REGULAMIN SZKOLEŃ
(Warunki Uczestnictwa)

1. Organizatorem szkoleń jest Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard, zwana dalej AWU LeoPard.

2. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu

3. Zgłoszenia na szkolenie można dokonać:
– na formularzu on-line poprzez stronę internetową www.awuleopard.pl (w zakładce dotyczącej danego szkolenia)
– drogą e-mailową akademia@awuleopard.pl lub akademialeopard@akademialeopard.pl

4. AWU LeoPard po otrzymaniu zgłoszenia przesyła drogą e-mailową potwierdzenie rezerwacji miejsca na wybrane przez zgłaszającego szkolenie. Zgłaszający ma prawo w każdej chwili dokonać zmiany osoby delegowanej na szkolenie.

5. Opłata za szkolenie powinna nastąpić po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji miejsca na wybrane szkolenie (za wyjątkiem zawartych przez AWU LeoPard porozumień regulujących inny czas płatności).
Konto:
Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Plac Europejski 3
nr rachunku: PL 62 1440 1101 0000 0000 0233 2345

6. Realizacja szkolenia uzależniona jest od liczby zgłoszonych uczestników. AWU LeoPard zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia (lub zmiany terminu) w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych osób lub w wyniku działania „siły wyższej”.

7. W przypadku konieczności odwołania szkolenia AWU LeoPard powiadomi
o tym fakcie zgłoszone osoby na 7 dni przed terminem szkolenia. W przypadku działań „siły wyższej” termin ten może zostać skrócony.

8. AWU LeoPard nie ponosi dodatkowej odpowiedzialności finansowej za odwołane szkolenie ponad zwrot wpłaconej przez zgłoszonego uczestnika kwoty za szkolenie. Zwrot wpłaconej kwoty następuje niezwłocznie po podjęciu decyzji o odwołaniu przez AWU LeoPard szkolenia.

9. Zgłoszony uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja powinna zostać przesłana do AWU LeoPard pisemnie drogą e-mailową. Po otrzymaniu przez AWU LeoPard rezygnacji następuje zwrot wpłaconej kwoty.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.