Polityka prywatności (RODO)

Wstęp
Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych wszystkich osób korzystających z usług placówki oświatowej Akademii Wiedzy Użytecznej LeoPard i jest odpowiedzią na obowiązek informacyjny, który wynika z Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem tych danych i w kwestii swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016) – RODO.

1. Administratorem danych
jest Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard, 00-844 Warszawa, Plac Europejski 3, wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa pod numerem 838 K
Korzystając z przysługujących praw AWU LeoPard nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych.

2. Cele i podstawa przetwarzania danych
Klienci AWU LeoPard dobrowolnie przekazują nam swoje dane w następujący sposób:
– kontaktując się telefonicznie
– drogą mailową,
– poprzez formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej
Przekazując dane osobowe Klient wyraża zgodę na ich wykorzystanie w określonym celu. Zgoda jest wyrażona przez czynność przekazania danych – np. przy zapisie na szkolenie, przy podaniu danych telefonicznie lub mailowo w celu uzyskania informacji o szkoleniu.
AWU LeoPard przetwarza dane w ramach wyrażonej przez klienta zgody, w celu:
• poinformowania o szkoleniach, zawarcia umowy szkolenia, realizacji bieżącej współpracy szkoleniowej, przesyłania informacji o szkoleniach drogą mailową.
• realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim jest np. informowanie naszych Klientów o szkoleniach, którymi mogą być oni zainteresowani oraz prowadzenie sprzedaży szkoleń.
• realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. związanych z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji księgowej.
Podjęliśmy szereg działań, by jak najlepiej zabezpieczyć Państwa dane przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, a w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

3. Zasada minimalizacji, okres przechowywania danych
Przetwarzając Państwa dane osobowe, kierujemy się zasadą minimalizacji, a więc zbieramy je tylko wtedy, gdy jest to niezbędne, w minimalnym, niezbędnym dla realizacji celu, zakresie i czasie przechowywania.
Dane przetwarzane i przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa.

4. Odbiorcy danych osobowych
Podstawowe procesy przetwarzania danych wykonujemy we własnym zakresie. Państwa dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, w szczególności nie są one przedmiotem transakcji handlowych, wymiany, użyczenia itp. Jeżeli dla realizacji celu przetwarzania niezbędne jest przekazanie danych podmiotowi przetwarzającemu (np. kurierowi w celu dostarczenia przesyłki), starannie dobieramy partnera gwarantującego wysokie standardy bezpieczeństwa.

5. Informacje handlowe i oferty marketingowe
Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w naszych szkoleniach prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez AWU LeoPard udostępnionych danych osobowych w celu prowadzenia działań marketingowych i przekazywania informacji handlowych dotyczących oferowanych przez nas usług.
Udzielanie zgody na działania jak podano wyżej regulują następujące akty prawne:
a) art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b) art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
c) art 6 ust. 1 lit. f RODO.
Dane osobowe przetwarzane w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez AWU LeoPard są przechowywane do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie tych danych może być w każdej chwili odwołana.

6. Prawa osób, których dane są chronione
Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
b) do sprostowania przekazanych danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),
c) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” zgodnie z art. 17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Uprawnienia
W dowolnym momencie mogą Państwo zażądać wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania, przesyłając wniosek na adres akademia@awuleopard.pl. Można również złożyć skargę do organu nadzorującego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.