źródło zagrożeń mikrobiologicznych w zakładach przetwórstwa spożywczego (surowce, woda, powietrze, opakowania do kontaktu z żywnością).
 5. Dobór odpowiednich parametrów mikrobiologicznych w ocenie jakości mikrobiologicznej środków spożywczych.
 6. Zasady pobierania próbek żywności do badań mikrobiologicznych.
 7. Problem opakowań do kontaktu z żywnością.
 8. Obowiązujące kryteria mikrobiologiczne dla środków spożywczych i ich interpretacja – uwzględnienie nietypowych przypadków
 9. Co szykuje w najbliższym czasie Unia Europejska w zakresie zmian dotyczących kryteriów mikrobiologicznych dla żywności?

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 26.01.2017 r., godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

Szkolenie skierowane jest zarówno do producentów żywności, osób zarządzających ryzykiem w zakładach przetwórstwa spożywczego jak również do pracowników laboratoriów mikrobiologicznych żywności i pracowników sanepid.
Poruszone będą zagadnienia związane z najnowszymi trendami w dziedzinie drobnoustrojów chorobotwórczych w żywności, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zagrożeń:  norowirusów i wirusa zapalenia wątroby typu A i E.
Program szkolenia uwzględnia zagadnienia dotyczące pobierania próbek żywności do badań mikrobiologicznych oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.
Informacje będą również obejmować  interpretację nowych wymagań mikrobiologicznych dla środków spożywczych oraz przewidywane zmiany Komisji Europejskiej w zakresie kryteriów mikrobiologicznych dla żywności.
Ponadto będzie poruszone zagadnienie dotyczące oceny ryzyka mikrobiologicznego związanego z bezpieczeństwem żywności.

Prowadzenie szkolenia: dr Halina Ścieżyńska – wieloletni pracownik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Categorised in:

This post was written by awu_leopard